Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walcownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Korzyści ekonomiczne, płynące ze stosowania w konstrukcjach stalowych ceowników równoległościennych spowodowały znaczny wzrost popytu na te kształtowniki w krajach Unii Europejskiej. Celem podjętej pracy badawczej była m.in. analiza możliwości podjęcia produkcji tego wyrobu w walcowniach bruzdowych.[...]
EN Economical benefits of the use of parallel flange channels in steel structures produce high demand for such sections in EU countries. The objective of this project was, among other things, to examine prospects for manufacture of parallel flange channels in Polish section mills. Technical guidelines [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 285--296
PL W artykule zamieszczono postacie uszkodzeń zębów bardzo drogiej klatki walców zębatych walcarki kwarto-nawrotnej. Przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i obliczeniowej oraz oszacowano współczynniki bezpieczeństwa na naciski stykowe (Hertza) oraz zginanie zmęczeniowe, a także spodziewaną liczbę [...]
EN In the paper are shown the forms of failures of teeth in very expensive pinion housing used in the quarto reversible mill. There are presented results of structural and calculation analysis and estimated safety coefficients for the (Hertz) contact stress, fatigue bending and expected cycle number ti[...]
3
86%
Problemy Maszyn Roboczych
2003 Z. 21 33-38
PL Obiektem badań jest walcownia zimna blach. W niniejszym artykule rozważono fizyczny przepływ materiałów przez podsystem walcarki czteroklatkowej. Podstawowym celem badań jest dokonanie identyfikacji istniejącego systemu transportowego oraz sprawdzenie wykorzystania środków transportowych. Do realiza[...]
EN The research object is cold rolling mili. The paper presents material flow in four-rolling mili subsystem. The main aim of this research is the indentification of transport system and check used transport system devices. In the research DOSIMIS - 3 flow symulator has been used.
4
86%
Napędy i Sterowanie
PL W 2013 r. inżynierowie z firmy Apator Control Sp. z o.o. zaprojektowali i przeprowadzili modernizację linii do produkcji szyn kolejowych w oddziale ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej. Pozwoliła ona wydłużyć produkowane szyny kolejowe z 30 m do 120 m. Dla firmy ArcelorMittal jest to projekt strategi[...]
5
86%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 11 517--519
PL W artykule przedstawiono główne założenia metody PAMCO, którą wykorzystuje się do oceny efektywności maszyn i urządzeń produkcyjnych. Celem artykułu jest wykorzystanie tej metody do oceny efektywności ciągu walcowniczego. Badaniem objęto pięć kolejnych lat funkcjonowania walcowni. Pokazano, że wskaź[...]
EN In the paper main assumption of the PAMCO method which is used to assessing the efficiency of production machinery and equipment was presented. The purpose of the paper was to use this method to assess the effectiveness of the rolling mill train. The research included five consecutive years of the r[...]
6
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule zaprezentowano przykładową metodę optymalizacji zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie metalurgicznym. Badania przeprowadzono w wydziale walcowni wybranej huty. Celem analiz było stworzenie metody odchodzącej od tradycyjnego podejścia do kwestii struktury zatrudnienia poprzez położenie akce[...]
EN In this paper an example of method for optimizing human resources in metallurgical enterprises was presented. The analysis has been taken in rolling mill of a steelwork. Main purpose of the analysis was creating method with new addition to employment structure based on competencies not on occupation[...]
7
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 53--55
PL W pracy poddano analizie procesy elektromechaniczne w układzie napędowym walcarki o sztywnej transmisji ruchu. Badany układ składa się z dwóch silników indukcyjnych dużej mocy, które napędzają cylindry walcarki. System rozpatruje się jako układ o parametrach skupionych. Dla formowania różniczkowych [...]
EN In the paper the analysis of electromechanical processes in drive system for rolling mill with rigid torque transmission is presented. The abovementioned drive system, that bases on lumped parameters, consists of two high-power induction motors driving the rolls of rolling mill. The method based on [...]
8
72%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2013 Vol. 80, nr 12 839--846
PL W artykule przedstawiono model logistycznego systemu walcowni taśm stalowych walcowanych na gorąco, uwzględniający podsystemy przepływu i składowania materiałów. Elementami systemu walcowni są urządzenia produkcyjne, transportowe oraz magazyny międzyoperacyjne i wyrobów gotowych. Logistyczne podejśc[...]
EN This paper presents a model of logistic system of steel strip mill hot-rolled, taking into account the sub-movement and storage of materials. System components are mill production equipment, transport and storage intermediate and finished products. Logistic approach to the process requires, among ot[...]
9
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1087--1091, CD
PL Obiektem badań jest walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco w Hucie ArcelorMittal Poland w Krakowie. W opracowaniu przedstawiono model logistycznego systemu walcowni, w którym uwzględniono typowe jego podsystemy, tzn. przepływu i składowania materiałów. Elementami systemu walcowni są urządzen[...]
EN The object of the study is to strip mill hot-rolled steel mill in Huta ArcelorMittal Poland in Cracow. The paper presents a model rolling mill logistic system which incorporates the characteristic of its subsystems: the movement and storage of materials. System components are mill production equipme[...]
10
58%
Logistyka
PL Przy planowaniu produkcji taśm stalowych gorąco-walcowanych istnieje konieczność uwzględnienia wielu ograniczeń technologicznych i organizacyjnych, dlatego opracowanie harmonogramów produkcji jest bardzo złożone. Podstawą do zbudowania logistycznego systemu produkcji przepływu materiałów w walcowni [...]
EN When planning the production of steel strip hot - rolled there is a need to take into account a number of technological and organizational constraints, because the development of production schedules is very complex. The basis for building a system of production logistics flow of materials in the mi[...]
11
58%
Logistyka
PL W artykule podjęto temat dotyczący gotowości napędów na walcowni walcówki. Przedstawiono charakterystykę klatki walcowniczej, walcarki, walcowni a także napędów głównych. Artykuł zawiera również definicje gotowości. W dalszej części artykułu opisano działania modernizacyjne podjęte na walcowni walcó[...]
EN In article taken on a subject of motors’ dependability on wire rod mill. There are presented characteristic of rolling stand, rolling mill and main motors. Article contains definition of dependability as well. Later in article are described particular activities concern areas of motors. Description [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last