Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości elektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Magnesy trwałe stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku, zarówno w domu, samochodzie czy pociągu. Występują, między innymi, w silnikach elektrycznych i prądnicach pracujących w różnych warunkach środowiskowych. Magnesy trwałe muszą spełniać określone wymagania pod względem takich właściwości [...]
EN The permanent magnets are used in basic consumer devices at home, in car or train. For example, these magnets may be found in electric motors and generators working in various environmental conditions. The permanent magnets have to meet the requirements of physical conditions, such as magnetic condi[...]
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 87-89
EN Epoxy/glass composites are widely used in the manufacture of quite a number of electrical machines and equipment. These composites (epoxy/glass laminates) are frequently prepared from prepregs. The prepregs are made by coating woven glass fabric with an epoxy resin, usually cured to the B-stage. Dic[...]
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy omówiono własności katalityczne i elektryczne tlenku RuOi. Do wytworzenia proszku zastosowano technikę zol-żel. Prekursorami były odpowiednio RUCI3XH2O i Ru(NO)(N03)3 mieszane z etanolem przez 24h i starzone przez 7 dni. Z tak otrzymanych zoli wytworzono nanoproszki. Próbki poddano badaniom [...]
EN Catalytic and electric properties of ruthenium oxide, RUO2, were presented. Sol-gel technique was employed to produce the oxide. As input materials (precursors) there were used RUCI3XH2O and Ru(NO)(N03)3 mixed with etanol for 24h and aged for 7 days. From thus obtained sols the nano-powders were pro[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule zamieszczono wyniki badań podstawowych właściwość elektryczne i optyczne cienkich powłok SiCx i SiNy, w tym transmisji światła w zakresie 300 nm-^ 900 nm oraz charaktery™ przewodności uzyskanych w pomiarach stałoprądowych charakterystyk prądów przejściowych. Badania te umożliwi określenie[...]
EN First results of fundamental investigations of protective SiCx and SiNy layers concerning light transmission in the range 300 mtiv 900 nm and electrical conductivity at the conditions of dc and transient currents are given in the paper. These investigations allow to determine the basic electrical an[...]
6
80%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1999 nr 1 137-140
PL Otrzymywanie mieszanin polimerowych jest tańszą metodą uzyskiwania tworzyw o założonych parametrach niż synteza nowych polimerów. Oprócz tego właściwości otrzymanych mieszanin często charakteryzują się lepszymi parametrami niż wynikałoby to z addytywności właściwości składników wykorzystanych do spo[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych narażeń prądowych na zjawisko transportu ładunku w warystorowej ceramice tlenkowo-cynkowej. Badania prowadzono metodą spektroskopii dielektrycznej (pomiary częstotliwościowej odpowiedzi dielektrycznej
EN The results of studies of select current exposure effect on charge transport in varistor Zn-oxide ceramics were presented. The method of dielectric spectroscopy (measurements of frequency dielectric response, at different temps. of sample) and thermally stimulated conductivity technique were used in[...]
8
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nanomateriały wykazują wiele interesujących właściwości fizykochemicznych, bowiem reprezentują stan materii w obszarze przejściowym pomiędzy objętościowym ciałem stałym, a pojedynczą molekułą. Redukcja rozmiarów cząstek skutkuje tu zwiększeniem objętości fazy międzyziarnowej. Efekt ten determinuje w[...]
EN Nanomaterials have many interesting physicochemical properties because they represent the state of matter in the transition region between a volume solid and a single molecule. The reduction of particle size results in the increase of intergranular phase volume. This effect is determined by many uni[...]
9
80%
Elektroinstalator
2017 nr 3 34--37
PL Sprawne uziemienie jest jednym z warunków szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Często najsłabszym ogniwem w budowie systemów uziomowych są połączenia przewodników. Aby uniknąć problemów z nimi związanych warto rozważyć zastosowanie łączenia egzotermicznego, które gwarantuje długoletnią [...]
10
70%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W ramach niniejszej pracy opanowano i opisano technologię wytwarzania nowych kompozycji epoksydowych zawierających w swym składzie związki metaloorganiczne podwyższające odporność na destrukcję w obecności tlenu oraz działające przeciwpleśniowo. Materiał badawczy w postaci płaskich próbek poddano dz[...]
EN The paper discusses plastics used in electronics and telecommunications, paying particular attention to epoxide materials and compounds, their composition and preparation. It presents issues concerning polymer aging caused by various environmental factors. As part hereof, a technology of production [...]
11
70%
Inżynieria Materiałowa
PL Srebro, stopy srebra jak i kompozyty na ich osnowie są znane i stosowane głównie w przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym już od kilku dziesięcioleci. Wynika to z ich dobrej przewodności elektrycznej i cieplnej. Dla wielu zastosowań w elektrotechnice, włączając w to styki elektryczne i szczot[...]
EN Silver, silver alloys, as well as matrix based composites have been well known and applied in the electrotechnical and electronics industry for several decades. It results from their good electric and thermal conductivity. For many applications in electrotechnology, including electric contacts and b[...]
12
70%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 246 123-132
PL Ba jako dodatek modyfikujący Bi2O3 w ceramice z tlenku cynku umożliwia równomierne rozmieszczenie Bi w całym warystorze i hamuje tworzenie się aglomeratów Bi2O3 podczas spiekania warystora. Dzięki temu warystor osiąga doskonałe właściwości elektryczne a poziom domieszkowania ceramiki ZnO tlenkami in[...]
EN Doping ZnO varistor ceramics with Ba modified Bi2O3, instead of pure Bi2O3, enables the uniform distribution of Bi in varistor body and restrains formation of the Bi2O3 agglomerates during varistor processing. As the result the varistor attains the excellent electrical properties at lower rate of me[...]
13
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 7 694-696
PL W pracy przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska pomiarowego do określania właściwości elektrycznych nanokompozytów o strukturze metal-dielektryk. Pomiary wykonywane są przy użyciu prądu przemiennego o częstotliwości z zakresu od 42 Hz do 5 MHz w przedziale temperatur od 77 K do 373 K. Wyz[...]
EN The paper presents design and a principle of operation of a measuring stand (Fig. 1) for determining electrical properties (phase shift angle Θ, loss tangent tgδ, capacity Cp, resistance Rp) of nanocomposites of the metal-dielectric structure designed and made in the Department of Elect[...]
14
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Opisano historię badań właściwości elektrycznych ciała człowieka oraz przedstawiono badania poznawcze wartości impedancji ciała człowieka i skutków spowodowanych przepływem prądu elektrycznego.
EN The paper describes a history of research on electric characteristics of human body and presents research on value of human body impedance and results of electric current flow.
15
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 5 165-170
PL Celem pracy była analiza możliwości zastosowania oznaczeń cech elektrycznych do określania jakości miodu, a w szczególności do oceny zafałszowań miodu za pomocą zastępowania miodu surogatem lub miodem ekspresowym pozyskiwanym w efekcie karmienia pszczół inwertem. W efekcie przeprowadzonych pomiarów [...]
EN The purpose of the survey was to analyse the possibilities of application of electric feature denotations for determination of honey quality, particularly for the evaluation of honey falsifications by way of honey substitution with a surrogate or express honey obtained as a result of feeding bees wi[...]
16
61%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 117-122
PL Celem pracy było określenie wpływu temperatury miodu na wartości charakteryzujących go cech elektrycznych. Przebadano 5 gatunków miodów w tym jeden miód sztuczny. W wyniku przeprowadzonych analiz okazało się że, istnieje silna zależności miedzy współczynnikiem strat dielektrycznych a gatunkami badan[...]
EN The purpose of the study was to determine influence of temperature of honey on electric properties, which characterise it. Five kinds of honey including artificial honey were tested. The conducted analysis proved that there is a strong interdependence between coefficients of dielectric loses and tes[...]
17
61%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2012 Vol. 4 76-81
EN As a result of the electrophilic protonation of a carboxyl group of di electric polymethylmethacrylate (PMMA) with trifluoromethanesulfonic acid (CF3SO3H), a modified conducting polymer material was produced in the shape of a thin elastic lamina and a dense conductive gel, whose density was 1.26 g/c[...]
18
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: One of the reasons behind the interest in copper titanium alloys was development of new materials to substitute copper beryllium alloys. The reason for selecting that material for studies was that in the early stages of decomposition of CuTi4 alloy a spinodal transformation takes place and [...]
19
61%
Materiały Ceramiczne
2009 T. 61, nr 3 182-185
PL Metoda van der Pauwa została wykorzystana do określenia rezystywności elektrycznej ceramiki TiN i TiN0,9 w zakresie temperatur 300-1000 K. Stwierdzono, że w zależności od składu chemicznego pokazuje ona albo właściwości metaliczne albo półprzewodnikowe. Procesowi utleniania towarzyszą przejścia meta[...]
EN The van der Pauw method has been applied to determine electrical resistivity of TiN and TiN0.9 ceramics in the temperature range of 300-1000 K. It was found, that depending on Chemical composition materials show either metallic or semiconducting properties. Transitions metal --> semiconductor (for T[...]
20
61%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: of this paper was to describe electrical properties of epoxy-hard coal functionally gradient polymeric materials. The experimental part describes preparation of the cylindrical samples of the polymeric gradient material by centrifugal casting method. Influence of casting velocity on electri[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last