Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The series of diffusion processes principles of a passive admixture in cylindrical channels at a turbulent flow mode are found by criteria analysis on the basis of semi empirical dependence. By criteria analysis were established the borders of generality between heat processes and diffusion processe[...]
2
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 12 531-533
PL Techniki komputerowe CFD są w ostatnich latach coraz powszechniej wykorzystywane do projektowania różnego rodzaju instalacji w obiektach budowlanych. W artykule zaprezentowano najnowsze osiągnięcia nauki w zastosowaniu modelowania komputerowego instalacji HVAC, które w najbliższym czasie powinny zre[...]
EN In recent years computer CFD techniques are increasingly being used to design various types of installations in buildings. The article presents the latest achievements of science in computer modelling of HVAC plant, which should soon revolutionise the work of the designers of these systems.
3
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 8 13-18
PL Omówiono zalety i wady stosowania wentylacji odrębnej ssącej i tłoczącej w przypadku prowadzenia wyrobiska wzdłuż starych zrobów oraz przy przebiciach do nich, a także wpływ depresji cieplnej na warunki bezpieczeństwa załóg pracujących przy drążeniu pochylni i upadowych. Pracę zakończono wnioskami.
EN Discussed are advantages and disadvantages of applied separate ventilation systems - the suction-type and forcing one in case of driving the working along the gob areas, with breakthrough enteries made - as well as the influence the heat depression has on the conditions of work safety of personnel w[...]
4
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The aim of this paper is to present the application of Computational Fluid Dynamics (CFD) to the assessment of conditions inside construction works during a fire. The CFD method is now commonly used to support the design process of fire safety in construction works. This method is very useful at the[...]
5
80%
Journal of New Technologies in Environmental Science
2017 Vol. 1, nr 3 113--119
EN The need to organize air exchange by means of mechanical ventilation is a crucial issue in air-tight buildings, especially in terms of air quality. The use of supply and exhaust ventilation system with heat recovery allows to reduce the cost of supply air heating and cooling. Plate recuperative heat[...]
6
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 5 219-222
PL Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniach zamkniętych (również w kabinie samochodu) wynosi 1000 ppm. Zbyt duże jego stężenie może powodować bóle głowy, obniżenie koncentracji, pieczenie oczu, duszności i inne objawy. Wszystkie te odczucia są bardzo niebezpieczne, gdy prowadzimy samochó[...]
EN Maximum allowable carbon dioxide concentration in closed compartments is 1000 ppm. Excessive concentration may cause headache, lower attention, eyes irritation, difficulties in breathing etc. All these sensations are very dangerous for drivers. In the paper the carbon dioxide concentration tests in [...]
7
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 8 338-346
PL w części pierwszej publikacji zwrócono uwagę na wymagania prawne i normatywne dla wentylacji w strefach zagrożenia wybuchem, w tym na dyrektywy ATEK Przedstawiono systemy wentylacji stosowane w pomieszczeniach akumulatorowni, w tym istotny problem wyznaczania ilości powietrza wentylacyjnego, Omówion[...]
EN In the first part the normative demands and regulations for ventilating systems in zones with an explosion risk are preesented, including the ATEX directive. Ventilating systems for battery rooms are described and the problem of air demand is discussed. Chosen battery room is characterized and sourc[...]
8
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 11 520-524
PL W artykule przedstawiono porównanie dwóch alternatywnych układów klimatyzacji dla wybranego budynku biurowego. Pierwszy z nich oparty będzie o system klimatyzatorów typu VRV z urządzeniami ściennymi i kasetonowymi, natomiast drugi oparto na wykorzystaniu wody lodowej z klimakonwektorami kasetonowymi[...]
EN The paper presents the comparison of two alternative air conditioning systems for a selected office building. The first of these will be based on a VRV air conditioning system with devices and coffered wall, while the second is based on the use of chilled water fan coil with coffered and wall. Predi[...]
9
61%
Instal
2000 Nr 10 17--22
PL Przeprowadzono badania szczelności połączeń kołnierzowych dla trzech typów profili: Typu „L", typu „Mk", typu „Gebhardt". Dwa pierwsze profile są produkcji krajowej. Wyniki badań opracowano zgodnie z PN-B-76001 w postaci wskaźników nieszczelności f [m3/m2-h]. Przeprowadzono porównanie uzyskanych wyn[...]
10
61%
Instal
2005 nr 4 56--62
11
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2012 nr 2 67-69
12
61%
Instal
2005 nr 10 52--53
PL W województwie podlaskim, a myślę, że na terenie całego kraju, w ostatnim czasie, jak grzyby po deszczu, powstają galwanizernie drobnych i niedużych elementów. Zakłady te wymagają wielu specyficznych instalacji. Jedną z nich jest wentylacja. Należy bardzo dokładnie przeanalizować procesy technologic[...]
EN In Podlasie district and also in whole country, in last years, the garvanizing plants of rather small elements shot up like mushrooms. This plants demand a lot of specific systems. One of them is ventilation system. We have to analyse very careful manufacturing process and observe natural movement i[...]
13
61%
Instal
2005 nr 5 50--52
14
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 10 390--393
PL Publikacja poświęcona zagadnieniu odzysku ciepła w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zdefiniowane zostały w niej takie pojęcia, jak całkowita sprawność odzysku ciepła, oraz często wykorzystywana w praktyce temperaturowa sprawność odzysku ciepła. Autor omawia czynniki wpływające na sprawnoś[...]
EN The paper deals with the problem of heat recovery in ventilating and air conditioning systems. The overall heat recovery efficiency and very of the used temperature efficiency are defined and the influence of chosen factors is discussed. Very important influence of heat recovery efficiency on energ[...]
15
61%
Instal
2014 nr 6 63--67
PL Referat dotyczy wpływu przejazdów pociągów metra w podziemnych tunelach na funkcjonowanie podstawowej wentylacji. Szczegółowej analizie poddano pozytywne i negatywne efekty związane z ewentualnym zastosowaniem klap obejściowych (tłokowych) w stacyjnych i szlakowych wentylatorniach.
EN The paper presents the influence of underground traffic on the function of basic ventilation. Positive and negative effects connected with application of bypass valves at stations and route ventilation systems of the tube have been analyzed in detail.
16
61%
Instal
2003 nr 7/8 32--36
PL W artykule omówiono wymagania w normach i przepisach krajowych i zagranicznych, dotyczące projektowania i użytkowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, pod kątem zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella. Opisano warunki występowania bakterii Legionella w środowisku naturalnym oraz w instalacja[...]
EN The requirements mentioned in standards and domestic or foreign regulations, concerning the designing and usage of ventilation and air-conditioning systems at the angle of preventing the Legionella bacteria growth were discussed in the paper. The conditions of Legionella bacteria occurrence in natur[...]
17
61%
Instal
2003 nr 7/8 42--52
PL W artykule przedstawiono specyficzne właściwości systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w szpitalach oraz uwagi na temat eksploatacji tych systemów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono specjalistycznym instalacjom klimatyzacji pomieszczeń czystych. Opisano wybrane aspekty zjawiska usuwania za[...]
EN In the paper the specific technical features of air-conditioning and mechanical ventilation systems in hospital as well as the remarks on the matter of these system operation were presented. Especially attention was devoted to special, medical air-conditioning systems for clean rooms. The selected a[...]
18
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2016 nr 3 90--99
PL Artykuł poświęcony systemom wentylacji i klimatyzacji stosowanym na jachtach morskich. W części wstępnej do tego opracowania autorka omówiła zagadnienie mikroklimatu w pomieszczeniach na jachcie morskim i jego znaczenie dla samopoczucia członków załogi jednostki. Opierając się na rozwiązaniach wiodą[...]
EN The problem of microclimate in compartments of sea boats and its influence on crew members is discussed. The design, operation and technical characteristics of the best available ventilating systems for large sea boats are presented.
19
61%
Instal
2003 nr 4 34--38
PL W artykule przedstawiono rodzaje zanieczyszczeń występujących w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zamieszczono informacje dotyczące wyizolowanych w nich patogenicznych grzybów i bakterii oraz wielkości i składu pyłów dostających się do instalacji wraz z powietrzem zewnętrznym oraz recy[...]
EN In the paper the types of impurities occurring in ventilation and air-conditioning systems were presented. The information concerning isolated in these impurities pathogenic fungus and bacteria as well as the sizes and dust constitution together with external and recirculation air were shown. The ol[...]
20
61%
Instal
2003 nr 9 76--85
PL W artykule przedstawiono specyficzne właściwości systemów klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w szpitalach oraz uwagi na temat eksploatacji tych systemów. Szczególnie dużo uwagi poświęcono specjalistycznym instalacjom klimatyzacji pomieszczeń czystych. Opisano wybrane aspekty zjawiska usuwania za[...]
EN In the paper the specific technical features of air-conditioning and mechanical ventilation systems in hospital as well as the remarks on the matter of these system operation were presented. Especially attention was devoted to special, medical air-conditioning systems for clean rooms. The selected a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last