Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 661
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 253-259
PL Niniejszy artykuł zawiera aktualną wiedzę o budowie łukowych nadproży. Zostało udowodnione, że dobrze znana teoria różni się od faktycznych prac budowlanych i że sprawdza się tylko w sporadycznych przypadkach. Dokonano analizy danych typowych typów morfologicznych pęknięć i rys. Wydział Inżynierii[...]
EN The following article contains the current knowledge about construction of arched lintels. It had been proved that well - known theory differs from actual construction work and it proves correct only in occasional cases. There was made statistic analysis of typical morphological types of cracks and [...]
2
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 260-269
PL W referacie omówiono dwa przykłady zastosowania szkła o dużych rozpiętościach, pełniącego funkcje konstrukcyjne, do ekspozycji elementów zabytkowych w budynkach. Szkło, ze względu na swą przezierność i neutralność architektoniczną pozwala na zachowanie cennych elementów zabytkowych tak, że pozo[...]
EN The lecture describes two examples of the application, where a wide range glass is being used, as a structural component, in order to expose historic parts of the building. Glass, being transparent and architectural neutral allows preserving valuable historic elements especially that they remain int[...]
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 267-268
PL Omówiono przyczyny odspajania się okładziny elewacyjnej z płytek granitowych i gresu. Zwrócono uwagę na błędy technologiczne i projektowe, jak niewłaściwe podłoże, brak dylatacji, osiadanie podłoża, różna rozszerzalność termiczna płytek i podłoża, ułożenie płytek bez spoin, zawilgocenie podłoża, wyk[...]
EN Reasons of loosening of elevation cladding granite and gress are analysed. Some technological and design faults such as poor base coat, lack of expansion joints, different thermal expansion of cladding and base, lack of joints between cladding tiles etc. are pointed out.
4
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 7-8 36-38
5
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 201-207
EN The paper presents main reasons of operating damages of power transformers installed in electric power system. Basing on post-accident test results of the transformers, reasons of operating damages of two groups of transformers are discussed. According to statistic data those transformers show the h[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 32-36
PL W pracy zaprezentowano nielokalny parametr uszkodzenia, który został zastosowany do obliczeń trwałości przy zmiennoamplitudowym zginaniu. Nielokalny parametr uszkodzenia polega na wagowym uśrednianiu pola naprężeń w płaszczyźnie krytycznej w celu wyznaczenie efektywnego przebiegu naprężenia. Paramet[...]
EN The paper presents non-local damage parameter which was successfully applied to calculate fatigue life of specimens subjected to variable amplitudę bending. The non-local damage parameter consists in weighted averaging process of stress fields on the critical piane to determine the effective stress [...]
7
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2008 Nr 4 21-31
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę wykrywania uszkodzeń w mechanicznych systemach redundantnych. Metoda wykorzystuje czynny eksperyment do generowania sygnału diagnostyki uszkodzenia. Wykrywanie odbywa się podczas pracy diagnozowanych układów. Jako przykład zaprezentowano redundantny mechani[...]
EN In this paper a method of fault detection in mechanical redundant systems is presented. The method uses the active experiment for residual signal generating. It is on-line working method. The basic features of this method are shown by the redundant actuator moving the mass application.
9
100%
Chemical and Process Engineering
PL Presja do tworzenia nowych sposobów kontroli procesu o lepszej wydajności prowadzi do zastosowania metod opartych na modelach sterowania predykcyjnego w różnorodnych typach procesów. Jednakże główną wadą tych metod jest kosztowne tworzenie modelu. Przedstawiono nowe propozycje projektów dotyczące zł[...]
EN The pressure to develop new approaches for process control with improved performance leads to the application of model based predictive control methods in a variety of processes. However, the main drawback of implementing these approaches lies in the need for expensive model development. In this wor[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 55-62
EN The paper presents results of researches aimed at bearing faults detection in the high power induction motors. In the chapter 2 is presented description of laboratory stand. In the chapter 3, on the figures from 2 to 9 are shown different kinds of bearing damages arising in considered motors. In the[...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 76 83-88
EN Phenomena associated with inter-turn short-circuit in stator winding of squirrel-cage motor were investigated. Investigations were realized with field-circuit mathematical model and physical model of motor. Short-circuit happens when motor is working with nominal load. Based on this assumption time [...]
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono trójprzęsłowy most żelbetowy, którego belki główne wymagają wzmocnienia ze względu na ścinanie. Podano przyczyny zaniżenia nośności belek oraz nadmiernego ich zarysowania w strefach przypodporowych. Zaproponowano sposób wzmocnienia.
EN In a three span bridge the main girders needed repair becouse of damages caused by excessive shear in support areas. Reasons of excessive cracing are analysed and method of girder's strengthening is proposed.
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 546-548
PL Opisano naprawę dwóch drewnianych dźwigarów kratowych. Skorygowano geometrię konstrukcji obciążonej ciężarem własnym dachu. Opisano zachowanie się konstrukcji w czasie naprawy i po naprawie.
EN The method of repairing of two timber truss girders is described. The geometric pattern of trusses without dead load discharge was redressed. The changes of girders shape in the course of and after repairing were monitored.
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 10 549-550
PL Omówiono przyczyny uszkodzeń izolacji żaroodpornej dolnej komory kotła parowego opalanego siarką. Izolacja została wykonana jako protytypowa, samostateczna, bez kotwienia do obudowy zewnętrznej kotła.
EN Defects, occured in heat-resistance lining of the lower chamber of steam boiler fed with sulfurous fuel are described. The prototypic selfstable lining has been made without its anchorage to the outer furnace body.
16
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 75 137-146
EN The paper presents research results dealing with bearing faults of high power induction motors.In the chapter 2 are presented simulation results, as an introduction to laboratory measurements. The harmonic analysis of the stator winding phase currents are shown In charter 3. In charter 4 are present[...]
17
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 4 10-11
18
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 60-61
EN There have been examined some damages of two years old concrete when a lot of its pieces were detached from pavement. The detachment of concrete pieces as a result of aggregate swelling has been stated too when the cores drilled out from the pavement were immersed in water. Some concrete pieces deta[...]
19
100%
Archives of Civil Engineering
PL Zmniejszenie nośności osłabionych korozją elementów zginanych wynika ze zmian charakterystyk geometrycznych skorodowanych przekrojów poprzecznych (wskaźnika zginania) oraz sztywnościowych (współczynnika zwichrzenia), a także degradacji wytrzymałości stali wywołanej korozją wżerową. Charakter zmian t[...]
EN A reduction m the load-bearing capacity of beam structural elements weakened by corrosion is brought about by changes in the geometric characteristics (the section modulus) and rigidity (the flexural-torsional buckling factor) of the corroded cross-sections and by the degradation of the steel's stre[...]
20
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2006 Nr 74 87-90
EN The negative influence of bearing currents on the durability of rolling bearings in the alternating current electric motors are shown. The reasons of bearing current formation in electric motors are given. Examples of bearing races damages of cooperating rolling bearing elements are presented. Analy[...]
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last