Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walcarka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 71 65-70
EN The paper deals with comparative analysis of parameters describing the electric power drawn from a medium voltage industrial network by 2MW of nominal power electric drives of copper bars rolling mill. The comparison was possible in consequence of modernization of the rolling mill's main drive, whic[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL W artykule przedstawiono zastosowanie autokolimacyjnej metody pomiarowej do ustawiania wałów walcarki Sendzimir typu ZR23C-25. Dokładności rzędu +/- 41žm na 1 m walca narzucone przez projektanta wymagają zastosowania najbardziej dokładnych geodezyjnych metod pomiarowych. Usytuowanie walcarki o wymia[...]
EN Application of autocollimation measurement method to positioning straightening rolls of Sendzimir rolling mill of type ZR23C25 is presented. Precision ranging +/- 41žm per 1 meter of the roll imposed by designer require the most accurate geodetic measurement methods. Positioning of rolling mill of s[...]
3
80%
Przegląd Geodezyjny
4
70%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 1-M 285--296
PL W artykule zamieszczono postacie uszkodzeń zębów bardzo drogiej klatki walców zębatych walcarki kwarto-nawrotnej. Przedstawiono wyniki analizy strukturalnej i obliczeniowej oraz oszacowano współczynniki bezpieczeństwa na naciski stykowe (Hertza) oraz zginanie zmęczeniowe, a także spodziewaną liczbę [...]
EN In the paper are shown the forms of failures of teeth in very expensive pinion housing used in the quarto reversible mill. There are presented results of structural and calculation analysis and estimated safety coefficients for the (Hertz) contact stress, fatigue bending and expected cycle number ti[...]
5
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Jakkolwiek powstawanie prążków na powierzchni blach w procesie walcowania wygładzającego zakłóca ten proces w większości walcowni, to jak dotąd brak jest w pełni efektywnych metod zapobieganiu temu zjawisku. Wiele danych świadczy o tym, iż jest to skutek samowzbudnych drgań walcarek. W pracy przedst[...]
EN However chatter mark on steel strip in temper rolling is still a worldwide problem, up to now efficient methods to solve it have not yet been gained. There are many dates pointed out that this phenomena is a self-excited vibration. In this paper based on the series of experiments the friction phenom[...]
6
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przedstawiono technologię profilowania blach na podgrzewacze powietrza metodą gięcia poprzecznego między walcami. Określono siły nacisku konieczne do uzyskania wymaganego profilu. Obliczono wymiary walców roboczych i wykonano próby profilowania. Wyniki badań posłużyły do zaprojektowania i wykonania[...]
EN A roll forming technique used for air preheater sheets was described. Roll pressures needed to produce the required shape and roll dimensions were determined. After trial runs a rolling stand was designed. The sheets are used for combustion air preheaters in Połaniec power station.
7
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Cienkie i wąskie taśmy o określonych własnościach można wytwarzać w procesie jednoprzepustowego płaszczenia drutów metodą walcowania. Cechy geometryczne taśm dla danej średnicy walców i warunków tarcia zależą od średnicy drutu i jego własności oraz gniotu. Podczas płaszczenia drutów dużymi gniotami [...]
EN Thin and narrow strips with defined properties can be produced in the process of single pass flattening of wires with cold rolling method. The geometrical features of strips for defined diameter of rolls and friction conditions depend on wires diameter, its properties and draft. During flattening of[...]
8
61%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 11 555--559
PL W artykule przedstawiono innowacyjną koncepcję kształtowania kul, które wykonywane są bezpośrednio z główki szyny. Przedmiotowy sposób wytwarzania kul bazuje na zastosowaniu dwóch operacji walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), rozwijanego od ponad 25 lat w Politechnice Lubelskiej. W pierwszej opera[...]
EN This paper describes an innovative method for producing balls directly from rail heads. The method consists in performing two operations of cross wedge rolling (CWR), a process which has been developed at the Lublin University of Technology for over 25 years. The first operation involves forming a 5[...]
9
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 11 173--176
PL Artykuł poświęcony jest modelowaniu numerycznym napędu elektrycznego walcarki. Model pozwala na określenie prądu, momentu, mocy napędowej, strumienia magnetycznego i prędkości obrotowej silnika.
EN The article is devoted to questions of building of uncoiler electric drive simulation model at rolling mill. Model detects current, moment, electro driving power, magnetic flow and engine rotation speed.
10
51%
Logistyka
PL W artykule opisano działania modernizacyjne podjęte na walcowni walcówki ukierunkowane na napędy i sterowanie pod kątem zwiększenia gotowości systemu i obniżenia kosztów produkcji.
EN The paper subject is modernization the wire rod mill motors focused on dependability increasing and production cost decreasing. There are presented characteristic of rolling stand, rolling mill and main motors.
11
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In orthodontic treatments, wires of different metallic alloys are used for alignment, leveling, correction of the molar position, space closing, finish and retention. The purpose of the paper is the characteristics of austenitic stainless steel wires, with a square traverse section, which w[...]
12
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie wersji wyjściowej i dokonywanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację w trybie przetargu, modernizacji istniejącej w IMŻ walcarki duo / kwarto wraz z dostawą nowych urządzeń uzupełniających stanowiących[...]
EN The purpose of the work was to prepare the preliminary version of and make modifications to the description of the subject of the contract to the Terms of Reference for modernisation, on a tender basis, of the duo/quarto mill existing at the Institute for Ferrous Metallurgy, including the supply of [...]
13
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 11 633-636
PL Prowadzony jest proces modernizacyjny podstawowych ciągów produkcyjnych w ramach realizowanej strategii rozwoju firmy, którego celami są: podniesienie jakości wyrobów do poziomu światowego, wzrost zdolności produkcyjnych, obniżenie kosztów wytwarzania. Realizacja tych celów wymaga szeregu działań mo[...]
EN The process of modernisation of main technological lines is carried out within the realised strategy of plant development, which is aimed at: raising products quality to the world level, production capacity increase, costs reduction. Reaching these objective requires modernisation and investment act[...]
14
51%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule zamieszczono analizę wytrzymałościową na zginanie zmęczeniowe zębów klatki walców zębatych o przełożeniach u=1,0 walcarki kwarto nawrotnej przenoszącej moc P=1200 kW. Oszacowano współczynniki bezpieczeństwa na zginanie, długości progowe i krytyczne pęknięć u podstawy zębów oraz spodziewa[...]
EN In the paper is presented the fatigue strength bending analysis of teeth in toothed of sheets. The results of hardness and microhardness measurements in sections of broken teeth are also presented. These results were a standpoint to estimation of the fatigue limit both in the hardened or not hardene[...]
15
51%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2015 R. 60, nr 11 625--630
PL W artykule opisano budowę i możliwości technologiczne walcarki poprzeczno-klinowej, którą zaprojektowano i zbudowano w Politechnice Lubelskiej. Przedstawiona walcarka może być wykorzystywana do walcowania wyrobów osiowosymetrycznych ze stopów metali lekkich oraz stali. Opisano przeprowadzoną analizę[...]
EN This article describes the construction and technological possibilities of the cross wedge rolling mill, which was designed and built in Lublin University of Technology. The rolling mill can be used for producing axisymmetric forging made of lightalloy and steel. Described FEM strength analysis carr[...]
16
51%
Obróbka Plastyczna Metali
2017 T. 28, nr 3 147--156
PL W artykule opisano badania walcowania na zimno metodą ASR (asymmetric rolling – walcowanie asymetryczne) stali konstrukcyjnej S235 stosowanej w budowie maszyn. Płaskowniki ze stali S235 znajdują zastosowanie m.in. przy produkcji krat pomostowych i piorunochronów. Przeprowadzone badania są kontynuacj[...]
EN This paper describes ASR (cold asymmetric rolling) tests of S235 structural steel used for machine building. Steel S235 flat bars are used for production of deck grating and lightning rods. The research is a continuation and development of the existing work on the rolling process and its purpose is [...]
17
51%
Przegląd Odlewnictwa
PL Największy odlew staliwny wykonany w Polsce to odlew stojaka walcarki quarto, wykonany w roku 1960 w odlewni Zakładów Mechanicznych „Łabędy”, poddany obróbce skrawaniem w Hucie „Zygmunt” w Bytomiu, przeznaczony do pracy na walcowni taśm i blach grubych w Hucie „Batory” w Chorzowie-Batorym. Odlew wyk[...]
EN The largest steel casting ever made in Poland was the stand for the Quarto plate rolling mill made in 1960 at the ZM Łabędy foundry, machined at the Zygmunt Mill in Bytom, and intended for use at the Batory Mill strip and plate rolling mill in Chorzów-Batory. The casting was made from construction s[...]
18
51%
Diagnostyka
EN The paper represents an extension of a previous work where the problem of chatter in a rolling mill producing advanced high-strength steels (AHSS) was investigated by a combination of a linear lumped parameter model and the slab analysis. In this paper the authors show the detailed experimental stud[...]
19
51%
Przegląd Mechaniczny
2005 nr 6 21-26
PL Przedstawiono analizę przyczyn deformacji zębów klatki walców zębatych nawrotnej walcarki kwarto. Podano wyniki analizy strukturalnej i pomiarów twardości uszkodzonych zębów oraz analizę wytrzymałościową. Na tej podstawie sprecyzowano przyczynę zmęczeniowego (pittingowego) i plastycznego uszkodzenia[...]
EN There was presented deformation process analysis of teeth of the pinion stand of the reversible four--high mill. Results of structural and strength analysis as well as results of hardness measurements were shown. Based on given results there was specified reasons of fatigue (pitting) and plastic fai[...]
20
51%
Logistyka
2014 nr 3 6683--6689
PL W artykule podjęto temat dotyczący identyfikacja problemów gotowość mechanizmów walcarki. Zaprezentowano charakterystykę walcarki i napędów głównych. Zaprezentowano tez przykładowe działania identyfikacji problemu poziomu gotowości walcarki, a także metodyka rozwiązywania zidentyfikowanego problemu.
EN In the article the issues associated with identification of problems of efficiency of the mechanisms of roll was presented. The characteristic of roll and the main driving roll. The exemplary actions of identification of problems of the level of efficiency of roll and also the methodic of solution t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last