Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle inspection station
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Problems
PL Przedmiotem artykułu są zagadnienia modelowania zapewnienia jakości Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Przedstawiono istotę zarzadząnia jakością oraz zapewnienia jakości SKP oraz jej wpływ na skuteczność i efektywność działania SKP, a tym samym na spełnienie wymagań jakościowych klientów. Scharakteryzo[...]
EN The subject of the article is problems of quality assurance modelling at the Vehicle Inspection Stations (SKP). The essence of the quality management and assurance at the SKP has been presented as well as their influence on efficiency and effectiveness of SKP activities, to meet the clients’ quality[...]
2
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono metodologiczne zasady budowy procesowego modelu systemu zarządzania jakością Stacji Kontroli Pojazdów, ogólną formułę tego modelu oraz koncepcję oceny zapewnienia jakości procesów systemu zarządzania jakością na przykładzie procesu badań kontrolnych pojazdów.
EN The article presents the methodological principles of the quality management system’s “process model” construction of the Vehicle Inspection Station, a general formula of this model and a concept of the quality assurance evaluation of the quality management system processes based on the example of v[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 204--211
PL W artykule omówiony został problem pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym na stacjach kontroli pojazdów. Wymagania homologacyjne w zakresie emisji, jakim muszą sprostać nowe pojazdy zostały postawione na niezwykle wysokim poziomie. Metodyka i ap[...]
EN Paper discussed the problem of the measurement of gaseous pollutant emissions of vehicles equipped with compression ignition engines for inspection centers. Approval requirements are set on a very high level. Methodology and measuring devices for vehicle inspection stations has not been changed for [...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 485--490, CD
PL W artykule omówiono wymogi bezpieczeństwa technicznego wiązane z pracami diagnostycznymi i konserwacyjnymi pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t. Przedstawiono zakres prac diagnostycznych i zagrożenia występujące podczas ich wykonywania. Oceniono narażenia zawodowe. Przedstawiono wniosk[...]
EN Paper discussed the technical safety requirements associated with diagnostic and maintenance work for motor vehicles with a gross vehicle weight of up to 3.5 t. The scope of diagnostic work and the risks involved in performing them are outlined. Occupational exposure has been assessed. Presented con[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 203-211
PL W artykule została przedstawiona problematyka kolejności postępowania podczas badania technicznego pojazdu samochodowego oraz czynności, które są wykonywane w czasie tegoż badania. Ponadto wykaz niezbędnego sprzętu diagnostycznego oraz podział stacji kontroli pojazdów.
EN This article presents the issue of the order to be followed during the technical examination of the vehicle and the actions that are performed during the same examination and a list of the necessary diagnostic tools and vehicle inspection stations division.
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2203-2210
PL W artykule omówiono konsekwencje związane z przeprowadzeniem modernizacji lub dokonaniem zmian konstrukcyjnych w użytkowanych przyrządach i urządzeniach diagnostycznych stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów w odniesieniu do wymagania prawnego, jakim jest posiadanie certyfikatu zgodności [...]
EN The article discusses the consequences of carrying out modernization or making design changes in the diagnostic instruments and equipment used by a vehicle inspection station in relation to the legal requirement which is to have a certificate of compliance for the instruments and equipment set out i[...]
7
75%
Dozór Techniczny
2018 z. 2 4--7
PL 20 maja ubiegłego roku minął termin implementacji nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep. Po tym terminie państwa członkowskie miały niezwłocznie przesłać Komisji Europejskiej uchwalone pr[...]
8
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 105--112
PL W artykule podjęto rozważania dotyczące statusu wyposażenia kontrolnopomiarowego użytkowanego na stacjach kontroli pojazdów. Zwrócono uwagę na niewystarczające regulacje prawne w tym obszarze. Zaproponowano rozwiązania dotyczące dokumentowania statusu przyrządów i urządzeń. Przedstawiono definicję w[...]
EN The article elaborates on the status of the control and measurement equipment is used for the vehicle inspection stations. Highlighted the inadequate legal regulations in this area. Solutions have been proposed for documenting the status of instruments and equipment. Shows the definition of the prod[...]
9
75%
Transport Samochodowy
2017 z. 1 113--122
PL W artykule przedstawiono proponowaną zmianę organizacji systemu badań technicznych w Polsce, której ważnym elementem będzie wprowadzenie nadzoru nad nimi prowadzonego przez jednostkę centralną, w miejsce starostw powiatowych. Nadzór oparty będzie na dużej liczbie badań ponownych. Doskonałym narzędzi[...]
EN The article presents changes of the system of Periodic Technical Inspection in Poland. Supervision will be conducted by central organization instead of the county offices and system will be based on a large number of the re inspections. Supervision will be equipped in the perfect tool to provide sta[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 185--187
PL W artykule przedstawiono niekonwencjonalne badania skuteczności hamowania samochodu na stanowisku diagnostyczny. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ ciężaru samochodu na skuteczność hamowania. Dokonano analizy porównania zmierzonego wskaźnika skuteczności hamowania i rzeczywistego ws[...]
EN The article presents unconventional tests of the braking performance of a car at a diagnostic station. Based on the conducted tests, the effect of the car's weight on braking efficiency was determined. An analysis of the comparison of the measured braking rate and the actual braking rate for a diffe[...]
11
63%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów. Uwagę skupiono na formalnych wymaganiach w odniesieniu do wyposażenia kontrolno-pomiarowego SKP z uwzględnieniem jego kontroli okresowej. Opisano przykłady form kontroli sprzętu i zwrócono uwagę na potrzebę w[...]
EN The article presents selected issues related to functioning of a vehicle inspection station. Attention is focused on the formal requirements according to the testing equipment including a periodic control of the equipment. Examples of forms of the equipment control are given and the need to verify t[...]
12
63%
Logistyka
2015 nr 3 1303--1312, CD 1
PL W niniejszym artykułu poruszono zagadnienie badania układu hamulcowego samochodu osobowego w aspekcie wiarygodności oceny jego stanu technicznego. Autorzy wykazali, że na wiarygodność takiego badania mają wpływ cztery kategorie czynników uzależnionych od: stanowiska diagnostycznego (1), pojazdu (2),[...]
EN This paper presents the research of the credibility braking system in passenger cars. The authors showed that four categories of factors influence the credibility of such an inspection. The categories depend on diagnostic device (1), vehicle (2), human (3), and environment (4). The article presents [...]
13
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 3 89--106
PL W artykule przedstawiono problematykę zakresu prawnego oraz sposobu wykonania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów po zmianach adaptacyjnych przeprowadzanych dla kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością. Zaprezentowano i dokonano oceny kontroli technicznej pojazdów przystosowanych do u[...]
EN The article presents the problem of the legal scope and the manner of executing the technical examination of a vehicle at the inspection station following the adaptation changes carried out for the driver or passenger with disability. The evaluation of technical inspections of the vehicles adapted f[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 468-471
PL W artykule omówiony został zarys problematyki dotyczącej diagnozowania pojazdów powypadkowych (ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów) w aspekcie wykonywanych powypadkowych opinii technicznych pojazdów. Opracowanie takie zleca się biegłym sądowym w wyniku[...]
EN The article presents an outline of issues relating to salvage vehicle diagnostics (particularly road accidents involving pedestrians and cyclists) in regard of technical expertise performed on salvage vehicles. The development of such is ordered by trial or investigative actions of police, prosecu[...]
15
51%
Logistyka
PL Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania analizy strumienia wartości do oceny wydajności procesu kontroli pojazdów na stacji diagnostycznej. Zaprezentowano model funkcjonalny stacji i mapę procesów związanych z badaniem pojazdu. Dokonano korekty działań I uzyskano skrócenie czasu realizacji usług[...]
EN The article presents the possibility of utilization the value stream analysis for the evaluation of the performance of the vehicle inspection process at a diagnostic station. A functional model and a map of processes related to the examination of the vehicle are presented. It was noticed that the pr[...]
16
51%
Logistyka
2015 nr 3 1184--1191, CD 1
PL Niniejsza praca przedstawia analizę systemu badań technicznych pojazdów w Polsce z punktu widzenia jednostek je przeprowadzających - stacji kontroli pojazdów (SKP). Wskazuje na brak spójnej polityki państwa, mającej zagwarantować rzetelność wykonywania badań technicznych pojazdów. Analiza została pr[...]
EN The paper presents analysis of system of technical inspection of vehicles in Poland from the point of view of the units performing them, i.e., vehicle inspection stations (VIS). It indicates the absence of a coherent state policy, designed to guarantee the integrity of conducting technical inspectio[...]
17
38%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dwa zróżnicowane podejścia do certyfikacji przyrządów i urządzeń diagnostycznych odnoszące się do urządzeń nowych oraz urządzeń użytkowanych na stacjach kontroli pojazdów. Zmiany przepisów prawnych wprowadzające nowe wymagania w stosunku do urządzeń spowodowały, że urządzeni[...]
EN The article presents two different approaches to the certification of instruments and diagnostic devices referring to the new devices and those already in use at the vehicle inspection stations. The changes of legal regulations introducing new requirements in respect to the devices, have caused the [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last