Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 780
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vibration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 6 31-36
PL W artykule skupiono się na problemie oddziaływania drgań mechanicznych podłoża na zawory hydrauliczne. Szczególnej analizie poddano element sterujący wybranych zaworów: suwak, kulka, grzybek stożkowy. Element ten odpowiedzialny jest za nastawę wartości szczeliny przepływowej w rozpatrywanych zaworac[...]
EN The paper focused on the problem of influence of foundation's mechanical vibrations on hydraulic valves. Particular analysis concerning on controlling element of selected valves: slider, ball, cone valve head. These elements are responsible for setting of flow gap value in considered hydraulic valve[...]
2
80%
Archives of Acoustics
EN A dynamic economy contributes to the increase in the number of workers exposed to mechanical vibration caused by machines and transport equipment. As the means of transport are insufficiently recognised sources of mechanical vibrations, this article presents the results of whole-body and hand-arm vi[...]
3
80%
Archives of Acoustics
EN The reduction of structural vibrations on the example of two pedestrian bridges (in Poznan and Wrocław) with using of tuned mass dampers (TMD) has been presented in the paper. The results of theoretical and experimental studies of pedestrian bridge vibrations has been described and discussed. Basing[...]
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 499-508
PL W pracy przedstawiono badania wpływu drgań drogowych na obiekty budowlane i ich użytkowników w zespole zabytkowym miasta Tykocin. Badaniami objęto 9 budynków o konstrukcji typowej dla zabudowy miasta. Przedstawiono metodykę badań oraz uzyskane wyniki. Następnie podano ocenę wpływu zarejestrowanych d[...]
EN Paper presents investigations of road vibration influence on buildings and their inhabitants in historic town Tykocin. Method of investigations and obtained results are presented. Conclusions coming from evaluation of influence of registered vibrations on buildings on the base of Dynamic Influence S[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 4 933-947
PL Praca dotyczy doświadczalnego generator elektromagnetycznego składającego się z magnesów stałych i cewki, który wytwarza energię elektryczną dla dołączonego do niego tłumika MR. W pracy przedstawiono projekt generatora, obliczenia pola magnetycznego, opisano wykonany generator oraz wyniki jego badań[...]
EN The work presents an experimental electromagnetic induction device consisting of permanent magnets and a coil which produces electric energy for an attached magnetorheological (MR) damper. The study covers design considerations and calculations of magnetic fields, description of the engineered devic[...]
6
80%
Hydroacoustics
2008 Vol. 11 87-96
EN Extensive measurements "in situ" both of the sound intensity and the vibration were made of M25, a small ship (length 8 m , beam 4 m, displacement 2 tons) powered by 20 kW a direct-drive low-speed diesel engine. A small ship creates a series of harmonics which amplitudes and frequencies are connecte[...]
7
80%
Journal of KONES
EN Vibro-acoustic diagnostic methods which are used on marine high-speed diesel engines with turbochargers are presented in this paper. Vibration and acoustic signals generated by turbochargers need different signal processing methods to be effective and faultless in turbochargers diagnostics. Diagnost[...]
8
80%
Journal of KONES
EN The paper presents an attempt to evaluate the wear of piston-cylinder assembly with the aid of vibration signal recorded on spark ignition (SI) engine body. The subject of the study was a four-cylinder combustion engine 1.2 dm3. Diagnosing combustion engines with vibration methods is specifically di[...]
9
80%
Journal of KONES
EN This article presents the attempt to detect the valve faults in the engine by using the vibroacoustic signal registered on the si engine block. the object of the research was 4-cylinder 4-stroke with eight valves 1.3 l SI engine. the vibration energy casedby combustion process depends on the average[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
EN In this paper the solution of the vibration problem of a non-uniform nanorod is presented. The WKB method is applied to solve the equation of motion for free axial vibration of the nanorod.
11
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2011 Vol. 17, No. 3 241--247
EN Whether anti-vibration gloves are effective in protecting against vibrations depends not only on the materials they are made of, but also on the parameters of the source of vibration. Depending on those parameters, the effectiveness of the same means of protection may be radically different. This ar[...]
12
80%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Koleje dużych prędkości (KDP) stosowane w wielu krajach UE, Japonii, USA, Chiny itd. stanowią znaczący czynnik rozwoju i przemian cywilizacyjnych i gospodarczych, jednocześnie będąc dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. W pracy skupiono się na podstawowych zagadnieniach dotyczących emisji en[...]
13
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 2 379-403
PL W pracy przedstawiono metodę automatycznego równoważenia sił dynamicznych działających na sztywny niewyważony wirnik. W tym celu użyto swobodnych elementów (kulek lub rolek) umieszczonych w dwóch płaszczyznach. Elementy swobodne wirujące razem z wirnikiem mogą zmieniać swoje położenie i generują sił[...]
EN The paper presents a method of automatic compensation of dynamic forces acting on a rigid rotors as a result of their unbalance. I t is done by free elements located in two planes. The free elements rotate together with the rotor and generate forces that can be opposed to the rotor unbalance. The pa[...]
14
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z badaniem drgań pochodzących od środków transportu. Analizie poddano drgania rozprzestrzeniające się w najbliższym otoczeniu szlaku komunikacyjnego (linii tramwajowej). W badaniach modelowych wykorzystano dostępne wyniki badań eksperymentalnych. Zbudowano [...]
EN This paper discusses issues related to the study of vibration caused by the means of transport. The vibration propagation to the nearest environment of the communication path was analysed, with the tram line as an example. Available experimental results were used in the research based on the models.[...]
15
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 2 98-99
PL Na jakość transportowanych owoców i warzyw wpływ mają takie parametry jak: temperatura, wilgotność oraz skład gazowy atmosfery. Stwierdzono jednak niedobór informacji dotyczących wpływu drgań na procesy życiowe zachodzące w transportowanych owocach i warzywach. W pracy porównano wyniki badań zawarto[...]
EN Quality of transported fruit and vegetables depends on temperature, humidity and gas composition of atmosphere. In literature there is a lack of information about the effect of vibrations on life processes in transported fruit and vegetables. A comparison of scarcely described in literature experime[...]
16
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 4 861-884
PL Zjawiska synchronizacji i chaos w oscylatorze van der Pola-Mathieu. W pracy przedstawiono efekty oddziaływania drgań parametrycznych i samowzbudnych w układzie o jednym stopniu swobody. Analizę przeprowadzono dla nieliniowego oscylatora z samowzbudzeniem typu van der Pola oraz wzbudzeniem parametryc[...]
EN Analysis of a nonlinear oscillator system with one degree of freedom, which includes the van der Pol self-excitation term and parametric excitation of the Mathieu type is carried out in this paper. Interactions between the parametric and self-excited vibrations for regular and chaotic motion are inv[...]
17
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
PL Tłumienie wewnętrzne w materiałach metalicznych zmienia się w zależności od wpływu wielu czynników środowiskowych. Czynnikami tymi mogą być częstość i amplituda przykładanego naprężenia i odkształcenia oraz temperatura. Ponadto na tłumienie wewnętrzne wpływa zmęczenie korozyjne, rozmiar ziarna i por[...]
EN The internal damping of metallic materials varies with many different environmental effects. These are the frequency, amplitude of strain or stress, and temperature. In addition, internal damping is effected by corrosion fatigue, grain size, and porosity. The damping also depends on the number of fa[...]
18
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 167-172
EN The measuring possibilities of modern compression and combustion pressure analyzers are extended with additional functions. One of them is parallel to the pressure measurement, the measurement of vibrations in the region of the cylinder head. The paper presents a general assessment of the vibration [...]
19
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper presents the results of the test carried out on the Sulzer 6 AL 20/24 engine. The study was carried out during the testing following a restoration of two turbochargers of the type Napier C 045 / C. The article attempts to evaluate the suitability of the coherence function between the sign[...]
20
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 1 145--150
EN The increasing of gasmotocompressors (GMC) reliability, operated on the booster compressor stations, underground gas storages with significant deterioration of the park units are the actual problems. The greatest attention should be paid timely detection of conrod bearings defects for the prevention[...]
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last