Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wał korbowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
1999 Nr 1/2 85-91
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych wału korbowego silnika spalinowego, przy wykorzystaniu metod analitycznych oraz metody elementów skończonych. Przeprowadzono obliczenia częstości drgań własnych oraz odpowiadającym im postaci dla 2 sposobów modelowania trójodporowego wału korbowego czte[...]
EN The paper presents the analytical and the finite element method of modelling the complete crankshaft in order to obtain frequencies and forms of free vibration. The two 3-D model of four-cylinder petrol engine crankshaft supported in three bearing are considered. The results of analysis show the ess[...]
2
80%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 4 343-357
PL W pracy wyprowadzono proste zależności opisujące przebieg momentu od sił bezwładności pierwszego i drugiego rzędu dla wszystkich wariantów wałów korbowych w silniku czterocylindrowym dwusuwowym rzędowym. Dokonano analizy i porównania poszczególnych wariantów z punktu widzenia momentów wypadkowych od[...]
EN Simple relations describing resultant moment of inertia forces of the first and second order for all possible arrangements of cranks in the crankshaft mechanism in the two stroke four cylinder engines have been derived in the paper. A comparative analysis of particular crankshafts, with different ar[...]
3
80%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 13, nr 44 159-169
PL Obiektem badań był wielkogabarytowy, monolityczny wał korbowy po operacjach obróbki cieplej i wstępnej obróbki mechanicznej. Cykl pomiarowy realizowany był elektrostykową sondą radiową przez program zainstalowany na specjalizowanej tokarko-frezarce.Na podstaw wyników pomiarów i wg PN -EN ISO 1101 ok[...]
EN The test object was a large-size monolithic crankshaft after heat treatment and pre-machining operations. The measuring cycle was carried out by means of radio-touch probe using a program on a specialized turning lathe machine. Based on the results of measurements and PN-EN ISO1101specifiedthatdevia[...]
4
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zagadnienia technologiczne dotyczące produkcji wielkogabarytowych odkuwek wałów korbowych monolitycznych do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Omówiono własności stali stosowanych na wały, niektóre zagadnienia wykonania odkuwek i ich obróbki ciepl[...]
EN Paper presents technological matters of manufacturing of large-size crankshaft monolithic forging for medium revolution marine engines and power generators. Properties of steel used for shafts and some matters of forgings manufacturing and their heat treatment were described.
5
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 1 33-34
6
80%
Utrzymanie Ruchu
2015 Nr 3 66--68
PL Operating Stress Mapping to metoda umożliwiająca przybliżoną ocenę długości dopuszczalnego pęknięcia zmęczeniowego. Co prawda nie daje ona informacji na temat prędkości rozwijania się pęknięcia, ale pozwala wyprowadzić uproszczoną zależność pomiędzy maksymalnym dopuszczalnym naprężeniem i długością [...]
7
70%
Mechanik
2012 R. 85, nr 2 126-126
8
70%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 9 43-46
PL W pracy zaprezentowano krótką metodykę projektowania wiskotycznych tłumików drgań skrętnych oraz przedstawiono analizę porównawczą drgań skrętnych wału korbowego silnika bez i z wiskotycznym tłumikiem drgań. Dane wstępne do projektu tłumika otrzymano na podstawie analizy wyników badań drgań skrętnyc[...]
9
70%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono próbę określenia obciążenia łożyska głównego wału korbowego na podstawie przemieszczania się środka czopa w panwi. Otrzymane rezultaty dowodzą dużych różnic między obciążeniem łożyska wynikającym z analizy statycznej rozkładu obciążenia w układzie tłokowo-korbowym a obciążen[...]
EN The paper presents an attempt of crankshaft main bearing load determination on the basis of journal center displacement in bearing. The results show a considerable difference between the bearing load calculated with the use of static analysis of load distribution in crank mechanism and the load resu[...]
10
70%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 1 35--37
PL W artykule przedstawiono koncepcję stanowiska powstałą podczas badań drgań giętno-skrętnych, które były prowadzone w pracowni Wibroakustyki Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stanowisko ma umożliwić identyfikację modelu matematycznego wału korbowego. Celem jest stworze[...]
EN The article presents the conception of torsional-bending vlbrat1ons test stand. The test stand enables the Identification of the mathematical model of the crankshaft. The goal is to make better method of selection torsional vibration dampers in crank systems. The paper presents initial plans of test[...]
11
70%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono relację pomiędzy bezwładnościowymi i wytrzymałościowymi charakterystykami elementów wału korbowego wielocylindrowego silnika spalinowego i jego obciążeniem. Przedstawiono równania różniczkowe opisujące ruch tego układu i wyprowadzono wzory na maksymalny moment skrętny wału k[...]
EN The presented paper defines the relations between the inertial and elastic characteristics of the links of a multi-cylinder internal combustion engine and the load existing in them. The differential equations defining the system motion are derived and forrnulas for the maximaI torsion load torques o[...]
12
61%
Management Systems in Production Engineering
2011 nr 4 (4) 23-28
PL W ramach projektu MPO, który koncentruje się na wspieraniu sterowania lunetą oraz automatyzacji ustawienia obrabianego wału korbowego, koniecznym było dokonanie pomiarów czasów operacyjnych podczas wytwarzania wybranych typów wałów. W artykule dokonano oceny zebranych podstawowych danych.
EN Within the MPO project which focuses on supporting lunettes control and crankshaft alignment automation it was necessary to measure time demands of some activities during machining of selected crankshaft types. The article evaluates the basic data measured.
13
61%
Mechanik
PL Wały korbowe silników okrętowych jako elementy o dużych gabarytach, złożonej geometrii i wysokiej podatności wymagają specyficznych warunków pomiarów, które powinny zapewnić minimalizację ugięć sprężystych wału pod wpływem jego ciężaru. W artykule przedstawiono problematykę doboru optymalnych warunk[...]
14
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 7 497--507
PL W opracowaniu przedstawiono zagadnienia technologiczne obróbki mechanicznej poprzez: frezowanie, toczenie, wiercenie, szlifowanie w procesie produkcji monolitycznych wałów korbowych, do średnioobrotowych silników okrętowych i agregatów prądotwórczych. Przedstawiono typy wałów korbowych produkowanych[...]
EN The paper presents technological issues different kinds of mechanical process: milling, turning, drilling, grinding in the production of monolithic crankshafts for medium speed marine engines and power generators. It presents the types of crankshafts manufactured in Celsa Huta Ostrowiec, steel grade[...]
15
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono dyskretny model walu korbowego pompy nurnikowej wykorzystany do analiz wytrzymałością wych. Wyznaczono obciążenia działające na wał. Zbadano jak wpływa sposób modelowania podparcia wału na obraz warstwic naprężeń Hubera-von-Missesa i na deformację wału. Sformułowano wnioski [...]
EN A crank shaft ofplunger pump have been analyzed in the paper. The analysis has been done using finite element methocś and Nastran program. Loads forces on crank has been assigned. Influence modeling bearing crank shaft on structural analysis result has been calculated.
16
61%
Mechanik
2010 R. 83, nr 10 702-702
PL Przedstawiono wyniki badań zdolności procesu pomiarowego do pomiaru wałów korbowych. Opracowane procedury pomiaru oraz wprowadzenie własnych rozwiązań, np. konstrukcja kła mocującego, umożliwiły poprawę zdolności procesu pomiarowego.
EN Presented are the results of the research work aiming in estimation of effectiveness of the crankshaft measuring procedures. The developed measuring procedures also introducing some appropriate issues, such as specifically designed support center, have made it possible to improve effectiveness of th[...]
17
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2008 nr 2 65-68
EN In the article there has been presented the technology of holes deep drilling. The structure of machine tool designed for the introduced technological task and the structure of main units, systems and installation have been described. There have also been introduced the requirements for this type of[...]
18
61%
Journal of KONES
PL Zmiany wartości chwilowej prędkości obrotowej wału korbowego silnika podczas rozruchu zależne są od relacji między wartością jego momentu oporów ruchu a momentem siły wytwarzanym przez układ rozruchowy. Obliczenie wartości prędkości jest możliwe na podstawie równania ruchu wału korbowego napędzanego[...]
EN The changes of engine crankshaft temporary rotational speed during its start-up depend on relation between crankshaft resistance torque and the torque of starting system. Rotational speed value calculating is possible using motion of crankshaft equation driven by starter. But for such complicated me[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2003 Nr 56 31-41
PL W artykule porównano wyniki obliczeń współczynników wpływu sił obciążających łożyska główne wielocylindrowych silników spalinowych. Obliczenia wykonano dla różnych schematów zastępczych wałów korbowych, korzystając z metody elementów skończonych.
EN The article emphasizes an important role of influence coefficients for computing the forces acting on the main bearings of the crank system in reciprocating engines. Computation was made using finite element method for three different models of the crankshaft. It has been shown, that values of the i[...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 3 4579--4588
PL W pracy przedstawiono metodykę i wyniki badań wstępnych teksturowanej laserowo warstwy wierzchniej czopów wału korbowego tłokowego silnika spalinowego. Wał korbowy wykonany był z żeliwa sferoidalnego. Czopy wału korbowego współpracujące z łożyskami ślizgowymi poddano mikroobróbce laserowej, którą pr[...]
EN This paper presents the methodology and results of the initial laser-textured surface layer of the crankshaft journals piston engine. The crankshaft was made of ductile cast iron. Crankshaft journals cooperating with plain bearings were laser micromachining, which was carried out using Nd: YAG laser[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last