Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  visibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In the report there is discussed the problem of changing demands in the binding rules concerning the technical conditions. During maintenance, the lack of information from the surrounding of the vehicle is one of the reasons of collisions and accidents. There is a radical limitation of unobstructed [...]
2
100%
Journal of KONES
EN Night-time visibility is essential for road traffic safety. It depends mostly on quantity of light falling on the objects important to be seen to avoid collision. The relatively simple and easily understood criterion for quality of passing beam is visibility distance. In fact visibility distance of [...]
3
100%
Journal of KONES
EN The paper discusses the need of additional equipment of trucks which are already being in use in Poland with the devices of the indirect visibility which enable to observe much bigger area in the neighbourhood of the vehicle. A large number of accidents are caused by drivers of larger vehicles who a[...]
4
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Let F - {Fα} be a uniformly bounded collection of compact convex sets in R[sub]n. Katchalski extended Kelly's theorem by proving for finite F that dim(∩ F) ≥ d, 0 ≤ d ≤ n, if and only if the intersection of any ƒ(n, d) elements has dimension at least d where ƒ(n, 0) = n + 1 = ƒ(n, n) and ƒ(n, d) = m[...]
5
100%
Fundamenta Informaticae
EN We present a fast algorithm for computing a watchman route in a simple polygon that is at most a constant factor longer than the shortest watchman route. The algorithm runs in O(nlogn) time as compared to the best known algorithm that computes a shortest watchman route which runs in O(n6) time.
6
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 3 62-64
EN The report has pointed out the need to provide the truck driver with a semi trailer, the ability to see the contour of the semi trailer and road illumination in the insufficient lighting conditions. The need for equipping the vehicle with additional contour light and lamps illuminating the section o[...]
7
88%
Oceanological Studies
EN The comparison of data on the concentration of specimens in populations of Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs in habbiting various types of trophic lakes (Pańczakowa and Szyszka 1983/84, Burchardt 1987, Agnostidis et al. 1988, Jeska 1997) revealed the relationship between water transparency and den[...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę teoretyczną widoczności kolejowych semaforów świetlnych w związku ze zmianą usytuowania maszynisty w kabinie lokomotywy.
EN The paper presents theoretical analysis of visibility of railroad light signals because of change in location of a driver in his cabin.
9
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Oznakowanie pionowe jest jednym z podstawowych środków regulujących zachowanie kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Na terenie Warszawy podjęto przedsięwzięcie, którego celem było wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym przejazdów kolejowych, co powinno przyczynić się do lepszej ide[...]
EN The vertical sign is one of the basic ways of setting the behaviour of driver while driving a car. At the territory of Warszawa it was undertaken the project, the aim of which is to implement the changes in existing vertical signs warning of railway crossing. It should allow to improve the identific[...]
10
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 1 59-64
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem widoczności bezpośredniej i pośredniej w odniesieniu do pojazdów uczestniczących w transporcie miejskim w aspekcie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wskazano potrzebę systemowego rozpatrywania układu KPO (Kierujący-Pojazd-Otocze[...]
EN In the report the problems connected with question of direct and indirect visibility with reference to the vehicles participating in the city transport, in the aspect of partakers 'safety in traffic were shown. In the aspect of the decrease of threat and risen from this reason accidents the need of [...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 277-286
PL W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie widoczności przeprowadzonych na samochodzie dostawczym klasy Polonez Truck. Wykonano je przed i po zastosowaniu dodatkowych zwierciadeł. Dodatkowe zwierciadła pozwalają obserwować otoczenie pojazdu, dotychczas niemożliwe do obserwacji. Poprzedzono je [...]
EN In the report results of investigations in the range of visibility made on the delivery truck of Polonez Truck class were shown. These investigations were made before and after use of additional mirrors. The additional mirrors allow to observe surroundings of the vehicle not possible to be watched s[...]
12
75%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 10 27--33
EN Nowadays the number of road accidents of pedestrians and bicycle riders is on the high level. All the actions tending to limit the number of those dramatic situations are very important. One of such an activity done by the road users is wearing the warning clothing equipped in reflective elements an[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 285-294
PL W referacie omówiono problematykę widoczności w pojazdach samochodowych kategorii M1. Omówiono standardowe i dodatkowe wyposażenie pojazdów, w których zapewniono widoczność bezpośrednią oraz pośrednią.Przedstawiono problematykę wspomagania kierującego przez urządzenia zapewniające widoczniść wirtual[...]
EN In this report the problem of visibility in cars of category M1 has been discussed. The standard and additional equipment of the cars in witch the direct and indirect visibility are assured, have been talked sbout. The problem of the power assistance of the driving car person by the devices assurin[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2002 Z. 76 241-252
PL W referacie omówiono akty prawne będące podstawą badań i wymagań, oraz zasady akceptowania wyników badań uzyskanych w innych krajach.
EN In this paper legislative acts being the basis for testing and requirements and rules for acceptance of the test conducted in other countries are siscussed.
15
75%
Nowa Elektrotechnika
16
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2016 nr 46 (118) 203--208
EN Świnoujście is a Polish seaport located on the Pomeranian Bay, on the southern coast of the Baltic Sea island of Usedom and Wolin. The port is situated in the Świna Strait in Świnoujście, Western Pomerania. The harbor consists of a cargo handling quay, passenger terminal and marina. The seaports of [...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfiki konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pr[...]
EN The paper discusses the issue of limited visibility in commercial vehicles and lorries. The problem with the safety of such vehicles is associated largely with the specifi cs of the structure of the vehicle body and the driver’s workplace. One way to improve the visibility of the driver resulting fr[...]
18
75%
Logistyka
2015 nr 4 6662--6670, CD2
PL Oświetlenie przednie pojazdów samochodowych wywiera decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Szczególnie ważną rolę odgrywają światła przednie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności. Zły stan techniczny reflektorów, oraz nieprawidłowe ich używanie ograniczają widoczność pojazdu, [...]
EN Proper acting of car headlamps has a crucial influence on traffic safety, especially at nighttime or during rain- or snowfalls. Poor technical condition of headlamps as well as their improper use reduce vehicle visibility. Also driver’s possibilities of road observation is then limited. This article[...]
19
75%
Logistyka
PL Podczas ustalania przyczyn wypadków drogowych stan techniczny oświetlenia zajmuje znikome miejsce. Natomiast w powszechnym odczuciu jest bardzo istotny dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przeanalizowano kilka wypadków drogowych, które, zdaniem autora, mogły mieć związek ze stanem oświetl[...]
EN During the determination of the causes of road accidents the technical state of the headlights is treated a reason not in significant percentage. However, in the common opinion lighting is very important for road safety. In this paper are examined several traffic accidents which may be associated wi[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 79 297-304
PL W referacie przedstawiono wyniki badań widoczności do przodu w przypadku dużych samochodów ciężarowych na przykładzie Renault Magnum i Volvo FM 12. Przedstawiono także przykłady zagrożenia innych uczestników ruchu drogowego podczas ruszania do przodu, na skutek ograniczenia widoczności przed samocho[...]
EN The paper shows the research results of forward visibility in the case of great heavy trucks on the example of Renault Magnum and Volvo FM 12. It gives some examples of a menace to other traffic participants in the process of forward start moving motion as a result of confined forward and sidecar [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last