Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 253
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węglowodory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 851-854
EN Outlooks of hydrocarbons producing capacity rise of Berezovka gas condensate field with using reservoir pressure maintenance and gas-lift exploitation of gas condensate wells technology are grounded in article on the base of development mode analysis and gas-dynamical calculations results.
2
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 41-46
EN Russian offshore hydrocarbon resources are considered in report depending on water areas. Arctic and Far Eastern areas with severe climate and ice conditions are shown to have the greatest resources. Accounts show that expected offshore hydrocarbon production to the year 2030 will be approximately 1[...]
3
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 809-812
EN Problems of gas-and-oil branch is a problem in standardization sphere too. Analysis of system technical regulation of standards ISO shows its effectiveness and ability to ensure the quality and safety of the production, processes and services in mining of the oil and gas. Reforms of standardization [...]
4
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 835-838
EN The published data about stocks of hydrocarbonic raw material are doubtful for the political or methodological reasons. The best way to assume reliable estimations consists in construction of linear dependence of decrease in annual extraction from total extraction and its extrapolation up to a full [...]
5
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 957-963
EN Chernigov's area is situated in the north of Ukraine, the general territory - 31,9 thousand km2. The perspective oil-and-gas-bearing area makes approximately 20 thousand km2. There are 23 oil and gas fields discovered in the region. Deposits, which have entered in a late development stage, are chara[...]
6
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1173-1179
EN The process of internal construction defining comprises two methodological levels: defining of a massif general construction on a basis of rocks composition and defining of rock salt structural-textural types and also excretions of more shallow structural elements of solyanih breeds. These methods a[...]
7
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 123-127
EN Plasmachemical technologies are an alternative to classical processes of thermal and catalytic-thermal conversion of hydrocarbons. In recent years, many effective versions of constructions of microwave plasma sources have been developed, in particular, microwave coaxial plasma sources (microwave tor[...]
8
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 138-142
EN At present, hydrogen technology is one of the fastest developing segments in the chemical technology market. The production of carbon and hydrogenous gas is made feasible by the catalytic pyrolysis of hydrocarbon gases. The obtained hydrogenous gas is suitable for fuel processing and for the product[...]
9
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 214-218
EN The improvement of technology for oil extraction, processing and active use of hydrocarbon raw and manufacturing of new types of fuels on the base of physical processes intensification postulate is important in conditions of fossil fuels depleting. Authors elaborated the scientific and practical gro[...]
10
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2008 nr 146 1-41
PL W pracy przedstawiono metody poszerzające dotychczasowe sposoby szacowania zasobów o elementy stochastyczne. Podejście to pozwala na określenie dla tych wielkości parametrów takich jak typ rozkładu, jego dystrybuanta, odchylenie standardowe itd. niezbędnych dla użycia nowoczesnej terminologii określ[...]
EN The paper extends standard methods of reserve estimation with stochastic elements. This approach makes new parameters available for better characterization of the reserves. The parameters include probabilistic distribution of reserve quantity and its derivatives (such as cumulative distribution func[...]
11
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 333-340
PL Dotychczasowe prace geologiczne prowadzone w utworach miocenu koncentrowały się głównie na jego perspektywiczności pod względem zasobów gazu. Odkryte liczne złoża gazowe potwierdzały celowość takich działań. W wielu odwiertach oprócz objawów gazu o składzie odpowiadającym gazom biogenicznym, coraz c[...]
12
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 299-304
PL PetroCharge jest systemem oprogramowań, który zawiera sejsmiczne, stratygraficzno-sejsmiczne oraz geologiczne interpretacje z wielokrotnie wymiarowanymi symulacjami termicznymi przepływu płynów i historią migracji ropy naftowej w basenie sedymentacyjnym. Jest pierwszym przemysłowym, oprogramowaniem [...]
EN PetroCharge is a software system that fully integrates seismic, seismic-stratigraphic and geologic interpretations with multi-dimensional simulations of thermal, fluid-flow and petroleum migration histories in sedimentary basins. PetroMod is the industry's first commercial software with full 3D hydr[...]
13
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1019-1019
14
100%
Nafta-Gaz
PL W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące reakcji konwersji ditlenku węgla z wodorem, prowadzącej do otrzymania węglowodorów. Na podstawie danych literaturowych oraz obliczeń własnych przeprowadzono analizę termodynamiczną procesu. Ponadto, przedstawiono postulowane w literaturze ście[...]
EN In the paper, the actual knowledge in reaction of hydrocarbons synthesis from carbon dioxide and hydrogen was presented. The thermodynamic analysis was discussed on the basis of available literature data and own calculations. Moreover, postulated in the literature reaction mechanisms were discussed [...]
15
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 396 78-79
16
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Z punktu widzenia hydrodynamiki pułapkę węglowodorów określa się jako stan równowagi pomiędzy statyczną fazą skał zbiornikowych a dynamiczną fazą płynów złożowych, przy założeniu, że wody złożowe znajdują się w stanie regionalnego ruchu. W pracy przedstawiono oryginalną metodykę kartowania hydrodyna[...]
EN According to hydrodynamics theory, hydrocarbon traps are defined as a state of equilibrium between the static phase of reservoir rocks and the dynamic phase of formation fluids, under the condition that formation waters are in the state of regional movement. An original methods of carting hydrodynam[...]
17
100%
Chemia Analityczna
PL Do suszenia próbek powietrza atmosferycznego zagęszczanych kriogenicznie używano różnych środków suszących (nadchloran magnezu, askaryt, węglan potasu/wodorotlenek sodu na nośniku, membrana Nafion). W próbkach tych oznaczano następnie zawartość lekkich węglowodorów niemetanowych C2-Cy metodą chromat[...]
EN Ambient air samples were treated prior to cryogenic preconcentration and gas chromatographic analysis with various drying agents (magnesium perchlorate, ascarite, potassium carbonate - natrium hydroxide on support, and Nafion membrane). It was found out that determined amounts of aromatic hydrocarbo[...]
18
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Opisano oznaczenie wybranych lotnych związków organicznych (takich jak benzen, toluen, etylo-benzen, ksyleny i fenol) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, WWA) w po-wietrzu atmosferycznym na terenie miasta Zabrze w 1997 roku. Próbki były pobierane na sorbenty (węgiel aktywny dla BTE[...]
EN This paper described a determination of volatile organic compounds (such as benzene, toluene, ethylbenzene, xylene and phenol) and polycyclic aromatic hydrocarbons (16 by US EPA method) in atmospheric air in Zabrze in 1997. Samples were collected on sorbents (graphitized carbon for BTEX, Chromosorb [...]
19
100%
Nafta-Gaz
PL W pracy przedstawiono analizę danych literaturowych dotyczących syntezy węglowodorów C2 z metanu. Omówiono stosowane katalizatory i mechanizmy zachodzących reakcji.
EN The analysis of literature on oxidative coupling of methane into C2 hydrocarbons was carried out. The reaction mechanisms, catalysts and conditions of this process were also discussed.
20
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2002 z. 143 139-142
EN Synthesis of aligned carbon nanotubes (CNs) deposited on quartz substrates by pyrolysis of xyleneferrocene mixture at 700 st.C at atmospheric pressure was described. The pyrolysed products were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and tunneling electron microscopy (STM). The nanotubes[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last