Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości strukturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona Środowiska
2000 nr 2 3-8
EN Of the set of methods for the characterization of the surface and structural properties of unmodified and modified mesoporous silica gels (which is reviewed in the present paper), special consideration was given to the BET, [alfa]s-plot and Dollimore-Heal methods for the characterization of the adso[...]
2
86%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań otrzymane w kolejnej próbie dwustopniowego hartowania żeliwa [1,2] tym razem z grafitem mieszanym, tj. sferoidalnym i wermikularnym. Z odlewów wycięto mini próbki wytrzymałościowe o średnicy w części pomiarowej 4mm. Próbki austenityzowano 60 min. w temperaturze[...]
EN The results of two stage austempered cast iron with mixed graphite (nodular and vermicular) were presented. The small samples 4mm in diameter were solution heat treated for 60min. at the 900ºC. Then they were austempered in two manners. In first the samples were first 10 and 30 min. quenched at the [...]
3
86%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy zamieszczono rozważania nad wpływem kształtu grafitu na własności żeliwa z grafitem mieszanym po dwustopniowym hartowaniu izotermicznym. Ponadto w analizie wyników badań omówiono zjawiska dokonujące się w żeliwie podczas dwustopniowego hartowania izotermicznego. Podstawą rozważań są wyniki b[...]
EN The considerations concerning the influence of graphite morphology on mechanical properties of two stage austempered mixed graphite cast iron are presented. Moreover, the phenomena taking place in cast iron during two stage austempering were described. The basis for analysis given here were experime[...]
4
86%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The paper presents a new approach to the generation of test signals used in service diagnosis. The tests make it possible to isolate faults, which are isolable only if the system is brought into specific operating points. The basis for the test signal selection is a structure graph that represents t[...]
5
86%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 244-248
PL Celem prezentowanej pracy było określenie właściwości strukturalnych i przewodzących roztworów stałych na bazie cyrkonianu baru - (Ba1-xSrx)( Zr0,9Y0,1)O3 oraz (Ba1-xSrx) (Zr0,9La0,1)O3. Spiekanie proszków tych substancji, otrzymanych metodą rozkładu termicznego prekursora organo-metalicznego zawier[...]
EN The aim of the work was to study the structural and electrical properties of the (Ba1-xSrx)( Zr0.9Y0.1)O3 oraz (Ba1-xSrx)( Zr0.9La0.1)O3 solid solutions. The powders with different strontium content were prepared by a thermal decomposition of organo-metallic precursors containing ethylenediaminetetr[...]
6
86%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 43--49
EN The short range order of liquid Al and Zn is analyzed from point of view of both homogeneous and microinhomogeneous model. The configurational electron models are also used to study the transformation of atomic distribution and electron spectrum structure. It is shown the exists high probability of [...]
7
86%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 191-192
PL Badania dotyczą oceny właściwości mechanicznych, reologicznych i strukturalnych kształtek próbnych wykonanych z mieszaniny regranulatu polipropylenu (rPP) oraz regranulatu poli(metakrylanu metylu) -rPMMA. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości rPMMA w badanych mieszaninach następuje wzrost wytrzymał[...]
8
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2013 Z. 19 (169) 87--91
PL Badano wpływ dodatków nanodyspersyjnych wykonanych na bazie dwutlenku tytanu na właściwości strukturalne dekoracyjnego betonu drobnoziarnistego. Nanozawiesinę stabilizowaną organicznym rozpuszczalnikiem uzyskano metodą chemiczną.
EN This article contains the investigation of influence of nanodispersed addition, made on the basis of titanium dioxide on structure characteristics of decorative fine-grained concrete. Nano-suspension stabilized by organic solvent was created by chemical method.
9
86%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this study is to determine the structural, and mechanical properties of Hg chalcogenide materials (HgX; X=S, Se, Te) in the zinc-blende structure which are presented as promising candidates for modern optoelectronic and spintronic applications. The dependence of elastic constants[...]
10
86%
Ochrona Środowiska
2001 nr 2 3-8
EN A comparative analysis of porosity is presented for active carbon, ordered mesoporous silica MCM-41 and silica gel on the basis of nitrogen adsorption isotherms measured over the entire relative pressure range (from 10[- 6] to 0.99) at 77K. It is shown that the classical method of porosity analysis [...]
11
86%
Ochrona Środowiska
2001 nr 4 5-8
EN Surface and structural properties of thermally and chemically modified mineral adsorbents (originated from Dunino near Legnica) were characterized on the basis of low-temperature nitrogen adsorption isotherms. For the purpose of comparison, one mineral adsorbent from USA was also characterized. Stru[...]
12
86%
Engineering of Biomaterials
PL W celu oszacowania prawdopodobieństwa przerwania ciągłości ściany tętniaka aorty brzusznej (AAA) konieczne jest zbadanie warunków obciążeniowych odpowiedzialnych za to zdarzenie, a także identyfikacja zmian zachodzących w strukturze ściany tego naczynia w procesie rozwoju schorzenia. Stąd, głównym c[...]
EN To estimate when an abdominal aortic aneurysm (AAA) may rupture, it is necessary to understand the forces responsible for this event and structural alterations lead to changes in the mechanical properties of the tissue. Hence, the main goal of presented study is determination and assessment of mecha[...]
13
72%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 10 380-382
14
72%
Polimery
2017 T. 62, nr 1 19--26
PL Funkcjonalne napełniacze hybrydowe wytworzono przy użyciu ligniny krafta oraz krzemionki Sylobloc® 41, z wykorzystaniem procesu mechanicznego rozdrabniania prekursorów. Otrzymane produkty poddano analizie fizykochemicznej i dyspersyjno-morfologicznej. Wytworzone organiczno-nieorganiczne napełniacze [...]
EN Functional hybrid fillers (kraft lignin conjugated with Sylobloc® 41 silica) were obtained using a process of mechanical grinding of precursors. The products underwent comprehensive physicochemical and dispersive-morphological analysis. The organic-inorganic fillers have good homogeneity and a relat[...]
15
72%
Autex Research Journal
EN The tensile behaviour of fully degummed filaments of two commercial varieties of silk produced in India, namely mulberry (Bombyx mori) and tasar (Antheraea mylitta), has been investigated in dry and wet state. The tensile properties were correlated with the structures and morphologies of these two v[...]
16
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 1 (97) 18–-23
PL W pracy przedstawiono wpływ jednoosiowego odkształcenia włókien kompozytowych PP/krzemiany warstwowe w procesie przędzenia i rozciągania na ich strukturę nadczasteczkową oraz właściwości termiczne i mechaniczne. Jako wypełniacze ceramiczne w badaniach zastosowano Cloisite C15A i Cloisite C30B, wytwo[...]
EN In this paper, the effect of the uniaxial deformation of PP/organoclay composite fibers in spinning and drawing on their supermolecular structure as well as thermal and mechanical properties is presented. Commercial organoclays Cloisite C15A and Cloisite C30B, both based on montmorillonite (MMT), we[...]
17
72%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 9 1847--1850
PL Warstwy diamentowe są materiałem o dużym potencjale aplikacyjnym ze względu na ich specyficzne właściwości. Jakość polikrystalicznych warstw diamentowych zależy od wielkości mikrokrystalitów i zawartości fazy węgla amorficznego. W ogólności w mikrokrystalitach o małych rozmiarach mogą występować zni[...]
EN Polycryst. diamond layers were deposited by hot-fiber CVD (MeOH) on Si substrate. Properties of the layers and their growth kinetics were studied by scanning electron microscopy and Raman spectroscopy to explain the structural transformations.
18
72%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności mechanicznej cienkich warstw TiO2. Cienkie warstwy zostały wytworzone za pomocą rozpylania magnetronowego z ciągłym oraz sekwencyjnym zasilaniem magnetronu. Wykonano badania mikrostruktury naniesionych cienkich warstw przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej[...]
EN In this work the results of mechanical properties of TiO2 thin films were presented. Thin films were deposited by magnetron sputtering using continuous and sequential powering of magnetron. Microstructure research of deposited thin films was performed with the use of x-ray diffraction (XRD) method. [...]
19
72%
Archives of Foundry Engineering
EN In this work we report the phase structures of the EL-Hard padding weld layers and their effect on their abrasive wear resistance. The application of light and electron scanning microscopy examinations revealed subtle differences in the structures of the padding welds which affect their strength and[...]
20
72%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 6 (102) 39--44
PL W ramach realizacji projektu badawczego Biogratex opracowano technologię wytwarzania rolniczych sznurków biodegradowalnych z włókien PLA. Jego właściwości fizyczne dopasowane są do trudnych warunków panujących na polu i w szklarni. Sznurek charakteryzuje się, między innymi, miękkością w dotyku przez[...]
EN A production technology for agricultural biodegradable strings composed of polylactide (PLA) staple fibres was developed that uses the ring spinning method. During complete relaxation, strings with an unbalanced twist tend to detwist because of torque, which can be eliminated by thermal stabilisatio[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last