Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 128
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  właściwości cieplne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 2 31-33
EN In the paper the results of investigation of the thermal properties of flat textile materials by elaborated thermovision method are presented. The application of infrared mirrors gives the possibility of contactless simultaneous registration of the temperature on opposite sides of the sample. The in[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 3 25-27
EN In the paper the results of investigation of the thermal properties of flat textile materials by elaborated thermovision method are presented. The application of infrared mirrors gives the possibility of contactless simultaneous registration of the temperature on opposite sides of the sample. The i[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 4 12-14
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 25-37
PL Praca obejmuje badania teoretyczne i eksperymentalne, dotyczące procesów wytwarzania, badania właściwości cieplnych oraz obciążeń cieplnych elementów maszyn pracujących w ekstremalnych warunkach cieplnych i mechanicznych. Przedstawiono wyniki badań dotyczących niszczących obciążeń cieplnych łopatki [...]
EN This paper presents results of experimental and theoretical investigalions of plasma spraying multilayers barrier coatings applying on machine elements working in extreme thermal and mechanical conditions. Destructive heat loads on the blade of K15 engine with Zr(sub2)O(sub3) layer were tested on th[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 78 135--142
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące właściwości elektrycznych i cieplnych nanocieczy elektroizolacyjnych w aspekcie ich wykorzystania w układzie izolacyjnym transformatorów energetycznych. Artykuł składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie. W drugim rozdziale pr[...]
EN This paper presents an information regarding the thermal properties of insulating nanofluids in the aspect of their usage in the insulating system of power transformers. It consists of five chapters. The first chapter is an introduction. The second chapter presents the method of preparation of nanof[...]
6
88%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono sposób wyznaczania parametrów cieplnych ciał stałych z wykorzystaniem metody bilansów elementarnych (MBE) i algorytmów genetycznych (AG). Metodę bilansów elementarnych zastosowano do rozwiązania zagadnienia prostego i obliczenia rozkładu temperatury w próbce. W celu wyznaczenie[...]
EN The way of determination of the thermal parameters of solid bodies by applying the control volume method and genetic algorithms method has been presented in this paper. The control volume method was applied to solve a direct problem and calculation the distribution of temperature within domain of sa[...]
7
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 6 46-48
8
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 9 32-34
9
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 76-77
10
75%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2012 Z. 429 1--133
PL Rozprawa jest poświęcona opracowaniu metody badania zależnych od temperatury właściwości cieplnych materiałów włókienniczych i wykonaniu badań weryfikujących przydatność metody oraz badań ich charakterystyk cieplnych. W niniejszej pracy sformułowano następującą tezę: Zależną od temperatury przewodno[...]
EN The thesis is devoted to developing the method of research of thermal properties, dependent on temperature, of textile materials and to performing the research verifying the usefulness of the method for research of their thermal characteristics. In the current work the following thesis was formulate[...]
11
75%
Świat Szkła
12
75%
Przegląd Budowlany
PL Celem artykułu jest pokazanie jak przy zastosowaniu różnych materiałów i rozwiązań technologicznych zmieniają się koszty wznoszenia ścian zewnętrznych budynków jednorodzinnych oraz właściwości izolacyjne przegrody. Na podstawie odpowiednich obliczeń autorzy pokazują jak poszczególne rozwiązania wpły[...]
EN This paper aims to show how the use of different materials and technological solutions affects the costs of building the outer walls of houses and the insulation properties of the barrier. Based on calculations, the authors show what effect the various solutions have on home heating costs.
13
75%
Warstwy
1999 nr 1 87-90
14
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 2 5-7
15
75%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podstawowym problemem eksploatacyjnym ograniczników przepięć, opartych na warystorach z tlenków metali jest zapewnienie ich niezawodnego działania w różnych warunkach eksploatacyjnych. Znaczna zależność prądu od temperatury w połączeniu ze zmianami starzeniowymi w niekorzystnych warunkach eksploatac[...]
EN Due to applying of varistor housing with high thermal conductivity the device working temperature decreased enough for its safety.
16
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 9 108-109
17
75%
Kompozyty
2004 R. 4, nr 10 121-126
PL Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i mechanicznych kompozytów magnezowych. Materiały na osnowie magnezu i jego stopów AZ91 oraz QE22 wytworzono różnymi metodami. Fazę umacniającą stanowiły krótkie włókna [delta]-Al2O3 oraz cząstki ceramiczne SiC. Badania rozszerzalności cieplnej, prze[...]
EN Mg-based composites were manufactured by various processing techniques. The reinforcement was in the form of short fibres or particles. The microstructure developed influences properties of composites. Physical and mechanical properties of Mg based composites were investigated in the temperature ran[...]
18
75%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1107-1112
PL W artykule przedstawiono wyniki badań charakteryzujące podstawowe właściwości cieplne proszków ceramicznych typu RE2Zr2O7 o strukturze pyrochlorów, przeznaczonych do natryskiwania plazmowego powłokowych warstw barierowych. Badaniom poddano cztery proszki nowego typu, gdzie RE = Gd, Sm, Nd, La oraz s[...]
EN The paper presents the investigation results characterizing basic thermal properties of RE2Zr2O7 type ceramic powders with pyrochlore structure, designed for plasma spraying of thermal barrier coatings. Four powders of a new type, where RE = Gd, Sm, Nd and La, and standard powder of ZrO2.8Y2O3 type [...]
19
75%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule dokonano charakterystyki podstawowych właściwości cieplnych powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów ziem rzadkich typu Gd2Zr2O7, Nd2Zr2O7, La2Zr2O7 i Sm2Zr2O7 otrzymanych metodą natrysku plazmowego APS. Wykonano badania dyfuzyjności cieplnej metodą laser- flash w zakresie temper[...]
EN The paper presents the investigation results of the basic thermal properties of thermal barrier coatings based on rare earth zirconates such as Gd2Zr2O7, Nd2Zr2O7, La2Zr2O7 and Sm2Zr2O7 deposited by the air plasma spray (APS) method. Thermal diffusivity measurements using the laser-flash method were[...]
20
75%
Inżynieria Materiałowa
2014 Vol. 35, nr 3 252--257
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny mikrostruktury oraz podstawowych właściwości cieplnych powłokowych barier cieplnych typu Gd2Zr2O7/8YSZ otrzymanych metodą natrysku plazmowego APS na stopie niklu AMS5599 z warstwą podkładową NiCrAlY. Scharakteryzowano mikrostrukturę i topografię zewnętrznej wars[...]
EN The results of microstructural investigations and characterization of basic insulation properties of Gd2Zr2O7/8YSZ thermal barrier coatings deposited by the air plasma spraying method on AMS5599 Ni-based alloys with an NiCrAlY bondcoat are presented in this article. The microstructural characterizat[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last