Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 394
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  własności mechaniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 117--125
PL W badaniach wykorzystano węgiel kamienny typu 31.2 z kopalni Sobieski. Proces spalania był prowadzony w atmosferze powietrza atmosferycznego i mieszaniny tlenu z dwutlenkiem węgla w dwóch konfiguracjach: w otoczeniu swobodnym oraz w przepływie materiału inertnego. Temperatura procesu była o obu przy[...]
EN In the research hard coal from Sobieski mine was used. The combustion process in the atmosphere of ambient air and mixture of oxygen and carbon dioxide was carried out in two phase flow of inert material. Temperature of process in the both cases was 850oC. The research using prepared 15x1[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano nowatorską technikę ciecia włókien naturalnych, która pozwoliła uzyskać materiał o powtarzalnej długości 2 mm, co zapewniało przygotowanie mieszanki kompozytowej stosowanej w procesie wytłaczania [1,2]. Przeprowadzono badania nad otrzymaniem kompozytu polietylenu (PE) z lnianymi włók[...]
EN We presented the original of cutting method of natural fibres caused obtain of fibres possess about 2 mm length, adequately. In this work we showed the means obtain of composites based on polyethylene and short flax fibres (FF) by extrusion method. The amount of FF in polymer matrix was 10% and 15%.[...]
3
100%
Energetyka
2012 nr 11 725-729
PL Przedstawiono różne warianty spawania złączy doczołowych obwodowych grubościennych rur ze stali X13CrMoCoVNbNB-9-2-1 (PB2) wykonanych przy użyciu materiałów dodatkowych dwóch różnych producentów. Złącza były wykonywane w wariantach z obróbką cieplną po spawaniu i bez obróbki, ale z użyciem techniki [...]
EN The article presents various variants of circumferential butt welding of thick-walled pipes of X13CrMoCoVNbNB-9-2-1 (PB2) steel using filter materials supplied by two different producers. The welds were produced in two ways: with postweld heat treatment and without it but using temper bead techniqu[...]
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 531-531
PL Znajomość mechanicznych własności przewiercanej formacji skalnej (stała Poissona, ściśliwość, moduły sprężystości: objętościowej, poprzecznej, Younga,) umożliwia prawidłowy dobór parametrów wiercenia i ma istotne znaczenie przy projektowaniu zabiegów intensyfikacyjnych, wykonywanych w horyzontach pe[...]
EN The knowledge on the drilled formation mechanical features (Poisson ratio, share, Young and bulk moduli) allows appropriate selection of boring parameters and is of significant importance in designing of intensifying activities in perspective horizons. The paper presents the most recent opportunitie[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2002 nr 14 65-74
PL W pracy przedstawiono w uproszczeniu proces technologiczny wytwarzania półwyrobów (prętów płaskich) ze stali mikrostopowej z niobem o symbolu BwOBGNbA. Omówiono własności mechaniczne (wytrzymałościowe, udarność i twardość) oraz strukturalne półwyrobów w stanie dostawy, po normalizowaniu oraz normali[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2003 nr 17 129-142
PL W pracy omówiono proces technologiczny wytwarzania półwyrobów (prętów płaskich i taśm) ze stali mikrostopowej z niobem o symbolu Bw08GNbA ze szczególnym uwzględnieniem własności mechanicznych (wytrzymałościowe, udarność i twardość) oraz strukturalnych półwyrobów w stanie dostawy, po normalizowaniu o[...]
7
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 2 41-45
EN T-shaped woven fabrics that would serve as composite reinforcement were designed and created out of glass fibre. Textile samples were created that would change their structural parameters: density of weft and the width of individual shape elements. In order to obtain the composites, polyester raisin[...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Stop AlCu4SiMg odkształcano w zakresie odkształceń rzeczywistych e = 1,15-8,05 metodą przeciskania przez kanał kątowy ECAE. Wpływ odkształcenia rzeczywistego na strukturę badano metodą mikroskopii świetlnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Własności materiału określono w próbie ściskania or[...]
EN Eąual channel angular extrusion (ECAE) method has been used to deform AlCu4SiMg alloy in the range of true strain e = 1.15-8.05. The influence of the true strain on structure and properties was studied by optical and transmission electron microscopes and hardness measurement. The structure during de[...]
9
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is the characterisation of Ti(C,N) and (Ti,Zr)N thin films produced by cathode arc evaporation physical vapour deposition (CAE-PVD) method onto sintered carbides and sialon tool ceramics. Design/methodology/approach: The GDOS spectrometer was used to indicated chem[...]
10
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of this research was investigation and comparison of selected properties of gradient coatings TiCN and AlSiCrN. In this paper both coatings were deposited by cathode arc evaporation physical vapour deposition (CAE-PVD) method onto high speed steel HS6-5-2 and hot work tool stee[...]
11
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu regenerującej obróbki cieplnej na strukturę i własności staliwa G17CrMoV5-10. Badany materiał pobrany został z kadłuba turbiny eksploatowanej przez ponad 250 000 godzin w temperaturze 535°C. Staliwo po eksploatacji posiadało zdegradowaną strukturę ferrytyczn[...]
EN The paper presents results of research on the influence of regenerating heat treatment on structure and properties of G17CrMoV5-10 cast steel. Investigated material was taken out from a turbine frame serviced for over 250 000 hours at the temperature of 535°C. The cast steel after service revealed d[...]
12
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono możliwość zastosowania metody elementów skończonych do wyznaczania naprężeń krytycznych występujących na krawędziach powłok TiN oraz Ti+TiN, uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej typu ASP 30 uwzględniając warunki ich nanoszenia, jako efekt ich [...]
EN The paper presents the possibility to apply the Finite Element Method for evaluation of critical compressive stresses located on the edges of the specimen in the TiN and Ti+TiN coating obtained in the magnetron PVD process on the sintered high-speed steel of the ASP 30 type, taking into account thei[...]
13
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Poprawę właściwości mechanicznych i odporności na korozje spiekanych austenitycznych stali nierdzewnych uzyskać można poprzez zmniejszenie porowatości, w wyniku wysokotemperaturowego spiekania, wydłużenia czasu izotermicznego spiekania, izostatycznego prasowania na gorąco lub kształtowania wtryskowe[...]
EN The properties of sintered materials can be improved by reducing the porosity, by means of higher compaction pressures, as well as sintering temperature and time, HIP, warm compaction and metal injection molding. Infiltration of steel powder represent an alternative to high compaction pressure and s[...]
14
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ledeburytycznych węglików na własności mechaniczne obrobionej cieplnie stali SW7M. Własności mechaniczne określono w próbie trójpunktowego zginania. Analizowano również wpływ wielkości ziaren osnowy na ww. własności. Stwierdzono wyraźny wpływ segregacji węgl[...]
EN The paper presents the results of the research on the influence of carbide segregation on mechanical properties of the SW7M steel after herdening. Three points bending test method was used. Relations between mechanical properties and the grain size were analized. The research proved that the influen[...]
15
100%
Engineering Transactions
EN Mechanical properties of the vertebrate skeletal muscles are satisfactorily described on the basis of a new model of the myosin molecule packing into the thick filament.
16
100%
Engineering Transactions
EN In the paper the damage of fiber-reinforced polymeric matrix laminates is considered with the aim to examine the change of their mechanical properties. The damage mode in the form of intralaminar cracks is described in terms of the damage tensor by Vakulenko and Kachanov. The crack discontinuity par[...]
17
100%
Logistyka
PL W pracy opisano kontrolowane testy osiowego rozciągania kilku gatunków stali. Jest ona stosowana w konstrukcjach betonowych. Testy przeprowadzono w maszynie wytrzymałościowej Instron 3382. W rezultacie badań otrzymano wykresy w relacji siła rozciągająca - wydłużenie i wszystkie charakterystyki mecha[...]
EN At the work controlled tests of axial tensile a few grades of steel were described. This steel is applied in concrete structures. Tests were conducted in the machine named Instron 3382. As a result examinations were received graphs in the relation tensile force - extending and all mechanical charact[...]
18
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Warstwy Al203+Ni-Al o złożonej budowie zostały otrzymane na stopie Inconel 600 poprzez utlenianie w warunkach wyładowania jarzeniowego próbek pokrytych powłoką Al uzyskana metodą rozpylania magnetronowego. Uzyskane warstwy mają charakter dyfuzyjny i mogą być produkowane na elementach o skomplikowany[...]
EN Multi-layer Al2 O3+Ni-Al coatings were produced on Inconel 600 by the glow discharge assisted oxidizing of the substrates pre-coated with aluminum by magnetron sputtering. The layers have a diffusive structure and can be produced on parts of complicated shapes. The Al203 layer formed on intermetalli[...]
19
88%
Archives of Foundry Engineering
PL Celem pracy jest przedstawienie zmienności podstawowych właściwości, takich jak: średniej wielkości ziarna, twardości, wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności i wydłużenia stopów aluminium, w zależności od składu chemicznego, w oparciu o stopy serii 7xxx, zgodnie z normą PN-EN 573-3:2013[...]
EN The main purpose of this thesis is to present a variation of the basic properties of aluminium alloys depending on the chemical composition based on the 7xxx series alloys, according with PN-EN 573-3:2013. Attention is focused primarily on the quality of ingots made of alloys EN AW-7003 and EN AW-70[...]
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wpływ modyfikacji pierwiastkami ziem rzadkich na strukturę i właściwości mechaniczne stopu ZnAl22Cu3. Badaniom poddano stop ZnAl22Cu3, ZnAl22Cu3Si oraz ZnAl22Cu3SiM (stop modyfikowany). Stopy ZnAl22Cu3 oraz ZnAl22Cu3Si charakteryzowały się niejednorodna, drobnoziarnista, dendry[...]
EN The influence of modification with rare earth elements (RE) on the structure and mechanical properties of alloy ZnAl22Cu3 is presented in the paper. ZnAl22Cu3, ZnAl22Cu3SiM and ZnAl22Cu3Si (modified alloy) alloys were tested. ZnAl22Cu3Si and ZnAl22Cu3 alloys were characterized with heterogeneous, fi[...]
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last