Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno bazaltowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL Geopolimery jest to grupa amorficznych materiałów, których głównymi składnikami są illit, skaleń i kwarc. Z przemysłowego punktu widzenia materiały te są szczególnie ważne dlatego, że można je wytwarzać poprzez proces polikondensacji co oznacza, że proces utwardzania i formowania zachodzi w temperat[...]
EN Geopolymers are a group of amorphous materials, whose main chemical components are illite, quartz and feldspar. From the industrial point of view these materials are particularly important because they can be manufactured by the polycondensation process, which means, that the process of forming and [...]
2
86%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 12 666-668
PL Omówiono wyniki badań płyt jedno- i dwuprzęsłowych. Stwierdzono, że o nośności tych elementów decydują głównie parametry wytrzymałościowe betonu. Z uwagi na dużą wytrzymałość i odkształcalność prętów bazaltowych w praktyce nie można doprowadzić do ich zerwania.
EN In the paper results of experimental investigation conducted on one-span and two-span slabs are presented. Load-carrying capacity of these elements was limited by strength properties of concrete because of high strength and deformability of basalt fibre composite.
3
72%
Prace Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
PL Skała bazaltowa posiada charakterystyczne właściwości, które pozwalają na wykorzystanie jej w wielu dziedzinach przemysłu. Najczęściej znajduje zastosowanie w produkcji wełny mineralnej oraz włókien ciętych. Włókno bazaltowe pod względem składu chemicznego i właściwości odróżnia się zasadniczo od wł[...]
EN There was an introductory characteristic of national basalts included in the research work. The study included basalt rock of the Dolnooeląski region. It was concluded that have distinctive properties that allow its use in many industries. Presently, it is most often used in the production of minera[...]
4
72%
Archives of Civil Engineering
EN The paper describes an experimental behaviour of the basalt fibre reinforced polymer composite by external strengthening to the concrete beams. The BFRP composite is wrapped at the bottom face of R.C beam as one layer, two layers, three layers and four layers. The different characteristics - are stu[...]
5
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2018 Vol. 18, no. 3 914--927
EN Dynamic compressive behaviour of basalt–polypropylene fibre-reinforced concrete (BPFRC) was experimentally investigated using a 75-mm-diameter split-Hopkinson pressure bar. The results showed that the addition of basalt fibre (BF) and polypropylene fibre (PF) is effective at improving the impact-res[...]
6
72%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy dokonano oceny właściwości mechanicznych kompozytów polietylenu niskiej gęstości z włóknem bazaltowym. Określono moduł sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie względne przy zerwaniu, udarność z karbem metodą Charpy’ego oraz twardość Shore’a. Zaobserwowano wyraź[...]
EN In this work, mechanical properties of low density polyethylene/basalt fibres composites are defined. Tensile modulus, tensile strength, elongation at break, Charpy notched impact stress and Shore hardness were determined. An increase of basalt fibre contents in composites significantly increase the[...]
7
72%
Polimery
2020 T. 65, nr 3 208--215
PL Wytwarzano spienione kompozyty termoplastyczne wzmocnione włóknem pochodzenia naturalnego. Uzyskano lite i porowate układy na osnowie polipropylenowej (PP) wzmocnionej ciętym włóknem bazaltowym (WB). Jako środka spieniającego użyto mikrosfery (Expancel MB930). W celu polepszenia adhezji między włókn[...]
EN The presented research concerns the production of foamed thermoplastic composites reinforced with natural fiber in the direction of obtaining lightweight construction materials. The purpose of the work was to obtain solid and porous polypropylene (PP) systems reinforced with cut basalt fiber (WB). A[...]
8
72%
Polimery
2020 T. 65, nr 3 184—195
PL Metodą powlekania natryskowego wytworzono nowe kompozyty na bazie polimocznika (PUA) modyfikowanego mielonymi włóknami bazaltowymi (BMF). Komercyjny dwuskładnikowy PUA modyfikowano niskokosztowo za pomocą dodatku 5–30% mas. BMF, co pozwoliło na wyraźną poprawę właściwości mechanicznych, a także stab[...]
EN The novel polyurea-based (PUA) composites modified with milled basalt fibers (BMF), formed with spray coating technology were produced. The addition of 5–30 wt % of BMF into commercial two-component PUA was used as a low-cost modification which allowed to significantly improve the mechanical perform[...]
9
58%
Materiały Budowlane
2014 nr 3 46--47
10
58%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Badano wpływ włókien bazaltowych i stalowych na podkrytyczne i pokrytyczne zachowanie się elementów próbnych z betonu drobnoziarnistego. Wykresy zależności obciążenie-rozwarcie wylotu karbu oraz zależności obciążenieugięcie, uzyskane w warunkach trójpunktowego zginania próbek beleczkowych z karbem t[...]
EN The pre-peak and post-peak softening behaviour of fine grained concrete with steel fibres and basalt fibres were investigated. The load-crack mouth opening displacement and load-deflection relationships, obtained in three-point bending test for specimens with U-notches, were used to analyze the frac[...]
11
58%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 3 140--148
PL W pracy zbadano odporność na wysokie temperatury ogniotrwałego betonu z cementu glinowego zbrojonego włóknami bazaltowymi. W serii próbek cement zastępowano metakaolinem w ilości od 5% do 25%. Właściwości próbek betonowych, a mianowicie wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz energię pękania, zbad[...]
EN In the paper the resistance to high temperature of refractory concrete from calcium aluminate cement reinforced with basalt fibres was studied. In the series of samples cement was replaced by metakaolin from 5% to 25%. The properties i.e. flexural, compressive strength and fracture energy of concret[...]
12
58%
Cement Wapno Beton
2016 R. 21/83, nr 5 295--309
PL Konstrukcje betonowe mogą być czasem narażone na ekstremalne warunki, w okresie ich eksploatacji. Ogień, a właściwie działanie wysokich temperatur są typowym przykładem, w których materiały budowlane mogą ulec zniszczeniu. W artykule przedstawiono badania odporności betonów z dwóch różnych cementów [...]
EN Concrete structures can sometimes be exposed to the extreme conditions during their lifetime. A fire or, more generally, exposure to high temperatures presents a typical example when a damage to building materials is likely to occur, which can lead eventually to a collapse of the whole structure. In[...]
13
58%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 79--80
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu włókien bazaltowych na wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie oraz parametry mechaniki pękania betonów o zróżnicowanym wskaźniku w/c, wykonanych z zastosowaniem dwóch rodzajów cementu. Stwierdzono, że wprowadzenie dodatku włókien bazaltowych w ilości 2 –[...]
EN This article presents the results of the effect of basalt fibers on the compressive and flexural strength as well as on fracture mechanics parameters of concretes with different w/c ratio made using two types of cement. The incorporation of basalt fiber (2 – 8 kg/m3) significantly improves the fract[...]
14
58%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono krótki opis właściwości włókien bazaltowych i kompozytów polimerowych z ich udziałem. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań mechanicznych jakim zostały poddane próbki kompozytów epoksydowo-bazaltowych oraz epoksydowo-szklanych. Kompozyty wykonano popularną met[...]
EN This article presents a short description of the basalt fibres properties and properties of polymer composites containing basalt fibres. The next part of article presents results of the mechanical properties investigation of the glass-epoxy and basalt-epoxy composites. The composites were prepared b[...]
15
58%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wytworzono kompozyty PE-LD zawierające 10, 20 i 30% masowych rozdrobnionych włókien bazaltowych (WB). Określono ich palność oraz wyznaczono stabilność termiczną metodą termograwimetrii (TGA). Stosując różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) wyznaczono temperatury krystalizacji i topnienia. Na podstawi[...]
EN The composites of the PE-LD with basalt fibers (content of 10, 20 and 30wt%) were prepared. The combustibility and thermal stability of composites were determined. Using the differential scanning calorimetry technique the melting temperature and crystallization temperature were determined. Based on [...]
16
58%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i termomechanicznych kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem bazaltowym. Wykonano kompozyty warstwowe na osnowie żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą i modyfikowanej metalosilsekwioksanem. Ponadto porównano w[...]
EN The results of mechanical and thermomechanical properties of epoxy composites with basalt fiber were presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent and metalsilsesqioxane. The properties of the composites with basalt woven fabric we[...]
17
58%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pracy dokonano oceny możliwości wzmacniania poli(oksymetylenu) POM różnymi rodzajami włókien syntetycznych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów POM o handlowej nazwie Tarnoform T-400 wzmacnianych odpadowymi, długimi (20-30 mm)[...]
EN The paper presents the assessment of the potential reinforcing ofpoly(oxymethylene) POM by different types of synthetic fibres. The experimental part presents the results of the basic physical and mechanical properties of composites POM with their trade name Tarnoform 300 basalt fibre waste. The add[...]
18
58%
Archives of Civil Engineering
PL Zagadnienia teoretyczne pracy żelbetowych elementów konstrukcyjnych poddanych ścinaniu, jak również problemy projektowania tych elementów, wciąż wymagają wyjaśnienia, pomimo dużej liczby prac eksperymentalnych dotyczących tych problemów. Zastosowanie tradycyjnych strzemion jako zbrojenia na ścinanie[...]
EN Experimental tests were carried out to assess the failure model of steel and basalt fiber reinforced concrete two-span beams. Experimental research was focused on observing the changes in behavior of tested elements in dependence on the ratio of shear reinforcement and type of fiber. The beams had v[...]
19
58%
Archives of Civil Engineering
PL Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na powstawanie deformacji trwałych jest jednym z podstawowych wymagań, które należy zapewnić podczas projektowania składu mieszanki. Najczęściej stosuje się do tego celu badania koleinowania na laboratoryjnie zagęszczanych próbkach MMA, co wymaga stosu[...]
EN The paper presents the dependence of ITS results at the elevated temperature (40°C) on rutting parameters, i.e. proportional rut depth (PRDAIR) and wheel tracking speed (WTSAIR), obtained at the temperature of 60°C. The asphalt mixture samples were prepared in the gyratory compactor, but ITS tests w[...]
20
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 40--41
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last