Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa przejściowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono poglądy na przyczyny tworzenia się warstwy przejściowej (WP) i jej roli w kształtowaniu właściwości mechanicznych betonów zwykłych i WWB. Przyjmując stosunek w/c za główny wskaźnik struktury kompozytów cementowych oraz wobec zgodności opinü o większej zawartości wody przy powierzchni z[...]
EN In the paper the opinions are reviewed on the causes why ITZ does appear and on its influence on the mechanical properties of OC and HPC. The w/c ratio is considered as a main characteristic of the structure of cement composites. It is generally recognized that w/c is higher close to the surface of [...]
2
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedmiotem badań były przemiany chemiczne na powierzchni ceramiki korundowej wygrzewanej z miedzią w obecności tlenu in statu nascendi w atmosferze azotu o zawartości tlenu ok. 1,5 ppm i w próżni 10⁻⁵ Pa oraz wpływ wytworzonych faz na wytrzymałość mechaniczną złączy ceramika-miedź. Wytrzymałość mec[...]
EN We examined the chemical changes which occur on the surface of alumina ceramic sintered with copper in the presence of in-statu-nascendi oxygen and titanium in the TiH2 form. The process was conducted in a nitrogen atmosphere with about 1.5 ppm of oxygen. The effect of the newly formed phaseson the [...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The article presents a possibility of using fracture mechanics methods for investigation the effect of the contact zone of old and new concrete on the fracture toughness of concrete elements. The investigation according Mode 1 (tension at bending) was carried out on beams formed by mixing several ye[...]
4
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 16-17
PL Tworzenie się warstwy przejściowej wokół ziaren kruszywa w betonach było przedmiotem badań wielu autorów [1-3]. Jednak dotąd nie ma pełnej zgodności co do budowy tej warstwy. Z licznych analiz wynika, że warstwa ta jest bogatsza w kryształy wodorotlenku wapniowego oraz charakteryzuje ją zwiększona p[...]
5
84%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, kształtowania profilu oraz rozkładu twardości w warstwie powierzchniowej bimetalowych żeliwnych walców hutniczych. Pomiędzy zewnętrzną warstwą żeliwa stopowego, a rdzeniem walca żeliwa szarego, wykazano obecność warstwy przejściowej o podwyższonej z[...]
EN In this work the results of examination of microstructure, shaping of profile and distribution of hardness on the cross section of the sleeved roll have been presented. The presence of boundary layer between outer alloy cast iron layer and roll grey cast iron core has been confirmed. That layer has [...]
6
84%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Przedstawiono wyniki badań warstw metalicznych molibden/mangan spiekanych w atmosferze suchego wodoru (p. rosy 203 K). Do badań stosowano standardowe wastwy metaliczne MoMn o zawartości tlenu w zakresie 0-40% at. oraz zawartości tytanu od 0 do 3,8% at. Warstwy te spiekano w temperaturze 1623 i 1663 [...]
EN The results of examinations of the metallic molybdenum/manganese layers sintered on ceramic substrates in an atmosphere of dry hydrogen (dew point of 203 K) are presented. The effect of the oxygen and titanum contents in the MoMn layers produced on AlN ceramics, was examined. The layers examined wer[...]
7
84%
Inżynieria Materiałowa
2013 Vol. 34, nr 6 773--776
PL W pracy rozwinięte zostały zagadnienia dotyczące wykorzystania metod termodylatometrycznych do celów projektowania i diagnostyki wielowarstwowych gradientowych powłok przeciwzużyciowych. Obiektem prowadzonych badań były powłoki gradientowe CrCN/CrN osadzone na podłożu ze stali szybkotnącej SW7M tech[...]
EN The theme of paper are the issues concerning the use of thermodilatometric methods for the design and diagnostics of gradient multilayer antiwear coatings. The object of research were gradient coatings CrCN/CrN deposited by PVD technique on a high-speed steel HSS using cathodic arc evaporation metho[...]
8
67%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań określających stopień możliwości wytworzenia połączenia żeliwo szare EN-GJL-250 – żaroodporne żeliwo sferoidalne GJS-XSiMo5-1 lub żaroodporne staliwo GX40CrNiSiNb25-20 w procesie odlewania – materiał w stanie ciekłym i materiał w stanie stałym. Analiza uzyskanyc[...]
EN The main purpose of the present study is to verify the possibility of joining grey iron EN-GJL-250 with heat resistant ductile iron GJS-XSiMo5-1 and heat resistant cast steel GX40CrNiSiNb25-20 to create the two-layered material using casting process with materials in liquid state and in solid state.[...]
9
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Wykonano badania zgrzewanych tarciowo połączeń stali austenitycznej X10CrNiTi189 z czystym aluminium w gat. Al99,8 oraz stopami aluminium AlMgSi0,5 i AlMg3. Jakość wykonanych złączy oceniano na podstawie badań metalograficznych, mikrotwardości oraz poprzez badania wytrzymałościowe (statyczna próba [...]
EN Research on friction welding joints of austenitic steel X10CrNiTi189 with pure aluminium of Al 99,8 and with aluminium melt AlMgSi0,5 and AlMg3 has been undertaken. The quality of those interfaces has been assessed on the basis of being tested under wide range of varying conditions (the static test [...]
10
59%
Inżynieria i Budownictwo
2019 R. 75, nr 10 472--477
PL Podjęto próbę przedstawienia zarysu mechaniki pękania. Omówiono zagadnienia struktury betonu, jego porowatości, strefy przejściowej, kruszywa oraz toku badawczego stosowanego w mechanice pękania.
EN The article attempts to present the outline of fracture mechanics. Issues of the structure of concrete, its porosity, transition zone, aggregate and the research process used in fracture mechanics are discussed.
11
51%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Zbadano możliwość wykonywania metodą zgrzewania tarciowego połączeń różnoimiennych par materiałów tworzących w stanie stałym układy z fazami międzymetalicznymi (np. niob lub tytan z pseudostopem wolframu D18 albo ze stalą austenityczną; stop AlMg3 ze stalą austenityczną). Dla otrzymania dobrych jako[...]
EN It has been investigated the possibility of friction welding of dissimilars joints between pairs of materials which form is solid state the structures with intermetallic phases (for instance: niobium or titanium with D18 tungsten pseudoalloy or with austenitic steel; AlMg3 alloy with austenic steel)[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last