Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwa powierzchniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych ablacyjnego usuwania metalicznej powłoki lakierowej techniką laserową. Stosując laser Nd: YAG o długości promieniowania v=1064nm, czasie naświetlania t = 5-10 ns i częstotliwości repetycji 1-10 Hz, zmieniano gęstość mocy promieniowania oraz [...]
EN The chosen results of laboratory investigations of ablation removing the metallic laquer coat by laser technique are presented in the work. Using the laser Nd: YAG, length of the radiation v = 1064nm, time exposure t = 5-10ns and the frequency of the repetition 1-10 Hz, the density power of the radi[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 224-230
PL W niniejszym artykule przedstawiono sposoby wykonania powierzchni stosowanych w produkcji wyrobów jubilerskich. Omówiono właściwości fizykochemiczne warstwy wierzchniej i podano rodzaje obróbek umożliwiających ich uzyskanie. Zaprezentowano interesujący sposób pomiarów zmiennoprądowych do oceny warst[...]
EN Presents ways to do surface used in the manufacture of jewelry. Discusses the fizical and chemical properties of the surface layesr and types of treatments are given to enable them to obtain. Presented an interesting way to evaluate the measurement of AC surface layer and position measurement. From [...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości wytwarzania stopowych warstw powierzchniowych ze stopów typu Fe-Cr-Si-C na wyrobach żeliwnych. Stwierdzono, że otrzymanie dobrych jakościowo warstw na odlewach żeliwnych ze stopów odznaczających się dobrą odpornością na zużycie, korozję i utl[...]
EN In the paper the results of examination of plasma sprayed Fe-Cr-Si-C layers on cast iron were presented. It was stated that there was possible to obtain layers of good quality on casty iron specimen. Chemical composition of Fe-Cr-Si-C layers was as follows: 2,5% C, 20% Cr,10% Si amd 4% C, 25% Cr,10%[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 247-258
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doboru parametrów technologicznych ablacyjnego oczyszczania laserowego łopatek turbin, aparatów kierujących i innych elementów silnika turbinowego samolotu. W eksperymentach laboratoryjnych stosowano różne parametry: gęstość mocy promieniowania laseroweg[...]
EN In the article presents chosen results of selection best technological parameters of ablational of laser cleaning turbine blades and turbin engine elements are presented in this article. Various parameters: laser radiation power density, impulse duration, the frequency control and the laser spot lap[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 659-661
PL W artykule omówiono procesy prowadzące do wytworzenia warstw tlenku glinu na tytanie metodą PACVD stosując jako donor glinu- trimetyloglin. Dozując związek metaloorganiczny w 400°C i utleniając w warunkach wyładowania jarzeniowego tworzącą się powłokę Al w temperaturze rzędu 55O°C uzyskuje się nanok[...]
EN The paper describes the processes that produce alumina oxide layers on titanium by the PACVD method with the use of trimethyloaluminum as the donor. By dosing the metal-organic compound at 400°C and oxidizing the Al coating being formed under glow discharge conditions at a temperature of the order o[...]
6
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 633-636
PL Warstwy powierzchniowe wykazują swoiste cechy geometryczne [1], z których opisem wiążą się pojęcia: morfologii, topografii i kształtu powierzchni. Dostępna literatura dowodzi, że istnieją związki pomiędzy morfologią warstw powierzchniowych, a technologią ich wytwarzania [2]. Określenie tych związków[...]
EN Superficial layers, including layers formed by surface engineering methods, have several physical features determined by their chemical composition and structure. They also exhibit specific geometrical features [1 ], with the following notions being related to their description: morphology, topograp[...]
7
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono istotę laserowego oczyszczania i teksturowania warstw powierzchniowych materiałów konstrukcyjnych, głównie stali stopowych chromowo - niklowych, stosowanych w produkcji elementów maszyn poddawanych lutowaniu, spawaniu lub klejeniu. Zaprezentowano niektóre wyniki badań labora[...]
EN In this article laser cleaning and texturing of superficial chromium-nickel alloy steel layers applied in the machine elements subjected sticking, welding and soldering is presented. Some laboratory results of topography and surface purity before and after laser ablation microprocessing are presente[...]
8
88%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono istotę laserowego oczyszczania i teksturowania warstw powierzchniowych materiałów konstrukcyjnych stosowanych w produkcji elementów maszyn poddawanych lutowaniu, spawaniu lub klejeniu. Zaprezentowano niektóre wyniki badań laboratoryjnych dotyczących topografii i czystości po[...]
EN In this article laser cleaning and texturing of superficial steel layers applied in the machine elements subjected sticking, welding and soldering is presented. Some laboratory results of topography and surface purity before and after laser ablation microprocessing are presented. Occurrence of organ[...]
9
88%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents a brief study of electro-discharge mechanical machining with an elastic, discrete electrode. Design/methodology/approach: The electrode is elastically pressed against the machined surface. This modified alloying method offers the following possibilities: machining of surf[...]
10
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 125-135
PL Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono przegląd stanu wiedzy dotyczący istoty ablacyjnego czyszczenia laserowego warstw powierzchniowych różnych materiałów konstrukcyjnych posiadających nawarstwienia powstałe w procesach fizycznych oraz technologicznych. Opisano zjawisko oraz mechaniz[...]
EN A review of material surface cleaning of various constructional materials using laser ablation method is presented. A review is based on literature data and authors' works and deals with materials covered with layers produced both by physical and technological processes. Phenomena and mechanisms occ[...]
11
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 137-146
PL W pracy przedstawiono wybrane przykłady zastosowań technologicznych czyszczenia laserowego warstwy powierzchniowej wybranych materiałów konstrukcyjnych tj. żeliwa szarego, stopów aluminium miedzi oraz usuwania nawarstwień oraz powłok technologicznych. Stosując różne gęstości mocy impulsu promieniowa[...]
EN Some results of technological applications of laser cleaning of surface layers for selected constructional materials are presented in the paper. Examples for grey cast iron and aluminium and copper alloys are shown. Results of removal of encrustations and technological layers are also described. Us[...]
12
88%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 233-246
PL Przedstawiono autorski podział laserowej modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów i elementów maszyn ze względu na: rodzaj (oczyszczanie, teksturowanie, umacnianie, przetapianie), przedmiot modyfikacji oraz główne przeznaczenie. Ze względu na ograniczenie objętościowe artykułu opisano przykłady mo[...]
EN Authors division of materials and elements of machines top layer modificated by laser, from the regard on: the kind (cleaning, texturing, strenghtening, melting), object of modification and main destination. Because of the article volumetric limitation, only ablational cleaning possibilities of comb[...]
13
75%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono metodę modelowania numerycznego warstwy powierzchniowej stali C45 powstałej w wyniku obróbki laserem. Obróbka ta spowodowała utwardzenie warstwy powierzchniowej. Warstwę tę potraktowano jako rodzaj materiału funkcjonalnie gradientowego o zmiennych właściwościach. Jako zmienną z[...]
14
75%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a method of usable properties of surface layers improvement of cast carbon steel 200–450, by put directly in founding process a composite surface layer on the basis of Fe-Cr-C alloy. Technology of composite surface layer guarantee mainly increase in hardness and aberasive wear res[...]
15
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Obróbka strumieniowo-ścierna przy użyciu czyściwa jest prowadzona ze względu na wymagany stan powierzchni. Wskutek oddziaływania czyściwa występują zmiany własności warstwy powierzchniowej, charakterystyczne dla procesu znanego również jako kulowanie. Proces ten jest stosowany dla poprawy własności [...]
EN Surface treatment utilising the dynamic abrasive action of the stream of a cleaning agent is applied to ensure the required surface parameters and quality. Under the action of the cleaning agent the properties of the surface layer are changed and the treatment method is commonly referred to as shot [...]
16
75%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono wybrany przegląd stanu wiedzy dotyczący powierzchniowej obróbki materiałów za pomocą ablacyjnej mikroobróbki laserowej, ze specjalnym naciskiem na zastosowanie laserów o krótkich i ultrakrótkich impulsach. przedstawiono propozycje autorów w zakre[...]
EN Paper presents, on the base of own research and literature data, selected review of state of art of surface material engineering using laser ablation method, with a special emphasis on application of short and ultrashort laser pulses. Authors propose definitions and systematic split up of the field [...]
17
75%
Inżynieria Maszyn
2007 R. 12, z. 4 103-112
PL Na podstawie literatury i prac własnych przedstawiono przegląd stanu wiedzy dotyczącej istoty ablacyjnego czyszczenia laserowego warstw powierzchniowych różnych materiałów konstrukcyjnych, posiadających nawarstwienia powstałe w procesach fizycznych oraz technologicznych. Opisano zjawisko oraz mechan[...]
EN Examples of technological applications of laser cleaning are presented. Surface layers of selected constructional materials like: grey cast iron, aluminium and copper alloys as well as builds of technological coatings were subjected to examinations. Optimal conditions of cleaning treatment by variat[...]
18
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono wyniki tribologicznych badań stanowiskowych łożysk ślizgowych z czopami modyfikowanymi powłokami z TiN i CrN oraz czopami ze strukturą "pierścieniową" TiN-stal 46Cr2 i CrN-stal 46Cr2. Strukturę "pierścieniową" charakteryzuje usytuowanie na powierzchni ślizgowej czopa w formie p[...]
EN The study has determined influence formed one component surface layers (TiN, CrN) and band structure surface layers (TiN-steel 46Cr2, CrN-steel 46Cr2) of journal on parameters of friction in kinematic pairs. During the research ring samples worked with segment of slide bearing made of CuPb30 alloy o[...]
19
75%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 2 83-93
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stanu i roli warstwy powierzchniowej w stymulowaniu procesów transportowych. Poprzez analizę badań wybranej grupy krystalicznych i amorficznych ciał stałych z wielosferowymi warstwami powierzchniowymi wskazano na przyczyny wystąpienia źródeł pola elektr[...]
EN The paper presents results of the investigation concerning the state and the role of the superficial layer in the stimulation of the transport processes. The analysis of the group of the crystalline and amorphous solid state materials with multilaminar superficial layers shows the causes for occurri[...]
20
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Modification of the surface layer of the titanium alloys is frequently applied in order to improve their tribological properties. Various surface engineering techniques can be used to produce hard coatings, e. g. composed of metallic carbides, nitrides or more recently DLC. The coating and [...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last