Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 639
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1998 Nr 12 379-381
2
84%
Environment Protection Engineering
PL Przedstawiono efekty oczyszczania wody o małej mętności i dużym stężeniu rozpuszczonych związków organicznych w procesie koagulacji kontaktowej w złożu węgla aktywnego. Wyniki porównano z wynikami oczyszczania wody w sekwencji procesów koagulacji objętościowej i adsorpcji. Wskazano atrakcyjność meto[...]
EN The up-flow direct filtration through adsorption bed for water with low turbidity and elevated orgs. concentration was tested. The effects of coagulation in GAC with a sequence of volume coagulation and adsorption were studied separately, and the advantages of the method proposed in comparison to co[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 421-436
PL Przedstawiono modele pozwalające na ocenę emisję pyłu ze źródeł zlokalizowanych na terenie zakładu przeróbli mechanicznej węgla. Określono emisję zanieczyszczeń pyłowych z niektórych źródeł leżących w obrębie KWK "Śląsk". Opisano proces rozprzestrzeniania się ich w atmosferze, a także określono udzi[...]
EN The paper presents the models enabling to estimate dust emission from the sources located at coal preparation plant. Dust pollution emission from some sources being within the reach of the "Śląsk" hard coal mine has been estimated. The paper describes the process of pollution propagation in air and [...]
4
84%
Karbo
1998 Nr 3 93-98
PL Reaktywny inertynit, o barwie i refleksyjności zbliżony do witrynitu, w procesie koksowania wykazuje zdolność przejścia przez mezofazg i wraz z witrynitem tworzy koks o strukturze mozaikowej. Semireaktywny inertynit o, nieco jaśniejszej barwie i wyższej refleksyjności jest widoczny w masie koksowej [...]
EN Reactive inertinite of colour and reflectivity approximated to vitrinite shows in coking process its capacity to passing through a mesophase and together with vitrinite forms the coke of mosaic structure. A semireactive inertinite of slightly bright colour and higher reflectivity is visible in c[...]
5
84%
Karbo
1998 Nr 12 384-389
PL Przedstawiono wyniki badań nad koksowaniem węgla ortokoksowego typu 35 o wielkości kawałków 20-40 mm. W wyniku przeprowadzonej oceny jakości koksu pod wzglądem wartości parametrów CRI i CSR stwierdzono istotną poprawę tych wskaźników w porównaniu z wartościami osiąganymi dla koksów otrzymanych z węg[...]
EN Results of the coking study on the orthocoking coal of type 35 and granulation 20-40 mm have been presented. The carried out evaluation of coke quality considering the CRI and CRS parameters showed the real improvement of these parameters in comparison with the values obtained for cokes received[...]
6
67%
Chemical and Process Engineering
EN In the paper, on the basis of our studies and the available literature data, a model of changes in the number of active centers corresponding to the structure of the reactive coal particle has been developed. A new distribution function that links the specific surface area of a particle with its por[...]
7
67%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poziom zawartości niespalonego węgla w popiołach jest ważnym parametrem w eksploatacji elektrowni cieplnych ze względu na optymalizację procesu spalania i na dostosowanie parametrów popiołu do produkcji wyrobów betonowych. W pracy przedstawiono system pomiarowy ciągłego oznaczania węgla w popiele lo[...]
EN Carbon-in-ash level is an important consideration for combustion efficiency as well as ash marketing. The optoelectronic analysing system for on-line determination and monitoring of the unburned carbon content of ash samples is presented. The apparatus operates on the principle (Kubelka-Munk law) th[...]
8
67%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 138--139
9
67%
Rynek Energii
2010 nr 1 132-136
PL Opisano budowę oraz zasadę działania prototypowego plazmotronu wnękowego stosowanego do zapłonu węglowej mieszanki pyłowo-powietrznej. Zaprezentowano doświadczalną plazmową instalację rozru-chową z pyłowym palnikiem muflowym. Przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej mającej na celu porównanie zapło[...]
EN A design and principle of operation of a prototype plasmatron developed for ignition of pulverized coal in boiler furnaces are described. An experimental plasma assisted start-up system consisting of a plasmatron and a pulverized coal muffle burner is shown. The results of an economic analysis compa[...]
10
67%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 533-543
EN The alternative sources of liquid fuels are: renewable raw materials, coal and waste polyolefins. Liquid fuels may be obtained from coal using two methods: o indirect method, composes of coal gasification to the gas synthesis, and then the synthesis of hydrocarbons using Fischer-Tropsch method, o di[...]
11
67%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Present work corresponds to the research on the kinetics of phase transformation of undercooled austenite of three Cr-Mn-Mo models alloys with a different carbon content. The kinetics of phase transformation of undercooled austenite of investigated alloys was presented on CTT diagrams. Also[...]
12
67%
Czysta Energia
2007 Nr 9 32-33
13
67%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono przykłady wyników badań próbek węgla z różnych grup pokładów występujących w Polsce w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, które potwierdzają ich niestandardowe wartości wzajemnych korelacji pomiędzy standardową temperaturą zapłonu i wskaźnikiem Grahama. Wskazano znaczenie tych r[...]
EN The paper refers to the model characteristics that describe the process of coal self-heating in the context of standardized parameters of the ignition temperature and the Graham.s coefficient. Based on the investigation of coal samples taken from the selected coal seams of different parameters, this[...]
14
67%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Scharakteryzowano infrastrukturę systemową oraz jej segmenty: zasilanie, informatykę i automatykę. Określono wpływ uwarunkowań i innych czynników na poziom jakościowy elementów infrastruktury systemowej. Przedstawiono propozycję wielokryterialnej oceny poziomu innowacyjności elementów infrastruktury[...]
EN The system infrastructure including its elements like supply, informatics and automation has been characterized in the paper. The impact of conditions as well as other factors on the quality level of the elements included in the system infrastructure has been defined. A proposal of multicriterion ev[...]
15
67%
Archiwum Spalania
PL W artykule przedstawione zostały badania dotyczące badania zawiaska samozapłonu węgla i mieszanin węgiel-biomasa. Bezpieczne składowanie paliw użytkowanych w procesie spalania jest zagadnieniem ważnym, zapobieganie zjawisku samozapłonu zabezpiecza składowisko przed groźbą niekontrolowanego pożaru i [...]
EN In this paper the spontaneous combustion propensity of coal/biomass of different kind is studied using the crossing point method test (CPT), where a basket of the biomass sample is heated to establish the effect of biomass type on the critical ignition ambient temperature. The behaviour of coal/biom[...]
16
67%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 4 13-15
17
67%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 355-369
PL Nowoczesne metody przeróbki węgla pozwalają usunąć znacze ilości siarki pirytowej z węgla. Siarka organiczna związana z molekularną substancją węglową jest nie usuwalna metodami fizycznymi i może stanowić trudną do pokonania barierę w procesie produkcji czystych węgli. Szczególnie wysokimi zawartośc[...]
EN Modern coal upgrading methods allow to remove a considerable amount of pyritic sulphur from steam coal. Organic sulphur being bound in macromolecules of coal mater can not be removed by physical methods and is a very difficult barrier to overcome in the process of clean coal production. Steam coals [...]
18
67%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 381-402
PL W referacie przedstawiono podjęte w KWK "Czeczott" działania zmierzające do dostosowania produkcji węgla do zmieniających się wymagań rynku związanego z wprowadzeniem zaostrzonych norm emisyjnych. Ustalony przez ustawę termin wprowadzenia zaostrzonych norm emisji spowodował podjęcie w kopalni progra[...]
EN The work describes the activities that cave been done in coal mine "Czeczott" leading towards adaptation the coal production to the changing requirementsW of the coal market due to implementing stricter emission standards.
19
67%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 12 20-22
PL Przedstawiono zależności stopnia uwęglania węgli na zawartość siarki całkowitej i siarki palnej dla węgli brunatnych, energetycznych, koksowych i antracytów oraz wpływ ich budowy petrograficznej na zawartość siarki całkowitej i palnej.
EN Influence of coal carbonification on total and combustible sulphur contents of brown and hard coal as well as the influence of their petrografic structure is considered.
20
67%
Karbo
1998 Nr 5 171-176
PL Przedstawiono zależność pomiędzy rozkładem potencjału adsorpcyjnego a rozkładem objętości mikroporów. Zależność ta pozwala na wyznaczenie funkcji rozkładu objętości porów. Obliczenia przeprowadzono dla doświadczalnych izoterm adsorpcji azotu w temperaturze 77,1 K dla dwóch różnych węgli aktywnych.
EN A relation between an adsorptive potential distribution and a micro- pores volume distribution was presented. This relation allows to determine the function of pores volume distribution. Calculations were done for experimental isotherms of nitrogen adsorption in temperature 77,1 K for two differ[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last