Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 556
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  węgiel brunatny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono propozycję zastosowania przenośników taśmowych dalekiego zasięgu do transportu węgla brunatnego z nowo projektowanych wyrobisk do istniejących elektrowni. Przenośniki nowej generacji o obniżonych oporach ruchu, również z trasami krzywoliniowymi umożliwiają opłacalny transport węgla naw[...]
EN Lignite is extensively used in Poland for power generation. Long distance belt conveyors have been proposed for linking the new planned lignite pits with the existing power plants. There should be innovative, energy-efficient and durable conveyors. The cost assessment of such long distance belt conv[...]
2
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł przedstawia dane charakteryzujące zasoby przemysłowe węgla brunatnego odkrywek czynnych, w budowie i perspektywicznych kopalni "Konin". Omówiono zasady rozliczeń za dostarczony węgiel do ZE PAK S.A. oraz podstawy sterowania jakością węgla w dostawach do elektrowni.
EN The paper presents characteristic information about industrial resources of lignite coal in actives, under constructions and perspectives open pit. It shows rules of calculates for coal, which is providing to power station. Presents also bases of piloting quality of coal.
3
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 186--187
PL Celem niniejszych badań było prześledzenie zmian składu chemicznego mieszanin węgli brunatnych odmian ziemistych o niskiej wartości energetycznej i osadów ściekowych w doświadczeniu inkubacyjnym przy uwzględnieniu różnych proporcji tych komponentów, pozwalających na wybór optymalnego stosunku węgla [...]
4
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 3 127--135
PL W pracy zostały przedstawione wyniki badań w zakresie współspalania węgla brunatnego z peletem ze słomy. Pomiary prowadzone były w skali małejpilotowej, na instalacji z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Szczegółowej analizie poddano wyniki emisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO, NO2
EN This paper presents study on co-firing of brown coal with straw pellet. Measurements were conducted in a small pilot-scale, on circulating fluidized bed (CFB) facility. Detailed analysis was carried out on flue gas emissions (SO2, NO, NO2, N2O, CO, HCl and HF). Atten[...]
5
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 243--251
PL Spalanie tlenowe (oxy-combustion) jest jedną z nowych technologii, umożliwiających jednoczesną produkcję energii elektrycznej i wychwytywanie dwutlenku węgla. Technologia ta różni się od konwencjonalnych metod tym, iż spalanie paliwa zachodzi w mieszaninie tlenu i recyrkulowanych spalin, zamiast w p[...]
EN Oxy-fuel combustion is suggested as one of new promising technologies for capturing CO2 from power plants. In an oxy-fuel combustor, the combustion of coal basically occurs in an atmosphere of O2/CO2. This experimental study aims to identify the differences in combus[...]
6
80%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 173--183
PL Artykuł pokazuje wyniki badań suszenia turoszowskiego i bełchatowskiego węgla brunatnego w prototypowej suszarce fluidalno-próżniowej. Celem badań było sprawdzenie zużycia energii na odparowanie 1 kg wody z węgla brunatnego oraz kinetyki suszenia węgla. Najniższa uzyskana wilgotność końcowa węgla wy[...]
EN The paper presents results of the studies of coal drying in a protype fluidized-bed vacuum dryer. The objective of studies was to examine the energy consumption for water vaporization from the coal and the coal drying kinetics. The lowest water content in the coal was 6% after 8 minutes of drying. T[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przenośniki taśmowe z trasą krzywoliniową w płaszczyźnie poziomej, stosowane są w technice transportu materiałów masowych od ponad trzydziestu lat. Pozwalają one na zmniejszenie liczby stacji napędowych i przesypów oraz są stosowane tam, gdzie występują trudności z lokalizacją stacji, np. w terenie [...]
EN The belt conveyors with curve-going route in horizontal plane have been used in the bulk materials handling technique for more than thirty years. They make it possible to reduce a number of drive stations and transfer points and are used wherever difficulties are encountered regarding location of th[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy statystycznej wybranych parametrów (możliwości pokładu węgla, miąższości nakładu, wartości opałowej, zawartości popiołu i siarki całkowitej) złoża węgla brunatnego Patnów IV. Dokonano oceny zmienności poszczególnych parametrów decydujących o przemysłowej warto[...]
EN The results of statistical analysis of selected lignite deposit parameters (thickness of overburden, thickness of lignite seam, calorific value of lignite, ash content in lignite, total sulphur in lignite) are presented in this article. Evalution of the variability of several parameters that determi[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przestawiono kompleks zagadnień i problemów wynikających z likwidacji większości kopalń węgla brunatnego w Niemczech Wschodnich. Procesy naprawcze i odtworzeniowe stanu środowiska naturalnego w tym rejonie Niemiec wymagają wieloetapowych i kosztownych działań. Zaprezentowane sposoby realizacji przed[...]
EN Problems connected with the liquidation of most lignite mines in Eastern Germany were presented. Multistage and expensive activities are necessary to reconstruct and repair natural environment in this area. Sanitation activities presented in the paper were shown during the training organized by Saxo[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Polskiej górnictwo węgla brunatnego jest podstawą dla produkcji ~ 40% krajowej energii elektrycznej. Taką strategiczną rolę w gospodarce krajowej kopalnie węgla brunatnego osiągnęły m.in. poprzez stosowanie coraz efektywniejszych układów technologicznych dostosowanych do rosnącej koncentracji wydob[...]
EN Polish lignite mining provides a basis for the production of some 40 percent of domestic electric energy. Such a strategic role in the home economy has been achieved by lignite mines owing to, among other things, the use of more and more and more efficient equipment complex suitable for the higher a[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Założenia Polityki Energetycznej Polski do 2020 roku przyjęte przez Radę Ministrów 22 lutego 2000 roku zakładają utrzymanie w ciągu najbliższych 20 lat udziału węgla brunatnego w produkcji energii elektrycznej na poziomie ~ 66 mln Mg/rok. Dla sprostania temu zadaniu niezbędne jest maksymalne przedłu[...]
EN The Poland,s Energy Policy Criteria until 2020 assume that in the next 20 years contribution of lignite in production of electricity will be maintained at a level of about 66 million Mg/year. To cope with this task it is necessary to extend to a maximum the service life of all active regions of lign[...]
12
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 695--707
EN Soil structure is widely accepted as one of the most important attributes affecting its physical properties and soil humus is commonly considered as one of the most important structure-forming factors. Chemical composition of brown coal similar to that of soil humus was a premise which prompted the [...]
13
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
Combustion process of single coal particles in O2/CO2 mixtures is analyzed in this paper. The effect of oxygen concentration on combustion process of brown coal and three hard coals is determined. Detailed comparisons of temperature profiles, mass loss, ignition time, devolatilization time and char [...]
PL W pracy przeanalizowano proces spalania pojedynczych ziaren węgla w mieszaninie O2/CO2 oraz dla porównania w powietrzu. Określono oddziaływanie stężenia tlenu w zakresie 20÷40% na proces spalania węgla brunatnego i trzech typów węgli kamiennych w temperaturze 850°C. Przeanalizowano rozkład temperatu[...]
14
80%
Archiwum Spalania
PL W pracy przestawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu fragmentacji czterech różnych typów węgli podczas spalania w temperaturze 850°C w mieszaninach O2/CO2 oraz dla porównania w powietrzu. Wyznaczono mechanizmy fragmentacji dla trzech węgli kamiennych (typu 31.1, 32.1 i 32.2) i węgla brunatneg[...]
EN Results of experimental investigation of the fragmentation process for four different types of coals during combustion in air and O2/CO2 mixtures are presented in this paper. The mechanisms of fragmentation for three hard coals and one brown coal are determined. Probability and degree of fragmentati[...]
15
80%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 7 47-52
16
80%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 12 139--144
PL W artykule przedstawiono zarys budowy geologicznej Dolnołużyckiego Zagłębia Węglowego. Szczególną uwagę poświęcono działalności odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Welzow-Süd. Scharakteryzowano litotypy węgla brunatnego występujące w omawianym złożu. Przybliżono także możliwości Elektrowni Schwarze[...]
EN This article presents an outline of the geological structure of Lower Lusatian Coal Basin. Particular attention was paid to the working of quarries in the lignite mine Welzow-Süd. Lithotypes of the basin’s lignite were described. Also, the advantages of Schwarze Pumpe power station which is a pilot [...]
17
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2002 nr 2 38-41
18
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu obecności wapnia w węglu brunatnym na emisję NO podczas procesu jednostopniowego spalania w reaktorze przepływowym. Wykazano, że wapń wprowadzony do węgla demineralizowanego zwiększa emisję tlenków azotu, jednak jego katalityczna aktywność zależy od koncentracji tle[...]
EN The catalytic effect of calcium in lignite on NO emission during one-stage combustion process has been studied with a drop-tube reactor. It was found that Ca, added to demineralized lignite, increases NO emission level, although its catalytic effect is strongly dependent on O2 concentration and temp[...]
19
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Obecnie około 44% energii elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla brunatnego. Na świecie liczba ta sięga ponad 30%. Obecnie jest to najtańsza forma pozyskania energii elektrycznej. W Polsce węgiel brunatny wydobywany jest w trzech zagłębiach - turoszowskim, bełchatowskim i konińsko-adamowsk[...]
EN Today about 44% electric energy in Poland come from burning lignite. On the world number this reaches over 30%. On today 's day it is the cheapest form of production electric energy. At present in Poland lignite is obtained in three basins - Turoszów, Bełchatów and Konin-Adamów. Lignite is delivered[...]
20
80%
Przegląd Geologiczny
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last