Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 68
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W referacie przeprowadzono analizę zależności pomiędzy cenami węgla energetycznego na rynkach światowych a ich parametrami jakościowymi. Analizę oparto na danych o transakcjach spot dziesięciu głównych eksporterów węgla w latach 1995-1997, publikowanych w Coal Week International. Otrzymane wyniki po[...]
EN The relationship between steam coal prices and quality parameters on the world coal market have been analysed. Analysis has been based on the spot transactions data of ten main coal exporters in the period 1995-1997, published by Coal Week International. The results of analysis allow to state that t[...]
2
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
1998 T. 14, z. 4 149-159
PL W referacie przypomniano niektóre problemy związane z ekologicznymi efektami użytkowania paliw węglowych. Na podstawie stosowanych metod określono wskaźniki emisji takich substancji, jak: SO2, CO, NOx, CxHx, pyłu, benzo(a)pirenu i aldehydów przy spalaniu niektórych sortymentów węgli produkowanych pr[...]
EN In the paper just reminded in outlines are some problems connected with the environmental effects of consumption of the coal fuels. On the basis of the effective methodics of estimation of emission of polluants to the air determined have been the emission indices of S02, CO, NOx, CxHx, dust, benzo(a[...]
3
100%
Karbo
1999 Nr 3 85-89
PL Siedem węgli energetycznych poddano pirolizie z szybkością nagrzewania 14 deg/min oraz 10(5) deg/s. Pomiary gęstości rzeczywistej i pozornej oraz sorpcji dwutlenku węgla i benzenu na próbkach węgli i otrzymanych z nich karbonizatach posłużyły do określenia wielkości układu porowatego badanych próbek[...]
EN Seven steam coals were subjected into pyrolysis at the heating rate of 14 deg/min and 10(5) deg/s. Measurements of real and apparent density as well as carbon dioxide and benzene sorption on samples of coals and carbonisation products obtained from these coals, were helpful to determine the size of [...]
4
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono sytuację na światowym rynku węgla kamiennego w roku 2002. Rynek światowy został scharakteryzowany pod kątem produkcji i konsumpcji węgla kamiennego. Omówiono także główne trendy na rynku węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Krótko scharakteryzowano sytuację na światowym ryn[...]
EN The article presents the situation on World Coal market in 2002. The Word market has been characterised with the viewpoint of hard coal production and consumption. Main trends on Coal market in the European Union have also b ;en discussed. Situation on Word Coal market was briefly characterised and [...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Od kilku miesięcy obserwuje się niespotykany dotąd wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych. Fakt ten, w połączeniu z wyjątkowo wysokimi cenami frachtów morskich, skutkuje wysokimi cenami węgla w imporcie do Europy. W artykule przedstawiono w skrócie główne powody wystąpienia tej nietypowej sytu[...]
EN An usual so far increase of coal prices is observed on international markets for a few last months. This fact and exceptionally high freight cost cause high coal prices in the import to Europe. Main causes of this atypical situation are presented in the paper.
6
88%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 287-296
PL W referacie dokonano analizy wykorzystywania zasobów bilansowych, przemysłowych i operatywnych węgla kamiennego w latach 1991-2001 na poziomach czynnych i w budowie oraz zasobów nie udostępnionych w kopalniach czynnych. Przedstawiono ubytki zasobów w analizowanym okresie na tle wydobycia węgla.
EN There is an analysis of the use of industrial resource of coal in 1991-2001 on levels in the use and under construction and resources which are inaccessible in working mines. There is presented loss of resources in the analyzing term in comparison to coal mine.
7
88%
Inżynieria Mineralna
PL Zawartość siarki organicznej w węglu energetycznym jest parametrem, który między innymi decyduje o jego jakości. Siarki organicznej nie można usunąć z węgla w procesach wzbogacania. Podczas spalania węgla siarka ta tworzy dwutlenek siarki. Przedstawiono wyniki badań zawartości siarki całkowitej i or[...]
EN Organic sulphur content in power coal determines among other factors the quality of coal. Organic sulphur cannot be removed from coal by upgrading processes. Coal, when combusted forms therefor sulphur dioxide. Results of investigation of total and organic sulphur content in coal from different coal[...]
8
88%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 175--188
PL Praca zawiera opis metodologii badań nad zawartością rtęci, chloru oraz siarki w węglach energetycznych (kamiennych i brunatnych). W artykule przedstawiono techniki laboratoryjne stosowane na potrzeby analizy pierwiastkowej, obejmujące zarówno metody instrumentalne (absorpcyjna spektrometria atomowa[...]
9
75%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 4 241-253
PL Wskaźniki (indeksy) cen są coraz powszechniej stosowane w handlu węglem energetycznym na świecie. Przedstawiają one jednostkową cenę węgla o określonej jakości i o sprecyzowanych warunkach dostawy. Indeksy odnoszą się do konkretnych rynków (głównych węzłów handlu węglem na świecie) i pełnią funkcj? [...]
EN Price indices (markers) are commonly used in the steam coal trade around the world. They represent the unit price of coal of a defined quality and specified delivery conditions. Indices refer to specific markets (main coal hubs around the world) and perform a price information function in each marke[...]
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 293-298
PL Ze względu na perspektywę opracowania i wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych określających dopuszczalny poziom emisji rtęci, m.in. z procesów spalania, konieczne jest określenie potencjalnego ładunku emisji Hg oraz oznaczenie zawartości rtęci w polskich węglach energetycznych. Niniejsza[...]
EN Due to probable soon implementation of mercury emission standards in Poland, it is needed to investigate potential mercury load in that country and to determine the concentration of mercury in Polish coals. The present paper gives an overview to the measurements of mercury concentration in main coa[...]
11
75%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 231-248
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano ważniejsze zdarzenia o skutkach gospodarczych, które zaszły w tym czasie na świecie. Na tym tle omówiono wybrane prognozy odnoszące się do przyszłej pozyc[...]
EN Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been discussed: l[...]
12
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule poddano analizie sprzedaż krajowego węgla kamiennego, głównie energetycznego, dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Przedmiotem artykułu jest eksport i wywóz polskiego węgla za granicę. Analiza sprzedaży dla odbiorców zagranicznych objęła lata 2000÷2010. Analizę dla odbiorców krajowych[...]
EN This paper analyzes sales trends of Polish hard coal, mainly power coal, for domestic and foreign customers. The description of sales on the Polish market covers only the period up to 2011 as the leading subject of this article refers to the export of Polish hard coal abroad. Sales to foreign custom[...]
13
75%
Inżynieria Mineralna
2003 nr S. 3 185-193
PL Obecnie stosowana formuła sprzedażna węgla wprowadzona była w 1990 roku i po pewnej korekcie w roku 1994 jest wykorzystywana w większości umów kupna/sprzedaży. Formuła przygotowana była dla warunków początku lat dziewięćdzie-siątych XX wieku. Zmiany, które zaszły w Polsce od tego czasu spowodowały, [...]
EN Presently used coal price formula was put into practice in 1990 and - after some corrections in 1994 - is still applied in majority of coal buying contracts. This formula was prepared for the conditions of early 1990s. The changes, which occurred in Poland since that time, caused that the price-stru[...]
14
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono analizę produkcji i eksportu węgla energetycznego oraz podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach. Przedstawiono także dane o przewidywanych poziomach zużycia i produkcji węgla w świecie oraz rozwoju światowego handlu węglem, zamieszczonych w opracowan[...]
EN Paper presents analysis of steam coal production and export, and gives information about current situation on international coal market. Data on forecast level of world coal consumption and production, and international coal trade development, was also presented, according to energy outlooks elabora[...]
15
75%
Polityka Energetyczna
PL We współczesnym handlu węglem energetycznym na rynkach międzynarodowych coraz mniej dostaw realizowanych jest w oparciu o kontrakty wieloletnie. Dominują zakupy spot. Jest to jeden z powodów dużej zmienności cen. Coraz częściej handel węglem prowadzony jest drogą elektroniczną, rośnie też ilość tran[...]
EN Nowadays, in international steam coal trade less and less of coal is supplied basing on long term contract. Spot deliveries predominate. This is one of reasons of high price volatility. More often coal trade is made by electronic way and the number of OTC (over-the-counter) transaction increase. The[...]
16
75%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono krótkoterminową (do roku 2010) prognozę cen węgla energetycznego w imporcie na rynki europejskie na poziomie CIF ARA. Bazą do wykonania prognozy były dane o cenach węgla energetycznego w Europie Zachodniej w latach 1980—2005 oraz analiza bieżącej sytuacji rynkowej.Wszystkie [...]
EN Paper presents short-term forecast (up to 2010) of CIF ARA prices of steam coal imported to European markets. The forecast was based on data of steam coal prices in Western Europe in 1980—2005 and on analysis of current state of the market. All available energy forecasts assume global increase of st[...]
17
75%
Karbo
2002 Nr 4 131-134
PL Omówiono i porównano przemiany zachodzące podczas ogrzewania w komorze koksowniczej węgla rozdrobnionego oraz węgla nie rozdrobnionego pod postacią zwartych kawałków. Wykazano, że użycie kawałków węgla o wielkości 20-80 mm zamiast węgla rozdrobnionego, ma zasadnicze znaczenie dla korzystnego przebie[...]
EN Alterations during heating coal grained and in the form of lumps in the coking chamber have been discussed and compared. It has been proved that the use of coal lumps in size 20-80 mm instead of coal grained has an essential meaning for profitable running of coking process. It creates a chance for o[...]
18
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2011 Tom 13 1373-1383
PL Urobek wydobywany w wyniku eksploatacji prowadzonej w kopalniach węgla kamiennego jest zbiorem różnej wielkości ziarn węgla, ziarn skały płonnej, łupków przywęglowych, pirytu, przerostów węglowo-kamiennych. W takiej postaci nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania przez użytkowników. Aby można[...]
EN Material debris excavated during operations carried out in coal mines must be subjected to enrichment processes. The accuracy of the enrichment (separation of feed into individual products) depends on many factors. Factors affecting the accuracy of the separation of feed into different products make[...]
19
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Sieć powiązań pomiędzy grupą producentów węgla energetycznego i odbiorców produktów handlowych umożliwia wariantową konfigurację planów produkcyjnych poszczególnych kopalń dla wybranych odbiorców tak, aby spełnić warunki ogólnej umowy. Parametrami sterującymi w takim systemie są gęstości rozdziału w[...]
EN A simulation analysis of production of several coal preparation plants for several clients of steam coal blends and clients of coal concentrates has been presented. The aim of simulation was to find the best combination of washed and unwashed fine coal in each plant and best proportion of products s[...]
20
75%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 5 17--25
PL W roku 2013 ceny węgla energetycznego w handlu międzynarodowym utrzymywały się na niskim poziomie, głównie z powodu nadpodaży tego surowca. Globalna nadpodaż będzie się prawdopodobnie utrzymywać jeszcze w 2014, a nawet w 2015 roku - pomimo prognozowanego wzrostu zużycia węgla na świecie. Można się w[...]
EN In 2013 the prices of energy coal in the international trade were at a Iow level mainly due to its oversupply. Despite the anticipated growth in the global use of coal, the oversupply will probably be present in 2014 and 2015. It is then possible that the prices will still be Iow in the following ye[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last