Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi turystyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 117-122
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie roli i udziału sektora publicznego, a w szczególności aparatu administracyjnego, w kształtowaniu jakości przestrzeni turystycznej, a także jego wpływ na wszystkie fazy produkcji, sprzedaży i konsumpcji produktu turystycznego. Zmiany w strukturze organizacyjnej tur[...]
EN The subject of the article is presentation of the role and participation of public administration sector in creation of tourist requirements quality. Among other functions administration units realize the following group of tasks: -aimed at enhancing legal system, -standardization and authorization [...]
2
100%
Logistyka
2008 nr 1 91-94
PL Turystyczny kanał dystrybucyjny wzmacnia rolę promocji produktu turystycznego. W artykule zaprezentowano problematykę skuteczności promocji wykorzystując badania pierwotne. Celem badań była ocena skuteczności komunikacji marketingowej (promocja) w przedsiębiorstwach turystycznych organizatorów podró[...]
EN Tourism channel distribution reinforce promotion role for a tourism product. The article presents some of the problem efficiency of promotion on basis research on the field. The aim of the research was to assess the effectiveness of marketing communication in tourist companies -tour operators and th[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 3 263-277
PL Artykuł obejmuje niektóre problemy marketingu usług turystycznych i składa się z czterech rozdziałów, zatytułowanych : pojęcia i rodzaje marketingu, polityka kształtowania usług turystycznych, dystrybucja usług turystycznych, system promocji usług i regionów turystycznych. Akcent jest położony na pr[...]
EN The article presents the problems of the marketing of tourist services and consists of four chapters entitled : definitions and kinds of marketing, the policy of forming tourist services, the distribution of touring services, the system of promoting services and regions. The author raises the follow[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 3 175-185
PL Artykuł dotyczy problemów związanych z zarządzaniem turystyką i planowaniem przestrzennym. W części pierwszej dokonano prezentacji walorów turystycznych Augustowa. Analizie poddana została baza turystyczna oraz stan zaplecza gastronomicznego miasta. W drugiej części ukazany został plan zagospodarowa[...]
EN This article conserns tourism economy problems and town and country planning. In the first part touristic advantages of Augustów are presented. An analysis of touristic base and condition of the catering business in the city are made. In the second part town and country planning of Augustów is shown[...]
5
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 177-181
PL Polityka ochrony konsumentów w Unii Europejskiej zmierza do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego konsumentów oraz do wyrównania standardów ich ochrony w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Wiele aktów prawa wspólnotowego, chociaż nie były one tworzone specjalnie na potrzeby rea[...]
EN Consumer's policy in European Union aims at guarantee of a salubrious and economic protection of the consumers and standardization of their protection in the common market. Among many law acts relating to the consumer's protection there are the regulations which also concern to protection of the tou[...]
6
75%
Polish Journal of Management Studies
2011 Vol. 3 32-43
PL Ten artykuł został napisany w celu zapewnienia przeglądu znaczenia zarządzania jakością e-Service, temat ten został podjęty ponieważ, dzisiejsze produkty i usługi przeszły radykalną zmianę do postaci cyfrowej i dostarczane są za pośrednictwem Internetu. Autor zdecydował się wprowadzić dostosowanie w[...]
EN This article was written in order to provide an overview of the significance of e-Service quality management; this subject was approached because today's products and services are radically shifted to digital form and delivered through the Internet. The author chose to make a customization on touris[...]
7
75%
Problemy Jakości
8
75%
Logistyka
2014 nr 3 2170--2181
PL Wyzwaniem dla funkcjonowania i rozwoju współczesnych rynków turystycznych jest implementowanie zasad zarządzania zintegrowanego w sferę usług turystycznych. W tym podejściu do sektora usług turystycznych istotną rolę odgrywają działania związane z tworzeniem koncepcji zintegrowanego produktu turysty[...]
EN The challenge for the functioning and development of modern tourism markets is to implement an integrated management principles in the sphere of tourism . In this approach to the sector of tourism services play a significant role activities related to the creation of the concept of integrated touris[...]
9
63%
Logistyka
PL W artykule skoncentrowano się na jednym z obszarów marketingu, a mianowicie na koncepcji marketingu mix. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania optymalnej strategii marketingu mix w zakresie usług turystycznych. W dalszej części opracowania przedstawiono instrumenty wchodzące w skład kompozycji m[...]
EN The article focuses on one of the areas of marketing, namely the concept of marketing mix. Attention was drawn to the need to develop on optimal strategy in the marketing mix of tourism services. In the further part of this work the instruments of the marketing composition, including also personnel [...]
10
63%
Logistyka
PL Opracowanie zawiera treści odnoszące się do promocji usług turystycznych. Wyjaśniono znaczenie i istotę promocji jako czwartego instrumentu w kompozycji marketingu mix. Przedstawiono elementy składające się na promocję mix usług turystycznych. Przybliżono znaczenie reklamy, marketingu bezpośredniego[...]
EN The study includes contents relating to the promotion of tourism services. It explains the meaning and essence of promotion as a fourth instrument in the composition of the marketing mix. Presents the elements of the promotion mix of tourism services. Brings closer the importance of advertising, dir[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 141-146
PL Przemysł turystyczny, podobnie jak inne działy gospodarki, poddany jest procesom rynkowym. Funkcjonują w nim tak samo mechanizmy konkurencji, proces "zabiegania" o klienta. Dodatkowo turystyka jako stosunkowo młoda dziedzina gospodarki, ale jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijająca się, musi "wypr[...]
EN The tourist industry depends on market processes, just as the other branches of economy. As the other branches there function mechanisms of rivarly, and a process of "taking care" a customer. Additionaly the tourism must work out as position in customer's wants and wallet. As a relatively young bra[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1257-1267
PL Analiza procesu rozwoju konsumpcji turystycznej wykazuje, że jego dynamika jest w znacznym stopniu zależna od dostępności komunikacyjnej, a podróże lotnicze stają się coraz powszechniejszym i atrakcyjniejszym sposobem przemieszczania. Autorzy zaprezentowali ewolucję procesu rozwoju turystyki z wykor[...]
EN Analysis of the tourism development process shows that its growth is largely dependent on the availability of transport. The air travel is becoming an increasingly widespread and attractive way totravel. The authors present the evolution of tourism development by identifying [alternative: by looking[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 259--277
PL Niniejszy artykuł przedstawia wielokryterialny model oceny usług hotelowych ze względu na jakość oferowanych usług z uwzględnieniem ważności poszczególnych kryteriów. Przyjęte zmienne są zmiennymi rozmytymi ze względu na możliwość uwzględnienia niepewności co do wartości ocen. Model ten umożliwia ok[...]
EN This paper presents a multi-criteria assessment model hotel services because of the quality of services, taking into account the validity of individual criteria. Adopted variables are fuzzy because of the possibility to take into account the uncertainty as to the value assessments. This model enable[...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 5 33--40
PL Artykuł dotyczy aktualnego problemu, który można określić, jako poszukiwanie ekonomiczno-społecznych determinant umożliwiających zwiększenie ruchu turystycznego i jego efektywności na badanym obszarze. Problematyka dotyczy Zamościa, w którym zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania turystyką na[...]
EN The article deals with the current problem, which can be defined as the search for economic and social determinants that allow increasing tourist traffic and its effective in the studied area. Issues related to Zamość, in which the issues of effective tourism management are among the priority ones. [...]
15
51%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 4 138--152
PL W artykule poddano weryfikacji dwie tezy: 1. Wprowadzenie nowego masowego produktu turystycznego na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim spowoduje istotny wzrost zainteresowania tym regionem na świecie i wzrost liczby turystów na analizowanym obszarze; 2. Turystyka może stanowić jedną z istotnych [...]
EN The paper presents both the external and internal conditionings of introducing a new tourist product targeted at creative white-collar workers. It has been proposed that this product ought to be called an intelligent specialization of tourism, in which services would be organized on the basis of kno[...]
16
51%
Logistyka
2014 nr 3 2982--2991
PL O atrakcyjności turystycznej obszarów turystycznych decyduje kilka podstawowych czynników. Obok walorów turystycznych, wymienia się dostępność komunikacyjną obszaru, stan środowiska naturalnego, a także zaplecze usług turystycznych i paraturystycznych. W Polsce w ostatnich latach, w tym również za s[...]
EN Some basic factors determine the tourist attractiveness of tourist destinations. Next to the tourist attractions there are also mentioned the communication accessibility and the state of natural environment, but also tourist and supra-tourist infrastructure. In recent years, numerous infrastructure [...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 212--220
PL W artykule podjęto próbę zidentyfikowania potencjału wybranych elementów polskiego rynku usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach usytuowania Polski pomiędzy dwoma regionami o wysokim potencjale gospodarczym tj. Europą Zachodnią i krajami WNP. Ułatwia to możliwość poznania wysokiej klasy walo[...]
EN This article attempts to identify the potential of selected elements of the Polish market for tourist and recreational services in the context of Poland's position between two regions with high economic potential, ie Western Europe and CIS countries. This facilitates the possibility of getting to kn[...]
18
51%
Information Systems in Management
2013 Vol. 2, No. 2 146--158
EN In this article we present an analysis of implementations of a chatbot - a program which simulates an intelligent conversation with webpage visitors, dedicated to hotels and guesthouses (hotel chatbot, in short: HC). We obtained unique data from five various webpages exhibiting various configuration[...]
19
51%
Problemy Jakości
2019 R. 51, nr 3 21—27
PL Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne zn[...]
EN Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last