Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 81
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  use
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 6 216-218
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
3
88%
Archives of Environmental Protection
2019 Vol. 45, no. 4 104--113
EN The paper is focused on the research of ecotoxicological properties of mortar prisms produced with partial cement replacement by ash from energy recovery of municipal waste. Two types of ash were used: ash from incineration and ash from municipal waste gasification. According to the Waste Catalogue,[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wykorzystanie ciągników rolniczych w 52 losowo wybranych gospodarstw specjalizujących się w chowie bydła mlecznego z województwa podlaskiego. Stwierdzono niskie średnie wykorzystanie roczne ciągników, które zwiększało się wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Najmniej eksploatowan[...]
EN The study presents the use of farm tractors in 52 farms selected at random, which specialise in diary cattle breeding from podlaskie voivodeship. Low average annual use of tractors, which increased with the growth of the surface of a farm, was determined. Tractors with power of 15-25 kW were used at[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 131-137
PL Praca prezentuje wyniki badań dotyczące miejsca i czasu w jakim ludność wiejska korzysta z Internetu. Obszarem badań objęto wybrane gminy wiejskie Małopolski. Wyniki badań wskazują, że internauta mieszkający w małopolskiej wsi to osoba od co najmniej roku korzystająca z Internetu przynajmniej raz w [...]
EN The work presents the results of analyzing time and place of using the Internet by the rural population. The analysed area covered rural communes of the Małopolska region. The results of the analysis indicate that an Internet user living in rural area of the Małopolska region is a person that was us[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Zanalizowano stan realizacji programów unijnych oraz wykorzystanie funduszy strukturalnych jakie zostały przyznane rolnikom w latach 2004-2006. Przedstawiono wysokość przyznanych kwot pieniężnych oraz zakres inwestycji przeprowadzonych przez rolników dzięki otrzymanej unijnej pomocy finansowej. Prze[...]
EN The paper analyzed a status of the Union programs implementation and use of structural funds granted to farmers in years 2004 to 2006. It listed the granted monetary funds as well as investments initiated by the farmers as a result of the European Union financial support. A number of 0 farms located[...]
7
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 9 1670-1673
8
75%
Mechanik
PL Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania drukarek 3D w przemyśle. Wskazano możliwości rozwoju technologii drukowania 3D oraz omówiono sposoby wykorzystania tej technologii w regionie radomskim w odniesieniu do tendencji światowych, a także nakreślono perspektywy rozwoju tego regionu.
EN The paper presents the benefits of using 3D printers in industry. It has indicated the possibility of the development of 3D printing technology and discusses ways of using 3D printing technology to the Radom region in relation to global trends and also outlines the prospects for this region.
9
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2016 R. 84, nr 9 27--29
10
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 21--30
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pól elektrycznych i magnetycznych z zakresu wyższych częstotliwości, które wytwarzane są przez elektroniczne systemy bezpieczeństwa na rozległych terenach logistycznych. W artykule zaprezentowano również tło środowiska pola elektromagnetycznego. Zniekształcone ś[...]
EN The article presents the results of research electric and magnetic fields in the field of higher frequencies, which are produced by electronic security systems in large logistics areas. The paper also presents the background of the electromagnetic environment. Distorted electromagnetic environment c[...]
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2019 nr 224 1--339
PL Od wielu lat podejmowane są na całym świecie coraz bardziej intensywne działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego człowieka. Unia Europejska pełni wiodącą rolę w międzynarodowej walce ze zmianami klimatycznymi, w związku z tym dąży do zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, do[...]
EN For many years, activities aimed at protecting man’s natural environment have been getting more and more intensive around the world. The European Union is playing a leading role in the international fight against climate change, therefore it is striving to achieve the reduction of greenhouse gas emi[...]
12
75%
Logistyka
2015 nr 4 7643--7657, CD2
PL W pracy przedstawiono programy oblotów samolotów weryfikujące w warunkach rzeczywistych jakość procesów obsługowych, oraz omówiono procedury oceny stanu technicznego istotnie wpływające na bezpieczeństwo samolotu PZL TCII ORLIK.
EN At the work programs of test flights of planes verifying the quality of service processes in real conditions were presented, as well as assessment processes of the technical condition indeed affecting the safety of the PZL TCII plane were discussed Eaglet.
13
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL W latach 1990-2009 liczba kombajnów zbożowych, użytkowanych w rolnictwie polskim, zwiększyła się z 72,9 tys. szt. do 134,0 tys. szt., czyli o 84%. W tym samym czasie powierzchnia zasiewów zbóż i roślin technologicznie podobnych zwiększyła się w Polsce o 1,7%, a z uwagi na zwiększający się udział kom[...]
EN The number of combine-harvesters used in Polish agriculture within the years 1990-2009 increased from 72.9 thousand up to 134.0 thousand, i.e. by 84%. In the same time the cropping area of cereals and technologically similar plants in Poland became larger by 1.7%. Taking into account an increasing s[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przeprowadzono analizę użytkowania przez rolników komputerów i internetu. W 30 gospodarstwach badanych w latach 2006 i 2010 nastąpiły zmiany w dostępie i wykorzystaniu technik komputerowych. W 2010 roku w 28 gospodarstwach użytkowane były komputery, w tym 87% było podłączonych do internetu. Ponad 70[...]
EN Analysis of the use of computer and internet by farmers was carried out. On 30 farms, which were researched in 2006 and 2010, changes in access and use of computer technology occurred. In 2010, 28 farms used computers, 87% of them were connected to the internet. Over 70% of computer owners recognise[...]
15
63%
Elektro Info
2013 nr 7-8 52--53
16
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy scharakteryzowano infrastrukturę magazynową, jej wykorzystanie oraz aktualną wartość odtworzeniową w aspekcie stopnia uproszczenia i kierunku produkcji. Największy potencjał magazynowy odnotowano w gospodarstwach o III stopniu uproszczenia (35,9 m2*ha-1) i w gospodarstwach dwukierunkowych (3[...]
EN The paper describes a storing infrastructure, its use and the present replacement value with regard to the simplification degree and the production orientation. The highest storing potential was noted in farms of III° simplification degree (35.9 m2*ha-1) and in two-orientation farms (36.8 m2*ha-1), [...]
17
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 121-129
PL Przeprowadzono badania dotyczące wykorzystania komputerów i Internetu przez 334 studentów studiów o profilu rolniczym metodą wywiadu standaryzowanego. Stwierdzono, że studenci wykorzystują komputery w procesie studiowania. Większość posiadaczy komputerów - 75% uznaje ich dużą przydatność w studiowan[...]
EN The scope of the research covered the use of computers and the Internet by 334 students of agricultural sciences. The research was carried out using the standardised survey method. It has been observed that students use computers during their studying process. Majority of computer owners - 75% - adm[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
PL W opracowaniu podjęto próbę określenia nadwyżek słomy w 30-stu gospodarstwach rolnych położonych na terenie powiatu żywieckiego. Dokonano oceny potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych w badanych gospodarstwach. Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonej analizy stwier[...]
EN This study attempts to estimate straw production surplus in 30 farms in located in Żywiec District. The research allowed to evaluate the potential for straw use for heating in the examined farms. On the basis of obtained results and conducted analysis it was found that the existing straw surplus (av[...]
19
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono potencjał magazynowy oraz jego wykorzystanie w gospodarstwach o różnych typach produkcji rolniczej. Największym potencjałem magazynowym odznaczały się obiekty z grupy D - 49,3 m2źha-1, a najmniejszym obiekty z grupy A - 11,7 m2źha-1. Stopień wykorzystania powierzchni magazynowej wynosi[...]
EN Storage potential and its use in farms with various types of agricultural production are presented. The greatest storage potential was found for the group D objects - 49.3 m2źha-1, the lowest storage potential was noted for the group A objects - 11.7 m2źha-1. The degree of using the storage area ran[...]
20
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 45--47
PL Przedstawione wyniki badań obejmują charakterystykę miesięcznych kosztów ponoszonych na ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych budynku jednorodzinnego gazem ziemnym w latach 2010-2011 w okresie grzewczym oraz pozagrzewczym. W analizie wyszczególniono koszty związane ze zużyciem gazu ziemnego na podgrza[...]
EN The results of the researches contain characteristic of monthly costs, from period of time 2010-2011, which were carried out on heating a habitable rooms in a detached house with use earth gas. In analysis, costs connected with earth gas use for heating technological and useful water were mentioned.[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last