Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie drzew
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 3 25-26
PL W obecnym stanie prawnym uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2012 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), bywa w wielu przypadkach kłopotliwe oraz zajmuje sporo czasu. Nie w każdym przypadku decyzja kończąca[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 44-46
PL W przypadku usuwania drzew, będących we władaniu zarządu spółdzielni mieszkaniowych, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli jej nie ma, usunięcie drzew z terenów spółdzielni mieszkaniowych może być bardzo trudne i uniemożliwiać dalsze skuteczne prowadzenie postępowania administracyj[...]
3
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 12 56-57
PL Nowe przepisy wprowadzają - przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - obowiązek oględzin zadrzewień pod kątem występowania w nich gatunków chronionych. W praktyce rozwiązanie to może być źródłem wielu problemów. Z dniem 20 lipca weszła w życie Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie usta[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 11-12 29-31
PL Wprowadzona w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska wprowadziła m.in. zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów. Niektóre z tych zmian są problematyczne pod względem przyrodniczym i nie służą ochronie drzew i krzewów.
5
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 5 62-63
PL Usuwanie drzew i krzewów, poza pewnymi wyjątkami, powinno się odbywać na mocy decyzji administracyjnej, której podstawy opisano w Ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.). Z samej nazwy ustawy, a także rozdziału poświęconego temu zagadnieniu wynika jasność[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2008 nr 7 28-28
PL NIK opublikował informacje pokontrolne nt. usuwania drzew przy drogach powiatowych. Dotyczą one trzech gmin oraz dwóch zarządów dróg powiatowych. Zasadniczo wnioski o zgodę na wycinkę drzew przydrożnych, składane do urzędów gmin, argumentowane były chęcią poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, rzad[...]
7
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 6 26--27
PL Ustawa o ochronie przyrody praktycznie nie zawiera jednoznacznych wskazówek co do kryteriów, jakie powinien brać pod uwagę organ podejmujący decyzję dotyczącą zezwolenia na usunięcie drzewa – a w zasadzie dokonujący szeregu rozstrzygnięć w postępowaniu w sprawie jej wydania. Tym samym należy w pierw[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 4 26-27
PL W miastach drzewa przy ulicach tworzą określoną kompozycję przestrzenną, której w wypadku wycięcia drzew nie można niczym zastąpić. Podobnie niepowtarzalna jest aleja starych drzew na terenach wiejskich, której zniszczenie jest stratą bezpowrotną. Należy brać pod uwagę nie tylko przynależność drzew [...]
9
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 5 48--50
PL Drzewa, jak praktycznie każdy większy lub mniejszy obiekt występujący w przestrzeni miejskiej, mogą być zagrożeniem, a ich usunięcie może leżeć w interesie społecznym. W dotychczasowym stanie prawnym brakuje rozwiązań pozwalających organom administracji na nakładanie obowiązku usunięcia drzew mogący[...]
10
100%
Zieleń Miejska
2018 Nr 3 48--50
PL Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ponoszone przez podmioty korzystające ze środowiska na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) są instrumentem prawnym, który z jednej strony ma stymulować podmioty korzystające ze środowiska do tego, aby ich działa[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2019 nr 10 68--69
PL Tryb wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków parków, ogrodów i innych form projektowanej zieleni oraz z terenów pozostałych nieruchomości wpisanych do właściwych rejestrów zabytków zawarto w Ustawie z 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad [...]
12
88%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 48-48
PL W przypadku zjazdów na drogi wewnętrzne nie będzie zachodziła konieczność uzyskiwania przez podmioty zainteresowane zezwolenia na lokalizację zjazdu.
13
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 48-49
PL Zarówno problematyka miejsca wykonania nasadzeń kompensacyjnych, jak i określenie zakresu swobody organu administracji wydającego zezwolenia może w praktyce skutkować wieloma komplikacjami przy ustalaniu szczegółowych kwestii, dotyczących nasadzeń kompensacyjnych.
14
88%
Przegląd Komunalny
2003 nr 10 73-73
PL Niezależnie od ustalenia nowych jednostkowych stawek kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, które obowiązują od 1 lipca 2003 r., określony został także tryb postępowania administracyjnego w tej sprawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakł[...]
15
88%
Przegląd Komunalny
2000 nr 3 28-29
PL Z dniem 1 stycznia 2000 r. obowiązują nowe stawki opłat za usuwanie drzew lub krzewów, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych oraz składowanie odpadów, wprowadzone nowymi rozporządzeniami Rady Ministrów.
16
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 47-49
PL Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt wpisuje się w ustawę o ochronie przyrody. Jednak rozwiązania prawne w zakresie ochrony gatunków dziko występujących do dziś nie zostały precyzyjnie określone i mogą prowadzić do naruszenia prawa.
17
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 46-48
PL W polskim krajobrazie przydrożne drzewa cały czas są jeszcze powszechnym zjawiskiem, które stanowi istotne urozmaicenie otaczającego nas krajobrazu. Są też siedliskiem wielu gatunków chronionych.
18
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 11 40-41
PL Po sześciu latach starań zmienione zostały przez Sejm Rzeczypospolitej Poleskiej przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew przydrożnych. Tym samym przywrócono kontrolę wycinek i wprowadzono ochronę koron drzew.
19
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 2 32-32
PL Najważniejszym finansowo-prawnym środkiem ochrony drzew i krzewów przed usuwaniem sa opłaty związane z wydaniem zezwolenia, które legalizuje czynność usuwania.
20
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 46-46
PL Delikt przewidziany w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.) polega na usuwaniu drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last