Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicle body
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W artykule przedstawiono podstawowe metody spawalnicze używane do łączenia elementów nadwozi pojazdów. Skupiono się głównie na zgrzewaniu punktowym i spawaniu. Zbadano również siły niezbędne do zniszczenia tych połączeń.
EN The article presents the basic methods of welding used to assembly elements of the vehicle body. It focuses on welding and welding point. The tests of force required to destroy these connections were also examined.
2
86%
Logistyka
2015 nr 4 2166--2175, CD2
PL W tej pracy przedstawiono główne spostrzeżenia z badań destrukcji wybranych elementów nadwozia, przy wykorzystaniu analizy modalnej. Każdy pojazd wraz z czasem jego eksploatacji ulega naturalnym procesom degradacji, które to powodują, że poszczególne mechanizmy i układy tracą swoją pełną sprawność i[...]
EN In this work presents the main findings of the research destruction of selected body elements, using modal analysis. Each vehicle together with the time of its operation undergoes natural process of degradation, which make various mechanisms and systems lose their full capacity and the consumption i[...]
3
72%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 95--102
PL Praca poświęcona jest badaniu wpływu sterowania tłumikami piezoelektrycznymi na drgania pojazdu. Ograniczenie drgań pionowych pojazdu wpływa na poprawę komfortu jazdy a zmniejszenie wahań nacisku kół na drogę zwiększa bezpieczeństwo ruchu pojazdu. Sterowanie siłą tłumienia odbywa się przy pomocy amo[...]
EN In this paper an effect of controlling damping force in a vehicle suspension system is discussed. A vehicle suspension system is equipped with controlled piezoelectric dampers (PZD) which allow controlling vehicle body vibration. In that way ride comfort can be improved. Vertical vibration reduction[...]
4
72%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2011 T. 16, nr 3 109-114
PL W artykule przedstawiono wpływ wykorzystania metod spawalniczych w naprawach powypadkowych elementów nadwozi pojazdów na przebieg kolejnego zderzenia. Skupiono się na zastąpieniu podczas naprawy fabrycznych połączeń zgrzewanych spoinami otworowo-punktowymi. Wyniki uzyskane podczas badań dynamicznych[...]
EN This paper shows the influence of welding methods used in the post-accident repair of vehicles body parts on the next collision course. The focus is to replace the spot welds in exactly the places of plug welded joints. The results obtained during the dynamic tests for new and repaired parts, show c[...]
5
72%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 88 87--94
PL W artykule przedstawiano wyniki pomiarów drgań wybranych elementów pojazdu w czasie testu drganiowego przeprowadzonego na stanowisku z harmonicznym wymuszeniem kinematycznym. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzone dla samochodu przy zastąpieniu koła ogumionego stalowym statywem, eliminując wpływ [...]
EN The article presented the results of vibration measurements of selected elements of the vehicle during the test vibration carried out on a bench with a harmonic kinematic extortion. The results of research carried out for the car when replacing tire and wheels steel tripod eliminating the influence [...]
6
72%
Transport Problems
PL W artykule przedstawiono podstawowe kryteria pozwalające na ocenę powypadkowej naprawy nadwozia pojazdu. Odniesiono się do wartości opóźnienia podczas zderzenia, deformacji nadwozia w wyniku zderzenia i wartości współczynnika restytucji, opisującego zderzenie.
EN The paper presents the basic criteria for estimation of the post-accident reparation of a vehicle body. The article made reference to deceleration during an impact, to deformation of the vehicle body (as a result of a collision) and to the coefficient of restitution that describes such a collision.
7
72%
Archiwum Motoryzacji
2011 Nr 4 5-17
PL W artykule przedstawiono przegląd zastosowań polimerów wzmocnionych i kompozytów polimerowych w budowie pojazdów samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na części i podzespoły przenoszące duże obciążenia. Analizie poddano elementy nadwozia pojazdu, układu napędowego, zawieszenia oraz podzespoły kom[...]
EN A review of applications of reinforced polymers and polymer composites to the construction of automotive vehicles has been presented. Particular attention has been paid to the heavily loaded parts and subassemblies. Various components of vehicle body and power transmission and suspension systems, as[...]
8
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 9 141--146
PL Tematyka publikacji dotyczy analizy numerycznej oceny parametrów wytrzymałościowych modeli cienkościennych struktur energochłonnych, do jakich należą podłużnice przednie pojazdu, poddane zgniataniu. Zostanie zamodelowany wpływ procesu spawania na modelu struktury energochłonnej, jaki zachodzi podcza[...]
EN The subject of the publication concerns the numerical analysis of the strength parameters of models of thin-walled energy-intensive structures, which include crushed the front struts of vehicle. The impact of the welding process the partial front struts. The results of the analysis of the models of [...]
9
72%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 4 20--22
PL Połączenia zgrzewane punktowo znajdują szerokie zastosowanie w budowie karoserii nowoczesnych pojazdów samochodowych. Średnio na jednej karoserii pojazdu osobowego znajduje się około 6000 połączeń zgrzewanych punktowo. Wysokiej jakości połączenia zapewniają trwałość i sztywność całej konstrukcji nad[...]
EN Spot welded connections are widely used in the construction of modern car bodies. On average, there are about 6,000 spot welded connections on one car body. High-quality connections ensure durability and rigidity of the entire body structure both during its operation and extreme situations such as t[...]
10
72%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Technologia klejenia jest jedną z najstarszych technologii łączenia elementów karoserii pojazdów samochodowych. Klejenie stali w rzeczywistych warunkach przemysłowych może powodować różne niezgodności w obszarze połączenia. Główne z nich to deadhezja oraz brak kleju w obszarze założonego połączenia.[...]
EN Bonding technology is one of the oldest technologies of joining car body elements. Bonding steel in real industrial conditions may cause various incompatibilities in the joints area. The main ones consist in the lack of adhesion and no adhesive in the area of the joints. Currently there are destruct[...]
11
58%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przyrządy główne do montażu spawalniczego pudeł nadwozi, czy to pojazdów szynowych, czy też pojazdów samochodowych, mają pewną specyfikę różniącą je od innego oprzyrządowania spawalniczego. Są duże, przestrzenne i przeważnie bardzo dokładne, nierzadko pracują w liniach technologicznych, a więc powią[...]
EN Devices for assembling and welding the body of rail vehicles and vehicles, have a degree of specificity that differs them from other welding equipment. They are big, spacious and usually very accurate, often working on production lines, and thus related transportation technology. Docks have a decisi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last