Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości paliw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2001 R. 30, z. 78 129--142
PL W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy i perspektywy rozwoju w dziedzinie stałych paliw rakietowych. Klasyczne stałe paliwa rakietowe homogeniczne to paliwa dwubazowe zawierające NC, NG stabilizatory i modyfikatory – heterogeniczne to paliwa, których podstawowymi składnikami są: utleniacz (NA),[...]
2
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 915--920
PL Celem badań, których wyniki zamieszczono w niniejszym artykule, było określenie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych paliw na parametry operacyjne silnika o zapłonie samoczynnym. Wyniki badań parametrów fizykochemicznych mogą być przydatne do komponowania mieszanin paliw o poszukiwanych wł[...]
EN The aim of the study, the results of which are given in this article was to determine the effect of selected physicochemical properties of fuels on operating parameters in diesel engine. The results of the physicochemical tests can be useful to formulate mixtures of fuels of seeking properties, whil[...]
3
75%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 274--278
EN The objective of the research results of which are presented in this paper was to determine the effect of selected physicochemical properties of fuels on ecological parameters of a diesel engine. Physicochemical parameters of fuel have a decisive effect on correct functioning, operating parameters, [...]
4
63%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, z. 2 95-105
PL Skutkiem ubocznym przetwarzania węgla w energię elektryczną lub ciepło jest emisja gazów do atmosfery. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji szkodliwych gazów (szczególnie tlenku węgla, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych — WWA, lotnych związków organicznych — LZO oraz heterozwiązków N,[...]
EN Emission of gasses to the atmosphere is the advise effect of coal conversion into the electricity energy or heat. One of the methods of harmful gases emission reduction (particularly carbon oxides, polycyclic aromatic hydrocarbons — PAHs, volatile organic compounds — VOCs and the hetero- -compounds [...]
5
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2002 nr 1 9--11
PL Współczesny świat można bez przesady nazwać światem zmotoryzowanym. Samochody stały się jednym z najważniejszych, a na pewno najliczniejszych elementów naszego środowiska. Są narzędziem pracy, źródłem przyjemności i stają się wręcz niezbędne do funkcjonowania w zagonionej rzeczywistości.
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 407--410
PL Artykuł przedstawia wyniki badań wybranych mikroemulsji paliwowych. W szczególności skupiono się na ocenie ich właściwości korozyjnych. Niezbędne badanie wykonano zgodnie z wymaganiami normy ASTM D130 dla mikroemulsji paliwowej zawierającej 4 oraz 8 % objętościowo wody destylowanej, którą rozproszon[...]
EN The paper presents research results of selected fuel microemulsions. In particular the corrosion properties of these microemulsions were investigated. Necessary research was carried out in line with requirements of ASTM D130 standard for fuel microemulsions containing 4 and 8 % by volume of distilla[...]
7
63%
Logistyka
PL W artykule opisano zagadnienia o tematyce dotyczącej możliwości rozwoju rynku CNG jako paliwa do pojazdów. W artykule zawarte zostały również informacje o właściwościach i cenach CNG w porównaniu z paliwami ciekłymi (benzyna i ON), a także informacje o korzyściach ekologicznych wynikających z zastąp[...]
EN The article describes issues concerning on the possibility of development of the CNG as fuel for vehicles. There is also included an information on the properties and prices of CNG compared to liquid fuels (petrol and ON), as well as information about environmental benefits arising from the replacem[...]
8
45%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W pracy przedstawiono obecne i wzrastające znaczenie paliw do silników wysokoprężnych w bilansach paliw transportowych (płynnych) UE oraz opisano rolę i udział biodiesla wytwarzanego z biomasy. Omówiono wprowadzane obecnie zmiany w obowiązujących przepisach prawnych EU i USA, istotnie ograniczające [...]
EN Paper presented actual and increasing importance of the fuels for diesel engines in transport (liquid) fuel balance of the EU; the role and share of biodiesel fuel production from biomass were also described. Introduced actually changes in legal regulations being in force in the EU and USA, signific[...]
9
38%
Environment Protection Engineering
EN Because mercury has varying reactivity depending on its speciation, understanding mercury speciation is important in predicting the fates of mercury in combustion flue gases and formulating effective strategy of its control. Mercury speciation was determined in the combustion flue gases of coal and [...]
10
32%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last