Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vitamin C
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano zawartość witaminy C i stopień zmiatania wolnych rodników DPPH w mrożonej kapuście brukselskiej przechowywanej w -20, -30 i -50°C. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w temperaturze -50°C zmiany degradacji witaminy C oraz właściwości antyoksydacyjnych przebiegały najwolniej. Pona[...]
EN Vitamin C content and activity in quenching of DPPH free radicals were assayed at intervals in samples of frozen Brussels sprouts kept at -20, -30 and -50°C. It was found that changes in these two characteristics were the slowest at -50°C. Besides, a drop in vitamin C level was lesser than that in t[...]
2
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badano: brokuł włoski (Brassica oleracea L. var. botrytis italica, odmiana Monaco), kapusta głowiasta biała (Brassica oleracea L.var.capitata, odmiana Krautman), kapusta włoska (Brassica oleracea L. var. sabauda, odmiana Wirosa). Warzywa przechowywano w kontrolowanej atmosferze (CA) oraz dla porówna[...]
EN Broccoli (Brassica oleracea L. var. botrytis italica, variety Monaco), headed cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata, variety Krautman), and savoy (Brassica oleracea L. var. sabauda, variety Virosa) were tested. The vegetables were stored in a controlled atmosphere (CA) and - for comparison - i[...]
3
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Celem pracy było badanie wpływu metody mrożenia na szybkość degradacji witaminy C podczas zamrażalniczego przechowywania kapusty brukselskiej. Materiałem stosowanym w badaniu były dwie odmiany kapusty brukselskiej: Lancelot i Valiant. Po blanszowaniu kapustę brukselską mrożono trzema metodami: skrop[...]
EN The effect of freezing method on the rate of vitamin C degradation during frozen storage of two varieties of Brussels sprouts (Lancelot, Valiant) was investigated. Blanched vegetables were frozen by three methods: with liquid carbon dioxide, conventional in air, and with liquid nitrogen. After freez[...]
4
100%
Nukleonika
EN In the present work we investigated the ability of vitamin C to modulate clastogenic effects induced in cultured human lymphocytes by X-irradiation delivered at either high (1 Gy/min) or low dose rate (0.24 Gy/min). Biological effects of the irradiation were estimated by cytokinesis-block micronucle[...]
5
88%
Journal of Ecological Engineering
EN The work was an attempt to determine and describe certain quality characteristics of edible potato on sale in Siedlce and Międzyrzec Podlaski. Potato tubers for examination were purchased in 3 kinds of retail outlets (ten shops of each kind) in east-central Poland. A total of 90 samples were collect[...]
6
88%
Acta Chromatographica
2017 Vol. 29, no. 4 507--510
EN The important role of fruits in human health and nutrition has been better understood with the recent studies on biochemical contents of fruits having antioxidant properties. Being one of the similar studies, in this study, total antioxidant capacity (TAC), phenolic compound, organic acid, and vitam[...]
7
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Badania trwałości brokuł przechowywanych chłodniczo (temperatura 2°C) pod zmniejszonym ciśnieniem (5 hPa) wykazały, że ogranicza ono znacznie straty masy (ok. 15-krotnie), natomiast przyspiesza niekorzystne zmiany cech sensorycznych, głównie zapachu, co w konsekwencji skraca okres przechowywania o 5[...]
EN The study on the stability of broccoli stored at the temperature of about 2°C under decreased pressure (5 hPa) is presented in this paper. It is hown that vacuum limits mass losses considerably (about 15 times) and it accelerates unfavourable changes in sensory qualities in particulary the flavour. [...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 8 862-870
9
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2014 Nr 6 424--426
PL W pracy wykazano wpływ stosowanych dodatków do kapusty: buraka ćwikłowego, jabłka, marchwi na zwiększenie zawartość witaminy C i kwasu mlekowego, a dodatek nasion kminku, powodował wzrost zawartości witaminy C. Proces pasteryzacji kwaszonej kapusty przechowywanej w pomieszczeniu (z temperaturą 15°C)[...]
EN It was proved that the additives of horseradish, apple and carrot to cold beetroot sauerkraut caused the increase of vitamin C and lactic acid content, also the addition of caraway seeds caused the rise of vitamin C content. The pasteurization of pickled cabbage stored in a room (at temperature 15°C[...]
10
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Badania prowadzono w latach 2002-2004 w Stacji Doświadczalnej Wydziału Ogrodniczego w Garlicy Murowanej koło Krakowa. Doświadczenie zostało założone w listopadzie 2000 r. Badaniami objęto sześć odmian truskawek: 'Elkat', 'Elsanta', 'Gerida', 'Kent', 'Selva' oraz 'Senga Sengana'. Rośliny rozpoczęły o[...]
EN Studies were conducted in the years 2002-2004 at Experimental Station of Faculty of Horticulture in Garlica Murowana near Kraków. The experiment was set up in Novcmber 2000. Six strawberry cultivars were investigated. Strawberry plants started yielding in year 2002. In the first year of cropping 'El[...]
11
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/2 1167--1175
EN The aim of the study was to determine the influence of drip irrigation on the nutritive value of winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’ fruits analyzed directly after the harvest and after the storage. The plants were grown on the very light soil in the region of decreased rainfall amounts during the v[...]
12
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/2 1201--1211
EN The study of drip fertigation of winter squash ‘Gomez’ was conducted on the very light soil on the experimental field in Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz in the years 2007 and 2008. The research was established as one-factorial, using the method of drawn blocks, in four replications. Drip fertigatio[...]
13
75%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Celem opracowanego ćwiczenia było zapoznanie studentów z metodami oznaczania zawartości witaminy C w materiale roślinnym, ich ograniczeniami i możliwymi źródłami błędów.
EN The aim of the prepared exercises was to present students the methods of vitamin C content determination in yegetal materiał together with the method’s limitations and possible error mechanisms.
14
63%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL Celem opracowanego ćwiczenia było zapoznanie studentów z różnymi metodami oznaczeń zawartości witaminy C w materiale roślinnym. Porównano wartości liczbowe zawartości witaminy C w owocach świeżych i mrożonych wraz z danymi literaturowymi.
EN The objective of exercise was familiarize students with different methods of sign vitamin C in vegetable material. Content of vitamin C was compared for fresh and frozen fruits as well as with literature data.
15
63%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 155-160
PL Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku p[...]
EN Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). [...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 132-133
PL Przebadano doświadczalnie wpływ stężenia kwasu L(+)-askorbinowe-go (od 30 do 50% mas.) w roztworze zasilającym i średniego czasu przebywania zawiesiny (od 900 do 3600 s) w krystalizatorze laboratoryjnym DT MSMPR na rozkład rozmiarów kryształów witaminy C otrzymywanych w sposób ciągły z roztworów wod[...]
EN An inftuence of L(+)-ascorbic acid (from 30 to 50 mass %) concentra-tion in feed stream and mean residence time of suspension (from 900 to 3600 s) in a iaboratory DT MSMPR crystaHizer on crystal size distribution of vitamin C produced continuously from water-ethanot so-utions was verified experiment[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 71-73
PL Antyoksydacyjne składniki żywności, takie jak antocyjany i witamina C, pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Podstawowym źródłem tych związków są owoce, w tym truskawki. Niestety, sezonowa podaż świeżych truskawek powoduje, że muszą one być poddawane procesom utrwalania i przecho[...]
EN Antioxidant food ingredients, such as anthocyanins and vitamin C, play an important role in human body functioning. A primary source of these compounds are fruit, including strawberries. Unfortunately, the seasonal supply of fresh strawberry causes that they must be subjected to processes of preserv[...]
18
63%
Ekologia i Technika
PL Celem badań było porównanie odmian i określenie wpływu miejsca uprawy oraz zastosowanych herbicydów na zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka pochodzące z dwóch niezależnych od siebie doświadczeń polowych. W pierwszym doświadczeniu do badań wykorzystano[...]
EN The aim of the present research was to compare cultivars and to define the effect of the cultivation site and the herbicides used on the content of vitarnin C in potato tubers. The research material was made up of potato tubers obtained from two separate field experiments. The first experiment invol[...]
19
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 4s 152-153
EN The research results concerning a linear growth rate of vitamin C crystals in the L(+)-ascorbic acid - methanol-ethanol - water system are presented. This kinetic parameter of batch crystallization process was calculated on the basis of crystal product population density distribution. The distributi[...]
20
63%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przesycenia w szczepionych wodno-metanolowych roztworach kwasu L(+)-askorbinowego w trakcie procesu krystalizacji okresowej z regulowaną szybkością chłodzenia, zapewniającą liniową zmianę temperatury badanego układu w czasie. Stwierdzono, że przesycenie roztworu osiąga [...]
EN The measurement results concerning time characteristic of supersaturation in the seeded water-methanol solutions of L(+)-ascorbic acid during batch crystallization with the adjusted cooling rate producing linear decrease of temperature of the investigated system in time are presented. It was conclud[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last