Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 600
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2008 nr 7/8 54-59
PL Przedmiotem opracowania jest zbadanie skuteczności wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej oraz grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych, WC i na poddaszu budynku biurowego, który ma piękne wykuszowe, lecz nieotwierane okna. W tym celu dokonano pomiarów średniej prędkości powietrza nawiewaneg[...]
EN This study examines the effectiveness of mechanical ventilation, of both supply and exhaust type, in office space, toilets and the attic of an office building which has beautiful yet non-openable bay windows. Mean velocity of the air supplied to and exhausted from the rooms was measured. According t[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na przestrzeni dziejów stan wentylacji kopalń był nierozerwalnie związany z rozwojem metod wydobywczych i stanem wiedzy ogólnej. W referacie dokonano próby oceny zjawisk będących krokami milowymi w rozwoju przewietrzania kopalń.
EN Ventilation of mints was always closely connected with the development of exploitation methods and the overall state of knowledge of mankind. This paper is an attempt of assessing the mile-steps of mines ventilation development.
3
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedmiotem opracowania jest zbadanie skuteczności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu rentgena. Pomieszczenie rentgena znajduje się na pierwszym piętrze szpitala w mieście powiatowym. Jest ono świeżo wyremontowane z nowoczesną, niedawno zakupioną aparaturą rentgenowską i z zainstalowaną nową in[...]
EN This study seeks to examine the effectiveness of mechanical ventilation systems in an X-ray room. The X-ray room is situated on the first floor of a hospital in a county town. The facilities have recently undergone thorough renovation and the room was equipped with a modern X-ray apparatus. Also, a[...]
4
80%
Instal
2012 nr 11 32-36
PL W artykule przedstawiono metody badania wyciągów laboratoryjnych na zgodność z wymaganiami określonymi w normach serii PN-EN 14175 w celu oceny ich działania przy określonych przez producenta warunkach badań. Omówiono wyniki badania prędkości powietrza, strumienia objętości powietrza, spadku ciśnien[...]
EN The article presents the characteristics of research methods of laboratory fume hoods. Test methods specified in the standards series PN-EN 14175 can be used to evaluate the performance of the fume hood with the test conditions specified by the manufacturer. The paper presents results of air velocit[...]
5
80%
Instal
2013 nr 1 28-30
6
80%
Acta Geophysica
2013 Vol. 61, no. 4 848--858
EN Radon can be used as a naturally occurring tracer for environmental processes. By means of grab-sampling or continuous monitoring of radon concentration, it is possible to assess several types of dynamic phenomena in air and water. We present a review of the use of radon and its progeny at the Unive[...]
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 3 122-125
PL W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil [...]
EN In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user [...]
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil [...]
EN In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user [...]
9
80%
Instal
2012 nr 3 6-9
PL Muzealne i archiwalne zbiory dziedzictwa narodowego wymagają szczególnej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z obecności mikroorganizmów. Proponujemy nową, bardzo skuteczną i bezpieczną dla zbiorów i ludzi metodę dezynfekcyjną, wykorzystującą biobójcze właściwości olejku z drzewa herbacianego. P[...]
EN Museum and archival collections of cultural heritage require special protection against dangers arising from the presence of microorganisms. We propose a new, highly effective, safe for artifacts and people’s health method of disinfection, using the antimicrobial properties of tea tree oil. We prese[...]
10
80%
Instal
2012 nr 5 22-25
PL Artykuł dotyczy norm badania szczelności instalacji wentylacyjnych [1], [2], [3]. Zakwestionowano logiczność wzoru zamieszczonego w normach, na podstawie którego określa się klasę szczelności przewodów wentylacyjnych. Zakwestionowano także i wykazano irracjonalność (nielogiczność) zakresu stosowania[...]
EN The article deals with standards of examining tightness of ventilation installations [1], [2], [3]. The consistency of the formula used in the tandards for determining the degree of protection of ventilation installations has been questioned. Also the range of the formula usage has been questioned a[...]
11
80%
Instal
2009 nr 2 16-18
PL Przewody akustyczne z wełny szklanej TOP AIR/Clv284 to przede wszystkim niezawodny sposób na wyeliminowanie hałasu związanego z funkcjonowaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla tych branż.
12
80%
Instal
2009 nr 3 10-15
PL Szczelność powłoki budynku wpływa w dużym stopniu na działanie wentylacji naturalnej oraz wentylacji mechanicznej wywiewnej, a jej poznanie umożliwia prawidłowy dobór urządzeń doprowadzających powietrze zewnętrzne do pomieszczeń – nawiewników powietrza zewnętrznego. Polskie przepisy budowlane zaleca[...]
EN Air tightness of a building has a significant impact on the performance of natural or mechanical exhaust ventilation systems. Values of air tightness can be used for proper choice of devices designed to allow the passage of air through the building envelope – externally mounted air transfer devices.[...]
13
80%
Instal
2009 nr 4 18-19
PL Przedmiotem opracowania jest określenie skuteczności wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczenia lakierni stolarni. W omawianym przypadku zainstalowany jest w lakierni wentylator wywiewny „obudowany” drewnianymi żaluzjami do regulacji wydajności wentylatora oraz ustawienia pożądanego kierunk[...]
EN The paper seeks to examine the efficiency of the mechanical ventilation system in the paint shop of a woodworking shop. The presented case consists of exhaust fan located in paint shop, framed within wooden shutters which control the fan’s efficiency and set the desired direction of the airflow. The[...]
14
80%
Instal
2009 nr 4 13-15
15
80%
Instal
2011 nr 4 2-6
PL W artykule porównano dwa podobne systemy wentylacyjne, jeden ze stałym, drugi ze zmiennym strumieniem powietrza. Na podstawie schematów omawianych układów wentylacyjnych oraz odpowiadających im wykresów t-tz wskazano możliwości ograniczania kosztów transportu powietrza w systemach wentylacyjnych i k[...]
EN This paper compares two similar ventilation systems, one of them working in CA V mode, another one in VAV mode. Basing on the schemes of those two systems and appriopriate t-tz diagrams it was confirmed how to reduce the costs of air transport in ventilation and air conditioning systems.
16
80%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 1-2 70--73
PL W artykule zawarto ilościowy opis rozdziału powietrza pomiędzy poszczególne gałęzie gruntowych wielorurowych wymienników ciepła za pomocą współczynnika równomierności rozdziału Ω. Współczynnik ten umożliwia porównanie wymienników o takiej samej liczbie gałęzi. Podano wartości współczynników równomie[...]
EN In this paper a quantitative method of flow rate uniformity in earth-to-air multi-pipe heat exchangers description is presented. Coefficient of flow rate uniformity is proposed. The coefficient enables comparison of flow rate uniformity for exchangers having the same number of parallel pipes. Values[...]
17
80%
Instal
2011 nr 10 40-43
PL W artykule przedstawiono możliwości ograniczenia zapotrzebowania na energię do uzdatniania powietrza w urządzeniu wentylacyjnym pracującym ze stałym udziałem powietrza zewnętrznego, które w okresie zimowym jest wstępnie podgrzewane. Analizę całorocznego kształtowania parametrów powietrza wykonano dl[...]
EN This paper describes the possible cost reductions related to the air treatment in ventilation units working with constant fresh air content that is pre-heated during winter season. Analysis of annual air treatment parameters was carried out on a basis of electrical marshalling room in energy block l[...]
18
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Konieczność ochrony środowiska naturalnego jest potrzebą i wymogiem dotyczącym produkcji rolnej - szczególnie hodowli zwierząt. Dlatego zaprojektowano i podjęto badania nad systemami wentylacji grawitacyjnej w budynkach inwentarskich. Badania prowadzone są w ramach projektu badawczego Innowacyjna Go[...]
EN The need for environmental protection is a necessity and requirement for agricultural production - especially for livestock breeding. For this reason, a respective research has been designed and undertaken on natural ventilation systems in livestock buildings. The research is conducted within the re[...]
19
80%
Instal
2011 nr 12 24-28
PL W artykule przedstawiono wyniki z kontynuacji badań wywietrzaka typu "E". Część wyników z badań tego wywietrzaka opublikowano w jednym z poprzednich artykułów [5]. Ponadto opisano metodykę przeprowadzonych badań aerodynamicznych wywietrzaków, przedstawiono schematy stanowiska badawczego i wywietrzak[...]
EN The article presents the results of continuing research on E-type chimney cap. Part of results from research has been published in one of previous articles [5]. The methodology of the research for aerodynamic chimney caps, diagram of the bench and schema of chimney cap are described. The results of [...]
20
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 1-2 59-65
PL W artykule przedstawiono metodykę obliczeniową wentylacji bytowej w garażach zamkniętych na podstawie wymagań zamieszczonych w niemieckich wytycznych. Omówiono wpływ tlenku węgla na zdrowie ludzi i związane z tym dopuszczalne stężenia CO w powietrzu w garażach, porównując wymagania krajowe i niemiec[...]
EN The author discusses methods used for computing comfort ventilation capacities in car parks based on German guidelines and the effects of carbon monoxide on human health and its concentration limits set for garages in the Polish and German codes. Since Polish engineers rely on the former revision of[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last