Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno polipropylenowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 5 273-275
PL Przedstawiono wyniki badań procesu kapilarnego podciągania wody w zaprawach cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi. Zaprawy wykonano przy użyciu cementu portlandzkiego CEM l 42,5 R oraz cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/B-V 32,5 R.
EN The report presents results of a research on water capillary pull-up process in cement mortars modified with polypropylene fibres of various kinds and length. Mortars prepared on the basis of two different cements were the object of the research: Portland cement CEM l 42.5 R and Portland ash cement [...]
2
88%
Warstwy
1999 nr 3 117-118
3
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 615-619
PL Przedstawiono wyniki badań belek z betonu i włóknobetonu z zawartością 0,8% włókien PP. Pokazano różnice w odkształceniach granicznych włóknobetonu w próbkach i zbrojonych elementach oraz współpracę kompozytu ze zbrojeniem w całym przedziale obciążeń.
4
88%
Materiały Budowlane
1999 nr 7 84-86
5
88%
Przegląd Budowlany
6
88%
Materiały Budowlane
1998 nr 9 20-20
7
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 2 44-45
8
75%
Kompozyty
2001 R. 1, nr 2 159-162
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją włókien polipropylenowych przez wprowadzenie do polipropyle­ nu dodatku kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego w postaci proszku. Dokonano oceny wybranych właściwości mecha­ nicznych otrzymanych włókien mieszankowych. Na podstawie doświadczalnych kr[...]
EN The application of rubber powders is the promising way to simplification of manufacture of composites containing elas­tomers. This work presents the results of modification of polypropylene fibers by the addition of the powdered butadiene--acrylonitrile rubber. Powdered rubber was obtained by precip[...]
9
75%
Cement Wapno Beton
PL Stosowanie włókien polipropylenowych zalecane jest przez normę EUROCODE 2 jako rozwiązanie technologiczne, ograniczające ryzyko eksplozyjnego niszczenia betonów wysokowartościowych (BWW) w wyniku działania wysokiej temperatury. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku włókien polipropylenowych w il[...]
EN Utilization of polypropylene fibers is highly recommended by EUROCODE 2 as a technological solution to prevent the risk of explosive spalling in HPC. The paper presents an investigation on the influence of the polypropylene fibers dosed in the amount of 0.1 and 0.2% of concrete volume (0,9 and 1,75 [...]
10
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Jedną ze skutecznych metod poprawy odporności betonu wysokowartościowego na zjawisko termicznego odpryskiwania jest dodanie włókien polipropylenowych do mieszanki betonowej. Przedstawiono model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych i degradacji w wysokich temperaturach betonu, w którym zasto[...]
EN An effective method used to improve resistance of high-performance concrete to thermal spalling, during fire is addition of PP-fibers to the concrete mix. Mathematical model of hygro-thermal and degradation phenomena at high temperature of concrete with PP-fibers is presented. Experimental validatio[...]
11
75%
Polski Cement
2000 nr 2 14-15
12
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 30--33
PL Włókna polipropylenowe modyfikuje się najczęściej za pomocą dodatków, które mieszane są z tworzywem włókna podczas formowania. Cząstki dodatków zmieszane ze stopem polipropylenu wywołują zmianę parametrów strukturalnych włókien. W pracy badano wpływ pigmentów organicznych i antypirenów bromowych. St[...]
EN The most common procedure for the modification of polypropylene fibre involves adding additives, which are incorporated into polymer by physical means during fibre formation. Particles of the additives blended with polypropylene melt cause a change in the structural parameters of the fibres. The inf[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 3 213-219
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów cementowo-lateksowych z mikrocementem, do których dodawano 0,2% włókien polipropylenowych oraz 3% włókien szklanych. Określono ich wpływ na poprawę parametrów mechanicznych kamienia cementowego: wytrzymałość na ściskanie, zginanie i przyczepność do rur.[...]
EN This article presents the results of cement slurry testing. The slurries contained latex, microcement, 0.2% polypropylene fibers and 3% glass fibers. The effect of fibers on improvenment of cement stone mechanical parameters such as: compressive strength, bending strength, pipe bonding was determine[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań doświadczalnych belek żelbetowych zbrojonych tradycyjnie wiotkimi prętami i dodatkowo włóknami stalowymi lub polipropylenowymi. Analiza przeprowadzonych badań wykazała korzystny wpływ zastosowania zbrojenia rozproszonego w matrycy cementowej belek żelbetowych [...]
EN The paper presents the results of investigation on RC beams with traditional reinforcement mixed with a different volume of steel or polypropylene fibers. The analysis of tests showed a beneficial effect of the use of fibers in reinforced concrete beams on the bearing capacity and cracking resistanc[...]
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 276-278
PL Przedstawiono badania kapilarnego podciągania wody dotyczące różnych zapraw cementowych, których receptury modyfikowano wprowadzaną domieszką upłynniającą lub dodatkiem włókien polipropylenowych. Wyznaczono wartości współczynników sorpcji kapilarnej badanych kompozytów.
EN The paper presents the research on the water capillary absorption concerning different cement mortars modified by addition of superplasticizer or/and polypropylene fibres. The water absorption coefficients in relation to tested composites were determined.
16
63%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2009 z. 65 5-17
PL Opracowano dwustopniową metodę otrzymywania antybakteryjnych włókien oraz siatek polipropylenowych PP przepuklinowych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu, w pierwszym etapie, do makrocząsteczek polimeru grup karboksylowych. W drugim etapie modyfikacji w[...]
EN The aim of this dissertation was to obtain fibres and polypropylene materials for medical use with prolonged biocidal acivity. The assumption was that biocide should be able to bond to the polypropylene fibre material through chemical bonds. This creates the possibility for biocide at appropriate co[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 131-138
PL W ostatnich latach podejmuje się wiele badań służących poprawie trwałości kompozytów cementowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na korzystne oddziaływanie w tym względzie włókien polipropylenowych, ograniczających propagację mikrorys w tężejącym materiale betonopodobnym. Nie wspomina się jed[...]
EN In recent years much research has been done to improve durability of cement composites. In literature on the subject, beneficial effects of polypropylene fibers, which limit micro-scratches propagation in solidifying concrete-like material, are indicated in this respect. The risk of decreased final [...]
18
63%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 5 281-283
PL Celem badań było określenie skali oddziaływania włókien polipropylenowych na parametry mechaniczne nie tylko kompozytów cementowych o matrycach czystych, ale również modyfikowanych dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Przeprowadzono badania wytrzymałości 28-dniowej zapraw cementowych wyk[...]
EN The aim of the research was to determine the scale of influence that polypropylene fibre admixture has on mechanical parameters of not only cement composites of basic matrices, but also those modified with mineral and chemical admixtures. Twenty four cement mortar formulas were tested for 28-day str[...]
19
63%
Cement Wapno Beton
PL W ostatnich dziesięciu latach przedstawiono wiele wyników badań, obejmujących wpływ dodatku włókien polimerowych do materiałów otrzymywanych z cementu na ich właściwości fizyczne. Za optymalny dodatek uznano włókna polipropylenowe (PP), poliwinyloalkoholowe (PVA) i poliakrylonitrylowe (PAN). W prze[...]
EN The results of investigation of mortars reinforced with ultrashort PAN fibres are presented. Rheological and mechanical properties of mortars with various water to cement ratios and fibre additions were examined. It was found that the rheological properties of mortars are a straight function of fib[...]
20
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 9 368-370
EN Research results of grease oil recovery absorbed by polypropylene fibres. Absorbed oil recovery effects while using gravitational dripping, mechanical impression and centrifugation. Evaluation of multiple use possibilities for products after oil recovery.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last