Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 195
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uszkodzenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 5 18--22
PL W poprzednich artykułach omówiłem różne uszkodzenia sprężarek chłodniczych od strony elektrycznej i mechanicznej. Zdawało by się, że temat został wyczerpany. Jednak tak nie jest, ponieważ oprócz uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych, sprężarki również ulegają uszkodzeniom, których nie ma.
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 6 70--75
PL Przez okres kilku miesięcy omawialiśmy awarie sprężarek, ich genezę oraz możliwości ich uniknięcia. Czas na podsumowanie tej wiedzy. Poniżej kilka żelaznych zasad, o których już było mówione. O tych zasadach należy zawsze pamiętać, można wręcz powiedzieć, że to elementarz chłodników. O czym więc mus[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 297--304
PL W niniejszym artykule przedstawiono uszkodzenia elementów ściennych i posadzkowych zaobserwowane w lokalu mieszkalnym, który mimo iż został właściwie zaprojektowany, to na wskutek wadliwego wykonawstwa oraz niewłaściwego użytkowania obiektu nie spełniał standardów użytkowych. W artykule wykorzystano[...]
EN This paper presents damage to wall and floor elements observed in an apartment which – in spite of having been designed properly – did not satisfy the standards as a result of faulty contracting and inappropriate exploitation. The article uses in situ research by means of a thermovision camera as we[...]
4
80%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 12 28-39
PL W artykule omówiono problematykę uszkodzeń eksploatacyjnych wysokich pojazdów w transporcie samochodowym. Wynikają one z niedostatków infrastruktury, która w zbyt małym stopniu wspomaga kierujących wysokimi pojazdami. Występujące w niektórych miejscach ograniczenia skrajni drogi (szczególnie od g[...]
EN Issues of high vehicles' damages during operation are discussed in the article. They are caused by deficiecies of the infrastructure which is too little high-assisted for drivers of high vehicles. The gauge constraints (especially from the top) on the road occurring in some places are not already pr[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono metodę wykrywania uszkodzeń mechanicznych łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych na podstawie analizy widmowej przyspieszenia drgań. Sprawdzono eksperymentalnie możliwość wykrywania i identyfikacji uszkodzeń poszczególnych elementów łożyska takich jak: bieżni zewnętrznej i we[...]
EN The paper deals with method of mechanical fault detection of rolling bearing elements in induction motors based on vibration spectral analysis. Possibilities of fault detection and recognition in bearing elements, such as: outer and inner races, balls, were tested experimentally. The low power induc[...]
6
80%
Annual of Navigation
2007 No. 12 15-22
EN The paper regards various design and operational problems associated with survivability of surface naval and merchant ships using an alternative probabilistic methodology. This methodology is based on application of the performance-oriented and risk-based approaches. The performance-based approach r[...]
7
80%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 395-402
PL Celem pracy było przedstawienie modelu kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych umożliwiającego wyznaczanie trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, poddanych działaniu złożonych obciążeń cyklicznych. W pracy dokonano również porównania wyników prognozowania trwałości zmęczeniowej materiału, oblic[...]
EN The paper presented a new fatigue damage accumulation model which allows to determine fatigue life of structure elements exposed to the influence of complex cyclic loadings. The main aim of the paper was to compare the results of forecasting fatigue life of a material, calculated with the use of the[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podano definicję i przykład prawdopodobnie największej z dotychczas zaistniałych katastrofy kanalizacyjnej. Zaproponowano klasyfikację czynników wywołujących katastrofy kanalizacyjne stosując ich podział na 3 grupy. Dokonano omówienia czynników przyporządkowanych poszczególnym z wymienionych grup. W[...]
EN A definition and an example of probably the biggest sewerage disaster ever recorded have been given. A classification of factors which cause sewerage disasters dividing them into three groups has been presented. Factors falling into each group have been discussed. Negative consequences of sewerage d[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Produkcja energii elektrycznej z uwzględnieniem współczesnych wymagań ekologii jest procesem technicznie wysoko zaawansowanym. Kominy przemysłowe odprowadzające spaliny stanowią końcowe ogniwo tego łańcucha technologicznego. Muszą one na równi z pozostałymi jednostkami produkcyjnymi spełniać wymaga[...]
EN The paper presents a set of problems connected with a thirty-five long of a reinforced concrete bunker for brown coal. The design of the bunker, its record and main reasons for its damages as well as the scope of carried out preventive and reconstruction work, moreover the actual technical conditio[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Szereg obiektów energetycznych w kraju jest eksploatowana już po 20-30 lat. Są więc już mocno wyeksploatowane zarówno pod względem technologicznycm jak i budowlanym. Obiekty te wykazują szereg uszkodzeń i wymagają napraw lub modernizacji związanych ze zmianami technologii. Problem ten omówiono w pr[...]
EN Paper presents some conclusions incoming from reapir of the reinforced concrete structure supporting ash tanks in power plant. Methods of repair were analysed on the base of results of calculations and research in building site.
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono analizę czynników materiałowo-technologicznych i środowiskowych, decydujących o jakości i trwałości żerdzi wirowych z betonu. W zakresie czynników materiałowo-technologicznych omówiono wymagania dotyczące składników betonu oraz warunków technologicznych produkcji elementów. W z[...]
EN In the paper there is shown an analysis of material, technological and environmental factors which have decisive influence on quality and durability of spun concrete poles. Within domain of material technological factors there are discussed the requirements concerning components of concrete and also[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat rozpoczyna informacja o rozwoju budowy chłodni kominowych w Polsce. Następnie przedstawiony jest przegląd zniszczeń 48 chłodni po szeregu latach eksploatacji wraz z podaniem klasyfikacji tych zniszczeń. W kolejnych rozdziałach omówiono podstawowe pojęcia niezawodności, sformułowano zmienne p[...]
EN The paper starts with information on the development of RC natural draught cooling towers in Poland. Subsequently, the possibility of application of reliability theory to the design, construction, use, maintenance and repairs of this type of structures is examined. In the design stage, the definitio[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono typowe uszkodzenia elementów żelbetowych konstrukcji elektrowni wodnych w okolicach Wrocławia. Zarejestrowano je podczas szczegółowych przeglądów przeprowadzonych latem 1996 r. W kilku przypadkach stwierdzono powstanie stanów awaryjnych. Opracowanie sposobów naprawy oraz części[...]
EN Paper presents some typical failures of reinforced concrete elements in hydroelectric power plants localized in the vicinity of Wrocław. They were spotted during inspections performed in summer 1996. In same case the elements of constructions were close to break down. RC elements were partially subj[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedmiotem referatu jest analiza możliwości wzmocnienia chłodni kominowej eksploatowanej w jednej z elektrowni w Polsce, która uległa znacznemu zniszczeniu na skutek działania agresywnego środowiska oraz niedostatecznej jakości wykonania płaszcza. Stan techniczny konstrukcji został dokładnie zbadan[...]
EN One of the cooling towers in Poland was very much destroyed due to poor construction and aggressive environment. One the base of the examined structure state extensive numerical analysis (based on FEM and partial safety factors concept) was performed taking into account various stages of repair and [...]
15
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W jednej z ciepłowni miejskich żelbetowy komin H - 120 m doznał licznych uszkodzeń na skutek wielu wad wykonawczych i braku konserwacji w ciągu 25 lat nieprzerwanej eksploatacji. Nieprawidłowości te miały głównie postać znacznych ubytków betonu w wadliwie wykonanych stykach między kolejnymi cyklami [...]
EN A reinforced concrete chimney H = 120 in one of municipal heat power plants suffered considerable damage as a result of numerous workmanship errors and a lack of maintenance work during the 25 years of continuous operation. The anomalies included first of all considerable decrements of concrete in f[...]
16
80%
Energetyka
2012 nr 11 706-710
PL Przedstawiono wybrane miary uszkodzenia stosowane do opisu degradacji materiałów konstrukcyjnych poddawanych warunkom wywołującym zmęczenie. Obok miar powszechnie znanych omówiono nowe koncepcje opisu uszkodzenia zmęczeniowego przy pomocy znanych mechanizmów cyklicznej plastyczności i ratchetingu.
EN Selected damage measures applied for degradation description of engineering materials subjected to fatigue loading conditions are presented. In addition to well-known measures the new concepts of fatigue damage development are discussed using known mechanisms of cyclic plasticity and ratcheting.
17
80%
Świat Szkła
1998 nr 2 11-12
PL Coraz częściej policja, towarzystwa ubezpieczeniowe i sądy powołują rzeczoznawców do wydania opinii, z której strony, od zewnątrz czy od wewnątrz szyby, nastąpiło działanie siły, która ją uszkodziła i czy oświadczenia składane w sprawie pochodzenia szkody mogą być uznane za prawdziwe.
18
80%
Świat Szkła
PL Uszkodzenia na oknach pojawiły się w trakcie trwania okresu gwarancyjnego. Mistrz stolarski, który okna te wykonał, uzgodnił z inwestorem sposób postępowania - powtórne malowanie emalią kryjącą. Oczywiście, na koszt wykonawcy. Okazało się jednak, że obie strony mówiąc o tym samym, myślały inaczej. I[...]
19
80%
Pojazdy Szynowe
2012 Nr 3 54-58
PL W niniejszym artykule określono parametry krytyczne oraz przedstawiono sposoby ich detekcji i oceny w odniesieniu do pokładowych pierwotnych i wtórnych chemicznych źródeł energii elektrycznej. Prognozowanie stanu źródeł energii jest konieczne w celu umożliwienia wczesnego wykrycia lub uniknięcia usz[...]
EN In this paper the critical parameters of the primary and secondary on-board chemical sources of electrical energy have been identified and methods of their detection and evaluation have been presented. Performing prognosis of the state of the sources of energy is necessary in order to make possible [...]
20
80%
Drogownictwo
2000 nr 8 239-242
PL Opis możliwości naprawy uszkodzeń w mostach poprzez zastosowanie sprężania.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last