Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości plastyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stopu Fe40A15Cr0.2TiB po przeróbce plastycznej metodą wyciskania. Stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl charakteryzują się kruchością po odlewaniu. Przed wyciskaniem wykonano wyżarzanie homogenizujące w 1050 °C przez 72 h. Stopień przeróbki plastycznej wynos[...]
EN The paper presents the results of research on Fe40A15Cr0.2TiB alloy after plastic deformation by extrusion. The alloy consists of mainly FeAl intermetallics characterize by large brittleness after casting. Prior to extrusion homogenization at 1050 °C for 72h was performed. The applied plastic work r[...]
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł prezentuje charakterystykę materiałową stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Fe3Al o zawartości 28% at. Al. Prezentuje poglądy na temat możliwości kształtowania struktury i składu chemicznego badanego stopu oraz potencjalne możliwości jego zastosowania jako materiału konstrukcyjnego. Opisu[...]
EN This article described the Fe3Al intermetallic phase based alloy with 28% at. Al materials characteristics. Presented opinions of the subject of possibility of the structure forming and composition system of the investigated alloy and them application as construction material. In the present study d[...]
3
100%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 264-267
PL Badano wpływ pierwotnych wydzieleń na właściwości wytrzymałościowe i plastyczne stopów Cu-Al-Nb-X (gdzie X = Ni, Co) deformowanych w temperaturze powyżej Af. Stwierdzono, że obecność dużej ilości wydzieleń powoduje obniżenie (w stosunku do właściwości w temperaturze otoczenia) wł[...]
EN The paper describes the influence of primary particles on the strength and plastic properties of the Cu-Al-Nb-X (where X = Ni, Co) alloys in the matrix phase (above Af temperature). The existence of large number of the particles in these alloys causes the decrease of the elastic properties and stres[...]
4
75%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2010 nr 1 157-164
PL W artykule przedstawiono kilka modeli materiałowych, które mogą być zastosowane w modelowaniu procesu skrawania. Zademonstrowane modele dotyczą własności plastycznych i mogą być zastosowane w odniesieniu do materiału obrabianego.
EN Presented paper shows a few material models which can be used in modeling of chip formation process. Demonstrated models refer to plastic properties and may be applied for work materials.
5
75%
Obróbka Plastyczna Metali
PL Przedstawiono przebiegi momentu skręcającego i wydłużenia próbki podczas skręcania ze swobodnym końcem stali 15 i N8E w podwyższonych temperaturach oraz przebiegi momentu skręcającego i naprężenia osiowego w próbce podczas skręcania z utwierdzonym końcem. Pokazano zależności między charakterem przeb[...]
EN Results of torsion test of steel 15 and N8E at elevated temperature was presented. Torque moment and elongation of samples during torsion with free end and torque moment and axial force during torsion with fixed end was shown. The dependence between the moment character and a sign of elongation or a[...]
6
75%
Engineering Transactions
EN The influence of microcracks distribution on macroscopic elastic properties of composites with a specific structure is studied. The model predicts the properties of laminates made of materials in which fracture process leads to appearance of many microcracks distributed practically uniformly. The me[...]
7
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 43 103--111
PL Otrzymanie połączenia żeliwa z miedzią o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych jest niewątpliwie wyzwaniem wobec koncepcji teoretyczno-eksperymentalnych, dotyczących technologii spawalniczych. Są to bowiem materiały o wyjątkowo zróżnicowanych właściwościach fizycznych. Najogólnie[...]
8
75%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 343-346
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów odkształcenia plastycznego na gorąco na właściwości plastyczne i strukturę austenitycznego stopu Fe-Ni. Badania prowadzono na plastometrze skrętnym w zakresie temperatur 900÷1150°C z prędkością odkształcania 0.1 i 1.0s^-1. Sporządzono krzywe płyni[...]
EN The paper presents the results of research concerning the influence of hot deformation parameters on the structure and plastic properties of a Fe-Ni austenitic alloy. The research was performed on a torsion plastometer in the range of temperatures of 900÷1150°C, at a strain rate 0.1 and 1.0s^-1. Pl[...]
9
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Praca zawiera wyniki badań właściwości mechanicznych pięciu stosowanych w maszynach rolniczych stali (65, N7E, 65 G, 55S2, 50 HS), w których dzięki zastosowaniu hartowania bainitycznego z przemianą izotermiczną uzyskano strukturę bainitu. Badania wykazały możliwość uzyskania struktury bainitu przy [...]
EN Results of investigations of mechanical properties of five steel grades used in construction of agricultural machinery are presented in the article. These steel grades were first bainicticly hardened with isothermal process. The investigations indicated on the possibility of obtaining of bainite st[...]
10
63%
Karbo
2012 Nr 1 30-36
PL Celem badań był wpływ właściwości plastycznych mieszanek węglowych na stopień uporządkowania struktury koksów. Zbadano koksy otrzymane z trzech polskich węgli: typ 35.1 (KWK "Zofiówka"), typ 34.2 (KWK "Szczygłowice") oraz typ 34.1 (KWK "Krupiński"). Węgle te różnią się stopniem uwęglenia (R0
EN The influence of plastic properties of coal blends on degree of cokes structure' ordering was the target of investigations. Three cokes were produce from three Polish coals: type 35.1 (from "Zofiówka" mine), type 34.2 (from "Szczygłowice" mine and type 34.1 (from Krupiński" mine). The coal differed[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego (n) oraz współczynnika anizotropii plastycznej (r) dwóch rodzajów blach mosiężnych zostały wyznaczone w próbach jedno- oraz dwuosiowego równomiernego rozciągania. Stwierdzono, że szczególnie wartość parametru n silnie zależy od wydłużenia prób[...]
EN The value of the strain hardening exponent (n) and plastic anisotropy ratio (r) of two kinds of brass sheets were determined in uniaxial tensile and equibiaxial stretching tests. It was established that especially the value of n-parameter of brass sheets strongly depends on the specimen deformation [...]
12
63%
Karbo
2008 Nr 2 82-89
PL Zaprezentowano wyniki badań wpływu uziarnienia oraz dodatku składników schudzających na właściwości plastyczne mieszanek sporządzonych na bazie wybranych węgli koksowych. Dodatkami regulującymi plastyczność był węgiel brunatny, antracyt oraz pył koksowy z instalacji suchego chłodzenia koksu. Główna [...]
EN The article presents the results of research on the influence of grain size distribution and addition of leaning components on the plastic properties of blends composed on the basis of selected bituminous coals. Plasticity regulating additives were brown coal, anthracite and coke dust from the inst[...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono analizę uproszczonego modelu konsolidacji gruntu organicznego w warunkach zmiennego obciążenia. Model zakłada, że grunty organiczne wykazują właściwości sprężysto-plastyczne i że całkowite odkształcenie gruntu o właściwościach sprężysto-plastycznych jest sumą odkształceń sprężystych i [...]
EN The analysis of simplyfied model of consalidation of peat in the conditions of variable loading has been shown. This model assumed, that the organic soils have an elasto-plastic properties and that total strain of soil with elasto-plastic properties is a sum of elastic and plastic strains (constant)[...]
14
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 5 253-256
PL Badania wytrzymałości dynamicznej w metalurgii proszków są jedną z lepszych, lecz niedocenianych metod oceny właściwości plastycznych (ciągliwości) wyrobów. Przeprowadzono w szerokim zakresie badania zginania udarowego spieków ciężkich W-Ni-Fe z użyciem młota udarnościowego typu Charpy. Przeanalizow[...]
EN Impact testing is one of the best suited, although not frequently used method of plastic properties testing in powder metallurgy. In the present work the tests of W-Ni-Fe heavy alloys have been conducted with the use of Charpy pendulum. Obtained results have been discussed in the context of samples [...]
15
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2001 R. 46, nr 11 532-535
PL Omówiono metody oceny tłoczności blach. Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych (Re, Rm, A80) oraz współczynnika anizotropii r i wykładnika umocnienia badanych blach. Ponadto przedstawiono wyznaczone doświadczalnie krzywe odkształceń granicznych tych blach.
EN In the paper methods of evaluation of sheet metal plasticity have been discussed. Test results of mechanical properties (Re, Rm, A80), r-value and work hardening modulus for tested sheets have been given. Moreover, the forming limit diagrams have been presented.
16
63%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 3 258--262
PL W pracy omówiono technologiczne aspekty wytapiania i odlewania dwóch wieloskładnikowych stopów Mg-Li, zawierających odpowiednio ok. 4% mas. Li i ok. 7,5% Li (tab. 1). Zbadano wpływ parametrów odlewania (temperatura odlewania i szybkość stygnięcia w formie odlewniczej) na makro- i mikrostrukturę omaw[...]
EN Manufacture, cast structure and plastic properties of selected multicomponent Mg-Li alloys. The paper presents the technological aspects of smelting and casting of two multicomponent Mg-Li type alloys which include respectively about 4 mass % Li and 7.5 mass % Li (Tab. 1). The influence of the casti[...]
17
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań właściwości miedzi i jej spieków w różnych warunkach quasistatycznego i dynamicznego odkształcenia (έ=10-3-10-4s-1). Badania dynamiczne przeprowadzono metodą pierścieniową, wykorzystując technikę rentgenografii impulsowej. Stwierdzono, że w porówn[...]
18
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Żarowytrzymałe nadstopy Fe–Ni umacniane wydzieleniowo fazą typu γ′-Ni3(Al, Ti) są stopami trudno odkształcalnymi i mają duże wartości naprężenia uplastyczniającego w wysokiej temperaturze. W doborze warunków przeróbki plastycznej na gorąco stopów Fe–Ni należy uwzględniać: rozmiar ziarna osnowy, para[...]
EN The influence of two variants of initial soaking at 1100°C/2 h and 1150°C/2 h and parameters of hot plastic deformation on the deformability of Fe–Ni superalloy have been presented. The hot deformation characteristics of alloy were investigated by hot torsion tests using Setaram torsion plastometer.[...]
19
63%
Obróbka Plastyczna Metali
2017 T. 28, nr 2 93--106
PL Wysoko wytrzymały i trudnoodkształcalny stop aluminium 7075 w stanie T6 poddano wyciskaniu metodą KOBO w temperaturze 400°C i temperaturze pokojowej. Po wyj- ściu pręta z matrycy zastosowano 2 warianty chłodzenia, tj. w wodzie i na powietrzu. Badano wpływ odkształcenia metodą KOBO (która jest zalicz[...]
EN High-strength and hard-deformable 7075 aluminum alloy in T6 state underwent KOBO extrusion at a temperature of 400°C and room temperature. After the rod’s exit from the die, 2 cooling variants were applied, i.e. in water and in air. The influence of KOBO deformation (classified as an SPD method) on [...]
20
63%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 4 35--38
PL Zaprezentowano metodę określania właściwości plastycznych materiału w warunkach mikroobróbki plastycznej w podwyższonych temperaturach. Polega ona na przeprowadzaniu procesu spęczania walcowej mikropróbki pomiędzy płaskimi narzędziami o różnej temperaturze. W wyniku przepływu ciepła w objętości prób[...]
EN A method of determining the plastic properties of the material under the conditions of microforming at elevated temperatures was presented. This involves performing the process of upsetting a cylindrical micro sample between flat tools of different temperatures. As a result of the heat flow in the v[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last