Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual power plant
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 475--483
EN In this article the laboratory stand for testing the cooperation of three energy sources has been presented. The aspects of the use of PEM cells in virtual power plant have been studied. The measurement results of parallel cooperation of the fuel cell with wind turbine and photovoltaic cell have bee[...]
2
100%
Journal of Power of Technologies
2012 Vol. 92, nr 3 135--149
EN In the article information about Virtual Power Plant (VPP) are gathered and presented. There is lots of paper which put attention to the new concept of generation and management of energy. The VPP concept is mainly an answer for growing up number of installed Renewable Energy Sources (RES). Nowadays[...]
3
100%
Transactions on Environment and Electrical Engineering
2016 Vol. 1, No. 3 106--111
EN Deregulation of energy market led to the development of flexible and efficient framework for energy trading by energy companies in a competitive environment. Both deregulation and the concern towards environment issues increased the number of small and medium renewable power plants distributed in th[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 143--146
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduj[...]
EN Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring secur[...]
5
75%
Acta Energetica
2017 nr 2 127--132
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię[...]
EN The intensive development of distributed generation including renewable energy sources (RES) and the co-generation of electricity and heat is a result of the implementation of European and national energy policy. This policy is due to the growing relevance of distributed sources to generate sufficie[...]
6
75%
Logistyka
2015 nr 3 4037--4044, CD 1
PL Generacja rozproszona to źródła energii elektrycznej o małej mocy, których produkcja jest bilansowana lokalnie, przez przyłączone w pobliżu odbiory. W pojedynczych realizacjach źródła te nie mają wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego. Jednak w przypadku zwiększania się liczby instalacji taki[...]
EN Distributed generation is a low-power electricity source, whose production is balanced locally (on-site) by near connected load. In particular realizations, these sources do not affect the operation of the power system. However, in the case of increasing the number of installations such sources of t[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano badania układu sterownia grupowego pozwalającego na ograniczenie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym. Koncepcja układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. W procesie optymalizacji wyznaczono parametry [...]
EN The paper presents investigations of a group control system enabling the damping of power swings of small generating units operating in the electric power system. The idea of the control system is based on the theory of system stabilizers. There were determined the parameters of system stabilizers u[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 2 45-50
PL W artykule zaprezentowano badania układu sterownia grupowego, pozwalającego na ograniczenie kołysań mocy małych zespołów wytwórczych pracujących w systemie elektroenergetycznym. Koncepcja układu sterowania opiera się na teorii stabilizatorów systemowych. Proponowany układ sterowania wypracowuje sygn[...]
EN The paper presents investigations of a group control system enabling limitation of power swings of generating units operating in the power system (PS). The idea of the control system is based on the theory of system stabilizers. The output signal of the control system proposed depends on the values [...]
9
63%
Rynek Energii
2011 nr 1 80-86
PL W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję Wirtualnej Elektrowni - w ujęciu sieci powiązań organizacyjno-technologicznych niezależnych podmiotów gospodarczych - Jednostek Wytwórczych Małej Mocy (JWMM) - wytwarzających energię elektryczną w źródłach generacji rozproszonej. Wskazano istotę konwerg[...]
EN The concept of Virtual Power Plant - in the aspect of organizational and technological connection nets of independent economic subjects - Small Power Generating Units (SPGU) - generating electrical power in dispersed generation is shown in this paper. The convergence essence of organizational and te[...]
10
63%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 391-404
PL W referacie przedstawiono możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej do produkcji energii elektrycznej. Przedstawiono także nowoczesną architekturę systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem sieci Smart Grid. Odpowiednio duża ilości źródeł rozproszonych na n[...]
EN In the paper there are presented the possibilities of the use of renewable energy sources and distributed generation for electric energy production. There is also presented the modern architecture of power system using Smart Grid network. Appropriately large amount of sources dispersed in the little[...]
11
63%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono dodatkowe możliwości poprawy efektywności energetycznej inteligentnego budynku poprzez przyszłościowe zasilenie go z tak zwanej wirtualnej elektrowni. Taka forma zasilania sprowadzi się do świadomego zmniejszenia mocy pobieranej przez budynek i przekazania tej mocy, tzw. neg[...]
EN The paper presents additional opportunities to improve energy efficiency of intelligent building through future energizing it with a so-called virtual power plant. This form of power comes down to consciously reducing the power consumed by the building and to transfer this power, the so-called. nega[...]
12
63%
Rynek Energii
2014 Nr 1 35--39
PL Wirtualne elektrownie najczęściej są opisywane jako systemy, które zarządzają pracą setek lub tysięcy nie-wielkich rozproszonych źródeł energii elektrycznej. Natomiast mogą one pełnić także inną rolę, oprócz zarządzania źródła-mi, mogą być także wykorzystywane jako układy zarządzające zużyciem energ[...]
EN Virtual plants are most often described as systems that manage the work of hundreds or thousands of small distributed sources of electricity. On the other hand, they can also play a different role, in addition to management of sources, can also be used as energy management systems. In this approach [...]
13
51%
Polityka Energetyczna
2016 T. 19, z. 1 35--52
PL W niniejszym artykule scharakteryzowano potencjał integracji rozproszonych zasobów energetycznych (w ramach struktury zwanej „wirtualną elektrownią”) w kontekście działania na rynku energii, jak również świadczenia wybranych usług dla operatorów systemowych i sieciowych. Przeanalizowano wybrane tech[...]
EN This paper deals with the potential of distributed energy resources (within the framework of so-called „virtual power plants”) in the context of activity on the market and selected ancillary services for power system and network operators as well. The selected technologies of distributed generation,[...]
14
51%
Wiadomości Elektrotechniczne
2017 R. 85, nr 7 20--25
PL W artykule przedstawiono praktyczną realizację klastra energetycznego w regionie Harz w centralnych Niemczech. Przez koordynację generacji, magazynowania i zużycia energii w regionie zostało pokazane, że jest możliwe stabilne, niezawodne i zorientowane na klienta zasilanie w energię elektryczną przy[...]
EN The article presents practical implementation of energy cluster in the Harz region in central Germany. By coordinating the generation, storage and energy consumption in the region it has been shown that a stable reliable and customer oriented power supply with the maximum share of energy from renewa[...]
15
51%
Rynek Energii
2011 nr 1 133-137
PL Deregulacja elektroenergetyki rozpoczęta w końcu 20-go wieku stała się impulsem do powstania koncepcji sieci inteligentnych (Smart Grids - SG). W pierwszym paragrafie podano definicję SG i jej interpretację. Odnawialne źródła energii ze względu na sposób ich eksploatacji mogą być traktowane jako wir[...]
EN Deregulation of power starting in the end of 20th century is a basis for Smart Grid development. Definition of Smart Grid as well as it's interpretation has been presented in the first paragraph. Renewable Energy Sources in result of their operation can be considered as virtual power plants as we[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last