Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 3 72-75
EN In effectively managed companies, the answer to the question of whether employees should be perceived as cost or as investment, is obvious. Investment should be made in human resources as this allows for reducing the cost of company's activities, increasing its effectiveness, efficiency, etc. A simi[...]
2
80%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 73--81
PL W artykule opisano wyniki analiz statystycznych (przeprowadzonych na podstawie rzeczywistych danych eksploatacyjnych) związanych z jednostkowymi rzeczowymi kosztami napraw samochodów należących do lubelskiego centrum logistycznego Poczty Polskiej w okresie trzech kolejnych lat. Przeprowadzone analiz[...]
EN This paper presents a statistical analyses which was performed for actual data associated with unit material costs of repairs of vehicles operated by the Polish Mail branch in Lublin in the period of three consecutive years. Conducted analyses allowed to determine the parameter values of prepared mo[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 204-209
PL W pracy przedstawiono przykłady identyfikacji warunków eksploatacji pojazdu samochodowego zarejestrowane na terenie Gdańska, w regularnym ruchu miejskim. Uzyskane wyniki pozwoliły sformułować zasady klasyfikacji warunków eksploatacji pojazdu przy wykorzystaniu takich parametrów jak: średnia energoch[...]
EN The paper presents examples of identification of the operating conditions of vehicle registered in Gdansk, in regular city traffic. Obtained results allowed to formulate rules for the classification of the vehicle operating conditions, using parameters such as average specific energy consumption of [...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 216-221
PL W pracy przedstawiona została metoda opisu warunków eksploatacji pojazdu przy użyciu założonej trasy przejazdu. Proponowana metoda może być użyta do łatwej oceny efektywności ekonomicznej układów napędowych autobusów miejskich, w warunkach eksploatacji charakterystycznych dla danego miasta, uwzględn[...]
EN Method of describing exploitation conditions of a vehicle by utilizing an assumed route of transit has been presented in the paper. Proposed method may be used to easily assess the economical effectiveness of a power transmission system of a city bus in work conditions specific for a given city such[...]
5
70%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 245--252
EN Transport pertains to all functional areas of the State’s activities on every administrative level. Road transport is a very important branch of global economy and constitutes a part of the logistics network. It pertains to the transportation of cargo, items, and people. Cooperation between the bran[...]
6
70%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 299--308
EN Road safety is an important social issue. Hence, changes in road traffic rules have a large influence on travel safety improvement. One of the major issues to be addressed is the speed limit of motor vehicles and radar speed measurements. Moreover, road traffic rules impose the obligation to wear sa[...]
7
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono genezę i możliwości serwisowe systemu CBS wykorzystanego w pojazdach BMW. Pokazano również sposoby resetowania wskaźników serwisowych przy użyciu procedur manualnych i za pomocą interfejsów diagnostycznych. Dodatkowo przedstawiono wybrane problemy związane z realizacją obsłu[...]
EN The paper presents a genesis and service possibilities of a CBS system used in BMW vehicles. Also, it was showed the ways of service indicators resets procedures wit use of manual techniques as well as with use of diagnostic interface units. Moreover, selected problems connected with service realiza[...]
8
61%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 439--444
EN In the automotive industry in the world continuously being sought universal driving cycle. The test should closely match the fuel consumption and emissions of toxins in the fumes of the test vehicle in its real operating conditions [4]. However, in the previously developed solid driving tests establ[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule poruszono zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów wyposażonych w instalację paliwową wykorzystującą paliwa gazowe, a szczególnie gaz ziemny (w postaci sprężonej).
EN The paper addresses the issues concerning operation of vehicles equipped with fuel installation using gas fuels, particularly natural gas (in the form of compressed).
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1045--1049, CD
PL W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące wpływu podmiotu wykonującego usługę naprawczą na wysokość stawki roboczogodziny blacharsko-lakierniczej. Na potrzeby badań analizie poddano 5000 szkód komunikacyjnych, które zostały zlikwidowane w wariancie rozliczenia na postawie faktury za naprawę, na[...]
EN The article discusses the impact of the repairer performing on the service level of the sheet metal workmanship. For the purposes of the study, 5000 communication losses were eliminated, which were eliminated in the settlement option on the basis of an invoice for repair, in one of the voivodships o[...]
11
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1026--1030, CD
PL W artykule omówiono jak modyfikacja oprogramowania sterującego jednostką napędową wpływa na osiągi oraz ekonomię pojazdu. W kolejnym etapie nastąpiło przeprowadzenie zaawansowanych testów oraz technicznych badań z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu do diagnostyki i wykonywania pomiarów. Modyfik[...]
EN The main goal of the article was to carry out professional, possibly comprehensive modifications of the software of the computer governing the operation of a passenger car drive unit with a variety of parameter selection options. In the next stage, advanced tests and technical inspection were carrie[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 136--142, CD
PL W minionym okresie na całym świecie pojawiły się symptomy wyczerpywania się zapasów naturalnych źródeł energii. Przejawia się to poprzez rosnące ceny paliw oraz znaczne zwiększenie zaangażowania w poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach samochodowych. [...]
EN In the past period, around the world there were signs of depletion of natural energy sources. This is manifested by rising fuel prices and a significant increase in commitment to the search for alternative sources of energy that can be used in vehicles. The said increase in fuel prices caused the op[...]
13
61%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 50--54
PL Ekologia w transporcie stanowi jedno z głównych wyzwań zarówno projektantów, jak i użytkowników samochodów. Ostatnimi czasy, ze względu na informacje na temat smogu, występującego głównie w dużych miastach, wszystkie grupy społeczne przyłączyły się do dyskusji. Planowane są ograniczenia w ruchu poja[...]
EN The ecology in transport is one of main challenges, both for car designers and users. Recently, because of the information about smog existing mainly in big cities, all social groups joined the discussion. Limitations of motor vehicles traffic in city centres are planned, free of charge urban transp[...]
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1003--1007, CD
PL W artykule omówione zostały szczególne przypadki awarii wtryskiwaczy Common Rail, pomimo spełniania wymaganych kryteriów diagnostycznych producenta i przechodzenia z wynikiem pozytywnym testów na specjalistycznych stołach probierczych. Omówiono nowe możliwości diagnozy i sposoby wykrywania tego nadz[...]
EN This article describes the specific case of Common Rail injectors failures, despite meeting the manufacturer's diagnostic criteria and passing tests on specialist testing tables. New possibilities for diagnosis and ways of detecting this extraordinary condition are discussed. The research is the ans[...]
15
61%
Logistyka
PL Rozwój technik pomiarowych i możliwość prowadzenia badań w warunkach rzeczywistej eksploatacji zarówno w aspekcie pomiaru emisji szkodliwych składników gazów wylotowych jak również zachodzących procesów spalania umożliwiają weryfikację dotychczas przyjętych założeń do rozwoju[...]
EN The development of measurement techniques and the ability to perform research in real conditions both in terms of measuring the emission of harmful exhaust gases as well as the processes of combustion yet possible to verify the assumptions adopted for the development of internal combustion engines[...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 6 10191--10197
PL W pracy zaprezentowano Stanowisko Prób Dynamicznych zaprojektowane i wykonane w Instytucie Lotnictwa. Przytoczono przepisy dotyczące badań wytrzymałościowych przednich i bocznych szyb pojazdów szynowych, na podstawie których opracowano metodykę badawczą oraz sporządzono założenia do budowy stanowisk[...]
EN This work presents the Laboratory of Dynamic Tests designed and built at the Institute of Aviation. Quoted test provisions for front and side windows of the rail vehicles, which have been developed based on research methodology and assumptions drawn up to build the laboratory. We compared the provis[...]
17
51%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 6 57--61
PL W artykule omówiono kryteria prawne związane z dopuszczeniem pojazdów szynowych do eksploatacji w odniesieniu do wymagań zasadniczych ochrony środowiska oraz zdrowia.
18
51%
Logistyka
2014 nr 3 2685--2692
PL Nadwozie jest jednym z najważniejszych zespołów samochodów osobowych tak pod względem wizualnym, funkcjonalnym jak i również technicznym. W aspekcie technicznym nadwozie samochodów osobowych pełni odpowiedzialną funkcję struktury nośnej, do której to mocowany jest zespół napędowy, układ kierowniczy,[...]
EN Body is one of the most important bands of cars both in terms of visual, functional as well as technical. The technical aspect of car body fully responsible position of the support structure to which it is mounted powertrain, steering, suspension, etc. It is also important to the structure of the bo[...]
19
51%
Logistyka
2014 nr 3 3641--3649
PL Przedstawiona w pracy problematyka dotyczy zagadnień związanych z analizą uszkodzeń środków transportu oraz ich wpływu na możliwość realizacji zadań transportowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące między innymi przyczyn, postaci, sposobu naprawy i skutków na realizację zadań przewozowyc[...]
EN The problems presented in this paper deal with the issues related to the analysis of damages of the means of transport and their influence on the possibility to perform transport tasks. Selected results of investigations regarding, among other things, the reasons for, nature, method of repair and in[...]
20
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2018 Vol. 20, no. 2 292--299
PL Eksploatacyjne miary jakości pojazdów są istotnym elementem wykorzystywanym do oceny realizacji usług transportowych. W praktyce mamy do czynienia z wieloma metodami związanymi z eksploatacyjną oceną pojazdów. Scharakteryzowano je w artykule. Metody sztucznej inteligencji, a zwłaszcza sztuczne sieci[...]
EN Operational vehicle quality measures are an important element used to evaluate the performance of transport services. In practice, there are many methods involved in the operational evaluation of vehicles. They are characterized in this article. Artificial Intelligence methods, especially artificial[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last