Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno polimerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań przyczepności różnych włókien polimerowych do zaczynu cementowego o różnym współczynniku w/c. Zastosowano technikę pośrednią wyznaczania przyczepności przez pomiar wytrzymałości resztkowej kompozytu z różnym udziałem dodanych włókien krótkich. Przeprowadzono również obse[...]
EN The results of investigation of the interfacial bond strength between cement paste with two w/c ratios and four type of synthetic fibres are presented. The modulus of rupture was used to determine the interfacial bond strength, for simple pull out or breaking fibres before pull out, respectively. Al[...]
2
88%
Materiały Budowlane
2004 nr 12 77-80
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie podstawowych cech technicznych kompozytowych materiałów polimerowo-gipsowych z dodatkiem różnych włókien sztucznych, rozproszonych w całej objętości tworzywa. Za kryterium przydatności przyjęto m.in. gęstość objętościową, nasiąkliwość[...]
3
88%
Cement Wapno Beton
PL Znaczenie kompozytów cementowych z dodatkiem krótkich włókien polimerowych systematycznie wzrasta. Jednak ze względu na wysoki modul sprężystości zaczynu cementowego dobór włókien wzmacniających ograniczony jest do rozwiązań najdroższych (włókna węglowe, włókna PVA). Zwykle rezygnuje się więc ze wz[...]
EN The results of investigations of fibre reinforced cements with low-modulus fibres (polypropylene fibres) are presented. The strength after matrix crack (modulus of rupture), work of fracture, impact resistance and maximum crack width before fibres rupture were examined. Statistical analysis was use[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 149-154
PL Zbadano właściwości mechaniczne, termiczne i budowę strukturalną kompozytów tworzyw termoplastycznych: aglomeratu polietylenu małej gęstości (LDPE). polipropylenu (PP) i poliamidu 6 (PA6), wzmocnionych ciętymi włóknami polimerowymi PP, PA6.6 lub z politereftalanu etylowego - PET. Charakter zamian wł[...]
EN It was elaborated and investigated of mechanical, thennical and structure of composites thermoplastics: low density polyethylene (LDPE), polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6), reinforced by cut polymer fibre: PP, PA6.6 and polyethylene thcrephtalate (PET). The changes of mechanical properties are[...]
5
63%
Cement Wapno Beton
PL W ostatnich dziesięciu latach przedstawiono wiele wyników badań, obejmujących wpływ dodatku włókien polimerowych do materiałów otrzymywanych z cementu na ich właściwości fizyczne. Za optymalny dodatek uznano włókna polipropylenowe (PP), poliwinyloalkoholowe (PVA) i poliakrylonitrylowe (PAN). W prze[...]
EN The results of investigation of mortars reinforced with ultrashort PAN fibres are presented. Rheological and mechanical properties of mortars with various water to cement ratios and fibre additions were examined. It was found that the rheological properties of mortars are a straight function of fib[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 3 73--74
7
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczący wybranych technologii formowania włókien polimerowych. Metodę produkcji włókien polimerowych opisano na przykładzie niepalnych włókien poliakrylonitrylowych, włókien aramidowych o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz włókien polietylenowych PE[...]
EN A review of selected the literature on the molding of polymer fibers. Polymer fiber production method described in the example of non-polyacrylonitrile fibers, aramid fibers of extremely high tensile strength and fiber PE-UHMW polyethylene. Article complemented by a brief description of cellulose fi[...]
8
63%
Przegląd Budowlany
9
51%
Materiały Budowlane
2015 nr 5 59--60
PL W artykule omówiono wpływ pyłu mineralnego i włókien polimerowych na zmianę wybranych parametrów betonu, tj. wytrzymałości na ściskanie, podciągania kapilarnego i nasiąkliwości. Z przeprowadzonych badań wynika, iż im większa ilość pyłu mineralnego dodanego do mieszanki betonowej, tym większy jest pr[...]
EN This article applies to determine the effect of mineral dust and polymer fibers for altering parameters, of concrete, compressive strength, capillary and absorbency. The study shows that the greater the amount of mineral dust added to the concrete mix, the higher the increase in compressive strength[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 2 42--44
PL Betony ze zbrojeniem strukturalnym należą do materiałów kompozytowych. Obecność włókien zwiększa wytrzymałość na rozciąganie i rozciąganie przy zginaniu, udarność, a także zapobiega powstawaniu mikrorys i spękań. W artykule omówiono podstawowe parametry włókien stalowych i makrowłókien polimerowych [...]
EN Fiber reinforced concrete belongs to a group of composite materials and is characterized by special properties. The presence of fibers increases the tensile strength, flexural strength, impact strength and also prevents the formation of microcracks and cracks. The paper discusses the basic parameter[...]
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 4 (81) 39--42
PL Opracowano przędze rdzeniowe z udziałem włókien poliuretanowych z pamięcią kształtu i bawełny, z wykorzystaniem przędzarki obrączkowej i frykcyjnej. Stosowano dwa rodzaje przędz rdzeniowych, następnie badano właściwości mechaniczne i pamięć kształtu przędz oraz wykonanych z nich tkanin. Wspomniane p[...]
EN Core spun yarn with shape memory fibre and cotton were developed using a ring spinning frame and friction spinning machine. Shape memory fabrics were woven from two kinds of shape memory core spun yarns, and the mechanical and shape memory properties of the yarns and fabrics were examined. The yarns[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 18--20
PL W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych rozwiązań, w których fibra polimerowa jest stosowana głównie w ilości mniejszej niż 0,1% obj., w artykule przedstawiono wyniki badań kompozytów cementowych modyfikowanych włóknem polimerowym o udziale objętościowym 1%. Jako mikrozbrojenie kompozytów cemen[...]
EN Contrary to generally accepted solutions, where polymer fibers are used in the amounts below 0.1 vol. %, in the presented article the results of research on cement composites modified with polymer fibers in 1.vol.% were showed. As microreinforcement of cement composites, two types of polypropylene f[...]
13
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 10 41--43
PL W artykule przedstawiono charakterystykę wermikulitu i mączki perlitowej oraz lekkich betonów wytwarzanych z zastosowaniem tych lekkich kruszyw. Podczas badań mieszankę betonową modyfikowano przez dodanie superplastyfikatora (ze zmianą w/c w celu zachowania konsystencji) i włókien polipropylenowych.[...]
EN The article presents the characteristics of vermiculite and perlite powder as well as the use of lightweight concrete produced with these lightweight aggregates. In the research, the concrete mix was modified by adding a superplasticizer (with a w/c change to maintain a consistency) and polypropylen[...]
14
51%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 1 19--21
PL Posadzki przemysłowe stanowią jeden z najważniejszych niekonstrukcyjnych elementów hal magazynowych, produkcyjnych czy innych zakładów przemysłowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania, dbałość o jakość wykonania oraz późniejszą eksploatację mają ogromny wpływ na transport wewnętrzny składowanych mater[...]
EN Industrial floors are one of the most important non-structural elements of warehouses, production halls and other industrial plants. Choosing right solution, care for the quality of workmanship and subsequent operation have a huge impact on the internal transport of stored materials, storage capacit[...]
15
51%
Logistyka
2015 nr 4 2311--2321, CD2
PL W przedstawionej pracy oceniono skuteczność zastosowania włókien polimerowych do mieszanek typu ACWMS (beton asfaltowy o wysokim module sztywności). Przewidziano szeroki programu badań oraz analizę uzyskanych wyników badań pod kątem oceny wpływu zastosowanych włókien na wybrane właściwości mieszanki[...]
EN In this study, the efficiency of polymer fibers application to the high modulus asphalt concrete was analyzed. The research program and analysis of the results obtained was planned in terms of assessing the impact of the fiber used on selected properties of asphalt (rutting, fatigue, low temperature[...]
16
45%
Materiały Budowlane
2017 nr 9 32--34
PL W artykule przedstawiono najważniejsze informacje i wymagania dotyczące bezspoinowych posadzek przemysłowych wykonywanych z betonu. Scharakteryzowano najważniejsze elementy składowe technologii. Zebrane informacje mogą być pomocne dla projektantów, inwestorów i wykonawców przy wyborze technologii wy[...]
EN The following paper presents the most important informations and requirements for jointless concrete industrial floors. The most important components of technology were described. The collected information may be helpful for designers, investors and contractors in selecting floor technology.
17
45%
Materiały Budowlane
2015 nr 4 50--53
PL W praktyce budowlanej szczególnie dużo problemów nastręcza wymaganie obniżenia nasiąkliwości betonu często stawiane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych w budownictwie komunikacyjnymi hydrotechnicznym. Ma ono na celu ograniczenie oddziaływań agresywnego środowiska wobec matrycy cementowej i p[...]
EN In practice, especially a lot of problems poses a requirement to reduce water absorption of concrete often faced in the Detailed Technical Specifications in civil engineering and hydro construction. It aims to reduce the environmental impacts of aggressive against the cement matrix and should be tak[...]
18
45%
Przegląd Budowlany
PL Coraz większym problemem w całym świecie staje się składowanie odpadów przemysłowych. W celu zmniejszenia ich uciążliwości dąży się do ich jak największego wtórnego wykorzystania. Wśród odpadów powstających w szczególnie dużej masie są opony samochodowe. Artykuł przedstawia stosowane w świecie metod[...]
EN The storage of industrial wastes is becoming an ever greater problem worldwide. In order to reduce this burden, attempts are made to reuse it to as great a degree as possible. One of the forms of waste created in particularly large quantities is car tyres. This paper describes methods used internati[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last