Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 49 254-261
DE In der Arbeit wird das Wesen des Qualitätsproblems in Öffentlichen Dienstleistungen dargestellt. Es wird auch allgemeine Charakteristik der Öffentlichen Dienstleistungen präsentiert und das Modell von Anwendung der Qualität dargestellt.
2
100%
Problemy Jakości
PL Jakość, sprawność funkcjonowania i zarządzania nie może odnosić się wyłącznie do sektora prywatnego, ale także do tych organizacji, które kształtują warunki rozwoju tegoż sektora, a przede wszystkim warunki bytu mieszkańców.
3
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Publiczne usługi transportowe odgrywają decydującą rolę w transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej zarówno z gospodarczego, jak i politycznego punktu widzenia. Szacuje się, że około 90% krajowych przewozów pasażerskiech realizowanych w Unii Europejskiej jest objętych formą umowy na świadczenie us[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 10 17--19
PL System monitorowania usług publicznych ma być spójnym, powszechnie dostępnym, elektronicznym systemem baz danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. To narzędzie wspomagające proces strategicznego planowania zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju w samorządach, w tym w tak ważnym obszarze, jakim jest[...]
5
100%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2016 nr 1-2 84--98
PL Artykuł opisuje opracowany w Instytucie Łączności System Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych – SIST, przeznaczony do wykorzystania przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, jako narzędzie do monitorowania rozwoju systemów, rejestrów i usług e-administracji. W SIST są zbierane informacje[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 151-159
PL W artykule przedstawiono propozycje zmian w sferze usług użyteczności publicznej w transporcie pasażerskim o zasięgu regionalnym. Do zasadniczych problemów w tym zakresie, wymagających nowego podejścia, zaliczyć należy określenie struktury rodzajowej tych usług oraz uznanie za usługi użyteczności pu[...]
EN The paper presents proposal of changes in the area of public utility in the passenger transport of regional reach. The basic issues in this respect, requiring a new approach, include determination of type structure of these services and recognizing the transport against discount tickets and free of [...]
7
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Komisja Europejska opracowała w tym roku nowe, poprawione projekty rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące służby publicznej w kolejowym i drogowym transporcie pasażerów. Ten poprawiony tekst stwarza pewne i przejrzyste ramy do organizacji przez samorządy własnego transportu publicz[...]
8
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 4 66--68
PL W jakich uwarunkowaniach realizowane są usługi publiczne świadczone przez samorządy? Jakie bariery przeszkadzają rozwojowi? Jakie są szanse na poprawę ich jakości? Na analizę odpowiadającą na te pytania trzeba było czekać ponad ćwierć wieku. Rozpoczęto prace związane ze stałym monitorowaniem usług p[...]
9
75%
Logistyka
PL Partnerstwo publiczno-prywatne jako jedna z metod realizacji inwestycji i dostarczania usług publicznych zaczyna w Polsce odgrywać coraz istotniejszą rolę. Istniejące ramy prawne jak i uwarunkowania budżetowe tworzą dobre perspektywy rozwoju rynku PPP. Jak wynika z ogólnie dostępnych badań partnerst[...]
EN Public-private partnerships as one of the methods of the investment and the provision of public services in Poland begins to play an increasingly important role. The existing legal framework and budgetary considerations make good prospects for the development of PPP market. As is apparent from publi[...]
10
75%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 3 94--111
PL Celem prezentowanego opracowania jest próba oszacowania wartości wybranych udogodnień z punktu widzenia ważniejszych podmiotów sfery realnej gospodarki po obu stronach granicy administracyjnej Krakowa, czyli wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta (dwie dzielnice: Prądnik Czerwony i Prądnik[...]
EN The aim of the paper is to estimate the value of selected amenities of infrastructure, space and public services on both sides of the border of Cracow City, Poland. The assessment of the amenities’ value is conducted from the perspective of residents and businesses. Residents of both regions express[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2010 nr 4 55--68
PL W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu ukierunkowania procesów badawczych uczelni do budowy systemów informacyjnych w obszarze świadczenia usług publicznych. Ze względu na unikatowość procesową wskazuje się na dedykowane podejście do modelowania architektur korpora[...]
EN The following study discusses modeling conception of Enterprises Architecture for the orientation of research processes leading to creation of information systems in the field of public service provisions. Because of the rarity of the process, a designated approach is indicated for modeling of Enter[...]
12
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1799--1804
PL W artykule omówiona została specyfika monitoringu jakości usług publicznych – czym jest oraz skąd się bierze jego coraz większe znaczenie w Polsce. Następnie przedstawiony został podział monitoringu jakości usług publicznych w różnych aspektach. Krótko wyjaśnione zostały też modele będące podstawą k[...]
EN The paper discusses the specificity of monitoring the quality of public services – what it is and where its growing importance in Poland comes from. Next the division of monitoring the quality of public services in various aspects is presented. The underlying models in shaping monitoring the quality[...]
13
75%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2017 nr 20(1) 36--49
PL Artykuł obejmuje zagadnienie dostępności czasowej do usług użytku publicznego pieszo i z wykorzystaniem transportu zbiorowego w Gdyni. W publikacji położono nacisk na wskazanie różnic w dostępności do różnych usług w średniej wielkości mieście, które charakteryzuje się specyficznym układem ulic i ro[...]
EN The article covers the problem of the accessibility of temporary services to the public on foot and using public transport in Gdynia. The publication emphasizes the indication vary in accessibility of different services in a medium-sized city that has a specific layout of streets and population dist[...]
14
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 149--156
PL Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publiczn[...]
EN The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public services. It w[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 51 38-44
PL Świadczenie usług o charakterze publicznym jest kluczowym zadaniem administracji komunalnej, dlatego organy władzy lokalnej dokonują oceny dostępności, jakości wykonywanych usług oraz organizacji pracy swoich placówek. Podmiotem badań były gminne organy administracji komunalnej, pracujące w zakresie[...]
EN The key task of any local governmental administration in a community is to provide its residents with necessary public services. Therefore, local governmental institutions evaluate the availability and quality of public services rendered, as well as the work organization in their own departments and[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2017 Nr 74 9--27
PL Przedmiotem artykułu jest charakterystyka stosowanego przez Komisję Europejską specyficznego pojęcia i marketyzacyjnej koncepcji modernizacji usług (świadczonych) w interesie ogólnym (UIO – services of general interest) na tle powszechnie używanego ogólnego pojęcia usług publicznych, przedstawienie [...]
EN The subject-matter of this article is a characterization of the specific notion and concept of the market-oriented modernization of “services of general interest" (SGI) applied by the European Commission, against the commonly used general notion of public services, as well as a presentation of the i[...]
17
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 10 10-21
PL Badania ilościowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdyni w 2005 roku. Porównanie wyników badań z poprzednimi przeprowadzanymi co dwa lata od 1996 roku.
EN Quantity research concerning preferences and transportation behaviours of Gdynia inhabitants in 2005. Comparison of survey results with previous ones executed every two years from 1996.
18
75%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 9 7-16
PL Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie transportu zbiorowego i próby ich zmian. Usługi świadczone w ogólnym interesie. Doświadczenia w zakresie otwierania rynków transportu zbiorowego. Charakterystyka treści nowego projektu rozporządzenia.
EN Legislation in the European Union for public passenger transport and trials to develop them. Services for public interest. Experiences in opening market of public transport services. Characterisation the content of proposal for a new regulation.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 56 27-39
PL Usługi publiczne stanowią ważny czynnik warunkujący poziom życia społeczeństwa. Są przy tym istotnym nośnikiem różnego rodzaju innowacji, wpływając na postęp cywilizacyjny regionu i kraju. Instrumentem umożliwiającym finansowanie rozwoju infrastruktury usług publicznych i efektywnego zarządzania nim[...]
EN Public services represent an important factor determining the level of life of society. At the same time they are carrier of different types of innovations influencing the civilization development of the region and country. Public-private partnership is an instrument that enable financing the public[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2011 z. 57 183-190
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania procesów dla elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na budowę systemów opartych na usługach sieciowych oraz na modelowanie procesów z wykorzystaniem notacji BPEL.
EN This article presents problems of modeling processes for the electronic platform of government services. Particular attention is paid to the construction of systems based on Web services and process modeling notation using BPEL.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last