Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa stopowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 234-237
PL Cienkie warstwy stopowe TM1-Ti (TM1 = Fe, Co, Ni) i wielokrotne TM1/Ti zostały naniesione na podłoża SiO2(101)/Si(111) metodą rozpylania magnetronowego UHV RF/DC. Skład chemiczny i czystość wszystkich warstw badano in-situ, niezwłocznie po naniesieniu, transferując próbki do komory analitycznej UHV[...]
EN Equiatomic TM1-Ti (TM1 = Fe, Co, Ni) thin alloy films and TM1/Ti multilayers (MLs) were prepared onto SiO2(101)/Si(111) substrates using UHV RF/DC magnetron sputtering. The chemical composition and the cleanness of all samples was checked in-situ, immediately after deposition, transferring the sampl[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 238-241
PL Cienkie warstwy stopowe LaNi5 zostały naniesione na podłoża szklane w zakresie temperatur 285 - 700 K korzystając ze sterowanego komputerowo rozpylania magnetronowego UHV. Tarcza Ni była rozpylana w modzie stałoprądowym a tarcza La w zmiennoprądowym. Skład chemiczny i czystość wszystkich warstw bada[...]
EN LaNi5 alloy thin films were prepared onto glass substrates in the temperature range 285 - 700 K using computer-controlled ultra high vacuum (UHV) magnetron co-sputtering. Ni and La targets were sputtered using DC and RF modes, respectively. The chemical composition and the cleanness of all layers wa[...]
3
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 593-604
PL Przedstawiono kompleksowe warunki powstawania warstwy kompozytowej na powierzchni odlewu na podstawie badań laboratoryjnych i przemysłowych a także w oparciu o numeryczną symulację procesu wymiany ciepła od odlewu do warstwy stopowej, opisując zjawiska towarzyszące tworzeniu się stopowej warstwy. Ni[...]
EN The paper presents the formation conditions of alloy layers on the cast surfaces on the basis of laboratory - industrial research and numerical simulations of heat exchange process between cast and alloy layer. Phenomena of diffusion process was not considered in description because they are content[...]
4
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 373--379
PL Odlewy staliwne pracujące w trudnych warunkach eksploatacyjnych wymagają wysokich własności eksploatacyjnych (Rm, Re, HB) przy jednocześnie wysokiej odporności na zużycie pracujących powierzchni. Jednoczesne uzyskanie wysokich własności plastycznych, twardości i odporności na z[...]
EN Steel casting operating in tough conditions are required to have high mechanical properties (UTS, YP, HB) with simultaneous high wear resistance of working surfaces. Obtaining simultaneously of the high plastic properties, service life and wear resistance within a single casting is difficult or just[...]
5
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odlewu staliwnego z powierzchniową warstwą stopową. Badania obejmowały pomiar grubości, twardości, odporności na zużycie ścierne wykonane zgodnie z normą ASTM G 65-00 oraz odporności na korozję metodą potencjo-dynamiczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdz[...]
EN There are presented the results of researches conducted on the steel cast with surface alloy layer in this work. The measurement of the thickness, hardness and abrasion wear resistance was conducted in accordance with norm ASTM G 65-00. The measurement of the corrosion resistance was conducted in ac[...]
6
63%
Archives of Foundry Engineering
EN In the paper the characteristic of the surface alloy layers on cast steel castings is presented. The assumptions for the simulation with the use of FLUENT software were worked out on the basis of the mechanisms known from the previous researches. The contact geometry (of preform and cast steel) and [...]
7
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL Celem badań było określenie właściwości wytrzymałościowych takich jak odporność na zużycie ścierne oraz twardości próbek odlanych ze staliwa z kompozytową warstwą stopową powstałą z przetopienia preformy z żelazochromu przed i po procesie obróbki cieplnej oraz zbadanie wpływu obróbki cieplnej na poł[...]
EN The aim of this work was the evaluation of some properties: abrasion resistance and hardness of the patterns cast from the cast steel with alloy composite layer. The layer was obtained by melting the ferrochromium premould before and after the process of thermo - working. The impact of thermo - work[...]
8
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono zależność między grubością warstwy kompozytowej a prawdopodobieństwem jej zaistnienia w określonej płaszczyźnie na powierzchni odlewu. Podano równania różniczkowe określające te zależności oraz rozwiązania tych równań. Warstwa kompozytowa została podzielona na n części (niek[...]
EN In this work the dependence between the thickness of composite layer and probability of its existence in particular surface plane is presented. There are also given differential equations determining these dependences with solutions. The composite layer was divided into n (unnecessarily equal) parts[...]
9
63%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3 2367--2372
PL W pracy przedstawiono autorski opis procesu powstawania powierzchniowej warstwy stopowej, którego istota opiera się na dyfuzji w stanie stałym węgla i chromu z wkładki w stronę staliwa w obrębie ziaren FeCrC, jak również na dyfuzji w warstwie ciekłego żeliwa chromowego powstałego w wcześniejszych et[...]
EN A description of alloy layer formation on a steel substrate is presented. Two types of formation are considered: diffusion of carbon and chromium into the solid from the pad in the direction of the cast steel within the FeCrC (grains) and diffusion in a layer of liquid chromium cast iron formed in a[...]
10
63%
Kompozyty
PL Przedstawiono wyniki doświadczeń określających zjawisko powstawania powierzchniowej warstwy kompozytowej. Opisano trzy podstawowe przypadki powstawania powierzchniowej warstwy kompozytowej. Każdy z poszczególnych przypadków przedstawia najważniejsze założenia, dzięki którym przeprowadzono badania, a[...]
EN In this work the results of research works connected with the phenomenon of surface composite layer formation are presented. Three basic cases of forming surface composite layer have been described. Each of particular cases presents the most important assumptions: the kind of mould, pouring temperat[...]
11
63%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 9 31--38
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń profilu i grubości zewnętrznej warstwy żeliwa stopowego w bimetalowych walcach hutniczych. Proces ten składa się z etapu krystalizacji warstwy żeliwa stopowego na ściankach metalowej wlewnicy oraz etapu jej nadtapiania podczas przelewania formy żeliwe[...]
EN In this work the results of measurements and calculation, basis on the mechanism of shaping profile of outer layer with alloy cast iron in sleeved roll. The process consists of two stapes: layer crystallization offer pouring of alloy cast iron into mould and remelting of that layer during filling of[...]
12
63%
Archives of Foundry Engineering
PL Praca przedstawia wyniki badań mikrostruktury oraz wybranych własności mechanicznych warstwy stopowej. Celem badań było określenie wpływu Ni, Mo, Si i Ti dodanych oddzielnie do żelazochromu wysokowęglowego, z których wykonano wkładkę stopową na własności warstwy wytworzonej na odlewie staliwnym. Bad[...]
EN The paper presents research results of microstructure and selected mechanical properties of alloy layer. The aim of the researches was to determine the influence of Ni, Mo, Si and Ti with high-carbon ferrochromium (added separately to pad) on the alloy layer on the steel cast. Metallographic studies[...]
13
63%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 10 147-153
PL Zastosowanie technologii otrzymywania powierzchniowych kompozytowych warstw stopowych na wybranych powierzchniach odlewu umożliwia uzyskanie szczególnych użytkowych własności odlewu. Kompozytowe warstwy stopowe na staliwie wykonane w założonych warunkach kształtują się z fazy ciekłej. Procesy, zacho[...]
EN The use of composite alloy layers on chosen surfaces of cast makes possible to obtain a special usable properties. Composite alloy layers on cast steel shapes with liquid phaze. The processes which set in form during formation of composite layer, progress beside the transient heat flow that the tran[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last