Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibrodiagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Research
EN The following paper presents a pattern recognition approach to the condition monitoring of technical objects. The Noise-Assisted Feature Subset Evaluation (NAFSE) method addressed for the extraction of diagnostic parameters was used. The NBV-based classifier conducted the final recognition of the ob[...]
2
100%
Journal of KONES
EN The actual tendency to develop methods end techniques to diagnostic vehicles is making grow the interes f and the demand of the technical state analysis in exploration conditions, besides to systems, machines and devices more and more complex. The problem whit design and exploitation of modern machi[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2008 Nr 8 51-56
EN Universal gear reducers certainly belong to the group of the most utilized mechanisms in mechanical engineering. Therefore special attention is dedicated to their testing, development, manufacturing, examination, checking, conservation, packaging, transport, storaging, opening, deconservation, mount[...]
4
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 113 51--66
EN The paper presents new design of monitoring and diagnostic system for steam turbine unit. The system is designed as modular and can be relatively easy extended with new hardware and software modules. The system has distributed architecture based on computer network information simultaneously. The sy[...]
5
75%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 4 943-952
PL Wybór metody szacowania poziomu tłumienia drgań jest ważną kwestią w analizie dynamiki podatnych wirników pracujących w obszarze pomiędzy pierwszą, a drugą krytyczną Prędkością wirowania oraz w modelowaniu stanu dynamicznego w ogóle. Zgodność wyników badań teoretycznych i eksperymentalnych zależy od[...]
EN Selection of a method for evaluation of vibration damping is relevant in the analysis of flexible rotors operating between the first two critical speeds, their dynamics as well as in the modelling of dynamical states. The correspondence between results of theoretical analysis and experimental data d[...]
6
75%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 149-152
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością detekcji oraz stopniem odwzorowania procesu wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono genezą tematu i metodykę badań realizowanych na jednocylindrowym silniku badawczym. Wyniki badań laboratoryjnych zweryfikowano na wielocyli[...]
EN The article presents some results of the research on possibilities of use a vibration signal of diesel engine in order to detect and describe a fuel injection process. This paper includes a genesis of this problem and a methodology of performed tests, which were executed on one-piston laboratory tes[...]
7
75%
Diagnostyka
2006 nr 3(39) 117-124
PL W wibrodiagnostyce turbin parowych przedmiotem zainteresowania są przede wszystkim duże turbozespoły kondensacyjne. W porównaniu z nimi turbozespoły przeciwprężne i upustowe, pracujące w elektrociepłowniach komunalnych i przemysłowych, charakteryzują się nie tylko inną konstrukcją, ale również innym[...]
EN Vibrodiagnostics of steam turbines has been focused mainly on large condensing units. Compared to them, counter-pressure and tapped turbines, operated by municipal and industrial CHP plants, are characterized not only by different design features, but also by operational conditions. These difference[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 3/75 83-88
PL Znajomość teorii oscylacji ciał i wykorzystanie nowych metod diagnostyki technicznej - wibrodiagnostyki - ma wpływ na ocenę stanu technicznego i tym samym na ocenę efektywnej i ekonomicznej trwałości ciał. Przykładem wykorzystania wiedzy z zakresu wibrodiagnostyki jest eksperyment wykorzystujący sil[...]
EN Knowledge of the theory of bodies oscillations and utilization of new methods in technical diagnostics - vibrodiagnostics has impact for assessing the technical status and therefore also the effective and economical lifetime of bodies. An example of utilization of knowledge in vibrodiagnostics is th[...]
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Sieci neuronowe są ważną metodą pozwalającą na detekcję i identyfikację˛ defektów maszyn elektrycznych. Praca zawiera opis zastosowania ciekawej klasy probabilistycznych sieci neuronowych (PNN) do rozpoznawania kilku defektów (niewyosiowania i niewyważenia wału w różnych stopniach nasilenia) w silni[...]
EN Neural networks are important method for detection and identification of faults in electric machinery. The paper investigates the interesting class of probabilistic neural networks (PNN). In comparison with the most popular perceptron, PNN uses a different type of basis function and have the ability[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 72 [251] 283-285
EN Methods vibrodiagnostic are stated, allowing to realize maintenance service on a forecast actual condition of nodes of the machine tool that diminishes probability of sudden refusals of mechanisms, raises {increases} efficiency of maintenance service and operation of the equipment.
11
75%
Studia Informatica
PL W artykule przedstawiono wyniki projektów badawczych zrealizowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG z zakresu mechatroniki i technologii informacyjnych. Przedstawione rozwiązania: system identyfikacji elementów ścianowej obudowy zmechanizowanej, inteligentny system sterowania kombajnu chodniko[...]
EN Organisational measures and research projects performed at the KOMAG Institute of Mining Technology in the scope of mechatronics and information technology are presented in this paper. Results of chosen, implemented scientific research project results are given. Developed solutions, e.g. identificat[...]
12
75%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 89-95
PL W prezentowanej publikacji przedstawiono w skrócie zasady i cechy cyfrowej rzędowej analizy śledzącej w diagnostyce maszyn obrotowych. Wskazano, także klasyczne metody wyznaczania widma rzędowego. Zasadniczą częścią publikacji jest opis autorskiej metody prowadzenia cyfrowej analizy śledzącej. Najis[...]
EN This paper presents a brief of properties and rules of digital order tracking analysis in diagnosis of rotary machines. The classical methods of order spectrum analysis are also provided. The main part of given paper is description of new approach of method for digital tracking analysis. The most im[...]
13
75%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 353--358
EN The use of vibroacoustic methods in technical state assessment of mechanical objects is very popular. This fact can be explain by inexpensive acquisition and data collection devices, modern and most efficient signal analysis algorithms, faster computers and signal processing, etc. But in spite of te[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2018 z. 100 157--164
EN The subject of this paper is the design of a control system for slow running bearings including a strength analysis and load capacity measurement. The intention here is to apply the results to the manufacturing operation of chain conveyors in paint shops.
15
75%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 415--419
EN The article presents a non-destructive welded joints assessment (vibrodiagnostics) method, in which, with the use of the Internet, computer networking technologies and laser displacement sensors, the quality of welded steel plates may be monitored. The article also describes the possibilities of ana[...]
16
63%
Diagnostyka
PL W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych mających na celu ocenę stanu dynamicznego hydrozespołu z turbiną Kaplana. Oceny stanu dynamicznego dokonano w oparciu o odpowiednie normy, na podstawie wyników pomiarów wybranych wielkości charakterystycznych drgań, które zostały zmierzone dla kilku[...]
EN The article discusses the results of experimental studies to assess the dynamic state of the turbine set with the Kaplan turbine. The dynamic assessment was made on the basis of appropriate standards, based on the measurement results of selected parameters of vibration, which have been measured for [...]
17
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono problemy związane z wibromechaniką (monitorowaniem wibracji, wibrotechniką) w urządzeniach technologicznych. Systemy mechatroniczne, projektowane do monitorowania i kontroli złożonych maszyn rotacyjnych, mogą być skutecznie implementowane jedynie wtedy, gdy poziomy zagrożenia l[...]
EN This paper presents problems of technological equipment vibromonitoring. Mechatronic systems designed for monitoring and control of complex rotary machines can be implemented effectively only when alert or critical levels of the monitored parameters are well known and sources of parameter deviations[...]
18
63%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 11 34--38
PL W pracy przedstawiono nowe, autorskie podejście do analizy informacji pochodzących z diagnostycznych systemów monitorujących sygnały przyspieszenia drgań na przykładzie pojazdów. Przedmiotem badań i eksperymentów były układy stochastyczne o losowym przebiegu procesu i pomiaru oraz zakłóceniach mając[...]
EN The paper presents a new approach to the analysis of information derived from the monitoring systems of vibrations accelerations signal: the case of vehicles. The subject of the research and experiments were stochastic systems with process and measurement uncertainty modeled by white Gaussian noises[...]
19
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2016 Nr 1 (124) 11--16
PL Wibrodiagnostyka maszyn wolnoobrotowych wymaga szczegółowej analizy tego trudnego tematu oraz wyboru odpowiedniej metody i oprzyrządowania. Autorzy przedstawiają problem na przykładzie badań przeprowadzonych w przemyśle wydobywczym. Ponadto nasuwa się spostrzeżenie, najprawdopodobniej wynikające ze [...]
EN Vibrodiagnostics of slow-speed machines requires a detailed analysis of this difficult topic and selection of appropriate methods and instrumentation. The authors present a problem for the example of research carried out in the mining industry. In addition begs the observation that the methods dedic[...]
20
63%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 2 112--116
EN The article describes application of selected methods of technical diagnostics for assessing the operating status of precision gearboxes. Within the confines of experimental measurements in the field of physical metallurgy materials of diagnosed system were being examined while taking into account t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last