Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzeł komunikacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Projektowanie infrastruktury transportowej objęte jest szeregiem obostrzeń. Natomiast nie ma żadnych wytycznych w określaniu rodzaju i liczby stanowisk obsługowych np. przystanków autobusowych. Istnieją rożne metody pozwalające w przybliżony sposób ocenić liczbę przystanków według potrzeb uczestnikó[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL We Wrocławiu został oddany do użytku przebudowany węzeł komunikacyjny - plac Grunwaldzki. Skrzyżowanie to jest bardzo nietypowe - było zaprojektowane jako gwiazda sześcioramienna. Dodatkowo od podnad 130 lat obecny jest na nim transport zbiorowy. Przez wiele lat układ węzła był korygowany, a istniej[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL We Wrocławiu został oddany do użytku przebudowany węzeł komunikacyjny - plac Grunwaldzki. Skrzyżowanie to jest bardzo nietypowe - było zaprojektowane jako gwiazda sześcioramienna. Dodatkowo od podnad 130 lat obecny jest na nim transport zbiorowy. Przez wiele lat układ węzła był korygowany, a istniej[...]
4
80%
Mosty
2011 nr 6 70--71
PL Budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa to jeden z pięciu etapów inwestycji obejmującej modernizację Al. Jerozolimskich. Głównym celem inwestycji jest udrożnienie układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta.
5
70%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 10 32--36
6
61%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2010 nr 6 64-67
7
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 9 (81) 57-74
PL Przedstawiono warunki uprawiania nawigacji w węźle komunikacyjnym morskich i śródlądowych dróg wodnych Elbląga. Port morski w Elblągu jest typowym przykładem węzła komunikacyjnego morskich i śródlądowych dróg wodnych. Port posiada połączenie drogą wodną śródlądową z portami Zatoki Gdańskiej: Kanałem[...]
EN The sea port in Elbląg is a typical example of the sea and inland waterways communication junction. The port is connected with the ports of Gulf of Gdańsk through inland waterways: with the Jagielloński Canal through Szkarpawa, Wisła, Wisła Martwa and the River Elbląg - through Zalew Wiślany and Szk[...]
8
61%
Przestrzeń i Forma
2019 nr 37 47--60
PL Główną funkcją dworców kolejowych jest obsługa podróżnych i umożliwienie im odbycia podróży koleją. Jednak już od pierwszych lat istnienia kolei dworcom towarzyszyły funkcje dodatkowe. Dworce kolejowe są złożonymi funkcjonalnie strukturami – węzłami komunikacyjnymi i obiektami wielofunkcyjnymi. Prze[...]
EN The main function of railway stations is to serve travelers and enable them to travel by rail. However, even from the first years of the railway's existence, railway stations were accompanied by additional functions. Railway stations are functionally complex structures – transport nodes and multifun[...]
9
51%
Transport Problems
PL Władze miasta Katowice zaproponowały utworzenie systemu Park&Ride w węźle przesiadkowym ,,Brynowska”. W artykule przedstawiono wpływ wybudowania systemu Park&Ride na pętlę oraz na ruch drogowy. Wykonano analizę podziału modalnego środków transportu. W celu oceny efektów wdrożenia systemu wykonano an[...]
EN Local authorities of Katowice have proposed to localize a transport hub of the Park&Ride system at Brynowska junction. The paper reviews the impact of this proposition on road traffic at the hub. The analysis of transport modal split was performed. In order to estimate the effects of such a system, [...]
10
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 58 343-350
PL Kształt sieci transportowej musi stanowić kompromis między wymogami bezpieczeństwa i płynności ruchu na trasach tranzytowych, obsługi transportowej przyległych obszarów, ekonomii, urbanistyki, ochrony przed fragmentacją terenu oraz ochrony fauny. Pominięcie niektórych wymienionych czynników lub nadm[...]
EN Shape of a transport network must constitute a compromise between requirements of safety and freedom of traffic on transit routes, transport service of adjacent land, economy, urbanism, protection from land fragmentation and protection of fauna. Depreciation of the above mentioned elements or priori[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1164--1168, CD
PL W pracy pokazano techniczne rozwiązania, dotyczące uspokojenia ruchu na terenie miasta Puławy. Zawarto w niej również analizę wpływu budowy strefy uspokojonego ruchu na poprawę bezpieczeństwa oraz sposób postrzegania tej strefy oczami różnych jego użytkowników.
EN The paper presents technical solutions for calming traffic in the city of Puławy. It also includes an analysis of the impact of the construction of a calming zone on security and the perception of the area by the eyes of its various users.
12
51%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 11 14--19
13
51%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 8 6--10
14
51%
Archives of Transport
EN The article characterizes the growing interest of the Arctic states and the world community to the development of the vast natural resources in the harsh environment of the Arctic, including the development of programs and the strategy, the importance of international cooperation, harmonization of l[...]
15
51%
PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura
2018 Vol. 2 65--72
PL Artykuł dotyczy doświadczenia w projektowaniu centrów transportowych i komunikacyjnych w ramach międzynarodowego systemu transportowego. Określa specyfikę funkcjonalną węzłów komunikacyjnych i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów transportowych na Ukrainie.
EN This article deals with the experience of designing transport and communication centres as part of the international transport system. It defines the functional specifics of transport hubs and their efficacy in addressing transport issues in Ukraine.
16
41%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 570--573
PL W artykule przedstawiono analizę przesiadek dokonywanych na dużym dwupoziomowym węźle komunikacyjnym. Częścią przesiadki jest przejście pomiędzy przystankami. Omówiono zakres pomiarów, które w takim przypadku obejmują ruch pieszy. Czasy przejścia i dojścia do przystanków są miarą dostępności do węzł[...]
EN The article presents an analysis of the change of the transport means made on a large two-level interchange node. The part of the change is transition between stops. The article discusses the scope of the measurements, which in this case include pedestrian traffic. The transition time and the time a[...]
17
41%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 68-70
PL Systematycznie zwiększające się natężenie ruchu drogowego powoduje, że wszystkie duże miasta borykają się z problemami komunikacyjnymi. Rozwiązania skrzyżowań przystosowane do dużo mniejszego ruchu pojazdów oraz brak obwodnic powodują powstawanie zatorów drogowych. Wiele rozwiązań wymaga przeprojekt[...]
18
41%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 318--323, CD
PL Obszarem analiz w tym artykule jest węzeł komunikacyjny Poznań Główny. Na podstawie wybranego przystanku zaprezentowano procedury: rozpoznawania źródeł zagrożeń, grupowania źródeł zagrożeń, formułowania zagrożeń, szacowania ryzyka zagrożeń i wartościowania ryzyka. Są to jedne ze szczegółowych proced[...]
EN The main railway station in Poznan (Poznan Główny) is a major transportation hub in the city and therefore it can be used as a valuable area for risk assessment. One of the tram stops located within the hub has been used to perform four main procedures used in TRANS-RISK model: recognition of threat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last