Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 317
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości fizyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 6 23-25
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 7 18-21
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN Physical properties of gallium have been described
4
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2009 nr 2 12-15
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące wpływu dodatku skrobi utlenionej na kinetykę adsorpcji pary wodnej i właściwości mechaniczne powłok sojowych. Zbadano powłoki sojowe zawierające izolat białek sojowych i glicerol z dodatkiem skrobi utlenionej. Badania wykazały, że modyfikacja składu surowco[...]
EN The influence of oxidized starch on adsorption kinetics and mechanical properties of soy protein coating was an aim of the presented research. Coatings from protein at 7% and glycerol at 50% of protein, and oxidized starch from 5 to 20% of protein were analyzed. The research shown that modification [...]
5
80%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 265-269
PL Trwałość konstrukcji betonowych narażonych na oddziaływanie wody i mrozu zależy między innymi od właściwości fizycznych kruszywa grubego, a przede wszystkim od jego porowatości, wymiarów, kształtu i ciągłości porów. W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania właściwości fizyczn[...]
EN Durability of concrete constructions exposed to water and frost reaction is connected with physical property of coarse aggregate, first of all with its porosity, sizes, shapes and continuity of pores. The paper presents results of examination of the physical property variation of stone and limestone[...]
6
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2004 T. 9, z. 2 191-199
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości odpadów poflotacyjnych ze stawów osadowych ZG "Trzebionka" w Trzebini i ZGH "Orzeł Biały" w Brzezinach Śląskich. Badane utwory charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem składu ziarnowego - szczególnie odpady z Brzezin - znacznym ciężarem właściwym, wyso[...]
EN The paper presents the results of post-flotation wastes properties investigations from ZG "Trzebionka" in Trzebionka and ZGH "The White Eagle" in Brzeziny Śląskie sedimentary's pounds. The examined formations are characteristic high diversification of grain content - the waste from Brzeziny, especia[...]
7
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Przedstawiono wpływ różnych komonentów podłoży ogrodniczych na zmiany ich kurczliwości objętościowej. Badaniami objęto podłoża powstałe na bazie torfu niskiego uzupełnionego wzrastającymi ilościami (0-100%) torfu wysokiego lub kory kompostownej albo pisku. Badano także podłoża składające się z kompo[...]
EN The influence of different components and their proportions by volume on the contraction of horticultural substrates was discussed in the paper. The substrates on the basis of low moor peat supplemented with increasing (0-100%) amounts of high moor peat, composted pine bark and sand were studied. Th[...]
8
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 2 48-52
9
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 9 35-39
EN The modern and very quick method of the estimation of the property of physical fibers of the cotton was presented on the basis of measurements of bunches of fibers by means of the USTER HVI SPECTRUM apparatus set. It has been found out, that the presented set can be applied for the classification of[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wzrost zapotrzebowania na magnesy wiązane ze stopu Nd-Fe-B, czyli dielektromagnesy Nd-Fe-B, stale wzrasta. Dielektromagnesy charakteryzują się dobrymi właściwościami i umiarkowaną ceną. Właściwości fizyczne dielektromagnesów zależą zarówno od rodzaju proszku magnetycznie twardego jak i zastosowanego[...]
EN In the investigation there were used two kinds of Nd-Fe-B powders: prepared by melt-spinning (MQP-B) and by atomization (MQP-S-11-9). The main goal of the work was to determine the influence of the powder grain shape and size on magnetic and mechanical properties of dielectromagnets prepared from di[...]
11
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 4 25-28
12
80%
Przegląd Budowlany
EN Assortment of cellular concrete units. Units properties and their compability with standards and approvals. Activities to increase their use in building industry.
13
80%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2007 nr 1 47-51
PL Wzrost zainteresowania żywnością o długim okresie przydatności do spożycia oraz wysokiej atrakcyjności sprzyja opracowywaniu nowych technologii, które pozwalają modyfikować cechy produktu i wydłużyć jego trwałość. W ostatnim czasie coraz więcej uwagi poświęca się powlekaniu żywności. Aby dobrać odpo[...]
EN Increased consumer demand for high quality and long shelf-life food product has initiated the development of mildly preserved products that keep their natural and fresh appearance as far as possible. Edible coatings have been long used for food protection and shelf life prolongation. In the last few[...]
14
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wyniki prowadzonych od szeregu lat badań napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzykach gazowych oraz gęstości metodą dylatometryczną dla czystych metali, układów dwu- i wieloskładnikowych zostały wykorzystane do stworzenia bazy danych SURDAT materiałów dla lutowi bezołowiowy[...]
EN Experimental studies of surface tension and density by the maximum bubble pressure method and dilatometric technique were undertaken and the accumulated data for liquid pure components, binary and multicomponent alloys were used to create the SURDAT database for the Pb-free soldering materials. The [...]
15
80%
Inżynieria Biomateriałów
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 25 5-18
PL W artykule przedstawiono wpływ podwyższonej temperatury na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów. Dlugotrwałe działanie podwyższonej temperatury wpływa na zachowanie się gruntów, szczególnie spoistych. Zmiana temperatury gruntu ma m.in. wpływ na: wilgotność, wytrzymałość, zagęszczalność, wodopr[...]
EN The influence of elevated temperature on the physical and mechanical properties of soils are presented in the paper. The lasting activity of elevated temperature influence on the behavior of soils, in particular on the cohesive soils. The change of soil temperature influences on humidity, resistance[...]
17
80%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 457-467
PL Wykorzystywany w praktyce geologicznej proces modelowania fizycznych właściwości górotworu zmierza do jak najpełniejszego odtworzenia tych cech obiektu badań, które w istotny sposób wpływają na niego. W badaniach petrofizycznych stosowane są dwie grupy modeli: fizyczne i matematyczne. W odniesieniu [...]
EN The modelling of physical properties of the rock mass used in the geological practice aims at a full reconstruction of the most influential properties of the analysed object. Two groups of models are used in petrophysical analyses: physical and mathematical. As regards the properties of reservoir ro[...]
18
80%
Warstwy
1999 nr 1 152-154
19
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 7 75-78
EN Due to its numerous advantages steel it generally applied in the design of building structures. It displays, however, two fundamental drawbacks, viz. it is susceptible to corrosion and not very fireproof. In the case of a conflagration it soon loses resistance and its elements undergo considerable d[...]
20
70%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 2 66-68
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last