Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węzły przesiadkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 4-6 36-38
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza ruchu pieszego w obrębie węzła przesiadkowego rondo Reagana, zlokalizowanego na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Węzeł ten jest we Wrocławiu największym, w którym dokonano integracji przystanków komunikacji zbiorowej na wyspie centralnej otoczonej jezdniami [...]
EN The article presents an analysis of pedestrian traffic around the roundabout Reagan, located at Grunwald Square in Wroclaw. This node is the largest in Wroclaw, in which the integration of public transport stops were made in the central island surrounded by common roads. This allowed the examination[...]
2
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 11 25-30
PL Założenia do projektu komunikacji tramwajowej przy przebudowie Placu Społecznego. Propozycja utworzenia nowoczesnego, wygodnego i bezpiecznego węzła przesiadkowego na Placu Społecznym we Wrocławiu
EN The assumptions of tram transport service while the Społeczny Plac reconstruction. The proposal to create the modern, comfortable and safe interchange station at the Spoleczny Plac in Wroclaw.
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Węzły przesiadkowe stanowią jedno z najważniejszych ogniw w systemach transportowych. Najbardziej wyraziście uwidacznia się to w wielkich miastach. Poprawna ich budowa zapewnia szybkie, bezpieczne przemieszczenia pasażerów. Niestety w niektórych przypadkach warunki miejscowe uniemożliwiają optymalne[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 4 1285--1298, CD2
PL Węzły przesiadkowe są istotnym elementem systemu publicznego transportu zbiorowego. Dobrze zaplanowane i staranne wykonane węzły ułatwiają integrację pomiędzy różnymi środkami transportu, pozwalają pasażerom skrócić czas podróży i zmniejszyć wysiłek potrzebny na zmianę środka transportu. W artykule [...]
EN Interchanges are key elements of the public transport system. Carefully planned and appropriately executed interchanges facilitate integration between different modes of public transport, allow passengers to shorten journey duration and reduce effort required to change the means of transport. The AM[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 24--27
PL W artykule przedstawiono wyniki dotyczące obliczeń średniego planowanego czasu oczekiwania na połączenie, który został wyznaczony na podstawie rozkładu jazdy oraz średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na połączenie, wyznaczonego na podstawie badań faktycznych danych przyjazdów i odjazdów pojazdó[...]
EN The article presents the result of calculations on the average waiting time for the planned merger, which has been designated on the basis of the timetable and the actual average waiting time for connection designated on the basis of actual data of arrivals and departures of vehicles transport of Sz[...]
6
75%
Drogownictwo
2017 nr 9 290--295
PL Coraz częstszym problemem zauważalnym podczas modernizacji lub przebudowy sieci transportowej miasta jest integrowanie środków transportu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa węzłów przesiadkowych umożliwiających lepszy dostęp do transportu publicznego. Niesie to za sobą skutki w postaci modyfikac[...]
EN During modernization or reconstruction transport network increasingly problem is mode of transport integration. Solution of this situation is building a transfer node, which may allow better approach to public transport offer. The result of this measure is modification operation of public transport [...]
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 9 19-25
PL Średnie czasy oczekiwania na poznańskich węzłach przesiadkowych. Przejścia w ramach węzłów przesiadkowych. Bariery architektoniczne. Metodologia badań jakościowych. Analiza strat czasu i największych barier w poznańskim transporcie publicznym w najważniejszych węzłach przesiadkowych miasta.
EN The mean waiting time at transit stations in Poznan. The pedestrian crossings within transit stations. The architectural barriers. The methodology of quality research. The analysis of waste of time and the most unconvenient barriers in the most important transit stations within public transport in P[...]
8
75%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 6 4--9
PL Węzły przesiadkowe przyjazne pasażerom są kluczowym elementem nowoczesnego systemu transportu publicznego. Dotychczas brak było metody oceny wygody, funkcjonalności i jakości takich węzłów. Artykuł przedstawia założenia, rozwój i przykłady zastosowania proponowanej metodyki oceny wskaźnikowej węzłów[...]
EN Passenger-friendly public transport interchanges are key elements of modern transport systems. Yet there are no methods for assessing the quality of such interchanges. The paper presents development and application of the proposed Assessment Methodology for Public Transport Interchanges (AMPTI). The[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Niniejszy artykuł dotyczy roli systemu transportu zbiorowego w rozwoju regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic. Przyjmuje się, że sieć węzłów integracyjnych będących różnego rodzaju centrami może stanowić kręgosłup struktury przestrzennej tego regionu. Potencjał integracyjny miejsc węzłowych tej [...]
EN The article is focused on the role of mass-transportation system in the development of Kraków and Katowice metropolitan region. It is assumed that the network of integration hubs, which are different kind of centers, may be the core of the region spatial structure. The integration potential of nodal[...]
10
63%
Transport Miejski i Regionalny
2013 nr 8 4--9
PL Rosnąca liczba samochodów wjeżdżających do centrów miast powoduje obniżenie jakości systemów transportowych i jakości życia, głównie z powodu zatłoczenia ruchem, zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. Przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom wymaga podejmowania działań przyczyniających się do zmni[...]
EN The growing number of cars entering the city centres causes reduction of the quality of transport systems and the quality of life, mainly due to traffic congestion, air pollution and noise. To counteract such negative phenomena, actions contributing in reducing of car travel demand are required. One[...]
11
63%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 9 11--19
PL Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów koncepcyjnych zawierających propozycje budowy systemu węzłów przesiadkowych w aglomeracji poznańskiej oraz przeprowadzenie analizy porównawczej zapisów zawartych w ww. opracowaniach. Analizie poddano 3 dokumenty o charakterze planistycznym, w ramach któr[...]
EN The aim of the article is to present the conceptual documents on proposals for the construction of public transport interchanges in the agglomeration of Poznań and to compare the propositions mentioned in the documents. The author of the article analyzed 3 planning documents containing proposals of [...]
12
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2005 R. 102, z. 2-A 189--199
EN In EU countries revitalization of close-to-station areas got plays important role in the rationalization of metropolitan spatial structure. Observation of the development condition of similar areas in Polish cities prove that this potential is not appropriately used and corresponding investment proj[...]
13
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 2 14--18
PL Artykuł przedstawia kolejne etapy analizy funkcjonowania systemu kiss and ride, który powstał w Krakowie pod koniec 2013 roku i funkcjonuje nieprzerwanie z drobnymi zmianami organizacyjnymi. Jest to jeden z elementów systemu transportowego miasta, który usprawnia i zabezpiecza wymianę pasażerów w ob[...]
EN The article presents following phases of the analysis of functioning of the kiss and ride system which was implemented at the end of 2013 in Cracow and has been functioning continuously after small logistic modifications. It constitutes one of the transport system of the city which improves and prov[...]
14
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 12 18--24
PL Sposobem na uniknięcie problemów związanych ze wzmożonym ruchem dowozowym jest odpowiednie kształtowanie obszaru miejskiego, zwłaszcza w okolicy dużych generatorów ruchu. Jednym z elementów dobrze ukształtowanej przestrzeni w otoczeniu obiektów generujących duży ruch dowozowy jest strefa krótkiego p[...]
EN The way to avoid problems caused by increased transport traffic is suitable shaping urban area, especially in the neighborhood of big traffic generators. One of the elements of well shaped space close to the facilities generating big traffic is a drop off zone, so called kiss and ride zone. It is se[...]
15
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 1 3--8
PL Oznakowanie stref kiss and ride tylko w nielicznych przypadkach zostało uregulowane prawnie (poprzez umieszczenie ogólnie przyjętego wzoru oznakowania strefy w odpowiednim dokumencie państwowym, regulującym oznakowanie obowiązujące w danym kraju). W większości krajów strefy kiss and ride oznakowane [...]
EN Kiss and ride zone signs have been determined in legal regulations only in few cases (by indication a sign pattern that should be applied in the national system of road signs). Most countries mark kiss and ride zones by using especially designed pictograms. However they cannot be used as a measure t[...]
16
63%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 10 6--13
PL Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów i ocena realizacji programu strategicznego „P1 Poznańska Kolej Metropolitalna. Integracja systemu transportu szynowego w MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego realizacja zakładała budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadko[...]
EN The aim of the article is to present the results and evaluate the implementation of the strategic program within the framework of Integrated Territorial Investments, allowing to build public transport interchanges in the City of Poznań and its suburban area. Author of the article presented the crite[...]
17
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 6 26--31
PL Artykuł omawia najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania krakowskiego systemu Parkuj i Jedź, który będąc ciągle w fazie doskonalenia, nie zyskał jeszcze popularności wśród mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości. Działanie parkingów systemu, którego celem jest zachęcenie kierowców do prz[...]
EN The article discusses the most important issues about Park and Ride system in Cracow which is being still improved. It concludes with the statement that although drivers use Park and Ride parking lots, the system is not as popular and accepted as it should be, especially in Cracow’s citizens mind. F[...]
18
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2015 Nr 1(105) 7--16
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy badań ankietowych pasażerów kolei podmiejskich na stacjach kolejowych w województwie mazowieckim. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie wpływu parkingów P+R zlokalizowanych przy stacjach kolejowych na wielkość obszaru oddziaływania tych stacji. W ramach [...]
EN The paper presents analysis of the interview surveys conducted on commuters using trains in the Mazowieckie voivodship. The aim of the analysis was determination of the potential impact of the Park and Ride car parks on the sizes of the catchment areas around stations. As part of the analysis there[...]
19
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono cechy podejścia proekologicznego mogące pomóc w rozwoju metodologii programów rewitalizacji otoczenia kolei. Uporządkowano je według trzech zagadnień: racjonalizowanie gospodarowania terenem, rozwój transportu ekologicznego, budowanie przyjaznej przestrzeni miejskiej. Na tej[...]
EN The article outlines the characteristics of a pro-ecological approach that can help in the development of methodology for railway surroundings revitalisation programs. The characteristics have been arranged according to three questions: improvement of land management, development of ecological trans[...]
20
51%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 9 4--9
PL Mobilność stanowi jedną z głównych aktywności człowieka. Ludzie korzystają z systemu transportowego każdego dnia w dojazdach do pracy, na zakupy oraz w ramach czasu wolnego. Duży udział samochodów w podziale zadań przewozowych tworzy uciążliwości w centrach miast, powoduje stany kongestii, obniża ja[...]
EN The mobility is one of the basic human activities. People use transport system every day travelling to work, for shopping or leisure purposes. Mobility should not be limited, but should be consciously created. With the increase in congestion in inner–city areas, an increase in the number of combined[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last