Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi przewozowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Kolejowy
1998 Nr 4 8-15
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule prezentujemy wyniki badań jakości usług w przewozach regionalnych zrealizowanych w 2001 roku w ramach pracy dyplomowej przygotowanej przez Marzenę Krzywicką pod kierunkiem Tadeusza Dyra w Zakładzie Logistyki i Marketingu na Wydziale Transportu Politechniki Radomskiej. Badaniami[...]
3
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Międzynarodowe przewozy drogowe w polityce UE. Dominująca rola transportu samochodowego w Polsce. Podmioty transportu drogowego krajowego i międzynarodowego. Prognoza przewozów. Regulacje prawne. Koszty funkcjonowania.
EN International road transport in EU policy. Predominant role of motor transportation in Poland. The subjects of road national and international transport. Prognosis of transport services. Law regulations. Costs of functioning.
4
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań satysfakcji klientów usług przewozowych na przykładzie jednego z przedsiębiorstw przewozowych z terenu powiatu bielskiego, przedstawia oceny poszczególnych aspektów usługi, dokonaną przez respondentów badania a także rekomendację doskonalenia usługi, które mo[...]
EN The paper presents selected results of customer satisfaction of transport services basing on the example of a transport companies from the Bielsko County. Basing on surveys made on company’s clients, the paper presents the evaluation of aspects of the service, and determines the recommendations of i[...]
5
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie dokonano krytycznej analizy przewidywanych skutków nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego. Zwrócono uwagę na powiązanie funkcji planowania i struktury organizacyjnej na poziomie regionalnym oraz problem powiązań między regionami a regionalizację.
EN The critical analysis has been made on expected results of new approach to the problem of passenger transport services regionalisation is presented in the paper. The attention is also drawn on connections between planning functions and organisational structure at regional level and the problem of re[...]
6
61%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 2 2-5
PL Funkcja planowania a struktura organizacyjna na poziomie regionalnym. Problem powiązań między regionami a regionalizacja. Przewidywane skutki nowego podejścia do regionalizacji transportu pasażerskiego.
EN Function of planning versus organisation structure at regional level. Problem of connections between regions and regionalisation. Predicted results of new approach to passenger transport regionalisation.
7
61%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 6 51--56
PL Bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest podstawowym kryterium oceny jego funkcjonowania i decyduje o sprawności, jak również szeroko rozumianej jakości oferowanej usługi przewozowej. Z uwagi na szczególny charakter prowadzonej działalności transportowej i związane z tym ryzyko bezpieczeństwo ruchu kole[...]
8
61%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 31--33
PL Autor pisze o zmianach popytu na usługi w transporcie zbiorowym w korelacji z takimi zmiennymi, jak: struktura wiekowa mieszkańców, liczba zarejestrowanych samochodów, struktura gospodarstw domowych, geografia przestrzenna miasta, gęstość zaludnienia czy przyzwyczajenia mieszkańców. Tendencja spadku[...]
EN The author writes about changes of demand for services in the public transport correlated with such variables as: the age structure of residents, the number of registered cars, the households structure, the city spatial geography, the density of population or the residents habits. The trend towards [...]
9
61%
Przegląd Komunikacyjny
10
61%
Komunikacja Publiczna
2012 nr 4 33--36
PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie zagadnień dotyczących podstawy prawnej uchwał w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, jak również określenie organu właściwego do uchwalania taryfy po wejściu w życie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z d[...]
EN The main problem of this article is to describe the legal basis of the resolutions of the tariffs for transport services in public transport and identification of the authority competent to lay it down after the entry into force of the Act of 16 December 2010, concerning with the public transport.
11
61%
Logistyka
2015 nr 3 5120--5128
PL Przedsiębiorstwa dokonując wyboru dostawcy usług przewozowych i spedycyjnych kierują się różnymi kryteriami. Ranga poszczególnych kryteriów zależy zarówno od pozycji rynkowej danej firmy, jej strategii oraz otoczenia. Firmy działające na rynku usług TSL (transport, spedycja, logistyka) podejmują róż[...]
EN Enterprises making a selection in transport and shipping service providers are guided by different criteria. The importance of each criteria depends on the market position of enterprise, its strategy and economic surroundings. Enterprises, operating on the TSL (transport, forwarding, logistics) mark[...]
12
61%
Logistyka
2014 nr 6 9024--9032
PL Efektywność systemów przewozowych ma duże znaczenie, jako obszar badawczy, gdyż w znacznym stopniu wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego oraz poziom świadczonych usług przewozowych. W artykule przedstawiono problematykę efektywności systemów przewozowych w rożnym ujęciu[...]
EN The efficiency of transport systems has a great importance as an area of research, because it greatly affects the proper functioning of the transport company and the level of transport services provided by this company. The article presents the issues of the transport systems efficiency under differ[...]
13
51%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 2 31--42
EN The paper offers a solution to the problem of material flow allocation within a virtual enterprise by using artificial intelligence methods. The research is based on the use of fuzzy relations when planning for optimal transportation modes to deliver components for manufactured products. The Fuzzy L[...]
14
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1364--1367, CD
PL W artykule omówiono wybrane środki transportu pod kątem realizacji usług przewozowych w turystyce krajowej. Zrealizowano zadanie pozwalające na ocenę wybranych środków transportu w odniesieniu do indywidualnych preferencji autorów pracy. Została w tym celu przeprowadzona podróż na trasie Radom – Gda[...]
EN The article presents the selected means of transport with regards to realization of transport services in domestic tourism. It was done the task, which allowed for assessment the selected means of transport with reference to personal preference of the authors. For this purpose authors prepared a tri[...]
15
51%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 2 36--40
PL Przedmiotem niniejszego artykułu jest określenie organu właściwego do uchwalania taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku. Analizowana będzie w szczególności kwe[...]
16
51%
Transport Miejski i Regionalny
2005 nr 3 6-9
PL Analiza problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim w aspekcie wniosków z konferencji naukowo-technicznej " Psychofizyczne aspekty wypadków drogowych". Polityka transportowa a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Kreowanie racjonalnych zachowań transportowych. Przyczyny wypadków dro[...]
EN Problems of road traffic safety in Pomeranian province in the aspect of conclusions of scientific technical conference "Psycho-physical aspects of road accidents". Transport policy versus road traffic safety. Creation of rational transportation behaviours. Reasons of road accidents.
17
51%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 5 3--10
PL Artykuł dotyczy drogowego transportu zbiorowego w województwie śląskim. Analizie poddano prywatnych i publicznych przewoźników drogowego transportu zbiorowego w województwie śląskim w kontekście powiązania z organizatorami przewozów oraz obszaru działania. Przewoźników ujęto w trzech kategoriach – l[...]
EN The paper refers to the public road transport in the Silesian Voivodeship. The analysis focuses on private and public companies providing transport services, their cooperation with public transport organisations and their areas of operation. The transport companies have been classified into three ca[...]
18
51%
Logistyka
2015 nr 6 142--146, CD
PL Usługi przewozowe należą do jednych z bardziej popularnych w Polsce i na świecie. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza przewóz osób. Dla osób bez samochodu lub podróżujących w dużych grupach przewóz taki stanowi duże udogodnienie. Na rynku istnieje wiele firm oferujących tego rodzaju usługi. Decy[...]
EN Transport services are one of the most popular in Poland and abroad. Especially passenger transport is very popular. For those without a car or traveling in large groups, such transport is a big convenience. On the market there are many companies that offer this kind of services. Decisions about the[...]
19
31%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W artykule zaprezentowano funkcje logistyki dystrybucji w procesie sprzedaży części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Scharakteryzowano rynek technicznej obsługi rolnictwa w aspekcie dostawy części zamiennych. Przedstawiono możliwości wykorzystania metody outsourcingu w realizacji usług p[...]
EN The article presents the functions of distribution logistics in the sales process of spare parts for farm vehicles and machines. The market of technical services for agriculture was characterized in the context of spare parts supply. The article includes a presentation of the possibilities of applyi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last