Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usuwanie azotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 7-8 2-5
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 73-91
PL Wiejskie miejscowości w Portugalii, w porównaniu do miast, prezentują niski poziom infrastruktury do oczyszczania ścieków. Z tego względu szczególnie istotne jest zastosowanie rozwiązań technicznie i ekonomicznie uzasadnionych, takich jak systemy hydrofitowe. Obiekty te umożliwiają osiągnięcie jakoś[...]
3
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 7-8 37-40
EN Selected research on high-efficiency biogenic compounds removal in MBR reactors. Diagram of treatment systems. Unit daily efficiency in the function of daily sludge charging with NTK charge in the analyzed treatment systems with various oxygen concentrations. Efficiency of de-nitrification process i[...]
4
80%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 4 (25) 32-35
PL Wejście w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 dotyczącego jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi spowodowało, że wiele oczyszczalni ścieków w Polsce stanęło przed koniecznością modyfikacji układu oczyszczania ścieków, zwiększenia efektywno[...]
5
80%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 1 (40) 25-28
PL Artykuł przeglądowy, w którym omówiono istotę oraz główne uwarunkowania synergicznego usuwania azotu i fosforu, a także układy technologiczne promujące jego przebieg w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej.
6
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 9 16-20
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 25 19-30
PL W artykule przedstawiono przegląd metod usuwania substancji biogennych metodami osadu czynnego wraz z przykładami modeli matematycznych tych procesów. Przedstawiono również metodę usuwania azotu.
EN The paper presents the overview of the methods of the nutrient removal in activated sludge method. After the detailed description of the mathematical models of these processes, the nitrogen removal was presented.
8
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 5 168-172
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna
2013 Nr 2 (630) 25--33
PL Celem prowadzonych badań kinetycznych była ocena przydatności produktów odpadowych z produkcji alkoholu do intensyfikacji procesu biologicznej denitryfikacji, w głównym ciągu oczyszczania komunalnych oczyszczalni ścieków, opartych na metodzie osadu czynnego. Do badań wykorzystane były produkty z kil[...]
EN The aim of the study is to evaluate the usefulness of kinetic waste products from the production of alcohol to intensify the process of biological denitrification, in the main stream of municipal wastewater treatment plants (WWTP) based on the method of activated sludge. For the tests the products f[...]
10
70%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 28-31
PL Azot należy do ważnych elementów cykli biogeochemicznych systemów hydrofitowych oczyszczających ścieki. Występuje w nich w różnej formie: azot organiczny i jony: NH4+, NO3-, NO2-. Usuwanie azotu ze ścieków w systemach hydrofitowych zachodzi w wyniku usuwania biologicznego (nitryfikacji i denitryfika[...]
11
70%
Environment Protection Engineering
PL Zaprezentowano technologię oczyszczania ścieków gwarantującą wysoki stopień usunięcia z nich węgla organicznego, azotu ogólnego, fosforu oraz zawiesiny. Technologia ta może być bardzo przydatna na takich obszarach, jak np. parki krajobrazowe gdzie ilość ścieków ulega istotnym zmianom sezonowym i dzi[...]
EN There is presented an advanced technology of wastewater treatment which guarantees efficient removal of org. carbon, total nitrogen, phosphorus, and suspended solids is presented. Such technology can be very attractive when applied in landscape parks where the vol. of discharged wastewater very seas[...]
12
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1352--1366
EN This paper presents an evaluation of the effectiveness of the removal of ammonia nitrogen from the water with oversize content of iron and manganese. The study was conducted using a two-stage biofiltration process on chalcedony beds. Biofilters operated in series, with counter-gravity flow at the fi[...]
13
61%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The paper presents the potential benefits of modification of the control system of wastewater treatment in the "Swarzewo" Municipal Sewage Treatment Plant. Currently, process control is based on the determined filling level of the reactor and wastewater aeration time, regardless the concentration of[...]
14
61%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 6 (27) 23-25
PL Procesem wykorzystywanym na szeroką skalę do usuwania azotu ze ścieków jest dysymilacyjna denitryfikacja heterotroficzna prowadzona przez znacząca ilość gatunków bakterii oraz, grzybów. Prace doświadczalne nad tym zjawiskiem umożliwiły dokładną charakterystykę procesu oraz sprecyzowanie parametrów t[...]
15
61%
Environment Protection Engineering
PL W pracy dokonano przeglądu nowych metod usuwania azotu amonowego z wód osadowych wytwarzanych w procesach przeróbki osadów ściekowych opartych na deamonifikacji w systemach z biofilmem.
EN This study is a review of the new methods of ammonium nitrogen removal from liquids which originate from dewatering of digested sludge based on the rule of deammonification in biofilm systems.
16
61%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 1 24-25
17
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2012 z. 59 26--37
PL Odpowiednio dobrana i zainstalowana aparatura kontrolno-pomiarowa ułatwia prowadzenie procesów nitryfikacji oraz denitryfikacji w sposób prawidłowy i ekonomiczny. Urządzenia pomiarowe powinny być nieskomplikowane oraz tanie w eksploatacji. W artykule przedstawiono badania zrealizowane w skali tec[...]
EN Properly selected and installed control and measurement equipment facilitates running processes of nitrification and denitrification in a correct and economical way. Measuring devices should be simple; they should not require a large involvement of the staff and should be cheap during operation. Tha[...]
18
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 6 249--252
EN The impact of continuous and alternating aeration on the efficiency of ammonia removal from reject water in the nitrifation-anammox process
19
61%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule badano wpływ zwiększenia stopnia recyrkulacji wewnętrznej na efektywność denitryfikacji i stężenia azotu azotanowego w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono w skali technicznej, w oczyszczalni ścieków miejskich w Tyrowie k. Ostródy, pracującej w układzie z denitryfikacją wstępną. Wyk[...]
EN The increase of internal recirculation rate on denitrification efficiency and nitrate nitrogen concentration in treated wastewater was studied. The experiment was conducted in a full-scale wastewater treatment plant with primary denitrification, in Tyrowo near Ostróda. It was shown that increase of [...]
20
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2008 Nr 12 23-27
EN The process' idea, its advantages and disadvantages. Factors influencing efficiency of de-phosphatizing de-nitrification. Technological systems: with divided bio-mass for the de-phosphatizing de-nitrification process and for nitrification process. Examples of A2N type systems' configurations.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last