Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ventilation system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 3 116-121
PL W artykule obliczono zapotrzebowanie na ciepło dla systemu wentylacji sali audytoryjnej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Specyfika problemu związana jest z dużą powierzchnią przegród przezroczystych oraz ze znacznymi zyskami ciepła od 150 użytkowników. Problem rozwiązano, tworząc autorski algoryt[...]
EN Heat demand calculations for the ventilation system in the lec-ture room of Drilling, Oil and Gas Faculty are presented in the article. The issue concerns large surface of transparent barriers and considerable heat gains from 150 users. The problem has been solved by using authors own algorithm taki[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowych konstrukcji klap przeciwpożarowych, przepustnic wielopłaszczyznowych oraz nawiewników stropowych i anemostatów. Prace prowadzone były przy współpracy z przemysłem. Obejmowały one badania szczelności klap ppoż. oraz przepust[...]
EN The results of investigation are presented concerning a new design of the anti-fire valves, multi-surface throttle valves, ceiling intake ventilators and anemostats. The cooperation with the industry has been taken into account including investigation of the tightness of the anti-fire and throttle v[...]
3
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 211--218
EN The paper describes the modernized control system for ventilation system installed in the JBR- 15M mobile radar station. Previous arrangement is presented along with its deficiencies. Proposed solution options are shown in block diagrams. The effects of the new solution are summarized in conclusions[...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono efektywność ekonomiczną nowoczesnych systemów wentylacji typu DCV (ang. Demand Controlled Ventilation) wynikającą z oszczędności ciepła i energii elektrycznej.
EN The economic efficiency of modern Demand Controlled Ventilation (DCV) systems is presented. The efficiency results from the savings of heat and electric energy.
5
88%
Energetyka
2002 nr 3 117-123
PL Przedstawiono wyniki obliczeń pól temperatur w wirnikach turbogeneratorów z zabierakowym systemem wentylacji o mocy 200 oraz 500 MW, przy następujących zmianach parametrów medium chłodzącego: zmianie temperatury zimnego wodoru (temperatury wodoru wypływającego z chłodnic) oraz zmianie ciśnienia wodo[...]
EN There are presented results of the temperature field calculations in the rotors of turbogenerators rated 200 and 500 MW with taking off ventilation system, at following changes of cooling medium: change of the cool hydrogen temperature (temperature of hydrogen flowing out from the coolers) and chang[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska
2009 Nr 1 22-25
PL W niedalekiej przeszłości do połączeń instalacji wentylacyjnych (w innych instalacjach sanitarnych np. odpylających - przewody, kształtki) stosowane były uszczelki azbestowe lub materiały pochodne zawierające azbest. Dopuszczalne stężenie pyłu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi 1000 [...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Analiza problemu wentylacji naturalnej doprowadziła do rozwiązania kojarzącego strumienicę z kolektorem słonecznym jako źródłem energii napędowej. Połączenie tych dwu urządzeń, prostych konstrukcyjnie lecz we wzajemnych relacjach tworzących specyficzne sprzężenia zwrotne, wymusiło opracowanie metody[...]
EN The analysis of the problem of natural ventilation has resulted in a solution linking a jet pump with a sun collector as a source of driving energy. The combination of these two devices, constructionally simple but forming, due to their interrelations, specific feedback, has forced us to develop a m[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN There are presented the results of air jet's leakage condition influence research on its spread character. By results of investigations coefficient of air distribution device with specific leakage condition velocity reducing has been determined and possibility of this outlet practical using has been[...]
9
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki cechowania przyrządu do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych na laboratoryjnym stanowisku z kryzą oraz wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniania zbiornika i pomiaru czasu opróżniania na skutek nieszczelności.
EN The results of calibration of an instrument, provided for leakage measurements of ventilation systems, are presented. The procedure was carried out at a laboratory stand with a diaphragm. The measurement results of the leakage of an industrial system were obtained by using the container filling meth[...]
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W COW 6/2006 [7] omówiono sposób obliczania projektowej wentylacyjnej straty ciepła wg PN-EN 12831 w przypadku wentylacji naturalnej. Natomiast niniejszy artykuł dotyczy budynków wyposażonych w instalacje wentylacyjną. Zaprezentowaną metodykę zilustrowano przykładem.
EN In COW 6/2006 [7] there was discussed a method of design ventilation heat loss according to the PN-EN 12831 standard in the case of the natural ventilation. This paper refers to the buildings equipped with ventilating systems. The method has been illustrated with an example.
11
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono wpływ oddziaływania mikroklimatu wewnętrznych przestrzeni komór ciepłowniczych na elementy sieciowe znajdujące się w tych komorach. Podano ogólne zalecenia do projektowania instalacji wentylacyjnych w komorach ciepłowniczych.
EN An influence of a microclimate in the inner space of heat chambers on network elements, located in the chambers, is discussed. General requirements, concerning the design of ventilation systems in the chambers are given.
12
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 11 432--439
PL Omówiono zagadnienia związane z występowaniem THM-ów w wodzie i powietrzu pływalni. Zostały przedstawione wyniki pomiarów THM-ów wykonane w wielu basenach w Europie, Ameryce i Azji. Zaproponowano uzupełnienie filtracji na złożu wielowarstwowym o proces wymiany jonowej, który zmniejsza zawartość zwią[...]
EN The paper concerns issues regarding the presence of THMs in the water and ambient air of an indoor swimming pool environment. The results of THMs measurements conducted in pools in Europe, America and Asia are presented and compared. Multilayer filtration was supplemented with an ion-exchange proces[...]
13
75%
Instal
2003 nr 2 12--16
PL Artykuł powstał po wykonaniu ekspertyzy krytej pływalni. Może być on pomocny przy podobnych ekspertyzach, oraz wskazuje na trudności przy wykonywaniu pomiarów i ewentualnej modernizacji obiektu. Wykonanie badań i określenie zaleceń wymagało szczegółowego zapoznania się z wytycznymi i normami określa[...]
EN This paper was written after the expertise of indoor swimming-pool. It can be helpful during the expertise of the same kind and it indicates on the difficulties while measuring and possible modernisation. The realisation of research and defining the recommendations required detailed acquaintance wit[...]
14
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule zaprezentowano wytyczne i wymagania dotyczące projektowania konstrukcji i technologii amunicji, które pozwalają złagodzić i zmniejszyć efekt bodźca uderzenia w amunicję małowrażliwą (IM) stosowaną w sprzęcie wojskowym, tj. w przypadku wzrostu ciśnienia i temperatury w czasie palenia, szyb[...]
EN In the article it is presented the guideline and requirements for construction and technology designing of munition, that allows mitigation and decreasing after effects of stimuli impacting the Insensitive Munition (IM), used in military equipment, i.e. in case of pressure and temperature increase d[...]
15
75%
Instal
2003 nr 10 25--27
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę techniczną budynku szkolnego wyposażonego w system monitorowania obiektu. Podany jest opis istniejących instalacji wentylacji wywiewnych o różnym przeznaczeniu. Podano wyniki pomiarów skuteczności tych instalacji, a także metodę pomiaru wydajności went[...]
EN The general technical characteristics of school building equipped with building monitoring system, was presented in the article. The description of existing exhaust systems with different assignment is given. The results of these systems’ efficiency and the method of fan capacity measurement were sh[...]
16
75%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 1 (39) 107--114
PL W artykule opisano opracowany – zmodernizowany system sterowania układem wentylacji w wyrobie JBR-15M. Przedstawiono stan dotychczasowy układu z opisanymi wadami. Na schematach blokowych pokazano proponowane wersje rozwiązań. W podsumowaniu – wnioskach odniesiono się do uzyskanych efektów nowego roz[...]
EN The paper describes the modernized control system for ventilation system installed in the JBR- 15M mobile radar station. Previous arrangement is presented along with its deficiencies. Proposed solution options are shown in block diagrams. The effects of the new solution are summarized in conclusions[...]
17
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano stanowisko pomiarowe zaprojektowane i wykonane w celu określenia charakterystyk cieplnej i przepływowej podłogowego sytemu rozdziału powietrza. Eksperyment został wykonany dla trzech konfiguracji pierścieni, pełniących funkcję intensyfikacji wymiany ciepła oraz zapewniających odpowiednią szt[...]
EN A measuring stand designed and prepared to determine heat and air-flow characteristics is presented, regarding a floor air separation system. The experiment was carried out for three configurations of rings used for heat exchange intensification. The rings also provided adequate rigidity and strengt[...]
18
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2005 R. 36, nr 9 30--31, 36
PL Przedstawiono i omówiono organizację ruchu wymiany powietrza w halach basenowych. Podano najczęściej stosowane urządzenia oraz wartości stosowanych prędkości nawiewu powietrza z tych urządzeń.
EN Organisation of air exchange in swimming pool halls is presented and discussed. The systems mostly used are given, and respective values of ventilating airflow velocity, as applied in the systems, are included.
19
75%
Pneumatyka
2013 Nr 2 42--45
PL W artykule przedstawiono badania eksperymentalne siłownika pneumatycznego pod kątem zastosowania w systemach wentylacji i oddymiania budynków. Wyznaczone charakterystyki (siła, przemieszczenie, ciśnienie zasilania w funkcji czasu) pozwalają na dokonanie oceny możliwości ich zastosowania do napędu kl[...]
EN The article presents experimental tests carried out for pneumatic cylinders in ventilation and smoke extraction systems. The determined characteristics (i.e. power, shift, supply pressure as a function of time) allow the assessment of the applicability of such cylinders in drive systems of flaps and[...]
20
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 7 1075--1077
PL Dokonano oceny wielkości emisji amoniaku z fermy trzody chlewnej (system ściołowy), używając analizatora wielogazowego Fresenius GAS 220 (GmbH, Niemcy). Otrzymane w badaniu stężenia amoniaku były najwyższe w godzinach porannych, jednak nie przekroczyły wartości zalecanych w normach. Najistotniejszym[...]
EN NH3 concns. were detd. 6 times a day for 7 days in a week. The measuring range of NH3 concn. was 0–1000 ppm. The highest NH3 concns. were found on the morning but did not exceed resp. stds. (20 ppm). The most relevant factor which affected the phenomenon was an adequately selected functioning ventil[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last