Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibroisolation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Prevention of composite material, characterized by a high acoustic insulation but satisfying spread of the dynamic interactions in the environment, the sound or vibration in materials requires new solutions task of isolation between the source of noise and vibration and the environment. These new so[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Based on analysis of the railroads, construction can be concluded that the wide variety of design of the track rail vehicles is applicable in the country. The constructions of railways tracks can be divided into two main groups: separate trackways and built-in trackways. In the paper, a construction[...]
3
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono podejście do sterowania siłą naciągu w funkcji obciążenia przejazdu kolejowo-samochodowego, który zamodelowano jako układ dyskretno-ciągły. Układy ciągłe stanowią dwa elementy tzn. podpora wykonana z elastomeru oraz cięgna, których napięcie jest regulowane w zależności od obcią[...]
EN This paper presents the concept of controlling the pulling force as a function of loading of railway crossing that was modelled as a discrete-continuous system. Two elements of model are described as continuous systems: elastomer support and pull-strings. In order to obtain the information about vib[...]
4
100%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W pracy przedstawiono problem elementów dróg torowych i samochodowych na ich skrzyżowaniach. Praca dotyczy zagadnień istotnych z punktu widzenia projektowania i budowy przejazdów na skrzyżowaniach transportu samochodowego i torowego. Transportowi towarzyszy nieodłącznie oddziaływanie dynamiczne na o[...]
EN In the article we analyze the problem of elements of railways and car road at their crossings. The work raises issues critical from the perspective of designing and building driveways at the crossings of car and rail transport. Transport of this kind is inherently accompanied by the dynamic effect o[...]
5
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2014 Vol. 52 nr 3 839--845
EN The purpose of this paper is to present the response of a human body-seat model to the external disturbance in form of an impulse excitation. A 2-DOF Active Human Body Model with two distinct positions (“back-on” an “back-off”) is used in the simulations. Additionally, two different seat types are c[...]
6
100%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 11 23-28
PL Opracowanie obejmuje analizę wyników badań eksperymentalnych drgań podtorza kolejowego, wywołanych obciążeniem dynamicznym. Przeprowadzone badania wykonano z wykorzystaniem prototypowej metody badawczej pomiarów przyśpieszeń pionowych wywołanych przez generator drgań i przekazywanych przez nawierzch[...]
EN Research of dynamic loads on a railway track. Using a prototype test method for measuring vertical accelerations railway track. Research included a railway sleepers made of wood, concrete and concrete with a layer of elastic.
7
88%
Archives of Control Sciences
EN The focus of the paper is set on modelling of active vibration isolation systems utilising electropneumatic units. Unlike the models empolyed to date, the presented model involves all the relationships describing the pneumatic supply system performance and takes into account all possible leaks in th[...]
8
75%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 363-370
PL Praca zawiera analizę częstotliwościową drgań obiektu z układem wibroizolacji, w którym wykorzystano sterowaną sprężynę magnetyczną. Sprężyna magnetyczna składa się z magnesów neodymowych oraz cewek kształtujących pole magnetyczne. Zmiana natężeń prądów płynących w cewkach daje możliwość sterowania [...]
EN The paper presents the frequency analysis of a one degree of freedom system with kinematic excitation. The system consists of a rigid body and a magnetic spring. The motion is excited by the basis displacement. The main parts of the magnetic spring are neodymium magnets and coils forming magnetic fi[...]
9
75%
Mechanik
PL Przedstawiono metodykę projektowania układów wibroizolacji pneumatycznych narzędzi udarowych, uwzględniającą analizę stanu wibroaktywności narzędzia, przemiany termodynamiczne oraz identyfikację poziomu przyspieszeń uchwytu narzędzia. Opracowano model matematyczny cech dynamicznych zespołu narzędzie[...]
10
75%
Modelowanie Inżynierskie
2007 T. 3, nr 34 127-134
PL W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów (skupionych) elektromechanicznych (indukcyjność, napięcie indukowane itd.) modelu obwodowego silnika elektrycznego służącego do bezpośredniego napędu stołu, z aktywną wibroizolacją. Parametry te zostały wyznaczone z modelu polowego - osiowosymet[...]
EN In the article the method of the electric motor electromechanical lumped parameters determination is presented. These parameters are calculated from results of FEM analysis of axial-symmetry motor model. Determined parameters are used for implementation of mathematical model described by differentia[...]
11
75%
Logistyka
2014 nr 3 441--446
PL Rozwiązanie problemu ograniczenia rozprzestrzeniania się emisji sygnałów dynamicznymi i akustycznych od transportu kolejowego i ruchu drogowego wymaga zastosowania nowych materiałów elastomerowych charakteryzujących się zarówno wysoką izolacyjnością akustyczną jak również stanowiących część systemu [...]
EN Solution of the problem of limiting the spread of the dynamic and acoustic emissions from rail and road traffic requires application of new elastomeric materials are characterized by both high acoustic insulation as well as being part of vibroisolation system between the source of vibration associat[...]
12
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2016 nr 3 64-68
PL Wibroizolacja w tunelach komunikacyjnych najczęściej stosowana jest w konstrukcji nawierzchni szynowych tych obiektów. Ma na celu ochronę sąsiedniej zabudowy przed drganiami. Występują też inne aspekty stosowania wibroizolacji w konstrukcjach zagłębionych w gruncie. Uwagę należy też poświęcić np.: z[...]
EN The use of vibroisolation in the transport tunnels typically involve vibration isolation in the construction of rail roads in these tunnels for the protection against vibrations neighboring buildings. The study highlights some of the other aspects of the use of isolation in the underground construct[...]
13
75%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W pracy przedstawiono istniejący problem elementów dróg jezdnych szynowych i samochodowych na ich skrzyżowaniach oraz destrukcji włazów kanałowych kanalizacyjnych, który wynika z braku odpowiedniego rozwiązania konstrukcyjnego tych elementów składowych dróg samochodowych. Zaproponowano koncepcję roz[...]
EN In the research we deal with the existing problem of car and rail road elements at their crossing and the damage of sewage canal hatchways due to lack of the correct constructional solution of these elements of roads. A proposition based on the vibroisolation of discreteilinear equations was put for[...]
14
75%
Postępy w Inżynierii Mechanicznej
2013 nr 1(1) 67--72
PL W pracy rozważano zagadnienie wpływu na otoczenie drgań generenownych przez maszynę o udarowym charakterze pracy. Oddziaływanie to jest szczególnie niekorzystne, gdy maszyna jest zlokalizowana w pobliżu izby pomiarowej.
EN The research work considers the problem of influence on the environment of vibration generated by the machine of percussive nature of work. That influence is especially disadvantageous, when the machine is located near the measurements room by which location is disturbing functioning of apparatus.
15
75%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 103--108
EN The paper concerns the problem of energy modeling of a spatial Human Being – Demolition Hammer system with WoSSO vibroisolation (C-MWzWoSSO). For this purpose, first, new spatial physical and mathematical models of the system were developed with the use of the data presented in the ISO 10068 standar[...]
16
75%
Logistyka
PL W pracy poruszone są zagadnienia, które w aktualnie dość często, zarówno w opracowaniach naukowych jak i publicystycznych (prasie), są celowo bądź z braku dostatecznej wiedzy źle postawione. Należy w końcu wyjaśnić co to jest wibroizolacja a co dźwiękoizolacja i czym się różni jedno pojęcie od drugi[...]
EN The paper raised issues which are currently quite often, both in scientific studies and publications (newspapers), deliberately or from lack of sufficient knowledge poorly posed. It should finally explain what sound isolation and vibration isolation is and what is the difference between a concept fr[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 513--517, CD
PL Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porów[...]
EN Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article presen[...]
18
75%
Energetyka
2014 nr 11 695--698
PL W pracy przedstawiono procedurę i metodykę obliczeń dopuszczalnych sił, przemieszczeń (amplitud) i prędkości drgań wg norm ISO w zależności od prędkości (częstości) obrotowej wirnika podczas prób dynamicznego wyważania lub pracy maszyny, z uwzględnieniem skuteczności wibroizolacji. Zaproponowana met[...]
EN In the paper a procedure and methodology of acceptable calculations of powers, displacements (of amplitudes) and velocities of pulses according to ISO standards depending on the speeds (frequencies) rotational of rotor during attempts of dynamic breaking down taking into account effectiveness of vib[...]
19
75%
Energetyka
2014 nr 11 702--705
PL W artykule przedstawiono przesłanki teoretyczne metody magnetycznej pamięci metalu oraz zakres prac badawczo-rozwojowych realizowanych w polskich ośrodkach naukowych, które mają na celu jej uwiarygodnienie i rozszerzenie możliwości funkcjonalnych na diagnozowanie i prognozowanie postępującej degrada[...]
EN Theoretical background of the metal magnetic memory method has been presented in the paper. Moreover, the scope of research and development, which are conducted in polish scientific centers in order to verify, confirm this non-destructive method and extend its operational abilities on diagnosing of [...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 723--729, CD
PL Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest statyczny moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstaw[...]
EN Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the static Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last