Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi systemowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL Podjęto próbę określenia jednolitych zasad odpłatności za usługi systemowe w zakresie regulacji mocy czynnej. Zaproponowano utworzenie konkurencyjnego rynku usług systemowych.
2
100%
Rynek Energii
1999 nr 5 15-20
PL Zmiany zasad rozliczeń na rynku energii elektrycznej idą w kierunku traktowania usług systemowych jako swoistego "towaru", podlegającmu podobnym zasadom wolnego zakupu i sprzedaży,jakim ma podlegać zasadniczy "towar", czyli energia elektryczna. W artykule podjęto próbę określenia jednolitych zasad o[...]
EN The main problem, which is descusses in the paper, is the rules of ancillary service tariffs conscrution on energy markets. The current structure of ancillary services tariffs in the Polish power system is presented. The author's proposal of the future tariff construction rules is discussed.
3
88%
Acta Energetica
2011 nr 4 15--21
PL W artykule zaprezentowano model pozyskania regulacyjnych usług systemowych w sposób zdecentralizowany. Przedstawiono koncepcje funkcjonowania lokalnych rynków usług systemowych. Zaproponowano wykorzystanie zdolności odbiorców, źródeł rozproszonych i operatorów systemów lokalnych do dostawy usług[...]
EN The article presents a model of regulating ancillary services provision in a decentralised manner. A concept of the operation of local markets for ancillary services is presented. Exploitation of the service provision capabilities of recipients, distributed sources, and local system operators i[...]
4
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono technologie umożliwiające budowę zasobników energii elektrycznej dużej mocy w aspekcie techniczno-ekonomicznym.
EN The paper presents technical and economic aspects of technologies that enable construction of high power electric energy storage systems.
5
75%
Rynek Energii
2010 nr 4 18-25
PL W artykule omówiono podstawowe uwarunkowania techniczne świadczenia regulacyjnych usług systemowych, wynikające z zasad regulacji mocy czynnej i częstotliwości w systemie. Przestawiono uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania rynku usług regulacyjnych wynikające z przyjętych rozwiązań w zakresie o[...]
EN . In the paper, the key technical circumstances and constrains of analyzed ancillary services that are the consequences of the rules of frequency and power control in the system are presented. The organization aspect of the liberalized energy marked is in the focus of attention. The links between an[...]
6
75%
Rynek Energii
2010 nr 2 20-25
PL Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy syste[...]
EN The ancillary services market is operated as a supplementary market to ensure the accomplishment of the requirements of energy market as the main market. Power production and distribution are subjects of several technical constraints. For efficient and secure power system operation, the Transmission[...]
7
75%
Rynek Energii
2008 nr 2 14-23
PL W artykule przedstawiono analizę aktualnego sposobu pozyskania usług systemowych w zakresie mocy czynnej i rezerw operacyjnych. Wskazano na wady obecnych mechanizmów. Zarysowano kierunek przekształceń rynku regulacyjnych usług systemowych w celu lepszego funkcjonowania w otoczeniu innych segmentów r[...]
EN In this paper, the critical analysis of the current ancillary services market in the field of power balancing were discussed. The drawbacks of current mechanism were pointed. Problems of ancillary services markets development were discussed. Future structure of the market has been proposed for bette[...]
8
75%
Energetyka
2000 nr 8 408-415
9
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 143--146
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduj[...]
EN Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring secur[...]
10
75%
Acta Energetica
2017 nr 2 127--132
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię[...]
EN The intensive development of distributed generation including renewable energy sources (RES) and the co-generation of electricity and heat is a result of the implementation of European and national energy policy. This policy is due to the growing relevance of distributed sources to generate sufficie[...]
11
75%
Rynek Energii
2017 Nr 2 29--35
PL Jednym z wyzwań technicznych i organizacyjnych przed jakimi stanął system elektroenergetyczny w uwarunkowaniach rynkowych jest zorganizowanie rynku systemowych usług regulacyjnych. Rosnący udział rozproszonych, niespokojnych źródeł wytwarzania energii oraz zmiana rynkowej pozycji odbiorców, powoduj[...]
EN One of the technical and organizational challenges the power system faces in deregulated market conditions is to organize an ancillary services market. The growing share of distributed generation of variable (intermittent) energy sources and a change in the market position of buyers, causes the dema[...]
12
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 8 46--49
PL Przedstawiono stan obecny technologii bateryjnych w ujęciu technicznym wraz z potencjalnymi nowymi obszarami zastosowania w systemie elektroenergetycznym.
EN The paper presents present state of battery technologies in technical perspective along with potential new fields of application in power electric system.
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 262--267
PL Pojazdy elektryczne są elementem składającym się na inteligentną sieć elektroenergetyczną (Smart Grid), bowiem poza funkcją transportową mogą dostarczać usług energetycznych w zakresie bilansowania mocy. W tym celu można odpowiednio wykorzystywać sterowalne układy ładowania takich pojazdów. Oczywist[...]
EN Electric vehicles are components of a Smart Grid as, in addition to the transport function, they can provide ancillary energy services like balancing power in power systems. For this purpose, it is possible to use controlled charging systems of such vehicles. Obviously, electric vehicles may also be[...]
14
63%
Acta Energetica
2016 nr 4 112--119
PL Wraz z rosnącym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze wytwórczym systemów elektroenergetycznych wzrasta zainteresowanie operatorów sieci elektroenergetycznych możliwościami ich wykorzystania do celów regulacyjnych. Możliwość i poziom oddziaływania OZE na proces regulacji częstotliwoś[...]
EN Together with a growing share of renewable energy sources (RES) in the generation sector of power systems, the interest of power grid operators in the possibilities of their use for regulation purposes is growing. The possibility and level of impact of RES on the frequency and power regulation proce[...]
15
63%
Instal
2017 nr 11 24--29
PL Celem pracy jest przedstawienie wybranych wyników analizy obrazującej sposób eksploatacji jednostek wytwórczych elektrociepłowni (EC) przemysłowej w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarysowanie złożoności problemu zarządzania energetycznymi zasobami wytwórczymi instalacji przemysłowej oraz z[...]
EN The aim of this paper is to present selected results of the analysis on how electricity production in units is operated in an industrial CHP, the complexity of managing energy resources of industrial installations and to signal the potential for the provision of selected energy ancillary services. T[...]
16
63%
Energetyka
2019 nr 3 197--216
PL Przedstawiono wybór referatów dotyczących kluczowych zagadnień leżących w zakresie zainteresowania Komitetu Studiów C2, zajmującego się sterowaniem i prowadzeniem ruchu systemu elektroenergetycznego. Zakres ten jest niezwykle szeroki. Przede wszystkim dotyczy zagadnień rozwoju narzędzi wspomagającyc[...]
EN Presented is selection of papers relating to the key issues in the area of interest of Study Committee C2 dealing with system operation and control. The area is extremely wide and first of all concerns the problems of development of tools supporting in the real time the work of personnel in a contro[...]
17
63%
Rynek Energii
2018 Nr 3 36--42
PL Rozwój energetyki odnawialnej w wybranych krajach europejskich spowodował konieczność prowadzenia usług systemowych (US) nie tylko przez jednostki konwencjonalne, ale także przez duże odnawialne źródła energii. Niniejszy artykuł ma na celu przeanalizowanie problematyki wprowadzenia dużej generacji n[...]
EN The development of renewable energy resources in selected European countries made it necessary of the ancillary services provided not only by the conventional generation units but also by big units of renewable energy resources. The following paper is aimed to analyze the challenge of high penetrati[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule scharakteryzowano rozliczenia mocowe związane z dostawą energii elektrycznej. Opisano najważniejsze mechanizmy mocowe, skupiając się głównie na rozwiązaniach stosowanych w krajach europejskich. Na tym tle przedstawiono zasady funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Omówiono wyniki pierwszych [...]
EN The article characterizes capacity settlements related to the supply of electricity. The most important capacity mechanisms were described, focusing mainly on solutions used in European countries. Against this background, the principles of the capacity market in Poland are presented. The results of [...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 62 21--24
PL Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania farm wiatrowych w regulacji pierwotnej i wtórnej częstotliwości napięcia w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano model systemu złożony z farmy wiatrowej, zastępczego generatora synchronicznego oraz obciążenia. Opracowano algorytm regulacji częstotliwo[...]
EN The presented article concerns the possibility of using wind farms in frequency regulation in the power system. In the research, a system model composed of wind farm, equivalent synchronous generator and load was used, built in the environment of the PSCAD. The applied frequency control algorithm co[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 63 57--60
PL Rozwój krajowej struktury wytwarzania energii oraz związanej z nią topologii sieci przesyłowej może skutkować w szczególnych przypadkach problemami z utrzymaniem wymaganych poziomów napięć i zwiększonym zapotrzebowaniem na regulację mocy biernej. Zapotrzebowanie na regulację mocy biernej ma charakte[...]
EN The development of the national energy generation structure (the concentration of wind energy in the northern part of Poland at the location majority of conventional power plants in the central and southern part) and the related topology of the transmission network may result in specific problems wi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last