Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono projekt wstępny kwalifikowania firm transportowych przez spedytora. Jest to koncepcja opracowana na potrzeby podkarpackiej firmy MARWAY IE. Opiera się na pomyśle przeniesienia kryteriów oceny firmy spedycyjnej przez giełdy na dostawców usług transportowych. Ze względu na swój c[...]
EN The paper presents preliminary project of transport firm qualification by forwarder. There is the conception worked out for MARWAY IE firm. The conception base on transfer of forwarder firm assessment criteria by stock exchange to transport service suppliers. The project maybe used without changes o[...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 11 97-108
3
100%
Logistyka
2007 nr 4 61-66
4
100%
Logistyka
2004 nr 6 79-80
PL Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki stanowi zagadnienie o dużym walorze praktycznym, zarówno dla przedsiębiorców trudniących się zawodowo wykonywaniem usług transportowych czy też spedycyjnych, jak również dla ich klientów.
5
100%
Logistyka
2004 nr 5 71-72
PL W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastapił wzrost znaczenia i złożoności zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce. Właściwa organizacja procesów w całej sieci logistycznej jest gwarantem rynkowego sukcesu. "Paliwem" napędzającym silnik łańcucha logistycznego jest klient, któr[...]
6
80%
Logistyka
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski stanowi jeden z głównych priorytetów transformacji polskiej gospodarki po 1990 r. Uzależniony on jest od szeregu czynników, które mogą przyczynić się do podjęcia decyzji przez korporacje transnarodowe o zainwestowaniu swojego kapitału w P[...]
EN The inflow of foreign direct investment (FDI) into Polish is one of the main priorities of the transformation of the Polish economy after 1990. It depends on a number of factors that can contribute to decisions by multinational corporations to invest their capital in Poland. Among the conditions to [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 60 45-49
PL Artykuł podejmuje zagadnienie jakości postrzeganej w procesie adaptacji usług transportowych. Sytuacje odzwierciedlające adaptację jakości usług przedsiębiorstw transportowych zaprezentowano w postaci macierzy. Problematykę jakości postrzeganej omówiono przez pryzmat luki rzeczywistej i teoretycznej[...]
EN Article is undertaking issue of quality perceived in process of transport services adaptation. Situations which are reflecting services quality adaptation in transport companies are shown as matrix. Topic of perceived quality is presented thru the gap of reality and theory.
8
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 4 18-18
PL Grupa przedsiębiorców z Pabianic świadczy usługi transportowe z zakresu wywozu nieczystości płynnych. Działalność ta prowadzona jest na terenie ośmiu, sąsiadujących ze sobą, gmin. Zgodnie z przepisami ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, póz. 622 z późn. [...]
9
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 3/4 7-18
10
80%
Logistyka
2004 nr 4 24-26
PL Użytkownicy mają prawo korzystać z systemu transportowego spełniającego ich potrzeby, zapewniającego bezpieczeństwo, racjonalnego ekonomicznie, elastycznego i przyjaznego dla środowiska. Wokół tych zagadnień koncentruje się dalsza część unijnej polityki transportowej.
11
80%
Logistyka
2003 Nr 2 10-11
PL W 2002r. utrzymywały się tendencje stagnacyjne w gospodarce. Tempo wzrostu PKB nadal oscylowało w granicach ok. 18%. Był to już kolejny rok, gdzie zmniejszajacy się popyt wewnętrzny i narastające bezrobocie tworzyły niekorzystny klimat gospodarczy dla przedsiębiorstw. W branży TSL stan gospodarki od[...]
12
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przekształcenie strukturalne i własnościowe zachodzące w gospodarce polskiej i transporcie w latach dziewięćdziesiątych z całą ostrością uwypukliły pytanie: jaka powinna być rola i udział państwa w sektorze transportu zarówno w sferze regulacyjnej, jak i też w wymiarze realnym - jako właściciela maj[...]
13
80%
Logistyka
2006 nr 2 14-16
14
80%
Logistyka
2015 nr 2 1131--1139, CD2
PL Autor w swoim artykule przedstawia istotę innowacji w usługach transportowo-logistycznych. Wskazuje na rolę strategii innowacyjnych oraz wartości cenione przez klienta w usługach transportowo-logistycznych mogące być pierwotnym źródłem innowacji. Rozważania zobrazowane są przykładami innowacji w usł[...]
EN Author presents the essence of innovation in transportation-logistics services. The role of innovative strategies is underlined as well as values highly rated by the customer which may be the primary source of innovation. Those considerations are illustrated by examples of innovation in transportati[...]
15
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W styczniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła trzy dokumenty, w których zawarte zostało wspólne stanowisko, dotyczące zmian w zasadach dostępu do rynku przewozów drogowych oraz wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. W niniejszym artykule zaprezentowano przewidywane zmiany w zasadach dostępu [...]
16
80%
Logistyka
2015 nr 4 4898--4905, CD 2
PL W artykule rozważana jest optymalizacja problemów dostaw VRP w odniesieniu do systemów dystrybucji. Są to zagadnienia należące do klasy NP-trudnych problemów. Przeanalizowano aktualne rozwiązania różnych problemów dostaw (VRP, TSP, MTSP, VRPTW, RDPTW). W zadaniu transportowo – produkcyjnym wykorzyst[...]
EN The paper considers the optimization of supply problems for VRP distribution systems. These issues belong to the class NP-hard problems. We analyzed the current supply solutions to problems (VRP, TSP, MTSP, VRPTW, RDPTW). The task of transportation-production algorithm uses marginal costs equal to J[...]
17
80%
CER
TTS Technika Transportu Szynowego
18
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 487--496
PL Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego prze[...]
EN The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by [...]
19
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 12 265-266
20
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Specyfika kształtowania cen w usługach transportowych. Strategie cenotwórstwa. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mające wpływ na poziom cen w poszczególnych gałęziach transportu. Stopniowy wzrost liczebności klientów gotowych zapłacić wyższą cenę za usługi transportowe lepszej jakości.
EN General principles of price fixing in transport services. Price-creating strategies. Internal and external factors influencing price levels in particular transport sectors. Gradual increase in the number of customers eager to pay more for better-quality transport services.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last