Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vision systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 109-117
PL W referacie przedstawiono aktualny rozwój systemów wizyjnych stosowanych w bezzałogowych pojazdach terenowych. Zaprezentowano system wizyjny proponowany do zdalnie sterowanych maszyn inżynieryjnych. Przedstawiono jego strukturę i ograniczenia w ocenie głębi obrazu, wynikające ze struktury układu. Po[...]
EN The current directions of development of vision systems used in unmanned terrain vehicles are presented in this paper. The suggested vision systems for remote controlled engineering machines are presented. Their structure and bounds in evaluation of depth of image following as the result of system s[...]
2
80%
Journal of KONES
EN Advances development of visual sensor technology, digital communications and networking technique has enabled the deployment of a growing number of high-tech varied kind visual systems. One of this advances vision systems are smart cameras. Smart cameras refer to the new generation cameras with high[...]
3
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 241-248
PL Przedmiotem artykułu jest przegląd systemów automatycznej wizualnej inspekcji pod kątem przemysłowych aplikacji dla potrzeb podejmowania decyzji eksploatacyjnych.
EN Increasing international competition implies that manufacturing companies must develop their production systems to satisfy business and marketing needs. For manufacturing to be competitive requires a strategic orientation, the foundation of which must be Total Quality. This may be achieved by the de[...]
4
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artkule omówiono problematykę zwiazaną z funkcjonowaniem systemów wizyjnych robotów przemysłowych. Omówiono zasady pracy typowego systemu wizyjnego robota na przykładzie dwóch stanowisk laboratoryjnych. Na pierwszym z rozważanych stanowisk, robot wyposażony w system wizyjny został wykorzystany do [...]
EN In the paper some chosen problems of the robots vision systems are presented. The work of the typical robot vision system was ollustrated on two different examples of the laboratory implementation of the robot vision system. In the first example the robot vision system was used to recognise the type[...]
5
80%
Machine Graphics and Vision
EN The research, upon which this paper is based, focused upon the accurate acquisition of images that could be used for precision measurement processes. These precision measurements wou;d either be used as a part of an inspection system or as a feedback mechanism to improve process quality. In this pap[...]
6
70%
Machine Graphics and Vision
EN The objective of the research documented herein was to investigate high-accuracy identification and measurement of a work-piece through edge detection, and to derive its three-dimensional properties from a profile of the work-piece image. A number of techniques for providing the transformation of th[...]
7
70%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 3 299--308
EN This article presents three independent concepts of use high-level technique with it adaptation and implementation concerning overhead travelling crane device type. The main objective of this statement applies a solution for device workspace mapping, payload anti-sway control techniques strategy use[...]
8
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2018 z. 196 491-500
EN In this paper the 3D SLAM solution for indoor inspection tasks with wheeled mobile robots is introduced. The application is regarded to exploring and map creating in multi-level buildings with usage of differential drive robots. Working environment is represented as three-dimensional occupancy grid [...]
9
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 14 5-10
PL W pracy omówiono pomiary, z wykorzystaniem metody wizji aktywnej, wymiarów geometrycznych oraz profilu elementów blach tłoczonych elektrodynamicznie.
EN The paper discusses measuring of geometrical dimensions and profiles of sheet elements formed carried out using active vision method.
10
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 183-188
PL Systemy wizyjne są od wielu lat stosowane do rekonstrukcji 3D rzeczywistych obiektów różnego typu. Zwykle jednak ich zastosowanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami, dotyczącymi m.in. rozmiaru skanowanych obiektów lub warunków oświetlenia. W artykule przedstawiono uniwersalną, a zarazem niewymagając[...]
EN Vision systems are used for many years to reconstruct the 3D objects of various types. Usually, however, their use is associated with certain limitations, e.g. size of the scanned object or lighting conditions. This paper presents a universal and lowcost method of 3D reconstruction of work places ba[...]
11
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 361-371
PL Rekonfigurowalne układy cyfrowe (głównie w formie układów FPGA) rozpowszechniają się w aplikacjach wymagających rozwiązywania problemów z dziedziny przetwarzania sygnałów, wizji komputerowej i innych. Możliwość wykonywania w sposób naturalny obliczeń w trybie równoległym, a także rekonfigurowalność [...]
EN Reconfigurable digital circuits (mainly in the form of FPGAs) are becoming increasingly popular in signal processing, computer vision and many other applications. Their natural ability to perform parallel computations, along with the reconfigurability and modularity often allow to increase the perfo[...]
12
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Artykuł prezentuje trzecią cześć pracy poświęconej sterowaniu robotem eksperymentalnym z wykorzystaniem systemu wizyjnego. Publikacja przedstawia metodykę generowania trajektorii ruchu napędów w minimalnym czasie. Przeliczenie współrzędnych naturalnych położenia i orientacji efektora na współrzędne [...]
EN The article presents the third part of the development work devoted to controling the experimental robot using the vision system. This paper shows methodology planning trajectory motion of the drives in the minimal time. The change of position and orientation coordinates effector to drives coordinat[...]
13
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Przedmiot artykułu stanowi próba syntetycznego zebrania wiedzy z zakresu rozwoju technik pozyskiwania obrazu 3D przy pomocy pojedynczego urządzenia rejestrującego obraz. W artykule przedstawiono także koncepcję systemu pozyskiwania możliwie pełnej informacji o przestrzeni roboczej środka transportu [...]
EN The object of statement is an attempt of synthetic collecting the knowledge about acquiring 3D data form 2D image. The paper summarizes the methods of use single camera for the possibility of obtain the 3D information about work space of material handling devices, especially double girder bridge cra[...]
14
61%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 517-523
PL W niniejszym artykule został zawarty przegląd współczesnych technik sterowania ruchem robotów mobilnych. Zostały zaprezentowane przykłady strategii sterowania robotów mobilnych. Przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem dwuwymiarowej mapy przeszkód w otoczeniu robota w oparciu o system kamer[...]
EN This paper presents overview of current mobile robot navigation systems. Navigation strategies of robot motion control were also presented. This article describes 2D map reconstruction of environment observed by different vision systems (video cameras) and laser scanners configurations. In the follo[...]
15
61%
Mechanik
PL Przeanalizowano wpływ wyboru stopnia powiększenia obiektywu telecentrycznego multisensorowej maszyny współrzędnościowej na dokładność wyznaczania średnicy otworów. Do badań użyto specjalnie wykonanej próbki z otworami o różnych średnicach. Wyniki badań wykazały, że stopień powiększenia układu optycz[...]
EN The paper presents an impact analysis of selection magnification level of telocentric lens used in multisensor measuring machine at the accuracy of determining holes diameter. A specially designed and manufactured specimen with different holes was used to research. Research results indicate that mag[...]
16
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 12 842-846
PL Komputerowe przetwarzanie obrazów cyfrowych jest procesem wymagającym wys
EN The computer digital image processing is a process that requires a high c
17
61%
Mechanik
PL W pracy przedstawiona jest metoda umożliwiająca wykorzystanie nowoczesnych technik rzeczywistości wirtualnej do testowania optoelektronicznych urządzeń ochronnych wyposażonych w układ wizyjny VBPD (ang. Vision Based Protective Devices). Wykorzystanie tej metody pozwoli na znaczące przyspieszenie i u[...]
EN The paper describes a method that allows the use of virtual reality techniques for testing optoelectronic protective devices equipped with a video system (often called Vision-Based Protective Devices – VBPD). Using this method allows to facilitate and accelerate research in the field of image analys[...]
18
61%
Logistyka
2015 nr 3 773--778, CD 1
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następ[...]
EN The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components,[...]
19
61%
Acta Mechanica et Automatica
EN The investigations of the system which allow to avoid obstacles by the unmanned aerial vehicles (UAV) are presented in the paper. The system is designed to enable the full autonomous UAV flight in an unknown environment. As an information source about obstacles digital camera was used. Developed alg[...]
20
61%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL W artykule omówiono sposób funkcjonowania systemu wizyjnego przeznaczonego do automatycznego rozpoznawania typów układów scalonych. System taki może znaleźć praktyczne zastosowanie na stanowiskach automatycznego montażu układów scalonych przez robota przemysłowego, bądź też może zostać wykorzystanny[...]
EN In the paper a vision system is described. The purpose of the vision system is to recognise the types of integrated circuits. Such system can be used in a robot vision system in the automatic assembly line or can be used as a diagnostic system for montage operations verification. In the paper all t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last