Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości optyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1274-1276
2
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule zamieszczono wyniki badań podstawowych właściwość elektryczne i optyczne cienkich powłok SiCx i SiNy, w tym transmisji światła w zakresie 300 nm-^ 900 nm oraz charaktery™ przewodności uzyskanych w pomiarach stałoprądowych charakterystyk prądów przejściowych. Badania te umożliwi określenie[...]
EN First results of fundamental investigations of protective SiCx and SiNy layers concerning light transmission in the range 300 mtiv 900 nm and electrical conductivity at the conditions of dc and transient currents are given in the paper. These investigations allow to determine the basic electrical an[...]
3
100%
Szkło i Ceramika
4
88%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Badano monokryształy Li₂B₄O₇ domieszkowane Mn²⁺ (0,014 mol %) oraz kodomieszkowane Mn²⁺ (0,005 mol %) i Eu³⁺ (0,5 mol %) wykorzystując metodę elektronowego rezonansu paramagnetycznego dla częstotliwości pola magnetycznego 9,4 GHz. W obu systemach jon Mn podstawia się w położenie jonu Li⁺ jako Mn²⁺ o[...]
EN Single crystals of Li₂B₄O₇ doped with Mn²⁺ (0.014 mol %) and co-doped with Mn (0.005 mol %) and Eu³⁺ (0.5 mol %) have been investigated using EPR method at 9.4 GHz. In both systems the Mn ion is found to enter substantially for the Li⁺ ion as Mn²⁺ and/or Mn¹⁺, and, probably for the B³⁺ ion or inters[...]
5
75%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 225-228
PL Interesującym materiałem na luminofory jest związek Y3Al(5-x)SixO(12-x)Nx, który stanowi pochodną granatu YAG z podstawieniem azotu w miejsce tlenu. Dla niezbędnego skompensowania ładunku spowodowanego tym podstawieniem zastąpiono krzemem część atomów glinu. W artykule opisany został sposób syntezy [...]
EN Compound according to the general composition Y3Al(5-x)SixO(12-x)Nx, which are formally derived from the yttrium aluminium garnet Y3AI5O12 (YAG) due to the substitution of oxygen by nitrogen, are of high interest for material research and application. The required charge compensation due to the repl[...]
6
75%
Materiały Ceramiczne
2015 T. 67, nr 2 177-181
PL Nanokompozyty CdS/TiO2 otrzymano poprzez zmieszanie komercyjnego nanoproszku TiO2 P25 z proszkiem CdS, który zsyntezowano metodą strącania osadu. Z przeprowadzonych badań wynika, że powierzchnia właściwa proszków (SSA) zmienia się w szerokim zakresie od 49,5 m2•g-1 dla TiO2 aż do 145,4 m2•g-1 dla Cd[...]
EN CdS/TiO2 nanocomposites were prepared as a mixture of commercially available TiO2 P25 nanopowder with CdS nanopowder which has been synthesised with the use of the precipitation method. Based on the measurements it has been found that the specific surface area (SSA) changed in a wide range from 49.5[...]
7
75%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 5 300-302
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku węglanu wapnia do masy papierniczej na właściwości optyczne papieru barwionego "w masie" anionowym barwnikiem bezpośrednim. Zbadano wpływ procesu wypełniania papieru przy użyciu CaCO3 na zdolność pochłaniania i odbijania światła, nieprzezroczystoś[...]
EN The article shows results of research on the influence of calcium carbonate addition to the paper stock on the optical properties of paper dyed "in the stuff" with the substantive dye. The authors investigated an impact of the paper filling process with the use of CaCO3 on light absorbing and reflec[...]
8
75%
Szkło i Ceramika
PL Technologia szkieł specjalnych daje możliwość wytwarzania materiałów szklistych o specjalnych właściwościach, zwłaszcza optycznych, magnetycznych, nieliniowych, niezbędnych w nowoczesnej optoelektronice, jak również technice światłowodowej. W pracy zaprezentowano stan szklisty, zdolność krystalizacy[...]
EN Glass technology of special application glasses, gives possibilities to obtain glassy materials of special optical magnetic, nonlinear properties, which are indispensable in new optoelectronics, as well in optical wave-guide technics. This paper presents glassy materials, crystallization ability, pr[...]
9
75%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN In spite of a number of different practical methods of sterilization, a peril from a side of bacteria and viruses still makes a gigantic problem in hospitals. Ultra-violet radiation, usually used for this purpose, not always proves sufficient. Therefore, searches for other methods are under way. One[...]
10
75%
Advances in Materials Science
EN Copper Oxide is an extensively studied group II-VI semiconductor with optical properties. It exhibits a wide variety of morphologies in the nano regime that can be grown by tuning the growth habit of the CuO crystal. CuO nano materials with an average particle size of 15-27 nm are synthesized by che[...]
11
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A series of seven substituted tert-butyl esters of 2,3-diaryl-3-arylaminopropanoic acids has been synthesized, isolated, spectroscopically and structurally elucidated. An influence of the substituents on the spectroscopic characteristics and conformations is discussed using the data of the linear-po[...]
12
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono metody otrzymywania kompozytów ciekłokrystalicznych typu PDLC zawierających wydłużone krople ciekłego kryształu. Omówiono różnice właściwości elektrooptycznych i termooptycznych takich kompozytów w porównaniu z PDLC zawierającymi krople ciekłego kryształu o kształcie kulistym, oraz prz[...]
EN The preparation methods for preparation of polymer-dispersed liquid crystal composites containing elongated liquid crystal droplets are presented. The electrooptical and thermooptical properties of such composites in comparison with PDLC containing spherical droplets are discussed and their general [...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 270-271
PL Badano strukturę, elektronowy rezonans spinowy oraz współczynnik odbicia cienkich powłok fotorezystu implantowanego jonami antymonu o energii 60 keV dawkami w zakresie 1x1015 – 5x1015 cm-2. Przy dawce krytycznej 5x1015 cm-2 zaobserwowano powstawanie warstwy osadu węgłowego. Określono grubość warstwy[...]
EN Structure, electron spin resonance and reflection coefficient in thin films (1.8 �Ęm) of photoresist implanted by 60 keV antimony ions have been investigated in the fluence range 1x1015 . 5x1016 cm-2. Formation carbonized layer at critical fluence 5x1016 cm-2 have been observed. Thickness of implant[...]
14
63%
Materiały Ceramiczne
2013 T. 65, nr 3 361--365
PL Powłoki wielofunkcyjne na szkle, w ostatnim dziesięcioleciu, znalazły szerokie zastosowanie przede wszystkim w branży elektronicznej i telekomunikacyjnej. Trudno sobie wyobrazić bez nich panele dotykowe w smart-fonach, ekrany dotykowe w sprzęcie AGD czy chociażby ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki powłok[...]
EN Multifunctional coatings on glass have been used widespread in electronics and telecommunication in the last decades. It is hard to imagine a touch panels of smartphones, touch screens, or even photovoltaic cells in household appliances without them. Thanks to the multifunctional coatings that consi[...]
15
63%
Materiały Ceramiczne
2012 T. 64, nr 4 478-484
PL W pracy otrzymano cienkie filmy SiO2/TiO2 domieszkowane wanadem na podłożu szklanym techniką zol-żel zanurzeniowo-wynurzeniową. Skład chemiczny próbek badano przy pomocy spektroskopii fotoelektronów (XPS). Transmitancję scharakteryzowano używając spektrofotometru UV-VIS. Wyznaczono optyczną przerwę [...]
EN In our investigation, V-doped SiO2/TiO2 thin films were prepared on glass substrates by the dip coating sol-gel technique. The chemical composition of the films was studied by photoelectron spectroscopy (XPS). Transmittances of the samples were characterized using a UV-VIS spectrophotometer. Subsequ[...]
16
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Podstawowym zadaniem powłok optycznych jest uzyskanie lub poprawa określonych właściwości różnych przyrządów optycznych. Odpowiednie ukształtowanie przebiegu charakterystyki transmisji (lub odbicia) światła powłoki nałożonej na optycznie bierne podłoże, umożliwia między innymi wytwarzanie takich prz[...]
EN The main purpose for using of optical coatings is achieving or enhancement of some specified properties of different optical devices. Properly designed shape of the run of transmission (or reflection) characteristic of a coating deposited on optically neutral substrate allows on, among the others, m[...]
17
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszej pracy przedstawiono możliwości wytwarzania nanokrystalicznych, przezroczystych cienkich warstw tlenków na bazie TiO₂ o właściwościach półprzewodnikowych. Tlenki wytwarzano za pomocą dwóch zmodyfikowanych metod rozpylania magnetronowego. Na podstawie pomiarów właściwości optycznych i ele[...]
EN In this work the preparation of nanocrystalline, transparent and semiconducting thin films based on TiO₂ has been presented. The thin films of TOS oxides were deposited by using two different and modified magnetron sputtering methods. On the basis of opticat and electrical measurements it was shown [...]
18
63%
Materiały Ceramiczne
2008 T. 60, nr 4 229-233
PL Materiały luminescencyjne - luminofory znajdują zastosowanie do konwersji promieniowania w lampach świetlówkach, diodach LED, w świecących ekranach, w czujnikach promieniowania wysokoenergetycznego, a także w stałych laserach. W większości zastosowań luminofory używa się w postaci proszków, chociaż [...]
EN Luminescent materials are widely applied as corwerter screens in fluorescent lamps, LEDs, emissive displays, x-ray and high energy particle detectors, and solid state LASERs. In most of the application areas, the luminescent compositions are applied as polycrystalline powders, however, some devices [...]
19
63%
Polimery
2010 T. 55, nr 5 399-402
PL Badano właściwości optyczne cienkich warstw polimerowych poli(N-winylokarbazolu) (PVK), poliwęglanu (PC) oraz polistyrenu (PS) oraz warstw tych polimerów modyfikowanych nanocząstkami SiC o wymiarach rzędu 20-30 nm. Cienkie warstwy polimerów nanoszono na płytki szklane metodą powlekania wirowego stos[...]
EN There were studied optical properties of polymeric films of poly(N-vinylcarbazole) (PVK), polycarbonate (PC), polystyrene (PS) and films of these polymers modified with SiC nanoparticles of size between 20 and 30 nm. Thin polymeric films were deposited on glass plates with spin coating method, using[...]
20
63%
Świat Szkła
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last