Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 127
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Transport
PL Model kolejkowy potoku ruchu oparty jest na idei zlepionych modeli kolejkowych. Parametrami tego modelu są maksymalna gęstość płynnego potoku, oczekiwana prędkość płynnego potoku. Zdefiniowano nowe ujęcie efektywności ruchu: oczekiwaną płynność potoku, rozumianą jako oczekiwaną liczbę pojazdów porus[...]
EN The newest queueing theory model for traffic flow is based on the idea of compressed queueing theory models. The parameters of the model are free-flow density, and mean free-flow speed. A new idea of traffic effectiveness is introduced: the mean freedom of flow is the same as the mean number of free[...]
2
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 169--175
EN A turbocharger is a relatively simple, but very precisely made component working in conditions, which should be considered hard. Due to hard working conditions, among others: high exhaust temperatures, very high rotational speeds reaching up to 250 000 rpm, precise design and difficult assembly, tur[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The paper presents testing results that serve the development of research methodology for steerability and stability of military special-purpose vehicles using the SR 60th control robot. Due to their high centre of mass and a large moment of inertia of their body, armoured vehicles pose a serious ha[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The fact that we live in a new era of informational civilization compels us to fulfil new requirements also in the area of transportation and motorization. The paper deals with the problems of the cars of the first years of our century. Basic assumptions for the concepts of such cars are as follows:[...]
5
80%
Journal of KONES
EN In the paper have been discussed project of the system of evaluation and classification of vehicles and automobile devices in aspect of electromagnetic compatibility (EMC). There have been presented additional criteria concerning emission of electromagnetic disturbances and immunity to the disturban[...]
6
80%
Journal of KONES
EN A filter system is presented which allows the reduction of the concentration of ultrafine particles in vehicle cabins to very low levels. The original ventilation system is switched to the recirculation mode and all cabin intake air is supplied via a retro fitted filter system. Tests with a variety [...]
7
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł zawiera przykładowe zastosowanie metody objętości skończonych do konstruowania amortyzatorów pojazdów. Przedstawiono badania numeryczne przepływu płynu roboczego dla istniejącego rozwiązana konstrukcyjnego. Na podstawie badań sprecyzowano możliwości optymalizacji konstrukcji oraz przedstawi[...]
EN In this paper some application of the finite volume method in the construction of shock absorbers in vehicles is demonstrated study of fłow fluidfor existed constructions was presented. The results of numerical research to determine construction optimization and characteristics for construction opti[...]
8
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono krótką analizę, powszechnie stosowanych i wzbudzających kontrowersje, metod rozgrzewania silnika samochodowego w warunkach bardzo niskich temperatur. Autor rozważa aspekty eksploatacyjne i przedstawia fizykę działania elementów i podzespołów silnika w początkowej fazie jego [...]
EN The article presents short analysis of very commonly used and controversial methods of engine warm the car with very low temperatures. The author quotes operational aspects and the physics of elements and engine components in the initial phase of his work).
9
80%
Logistyka
EN In this paper a new concept of layers of the catalytic converter has been presented that allows to increase the contact area of reagents originating in exhaust gas and to rise the catalytic deposit temperature to the value which makes possible to extend the converter operation range in order to redu[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono Automatycznie Sterowane Pojazdy (AGV) wyposażone w elektroniczne środki do kontroli i zarządzania ruchem. Pojazdy te mają umiejętność poruszania się w nieznanym otoczeniu. Przedstawiono typy oraz możliwości współczesnych AGV. Opisano również ich budowę i zasadę działania, a także sposo[...]
EN Automated Guided Vehicles, which are equipped with electronic means of control and managing motion, are presented. These vehicles are managed by a control system, not by the driver. They are able to move in an unknown environment. This paper presents types and abilities of modern AGVs. The construct[...]
11
80%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Wood-based panels are widely used in the transport sector, thanks in particular to their properties in terms of lightness and mechanical strength. Furthermore, they offer additional benefits, such as sound insulation or fire resistance. The present paper takes into account the different wood-based p[...]
12
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 2 389--395
EN This article presents the methodology of shot peening gears’ parameters selection used in agricultural tractor transmission. The gears made of steel have been treated with 21NiCrMo2 thermal-chemical consisting of carburization to the depth of 0.8 mm and subsequently hardened. The hardness of the sid[...]
13
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę pomiarów i oceny skuteczności tłumienia drgań pojazdów. W ramach badań przeprowadzono eksperyment diagnostyczny na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym, podczas którego montowano do pojazdu amortyzatory z różnymi ilościami płynu roboczego. Za[...]
EN The paper presents the modern methods of measures and validation of damping efficiency of vehicles vibrations. Due to conducted diagnosis experiment on the stand with the harmonic kinematic inductor the shock absorbers with different liquid values were mounted in the researched car. Acceleration vib[...]
14
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych pojazdów samochodowych na zarejestrowane wartości sił hamowania według metod stosowanych w stacjach kontroli pojazdów. Na podstawie analizy zagadnienia opracowano i przeprowadzono plan badań s[...]
EN The paper presents results of research which purpose was to evaluate the influence of chosen exploitation factors car vehicles on registered brake forces by vehicles services stations items. Based on analysis of the problem it was elaborated and carried out research plan for brake forces measure for[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 3 90--105
EN In the present paper, the authors have analyzed the technical requirements for military vehicles acquired by way of purchase or research and development works on road, air and rail transportability. The issue of defining technical requirements has been addressed, since they are crucial elements of q[...]
16
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 2/57 5--12
PL W artykule przedstawiono wiele przykładów zaczerpniętych z praktyki opiniowania wypadków drogowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych, w których zaprezentowano różne niekonwencjonalne problemy, pojawiające się w pracy biegłego sądowego. Celem pracy było zwrócenie uwagi na to, że każdy wypadek nosi indy[...]
EN The article presents few cases taken from the opinion practise on road accidents, which are carried out in the Institute of Forensic Research. The cases present different kinds of unconventional problems what appear in the expert`s work. The aim of this article was to draw the attention to the fact,[...]
17
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 1 153--162
EN This paper discusses generally the possibility of reduction carbon dioxide and nitrogen oxides emissions from internal combustion engines of vehicles by using biomethane. The road transport in Europe almost fully depends on fossil fuels. Diversification of the road transport fuels will be a key attr[...]
18
80%
Journal of KONES
EN The paper presents selected results of tests on the Fiat Panda I car powered by 1.2 dm3 spark ignition engine. The engine had production installed fuel system with the single-point petrol injection. To improve its in-service performance, the engine was fitted with the multi-point injection fuel syst[...]
19
70%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 245--250
EN Exhaust gases recirculation systems (EGR), together with catalytic reactors, are commonly installed in modern piston combustion engines. Their purpose is to reduce the amount of nitrogen oxides (NOx) emitted in fumes. The need for this reduction takes its source from introducing more rigorous EURO s[...]
20
70%
Journal of KONES
EN The paper presents examples of applications for metal composite materials on Al matrix reinforced with ceramic particles in the form of grains, fibre or whiskers in the automotive industry. Highlighted are the advantages and drawbacks of such composite materials and issues involved in shaping comple[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last