Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności tribologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok Mo i Ti nanoszonych elektroiskrowo. Przedstawiono różnicę w mikrogeometrii powierzchni przy różnych materiałach podłoża (St3S i 0H18N9). Testy tribologiczne przeprowadzone na testerze T-01M wykazały, że dla powłok Mo obserwowano niższe [...]
EN This paper presents an experimental investigations of electrodischarge coatings. Mo i Ti were used to produce such coatings. Tribological tester T-01 of pin an disc type was applied for measurment and analysis of wear and friction force. Coatings of Mo revealed low microroughness surface and low res[...]
2
88%
Tribologia
1998 z. 6 880-889
PL Mikromechaniczne warstwy wolframu, o grubości 45 nm, naniesionej metodą rozpylania katodowego na podłoże ze stali SW7M. Następnie warstwa wolframu została przemieszana przez bombardowanie powierzchni wiązką jonów kryptonu Kr , o energii 300 keV, dawką 3 x 10(11) at./cm2. Profil rozkładu domies[...]
EN Micromechanical properties of tungsten-on-steel ion-beam mixed layers were studied by means of ball-surface test. The 25 urn thick W layers were deposited by rf-sputtering method on the surface of the SW7M steel samples. The tungsten layer was ion-beam mixed with 300 keV Kx ions up to the dose of 3x[...]
3
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z endoprotezoplastyką stawu biodrowego. Przedmiotem zaprezentowanych badań jest opracowanie biomateriału, który mógłby zastąpić dotychczas stosowane w praktyce medycznej panewki z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Autorzy prowadzą badan[...]
EN In the paper issues concerning endoprosthesoplasty of hip joint are presented. The subject of introduced research is the elaboration of a biomaterial that could replace polyethylene cups with ultra high molecular weight used in medical practice so far. The authors made an attempt to manufacture and [...]
4
75%
Tribologia
2000 nr 4 705-710
PL Dokonano pomiaru wspólczynnika tarcia suchego w funkcji czasu dla układu stalowy trzpień -stalowa tarcza pokryta galwanicznie srebrem. Wyznaczone zostały zmiany współczynnika tarcia dla nacisków jednostkowych 0,4 MPa, 0,8 MPa,1,2 MPa i dla przedziałów czasowych od 0 do 3600 s (droga tarcia od 0 do 3[...]
EN Measuring of dry friction coefficient as a function of time was performed for the system: steel pin -steel disk covered galvanicly with silver. Changes of the friction coefficient was obtained for individual pressures: 0,4 MPa ,0,8 MPa, 1,2 MPa and for time intervals 0-3600 s (distance of friction 0[...]
5
75%
Tribologia
2001 nr 1 51-52
PL Streszczenie polskie: W pracy omówiono możliwości wstępnego projektowania właściwości tribologicznych części maszyn wykonanych z materiałów kompozytowych (A1MC) i podstawy badań tribologicznych. Wskazano, jak powinna zostać ukształtowana strefa przypowierzchniowa powierzchni przeznaczonej na skojarz[...]
EN The tribological properties of aluminium alloys intended for sliding matchings are dependent to a high degree on the state of their outer layer. In order to improve these characteristics, and first of all, to prevent adhesive tacking, various technological processes are applied, from burnishing thro[...]
6
75%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki stanowiskowych badań własności tribologicznych o charakterze podstawowym, hamulcowych materiałów ciernych. Badania zrealizowano w Zakładzie Transportu i Tribotechniki Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej na stanowisku bezwładnościowym, będącym modele[...]
EN Results from stand tests of basic tribological properties of brakes friction materials were presented. The tests were carried out at the Transport and Tribology Department of Mining Mechanization Institute in Silesian Technical University on the inertial test stand. An assessment of influence of cha[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 58 21-26
PL W pracy podano wyniki własnych badań nad utlenianiem stopu tytanu Ti6A14V, stosowanego w medycynie i wpływem modyfikacji warstwy wierzchniej tego stopu na własności trybologiczne. Badania przeprowadzono dla pary trącej Ti6A14V - polietylen, stosowanej w endoprotezach stawu biodrowego i endoprotezach[...]
8
75%
Tribologia
2005 nr 3 361-368
PL W pracy omówiono podstawowe systemy natryskiwania naddźwiękowego oraz przeprowadzono badania współczynnika tarcia natryskanych naddźwiękowo powłok węglikowych z proszków WC-Co i Cr3C2--25%NiCr. Powłoki nałożono z użyciem systemu do natryskiwania naddźwiękowego TAFA JP-5000 (HVOLF). Badania mi[...]
EN The main systems of ultrasonic spraying were discussed. The friction coefficient research of ultrasonically sprayed carbide coating of WC-Co and Cr3C2-25%NiCr powders were presented. The coating were applied with the use of ultrasonic spraying system TAFA JP-5000 (HVOLF). Microstructure of coatings [...]
9
75%
Composites Theory and Practice
2014 R. 14, nr 4 189--196
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości tribologicznych kompozytów A339/SiC/10p. Testy metodą ball-on-disc przeprowadzono, stosując zmienne parametry, takie jak: różne przeciwpróbki (stalowa, Al2O3, SiC), obciążenie (5, 10 N) oraz prędkość ścierania (0,1 i 0,5 m/s). Badania wykazały, że zastosowanie [...]
EN The paper presents the results of tribological tests conducted on an A339/SiC/10p composite reinforced with SiC particles. The test method used in the research was the ball-on-disc method combined with variable abrasion test parameters. Different materials were used for the counter-specimen (steel, [...]
10
75%
Kompozyty
PL Kompozyty ceramiczne o osnowie z węglika krzemu i wzmocnieniu włóknistym lub tekstylnym zdobywają coraz większe znaczenie w budowie struktur poddawanych złożonym stanom obciążenia w warunkach wysokiej temperatury i tarcia. Istotnym zadaniem wzmocnienia jest w tym przypadku, poza poprawą wytrzymałośc[...]
EN Fibre and textile reinforced ceramic composites with silicon carbide as matrix material are gaining increasing importance for complexly loaded structures in high-temperature and tribological applications. Besides improving the strength, the main target of the reinforcement is to increase the composi[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań dotycz ace kopozytów stosowanych w samosmarnych skojarzeniach slizgowych, do których jako lepiszcze zastosowano żywice: fenolowo-formaldehydową ( nowolak I rezol AW1), antracenowo-formaldehydową, dianowo-formaldehydową. Otrzymano wyniki porównano z najlepszym k[...]
EN In this paper are described an investigation results connected with composites applied in self - lubricated silding units, in which (as a binder) were used followny resines: phenol-formaldyhyde ( Nowolac and resol AW1), anthracence-formaldehyde. Receired results were compare with the best national o[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
PL W artykule przedstawiono metodykę otrzymywania kompozytowych galwano-proszkowych powłok w procesie elektrolizy, gdzie wraz z niklem osadzono cząstki węglika krzemu i boru. Szczególną uwagę poświęcono obróbce cieplnej i laserowej otrzymanych powłok oraz zmieniającej się twardości po jej zastosowaniu.
EN In work research on features of heat treatment of electrolytic coatings is presented. It was found that tribological properties depend on physicomechanical properties and structure of composite. Influence of discrete treatment on the wear resistance was also considered.
13
63%
Journal of KONES
PL Tarcie w warunkach smarowania granicznego (inne określenia: tarcie graniczne, tarcie w warstwach granicznych) ma istotne znaczenie dla bezawaryjnej pracy węzłów tarcia maszyn i urządzeń. W rzeczywistych bowiem warunkach eksploatacji bardzo często węzły kinematyczne inaczej węzły tarcia, węzły tribol[...]
EN Friction in condition of boundary lubrication (boundary friction, friction in boundary layers) has a fundamental meaning for non-failure work of friction of machines and systems. Very often in real working test condition kinematics knots work outside optimum its operational durability and reliabilit[...]
14
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania produkowanego w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu testera T-05 typu rolka-klocek do badań tribologicz nych wraz z odpowiednim wyposażeniem pomiarowo-sterującym, sterowanym komputerowo. Omówiono problemy związane z uruchomieniem zestawu. [...]
EN In this paper the author has presented cornputer-aided T-O5 block-on-ring tribology set which is produced by the Institute for Terotechnology in Radom and is used for making tribological experiments. Preparation of the set has been described. Preliminary experiments, aiming at comparison of PA6 allo[...]
15
63%
Tribologia
2001 nr 4 559-567
PL W pracy podano charakterystykę własności mechanicznych i tribologicznych materiałów stosowanych w inżynierii biomedycznej. Zwrócono uwagę na dużą różnicę modułów sprężystości materiałów stosowanych na endoprotezy i modułu sprężystości kości. Prowadzi to do znacznego przesztywnienia układu: "kość-imp[...]
EN In the paper characteristic of mechanical and tribological properties of materials used in biomedical engineering has been given. The attention was paid to a high difference of Young's modulus between materials used for endoprostheses and bone. It leads to the significant over-rigid of "bone - impla[...]
16
63%
Tribologia
2000 nr 4 605-624
PL W artykule przedstawiono wyniki prac, zmierzających do racjonalizacji eksploatacji olejów smarowych w amoniakalnych sprężarkach chłodniczych. W tym celu zbadano wpływ wybranych procesów pielegnacji i regeneracji na właściwości tribologiczne oleju. Stwierdzono że olejowi wydzielanemu w układach odole[...]
EN This paper shows results of rationalisation of lube oil operation process in ammonia refrigeration compressors.The influence of oil conservation and regeneration processes on their tribological properties were investigated.It has been ascertained that the regeneration recondits used oil.Therefore th[...]
17
63%
Tribologia
2003 nr 5 347-356
PL Publikacja zawiera opis metody pomiarowej, opis słowny oraz schemat stanowiska badawczego do badań tribologicznych chrząstki stawowej. Przedstawiono zaczerpnięty z literatury model smarowania, model obciążenia próbek, zakres prędkości, poślizgów oraz kąt zgięcia realizowany przez stanowisko. Następn[...]
EN In this paper method and scheme of test setup, on which will be realized tribological investigation of articular cartilage is showed. Showed lubrication mechanism, loads scheme of samples, range of velocity, range of slides and rotation angle in test setup. Next showed results of introducing researc[...]
18
63%
Tribologia
2002 nr 2 563-577
PL Celem badań było określenie wpływu rodzaju środka smarowego na charakterystyki tribologiczne skojarzenia metal-tworzywo sztuczne. Badaniom poddano czysty poliamid PA 66 oraz poliamid PA 66 modyfikowany grafitem (8 i 16%) i dwusiarczkiem molibdenu (4 i 8%). Skojarzenia pracowały w warunkach tarcia te[...]
EN The testing aimed at determination of an effect of a lubricant on tribological characteristics for a metal-polymer tribosystem. PA 66 polyamide as well as this material after modification with graphite (8 and 16%) and MoS2 (4 and 8%) were tested. The tribosystem worked under conditions of dry fricti[...]
19
63%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 449-452
PL Podjęte badania dotyczyły wytwarzania, budowy i własności tribologicznych zmodyfikowanych warstw o złożonej strukturze martenzytyczno-bainitycznej otrzymanych w procesie regulowanego azotowania gazowego połączonego z dalszym utwardzaniem cieplnym. W badaniach stosowano stal węglową gat. 45. Badania [...]
EN The undertaken research work referred to obtaining the modified layers with martensitic-bainitic structure and to investigation of their structure and tribological properties after controlled gas-nitriding process joint with thermal hardening. In this investigations carbon steel 45 is used. Investig[...]
20
63%
Archives of Mining Sciences
2013 Vol. 58, no. 4 1251--1262
PL Parametry użytkowe górniczego ścianowego przenośnika zgrzebłowego są określane m.in. przez moc silnika, szerokość przenośnika oraz rozmiar łańcucha. Dynamiczne warunki pracy przenośnika zgrzebłowego mają istotny wpływ na wielkość naprężeń w łańcuchu i determinują niezawodność łańcucha i całego przen[...]
EN Generally, the power and capacity of the armoured face conveyor (AFC) are determined by the motor size, pan width and chain size. It is well known that the dynamic behaviour of an AFC drive has a significant influence on tension in the AFC chain, and is therefore critical in determining the reliabil[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last