Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości eksploatacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
PL Opublikowana w maju 2006 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny Norma Europejska PN-EN 14351-1:2006 (U) Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących ognioodporności ogniowej i/lub dymoszczelnosci jest do czasu ogłoszenia jej w[...]
2
100%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2015 Nr 1 (27) 14--18
PL W pracy badano wpływ obróbki laserowej na właściwości powłok nanoszonych elektroiskrowo. Ocenę właściwości powłok po obróbce laserowej przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów struktury geometrycznej powierzchni oraz badań odporności korozyjnej i porowatości. Badania przeprowa[...]
3
100%
Utrzymanie Ruchu
2012 Nr 1 11--12
PL Jakie są przesłanki diagnozowania obrabiarek i procesów obróbkowych? W artykule omawiamy różne zakłócenia właściwości eksploatacyjnych obrabiarek i procesy naprawcze oraz przedstawiamy charakterystykę procesu diagnozowania i istotę jego strategii wraz z głównymi celami.
4
100%
Świat Szkła
2019 R. 24, nr 5 13--14, 16--17
5
75%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 46-48
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, w których sprawdzono w jaki sposób zmiana ilości fazy krystalicznej, zawartej w spoiwie ceramicznym wiążącym ziarna cBN, wpływa na wybrane wskaźniki właściwości eksploatacyjnych ściernic. W tym celu zaplanowano i wykonano badania procesu szlifowania ściernicami[...]
6
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 6 219-234
PL W referacie przedstawiono zakres stosowania odlewów w konstrukcji samochodów: głowice i kadłuby silników, wały wykorbione i rozrządcze, obudowy skrzyń przekładniowych i mostów napędowych, elementy zawieszenia. Na wykresach pokazano udział różnych tworzyw w budowie samochodów oraz zestawienia zmian w[...]
EN In thc articIe have been presented range of usage of foundings in cars construction: caps and trunks of engines, ram parts cranked and camshaft, casings of boxcs drive and of driving bridges, elements of suspension. On graphs have been showed participation different materials in cars construction an[...]
7
75%
Inżynieria Powierzchni
2008 nr 3 43-48
PL "Powłoki nanokompozytowe" składają się z matrycy polimerowej zawierającej napełniacze o rozmiarach rzędu nanometrów. Własności materiałów w tej skali mogą się znacznie różnić się od własności w skali makro czy też mikro. Zazwyczaj, im mniejsze rozmiary cząstek, tym efekt tego oddziaływania jest więk[...]
EN "Nanocomposite coatings" consist of polymer matrix containing nano-scale fillers. Properties of materials having nanoscale dimensions can be very different from those at a larger scale. Usually, the smaller the filler particles the larger the effect. Apart from the filler size, coating properties ar[...]
8
75%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 29-40
PL W artykule podano wyniki określenia okresowej zależności zmiany modułów sprężystości warstw wierzchnich materiałów metalowych metodą uderzenia od czasu trwania wpływu ciernego warstwy o ustalonej ścieralności, przy obciążeniu normalnym Pn = 40 - 50 kPa. W rezultacie można potwierdzić niskocykliczną [...]
EN On this paper, as a result, periodical dependence of change of the surface layers elastic modulus of the metallic materials by the impact method on the frictional effect duration of the layer of the fixed abrasive with the normal load Pn = 40 - 50 kPa was determined. So, we can confirm lowcycle fati[...]
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 649-652
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne węzłów zespolonych stalowo-betonowych, stosowanych w konstrukcjach budynków szkieletowych. Omówiono problemy badawcze związane z polepszeniem właściwości eksploatacyjnych węzłów zespolonych oraz zakres badań przewidzianych do realizacji na Wydziale Inżynierii [...]
EN Design solutions referring to composite steel-concrete joints in skeletal building structures are dealt with. Research needs with regard to better performance of composite steel-concrete joints and a scope of research to be carried out at the Civil Engineering Faculty of the Warsaw University of Tec[...]
10
75%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 9 668--674
PL We wstępie artykułu przedstawiono przyczyny zmian formuł paliw do silników o zapłonie iskrowym, którymi są działania państw i społeczeństw w kierunku ograniczania szkodliwych substancji pochodzących ze spalania paliw oraz uzależnienia od dostaw ropy naftowej. Następnie omówiono rodzaje formuł paliw [...]
EN In the introduction, the reasons for changing fuel formulas for spark ignition engines, which are the actions of states and societies, to reduce harmful substances from fuel combustion and dependence on oil supplies are presented. The types of ethanol fuels formulas for the spark ignition engines th[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2031-2040
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności erozyjnej starzonych klimatycznie powłok epoksydowych oraz poliuretanowych modyfikowanych nanocząstkami krzemionki lub tlenku aluminium. Zostały zastosowane statystyczne metody planowania doświadczeń. Dokonano oceny wpływu nanonapełniaczy oraz rodzaju[...]
EN The paper presents examination results of erosive resistance of epoxy and polyurethane coatings with silica or alumina nanoparticles addition, aged climatically. Statistic methods of experiment planning were applied. Influence of nanofillers and polymer matrix kind on erosive resistance of polymer c[...]
12
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Artykuł poświęcony jest syntezie uogólnionych, niezawodnościowych miar eksploatacyjnych właściwości systemu antropotechnicznego. Przez pojęcie uogólnionych, niezawodnościowych miar tych właściwości autor rozumie potencjalność i potencjał systemu (miary prognostyczne) na efektywność i efekt systemu ([...]
EN In the paper is discussed the synthesis of general reliability operational measures of the characteristics of a man-machine system. As the general reliability measures of such properties the potentiality and the system potential (prediction measures) are understood by the Author as well as effectiv[...]
13
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 38 243--248
PL Przedstawiono badania właściwości eksploatacyjnych staliwa do pracy na gorąco typu Cr - Mo - V - Cu - Ni. W oparciu o ilościowe i jakościowe badania strukturalne, zużycia przez tarcie w temperaturach 293÷973 K, rozpuszczalność w ciekłych siluminach oraz termiczne osłabienie, wyprowadzono uogólniając[...]
EN Quantitative and qualitative influence research of Cr, Mo and V contents on the structure, the abrasive wear and the thermic enfeeblement of cast steel for hot-work were described in this article. The carbide-created elements influence on the working parameters of cast steel by creating specific rel[...]
14
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL W pracy przedstawiono potencjalne ograniczenia stosowania materiałów na instalacje energetyczne. Zawarto zestawienie możliwych konstrukcyjnych i technologicznych zabiegów okołospawalniczych mogących poprawić właściwości złączy spawanych. Wskazano, że jest to szczególnie ważne w nowoczesnych materiał[...]
EN The paper presents a number of potential limitations in the application of materials for power facilities. The list of possible structural and technological operations related to welding processes is presented. These operations can improve different properties of weld joints. It is shown that the op[...]
15
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 111--117
PL W artykule porównano właściwości eksploatacyjne dwóch maszyn: silnika asynchronicznego synchronizowanego (SASf-1612LX) oraz zamiennego montażowo silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (GZM-1612L) o mocach znamionowych równych 3200 kW. Porównaniom poddano param[...]
EN This article presents the comparison of two machines: synchronized asynchronous motor (SASf-1612LX) and a replacement assembly of line start permanent magnet synchronous motor (GZM-1612L) with nominal power of 3200 kW. The starting current, overloading, efficiency and maintenance of both machines ar[...]
16
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wybrane elementy konstrukcyjne kabli najwyższych napięć wpływające na ich własności eksploatacyjne.
EN The paper presents selected elements of UHV cables structure that affect their operational characteristics.
17
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 12 864-870
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań nad innowacyjnym materiałem na bazie srebra. Zaprezentowano mikrostrukturę i właściwości nowego stopu srebra z dodatkiem 1% miszmetalu (mieszanina metali ziem rzadkich) przeznaczonego do wytwarzania styków elektrycznych. Przetwarzanie materiału obejmowało top[...]
EN In this work investigation results of innovative silver based material have been presented. Microstructure and properties of new silver alloy with addition 1% of mishmetal (mixture of rare earth metals) designed for electric contacts applications were shown. Material processing included melting and [...]
18
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of studies was to determine mechanism of inocualtion of pure alumnium EN AW-A199.5 structure with addition of titanium and boron, which are introduced to liquid metal in small ammount - less than obligatory standard PN-EN 573-3 (concerning about aluminium purity). Design/met[...]
19
63%
Journal of KONES
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań silników autobusów komunikacji miejskiej zasilanych paliwem eksperymentalnym, stanowiącym mieszaninę oleju napędowego, estru etylowego oleju rzepakowego i etanolu. Wykonane badania obejmowały pełną diagnostyczną ocenę momentu obrotowego silnika, pomiary zadymienia [...]
EN The report includes chosen research results of engines of municipal transport buses powered by experimental fuels containing mixture of diesel oil, ethyl ester rape oil and ethanol. Research contained complete diagnostics state of torque of engine, measurements smokiness of exhaust gases, experts re[...]
20
63%
Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe
2004 nr 84 124-124
PL W pracy przeprowadzono analizę literatury uwzględniającą tematykę związaną z konstrukcją i technologią wykonania składanych klejonych frezów ślimakowych, w tym zagadnienia dotyczące klejenia, stosowanych materiałów narzędziowych i także możliwości pokrywania ostrzy warstwami twardymi. Przeanalizowan[...]
EN Literature data regarding problems connected with the construction and manufacturing technology of the glued inserted segment hobs have been analysed, including aspects of gluing, tool materials and a possibility of the coating deposition. Some aspects of manufacturing costs of these types of tools [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last