Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  virtual instrument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Measurement Automation Monitoring
EN A measuring system for investigation of the air flow phenomena in large tubes is presented in this paper. The main goal is to measure and analyze the vibration effect of a sensing element used for air velocity and air stream measurement. It was observed that some vibrations occurred and involved dam[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2014 Nr 37 77-80
PL Artykuł rozpoczyna się wyjaśnieniem pojęcia przyrządu wirtualnego oraz opisem narzędzi do przygotowania takich przyrządów. Następnie przedstawiono szereg przykładów przyrządów wirtualnych, pozwalających w prosty sposób na zapoznanie z działaniem algorytmów przetwarzania sygnałów. Opisano przyrządy w[...]
EN The main purpose of the article are virtual instruments used for teaching digital signal processing. At the beginning the paper presents the concept of virtual instrument. Tools for the preparation of such instruments are described, including the LabVIEW graphical programming environment from Nation[...]
3
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 89 203--210
PL Artykuł wprowadza w dziedzinę wirtualnych narzędzi, będących nowoczesną koncepcją budowy urządzeń kontrolno-pomiarowych w oparciu o skomputeryzowane stanowiska pomiarowe, urządzenia do akwizycji danych zaopatrzone w interfejsy umożliwiające transmisję danych do komputera oraz oprogramowanie sterując[...]
EN The virtual tools used novadays to design the testing-measurement instruments on the basis of computerised measurement set-ups, data acquisition units with interfaces for data transmission into the computer and the governing software for the Internet or another way of transmission are introducent in[...]
4
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5a 280-283
PL W referacie przedstawiono opracowane i wykonane stanowisko do testowania mierników migotania światła oraz przykładowe wyniki uzyskane przy jego wykorzystaniu. W odróżnieniu od znanych dotychczas stanowisk testowych, w stanowisku prezentowanym w artykule do wytwarzania sygnałów testujących wykorzysta[...]
EN In this paper a measuring set for testing of flickermeters as well as obtained results have been described. In the measuring set, generation of the test signals is done by a virtual generator, which is made in LabView. The generator generates all kind of the test signals given in the standards.
5
88%
Computational Methods in Science and Technology
EN The common Instrument Middleware Architecture (CIMA) has been adopted and is being further developed as part of a project that includes the use of virtual instruments in a Web browser driven system for remote access to scientific instruments. Enhancements include distinct separation of concern for t[...]
6
88%
Metrology and Measurement Systems
EN A high accurate electronic instrument transformer calibration system is introduced in this paper. The system uses the fourth-order convolution window algorithm for the error calculation method. Compared with Fast Fourier Transform, which is recommended by standard IEC-60044-8 (Electronic current tra[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1561-1563
PL W pracy zaprezentowano możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programowania LabVIEW do końcowej oceny niedokładności wyniku pomiaru rezystancji. Przedstawiono przykładowe wyniki badań z wykorzystaniem wybranego multimetru przeprowadzone na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku pomiarowym[...]
EN Possible application of the integrated LabVIEW environment to final evaluation of the resistance measurement accuracy is presented in the paper. The paper shows the measurement results obtained on a designed measuring position (Fig. 1) consisting of a multimeter indicating the conventional true valu[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Nowoczesna aparatura pomiarowa współpracuje z komputerem PC lub jest zintegrowana ze specjalizowaną jednostką centralną. Przynosi to szereg korzyści, takich jak programowa obróbka danych pomiarowych czy wizualizacja wyników na monitorze zastępującym nieraz wiele różnorodnych wskaźników i kontrolek. [...]
EN Modern measuring apparatus either works with a PC computer, or is integrated with specialized central processing unit. This has many advantages including program measurement data processing or visualisation of results on a monitor which often replaces many different indicators and signalling lamps. [...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 217-220
PL W artykule przedstawiono ideę i realizacja równoległych układów quasi-zrównoważonych umożliwiających jednoczesny pomiar dwóch składowych impedancji a także współczynnika strat dielektrycznych kondensatorów rzeczywistych i dobroci cewek rzeczywistych. Zaletą układów równoległych jest możliwość pomiar[...]
EN This paper presents the idea and implementation of parallel quasi-balanced circuits allowing simultaneous measurement of two components of impedance as well as measurement of real capacitors dielectric loss factor and real coils quality factor. The advantage of the parallel circuits is the ability t[...]
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 9 642-645
PL Oceny stanu izolacji elektrycznej aparatów elektroenergetycznych można dokonać na podstawie parametrów wyznaczanych przy zasilaniu napięciem stałym, związanych z zjawiskiem absorpcji izolacji - tzw. wskaźników stanu izolacji - obliczanych jako relacje pomiędzy parametrami (rezystancjami) izolacji wy[...]
EN A status of an electrical isolation can be tested measuring some parameters by DC voltage. They are measured using dielectric absorption phenome-non and called polarization indexes. These parameters are measured as relationships between resistances measured in selected points of time. Modern measure[...]
11
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Telefonia komórkowa jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, a jej zastosowania wykraczają poza proste porozumiewanie się. Jednym z zastosowań jest monitoring i zdalne sterowanie systemami pomiarowymi, które można realizować wykorzystując między innymi nową technologię Java 2 Micro Edition (J2ME)[...]
EN The article proposes an architecture of a distributed measuring system that uses Java 2 Micro Edition (J2ME) mobile phone as one of its elements. Significant advantages over SMS and WAP-based systems are presented. Capabilities and limitations of J2ME-based systems are shown and their best fitness f[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zasadniczym celem pracy było sprawdzenie możliwości realizacji quasi-zrównoważonego układu do pomiaru pojemności w wersji wirtualnej. W pracy przedstawiono schematy przyrządu wirtualnego oprogramowanego w środowisku LabVIEW, realizującego pomiar pojemności w układzie quasi-zrównoważonym z różnego ty[...]
EN A basic purpose of this research was to verify a possibility of a virtual realization of the quasi-balanced circuit for the capacitance measurement. Diagrams of virtual instrument programmed in LabVIEW platform for the capacitance measurement in quasi-balanced circuit with different phase detector h[...]
13
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymac[...]
EN The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method th[...]
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano konstrukcję analizatora szumu niskoczęstotliwościowego w elementach i przyrządach wielokońcówkowych. Wykorzystano architekturę FFT i koncepcję przyrządu wirtualnego. Przeprowadzono eksperyment w temperaturze pokojowej dotyczący pomiaru szumu w wielokońcówkowym rezystorze RuO2+szkło, pokazują[...]
EN A construction of Noise Signal Analyzer dedicated for low-frequency noise parametrization of multi-terminal electronics devices and elements has been described. Virtual instrument concept and FFT-based architecture have been used to develop the instrument. An experiment on noise in RuO2-glass multi-[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2007 Nr 23 33-36
PL W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne, przygotowane w Katedrze Metrologii i Systemów Informacyjnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczone do zdalnego monitorowania zużycia różnych mediów użytkowych z wykorzystaniem magistrali M-Bus. Rozwiązanie takie pozwala na osiągnięcie znacznych korzy[...]
EN The paper presents laboratory stand used to remote monitoring of utilities (like electrical energy and water) consumption. The communication between meters and computer is realized using M-Bus. This solution gives many profits in respect of payoff methods. The software, created in LabVIEW programmin[...]
16
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 636--639
PL Sygnałem wejściowym dla miernika migotania światła jest napięcie sieci o częstotliwości 50 Hz, zmodulowane amplitudowo przez zakłócenia niskoczęstotliwościowe. Minimalna głębokość modulacji powodująca irytację człowieka może w zależności od częstotliwości modulacji wynosić ułamki procenta, co daje r[...]
EN Input signal to the flicker meter is a voltage of frequency 50 Hz, and amplitude modulated by a low-frequency disturbances. The minimum depth of modulation which causes human irritation, depending on the modulation frequency, can take out the fractions of a percent, which gives also the small change[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
PL W artykule przedstawiono przykłady wirtualnych przyrządów do wyznaczania opóźnienia przy zastosowaniu statystycznych metod nieparametrycznych w dziedzinie czasu (funkcje korelacji wzajemnej, warunkowa wartość średnia modułu sygnału opóźnionego) oraz częstotliwości (faza wzajemnej gęstości widmowej m[...]
EN In this article some examples of viriual instruments for time delay measurement by ust of statistical characteristics cross-correlation function, spectral and cross-spectral density function and conditional average value of the absolute value of delayed signal are presented. The instruments are base[...]
18
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 920-922
PL W pracy przedstawiono zautomatyzowany system do przestrzennego obrazowania wektorowego pola akustycznego. Omówiono podstawy jego funkcjonowania wraz z implementacją Zawarto dyskusję dot. optymalizacji stosowanych algorytmów w celu ich przystosowywania do pracy na jednostkach obliczeniowych różnej mo[...]
EN In the paper an automatised system for spatial visualisation of the vector acoustic field is presented. There is discussed the theoretical basis of vector acoustic field visualization based on a vector parameter which is the sound intensity (formula (1)). The measuring method and practical implement[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przewodność cieplna metalu jest jednym z ważniejszych parametrów określających jego właściwości metalurgiczne. W pracy przedstawiono automatyczny system pomiaru przewodności cieplnej metali. W systemie wykorzystano oryginalną [2], niestacjonarną metodę pomiaru przewodności cieplnej. Wymuszenie sygna[...]
EN Thermal conductivity of metal is one of the most significant parameters characterizing its metallurgical properties. The paper describes automatic measurement system destined to thermal conductivity measurements. Such system implements a new original nonstationary method of conductivity determinatio[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano wirtualny system pomiarowy przeznaczony do badania zjawisk rezonansowych w realnych obwodach elektrycznych. Omówiono sterowanie tradycyjnymi urządzeniami pomiarowymi za pomocą urządzenia wirtualnego. Zaprezentowano oprogramowanie, opracowane w środowisku LabVIEW(TM), służąc[...]
EN This paper describes the virtual instrumentation system for the resonance phenomena studies in the real electrical circuits. The control of the traditional Instruments using the virtual instrument is presented. The graphical programs for frequency curve calculations in the resonance circuits are sho[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last